Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za administrativno-tehničku podršku u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za administrativno-tehničku podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike

FОND REVOLVING KREDITA

Krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Evropska unija, preko Evropske agencije za rekonstrukciju, odobrila je tokom 2001. i 2002. godine Republici Srbiji donaciju u iznosu od 15 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Donacija je za nepune dve godine u potpunosti realizovana, a redovnim otplatama glavnice i kamate formiran je Fond revolving kredita. Sredstva donacije i Fonda revolving kredita do kraja maja 2013. godine koristila su 744 mala i srednja preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 78,2 miliona evra.

Krajem 2005. godine, kao rezultat uspešne realizacije donacije, Evropska agencija za rekonstrukciju vlasništvo nad sredstvima Fonda revolving kredita prenela je na Republiku Srbiju, uz obavezu da se sredstva Fonda i dalje koriste pod istim uslovima i za iste namene do kraja 2015. godine.
Namena kredita:

Sredstva su namenjena za nabavku opreme i postrojenja za proizvodnju robe i/ili pružanja usluga i izgradnju objekata za smeštaj proizvodnih kapaciteta, uz obavezu korisnika da najmanje 20% vrednosti projekta pokrije sopstvenim sredstvima i mogućnost da najviše 20% kredita iskoristi za obrtna sredstva.

Uslovi kreditiranja:
Iznos pojedinačnog kredita     od EUR 20.000 do EUR 200.000
Kamatna stopa     tromesečni EURLIBOR + 3,25%
Ročnost kredita     do pet godina
Period počeka kredita     do jedne godine

Krajnjim korisnicima sredstva se plasiraju preko sledećih posredničkih banaka:

AIK BANKA (www.aikbanka.rs )
ČAČANSKA BANKA (www. cacanskabanka.co.rs)
ERSTE BANK (www.erstebank.rs)
KBM BANKA (www.kbm.rs)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
OTP BANKA SRBIJA (www.otpbanka.rs)
RAIFFEISEN BANKA (www.raiffeisenbank.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)
VTB BANKA (www.moskovskabanka.rs)

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odeljenje za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8326, 333-8342).

Detaljnije

Konkurs 2014: Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESCO

Konkurs 2014: Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESKO (UNESCO) je objavio 5. poziv za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond). Fond je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, koja je usvojena na 33. Generalnom zasedanju Organizacije ujedinjenih nacija za kulturu, nauku i obrazovanje 20. oktobra 2005. godine, a stupila na snagu 2007. godine. Do januara 2014. godine, 133 zemlje i Evropska unija potpisale su Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza.

Konvencija predstavlja međunarodni pravni instrument čiji je cilj da umetnicima, profesionalcima u kulturi, praktičarima i građanima pruži mogućnost da kreiraju, proizvode, distribuiraju i uživaju u različitim kulturnim dobrima, uslugama i aktivnostima, ukuljučujući i sopstvene.

Potpisivanjem Konvencije strane postpisnice su se saglasile sa principima jednakog pristupa, otvorenosti i balansa na međunarodnom nivou istovremeno potvrđujući svoje pravo i odgovornost za razvoj praktičnih politika i mera na nacionalnom nivou koje će razviti održiv i dinamičan kulturni sektor. Ovo treba ostvariti uvođenjem pravnih, finansijskih i drugih instrumenata kulturne politike, jačanjem profesionalnih kapaciteta preduzetnika koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama i osnaživanjem organizacionih struktura koje imaju direktan efekat na različite faze lanca vrednosti, od stvaranja do produkcije, distribucije i pristupa različitim izvorima kulturnih izraza. Konvencija takođe obavezuje vlade da uvedu praktične politike i mere koje podstiču kreativnost, omogućavaju umetnicima pristup tržištu, i omogućavaju dostupnost njihovih proizvoda javnosti.
Konvencija prepoznaje doprinos kulturnih industrija ekonomskom i društvenom razvoju, promoviše integraciju kulture u održiv razvoj i ohrabruje međunarodnu saradnju u cilju olakšavanja mobilnosti umetnika i razmene kulturnih dobara i usluga.
Kulturna raznolikost je jedan od ključnih pojmova na kojima se temelji uticaj kulture u programima održivog društvenog razvoja, kao i borba protiv negativnih efekata ekonomske, tehnološke i političke globalizacije. Ovaj pojam takođe afirmiše kulturnu politiku baziranu na poštovanju ljudskih prava, promociju interkulturnog dijaloga, borbu protiv svih oblika diskriminacije, zaštitu jezika, kulturnog nasleđa i kulturnih izraza manjinskih naroda, grupa i zajednica, multikulturalnost i jezičku raznolikost.

Ciljevi i prioriteti konkursa
Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržava širok spektar aktivnosti – od izgradnje/jačanja kapaciteta i kulturnog mapiranja, preko analize praktičnih politika i njihovog razvoja, do podrške preduzetništvu i jačanju kulturnih industrija. Dodatne informacije o projektima koji su podržani od strane Fonda o njihovim dostignućima, mogu se naći u okviru drugog izdanja brošure Fonda na internet strani (http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ENG_2013_IFCD_Brochure_FINAL_low_resolution.pdf).

Konkurs
Izbor projekata koji će biti podržani od strane Fonda sastoji se iz dve faze: prva, pre-selekcioni proces podrazumeva nacionalni nivo i izbor predloga projekata od strane komisije koja se formira posebno za tu priliku od strane nadležnog ministarstva i Nacionalne komisije za Unesko.
Nacionalne komisije za izbor projekata su zadužene da urade pregled i ocenu pristiglih projekata, kako bi utvrdile da li su prijavljeni projekti relevantni, tehnički zadovoljavajući, da li ispunjavaju predmetne prioritete, kao i da ispitaju njihovu održivost. Država ima pravo da kandiduje maksimalno četiri projekta iz Srbije (najviše dve aplikacije popunjene od strane javnih institucija i najviše dve aplikacije iz civilnog sektora).Po izboru predloga projekata komisija ih šalje Sekretarijatu Uneska i time kandiduje za konačnu selekciju koju vrši Uneskova stručna komisija/panel eksperata.

Kako konkurisati
• Radi što uspešnijeg popunjavanja formulara koristiti priloženi Vodič (Annotated Guide),
• Formular popuniti u elektronskoj formi na engleskom jeziku u formatu .doc file
• Obavezno potpisati i datirati aplikaciju (poslednju stranu potpisati, skenirati, i priložiti u elektronskoj formi uz dokumentaciju)
• Uz aplikaciju priložiti potvrdu o statusu – rešenje o upisu u sudski registar ustanove, odnosno rešenje o registraciji organizacije, kao i statute ustanove/organizacije na srpskom i engleskom jeziku.

Kriterijumi vrednovanja
Prijave će se ocenjivati od strane panela međunarodnih eksperata na osnovu kriterijuma koje je utvrdio Međuvladin Komitet i Konferencija članica o korišćenju sredstava Fonda.
Prilikom popunjavanja formulara treba imati u vidu:
• Maksimalni iznos za koji se aplicira kod Fonda za programe/projekte je 100.000 američkih dolara,
• Navedene kriterijume o tome koju vrstu projekata Fond podržava,
• Veličina fonta trebalo bi da bude 10 ili veći; specijalne karaktere i dekorativne fontove bi trebalo izbegavati,
• Ograničenja po pitanju broja reči u poljima u formularu treba poštovati,
• Struktura budžeta trebalo bi da bude jasna i detaljna,
• Treba da postoji koherentnost između planiranih aktivnosti, očekivanih rezultata i budžeta,
• Sufinansiranje i sopstveni doprinos projektu (co/self-funding) nije obavezno, ali se izrazito podržava kao instrument koji obezbeđuje održivost projekta, i u tom slučaju poželjno je priloži potvrdu u pisanoj formi.

Pozivamo sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije da do 25.aprila 2014. godine (do 17 časova) pošalju predloge projekata na sledeće adrese bojana.subasic@zaprokul.org.rs i ivana.zecevic@kultura.gov.rsivana.zecevic@kultura.gov.rs

U svakom trenutku možete se obratiti za pomoć i konsultaciju oko popunjavanja aplikacija Bojani Subašić i Ivani Zečević.
Konsultacije se mogu obaviti i lično zakazivanjem sastanka na broj telefona 011/2637 565, u Zavodu za proučavanje kulturnog razviotaka, u Ulici Rige od Fere 4, ponedeljkom i petkom od 14-16 časova.

Prijave pristigle posle navedenog datuma neće biti uzete u razmatranje, kao i one čija dokumentacija nije potpuna.
Rezultati konkursa biće poznati u decembru 2014. godine, dok će se potpisivanje ugovora za odobrene projekte obaviti u martu 2015. godine.

Detaljnije informacije o Međunarodnom fondu za kulturnu raznolikost mogu se dobiti na internet adresi http://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention
kao i informacije o projektima koji su do sada podržani iz Fonda u prethodna tri poziva http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/funded-projects/
Tekst Konvencije 2005. možete preuzeti sa: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf (original)
Za sva specifična pitanja u vezi sa konkursom, možete se direktno obratiti i Sekretarijatu UNESKO na: ifcd.convention2005@unesco.org

Detaljnije o konkursu

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, definisao je potrebu za uvođenjem inovacija u promovisanju lokalnih i regionalnih privrednih potancijala.

Cilj konkursa: Podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju značaja moderne i efikasne lokalne samouprave u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja.

Aktivnosti na projektu treba da doprinesu:
•    Promociji lokalnih potencijala za investiranje i primera dobre prakse u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja
•    Jačanju kontakata jedinica lokalnih samouprava sa investitorima
•    Podizanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za privlačenje sredstava iz fondova EU
•    Uvođenju standarda za ocenu kvaliteta uslova za poslovanje.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list APV“, broj 50/2013) u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1.    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.

2.    Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3.     Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

4.     Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5.    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6.    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave“.

7.    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

8.    Rok za predaju predloga projekta je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (20. marta 2014. godine).

9.    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekta za dodelu bespovratnih sredstava. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

11.    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Finansiranje projekata udruženja ženasa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima:jedanmiliondinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju aktivnosti udruženja žena i razvoju lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– unapređenje rada ženskih seoskih neprofitnih organizacija i udruženja građana,
– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja i saradnje;
– podrška udruženjima žena na selu u organizovanju lokalnih manifestacija kao dela turističke ponude lokalne zajednice.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ženske seoske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 70.000,00 (slovima:sedamdesethiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs – promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama”‘, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta, budžet projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 01.04.2014. godine

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa

Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

gender_equalityPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– Podrška programima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, a posebno ranjive kategorije žena
– Podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama, pružanjem neposrednih usluga podrške osobama koje preživljavaju nasilje, a posebno podrškom žena žrtava nasilja iz ranjivih grupa;
– Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (dvestohiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs u oblasti ravnopravnosti polova”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta, budžet projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 01. 04. 2014.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa

Podrška programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 dinara (slovima:dvamilionadevetstohiljadadinara), obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– podrška programima kojima se podstiče angažman žena u lokalnoj zajednici kroz edukativne, kulturne, humanitarne i društveno korisne aktivnosti,
– organizacija edukacija u oblasti tradicionalne i organske poljoprivrede,
– podrška programima kojima se podstiče udruživanje žena sa ciljem njihovog ekonomskog osnaživanja sa akcentom na oblast organske proizvodnje,
– podrška programima i aktivnostima kojima se podstiče razvoj ženskog zadrugarstva,
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena, podsticanje stvaralaštva i ovladavanja znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ženske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 (slovima: dvestohiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti stvaralaštvo žena na selu, budžet projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 01. oktobar 2014. godine, odnosno do utroška sredstava.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa

Bespovratna sredstva gradovima i opštinama za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala

stara razgednicaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata gradova i opština u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje aktivnosti i programa na uređenju seoskih sredina sa ciljem podizanja njihovog turističkog potencijala,
– podrška lokalnim aktivnostima koje za cilj imaju odabir i uređenje karakterističnog seoskog detalja ili predela (seoski trg, znamenita građevina, tipična seoska ulica, prilaz selu, obala, etno kuća i sl) koji podižu turističku ponudu sela,
– podrška aktivnostima kojima se promoviše selo kao turistička destinacija,
– podsticanje saradnje lokalnih organa vlasti, mesnih zajednica i udruženja građana i seoskih udruženja žena na podizanju potencijala lokalne zajednice za pružanje usluga u oblasti ruralnog turizma.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi, opštine i seoske mesne zajednice uz podršku svoje lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (slovima:dvestohiljad dinara).
Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju lokalne samouprave koje će obezbediti i sopstveno učešće u realizaciji projekta.

3. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– opis projekta uz foto dokumentaciju izabranog seoskog motiva u trenutnom stanju,
– idejno rešenje za celokupan lokalni projekat „Selo sa razglednice”
– opis akcija uređenja i propagandne aktivnosti
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti
– budžet projekta
– odluka organa lokalne samouprave o sufinansiranju projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs – selo sa razglednice”.

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Lokalne samouprave koje nisu ispunile ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. oktobra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa

Sredstva za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

protecting familyMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu («Službeni glasnik RS», broj 110/13) u razdelu 30-Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040-Porodica i deca, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, opredeljena su  sredstva namenjena za podsticanje programa-aktivnosti ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite.

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS», br.51/09 i 99/11); Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja («Službeni glasnik RS» broj 8/12) i članom 9. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 101/11, 93/1,62/13 I 108/13 ) Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece u Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove Ministarstva, u okviru svojih finansijskih mogućnosti, povremeno i selektivno odobrava sredstva u vidu sufinansiranja, podrške i jednokratnih pomoći organizacijama i udruženjima za programe i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite i to prvenstveno organizacijama/udruženjima koje su registrovane za obavljanje aktivnosti koje imaju za cilj:

1) Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, poboljšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, prioritetno onih namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica;

2) Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada organizacija i udruženja iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite koje se bave problemima nasilja i zlostavljanja u porodici a ženama i deci-žrtvama porodičnog nasilja pružaju razne vrste usluga, zaštite, podrške i stručne pomoći;

3) Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti i programe u cilju zaštite, podrške i pomoći osobama sa invaliditetom, bolesnim i napuštenim licima  iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.

I  – NAČIN,  POSTUPAK I ROKOVI DOSTAVLJANJA ZAHTEVA

Zahtevi i predlozi se dostavljaju u pisanoj formi, na propisanom obrascu O-PP koji čini sastavni deo ovog poziva sa naznakom «Prijava na poziv za podnošenje zahteva i predloga za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece».

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, preporučenom ili kurirskom poštom ili na pisarnici Ministarstva.
Adresa na koju treba dostavljati zahteve: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove – Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece, ul. Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom «ne otvarati».

Zahtevi i predlozi mogu se dostavljati u periodu od 01.03.2014. do 01.12.2014. godine. Zahtevi dostavljeni van datog roka, neće se razmatrati.

Razmatranje dostavljenih zahteva vrši Komisija koju svake godine formira Ministar nadležan za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

II – DOSTAVLJANJE ZAHTEVA

Podnosioci zahteva i predloga pored pismenog zahteva sa obrazloženjem zahteva ili objašnjenjem predloga treba da dostave:

1)  Akt o osnivanju – rešenje nadležnog organa o registrovanju organizacije/udruženja (Agencija za privredne registre);
2) Kopiju statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program-aktivnost realizuje;
3) Koncizno i jasno popunjen Obrazac za podnošenje zahteva i predloga za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite sa jasno definisanim programom (suština i način realizacije; vreme trajanja i izvori finansiranja; ciljna grupa; efekti i ciljevi programa i aktivnosti) – Obrazac  O-PP  čija je forma data u prilogu.

Obrazac mora biti otkucan ili čitko popunjen štampanim slovima.

Detalji poziva

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, br. 50/13), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2014. godini, finansirati odnosno sufinansirati programe i projekte u oblasti učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po Konkursu iznose 3.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola i škole sa domom učenika u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:
• organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,
• programe i projekte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,
• razne manifestacije,
• uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u domovima učenika,
• druge programe i projekte u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

USLOVI KONKURSA:
I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programa i projekata za oblast učeničkog standarda u AP Vojvodini;
2. troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2014 godine;
3. postojanje _____drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4. da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5. da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika i
6. da program i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini;

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1. fotokopiju akta ustanove o upisu u sudski registar kod nadležnog organa i
2. fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Neće se uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2014. godine.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 31. marta 2014. godine.

Detaljnije o konkursu