Arhiva ‘Konkursi’

Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

gradimo zajednoMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

U cilju poboljšanja uslova za život i rad građana u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

Sredstva za finansiranje 50% ukupne vrednosti svih projekata u okviru Programa, u iznosu od 204.995.000 dinara,  obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu iz zajma Evropske investicione banke. Preostala sredstva u visini od 50% obezbeđuju se iz budžeta jedinica lokalne samouprave.

Sredstva su namenjena finansiranju realizacije lokalnih i regionalnih infratsrukturnih projekata u oblasti:
•    putne infrastrukture
•    infrastrukture u oblasti obrazovanja i naučnih istraživanja
•    infrastrukture u oblasti školskog sporta  (školske sportske sale i tereni)
•    zdravstvene i socijalne infrastrukture
•    kulturno-istorijskog nasleđa

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat. Ukoliko se prijavljuje regionalni projekat, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju projekat.

Jedinica lokalne samouprave može podneti jedan predlog projekta za dodelu sredstava.
Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete.

Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa. Na predloženu listu projekata mora se pribaviti saglasnost Evropske investicione banke.

Rok za prijavu projekta po ovom javnom pozivu ističe 21. februara 2014. godine.

Detaljnije

Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

poslovne zoneMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

U cilju stvaranja povoljnih uslova za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program mera za podršku razvoja poslovnih zona.

Sredstva za realizaciju Programa predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i iznose 466.522.000 dinara. Ova sredstva su opredeljena za realizaciju sledećih mera:
1. Mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona
2. Mera unapređenja drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija

U okviru svake od navedenih mera, finansiraće se učešće u izradi i kontroli tehničke dokumentacije i izvođenju radova, u skladu sa uslovima predviđenim Programom i Javnim pozivom.

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat. Ukoliko investiciju realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju projekat.

U okviru svake mere, podnosioci prijave projekta mogu podneti po jedan predlog projekta za dodelu sredstava, i to jedan za učešće u finansiranju izrade i kontrole tehničke dokumentacije i jedan za učešće u finansiranju realizacije projekata.

Ministarstvo će, u skladu sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, učestvovati u finansiranju odobrenih projekata u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to u visini od:
1.     90 % za jedinice lokalne samouprave iz  IV grupe razvijenosti;
2.     60 % za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti;
3.     30 % za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti;
4.     20 % za jedinice lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti;

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu („Službeni glasnik RS“ br. 5/2014 od 22. januara 2014.) utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete. Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa.

Rok za prijavu projekta ističe 21. februara 2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova

hospital 2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će uskladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 72/09-drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13-drugi zakon) I Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku I demografiju za 2014. godinu, sufinansirati, odnosno finansirati u 2014. Godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 129-401- 113/2014 od 17. januara 2014. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31.12.2014. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme I prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskomidentifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 20 dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju
Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede  iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu

Ukupan iznos neraspoređenih sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu iznosi 2.200.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) čiji je delatnost poljoprivreda sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za ostvarenje projekata kao što su: organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, zaštita interesa, edukacija i stručno savetovanje, marketing, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja (zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodični farmovi), prekogranična saradnja.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (u daljem tekstu: nevladine organizacije).

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše dva projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do 31.12.2014. godine i u okviru navedenog roka takođe mora da se preda i detaljni obračun projekta. Ukoliko se izveštaji iz prethodnog stava ne dostave, nevladinim organizacijama koje ih ne dostave neće biti dodeljena sredstva u naredne tri godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Ukoliko su odobrena sredstva nenamenski utrošena, korisnici sredstava su dužni da vrate uplaćena sredstva.

Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sopstveno učešće u novcu u visini od 10 % vrednosti projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 14,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave Kanjiža (soba br. 2. – šalter br. 8.) ili sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.    obrazac prijave
2.    biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.    fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4.    fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO (Poljoprivreda), na adresu Glavni Trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875 – 166 lok. 242 kod Bimbo Mihalja ml.

Rok za podnošenje prijava je 5. februar 2014. godine, do 14,00 časova.

Detalji konkursa

Super ste? Neka svi saznaju za to!

superste-logo1ERSTE BANKA

Super ste? Neka svi saznaju za to!

Konkurs za mlade talente iz Srbije – Postanite član Kluba SUPERSTE Erste Banke
Mlade koji su aktivni, talentovani i kreativni, a postigli su izuzetne rezultate u oblastima kojima se bave, Erste Banka nagradiće kroz 4 glavne nagrade žirija, 12 nagrada na osnovu glasova javnosti i specijalnim priznanjem „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam. Ukupni fond za nagrade je 1,5 miliona dinara.

Cilj nam je da putem ovog programa afirmišemo aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude, da im pomognemo da dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i postignute rezultate, kao i da im damo podstrek za dalji razvoj i usavršavanje.

Ideja programa je da nagradi i promoviše mlade koji:
– postižu izuzetne rezultate,
– podstiču uključivanje drugih u rad,
– razvijaju sistem vrednosti u kojem je profesionalni uspeh važan koliko i odgovornost prema zajednici u kojoj žive.

Za najuspešnije kandidate i kandidatkinje predviđene su četiri glavne nagrade za akademski uspeh u tri oblasti, kao i specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam. Kandidati se moraju opredeliti za koju kategoriju se prijavljuju. Jedan kandidat/kandidatkinja može se prijaviti ili za glavnu nagradu (u jednoj od oblasti) ili za specijalno priznanje.

Glavne nagrade dodeljuju se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    ima ostvarene rezultate (angažovanje šire od obaveznog – iniciranje i/ili učešće u posebnim ili inovativnim projektima u oblasti formalnog obrazovanja, osvojene nagrade itd.) u jednoj od tri oblasti:

1. Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast – fizika, hemija, biologija, medicina, veterina, matematika, informatika, farmacija, mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura i sl.

2. Umetnost
2. 1 slikarstvo, vajarstvo, dizajn, kostimografija, film, fotografija i dr.
2. 2 pozorište, gluma, muzika, ples i dr.

3. Društvene i humanističke nauke – istorija, filologija, pravo, ekonomija, političke nauke, filozofija, književnost, novinarstvo, socijalni rad, psihologija i sl.
•    ima ostvaren uspeh u promovisanju oblasti kojom se bavi (putem članaka, osnivanja i/ili promovisanja klubova, sekcija, predavanja i sl.)
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije
•    pohađa školu ili studije, odnosno radi na području Republike Srbije.
Specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ dodeljuje se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    je pokretač i aktivni učesnik/učesnica u građanskim inicijativama u zajednici
•    svojim društvenim angažovanjem kandidat/kandidatkinja je doprineo/la pozitivnim promenama u svojoj zajednici za dobrobit veće grupe ljudi (putem iniciranja ili učešća u akcijama organizacija civilnog društva, neformalnih grupa građana i sl.)
•    svojim aktivizmom motivisao/motivisala je širu zajednicu, a posebno mlade, na aktiviranje i volonterizam u cilju napretka zajednice
•    svojim aktivizmom promovisao/promovisala je kreativnost (posebno kod mladih), toleranciju, kulturu nenasilja i rodnu ravnopravnost
•    ima ostvarene pozitivne rezultate u oblasti koja mu/joj je predmet školovanja/studija/posla
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije
•    je aktivan/aktivna na području Republike Srbije.

Kako i do kada se prijaviti:

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, isključivo elektronskim putem preko Internet portala – www.superste.net. Formular se može popuniti samo na srpskom jeziku.

Kandidati/kandidatkinje se mogu prijaviti samo lično uz obavezu saglasnosti za obradu podataka, tačnije kandidat/kandidatkinja koja ne dozvoli obradu ličnih podataka neće biti uzet/uzeta u razmatranje za nagrade ili priznanje.

Rok za prijavu je 2. mart 2014. godine do ponoći.

Detalji konkursa

Žene koje brda premeštaju

ekumenska inicijativa yena logo

 

EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA

Žene koje brda premeštaju

Podrška za projekte i programe:
•    izgradnja mira i pomirenja
•    ženska ljudska prava
•    ekumenski dijalog i saradnja među religijama

Krug aplikanta  organizacije civilnog društva u kojima žene imaju odlučujuću ulogu iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i s Kosova.

*Visina godišnjeg budžeta ovih organizacija ne sme prelaziti 50.000 EUR.

Vrste podrške:
1. Projektna podrška
Projekti do 3.000 EUR

2. Institucionalna podrška
do 3.000 EUR

Predloge treba proslediti u elektronskoj formi na: natjecaj@eiz.hr do 18.02.2014. u 15.00h.

Svi potrebni obrasci mogu se naći ovde.

Detalji konkursa na hrvatskom jeziku

Detalji konkursa na engleskom jeziku

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

CultureOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi u 2014. godini,  u vrednosti od 2.500.000 dinara

Pod programima i projektima ukulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na:

– organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta i izložbi) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života opštine
– očuvanje i negovanje narodnih običaja
– učešće na takmičenjima i festivalima
– podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada
– izdavanje knjiga i časopisa
– prevod knjiga
– izdavanje CD-a i audio vizuelnih izdanja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:
– ustanove kulture,
– amaterska kulturno-umetnička društva i
– drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.

Subjekti u kulturi imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” (obrazac br. 1).

Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Podnosilac prijave uz obrazac br. 1. prilaže:
– dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
Obrazac br. 1 – „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi”-  je dostupan na zvaničnoj prezentaciji opštine Kanjiža.

Prijave se podnose u štampanom obliku, a predaju se u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili dostavljaju putem pošte na adresu: Kanjiža, Glavni trg 1, sa naznakom „KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA KULTURU“.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavu prijava: 31. januar 2014. godine.

Detalji konkursa

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu iznosi: 10.000.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-5/2014-I/A od dana 6. januara 2014. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po javnom konkursu u 2014. godini utvrđene su oblasti pod rednim brojevima: 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. i 13.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koja su registrovana na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo ona udruženja građana koji svoje ciljeve ne ostvaruju prvenstveno u oblasti kulture ili poljoprivrede i to potvrđuju rešenjem o upisu udruženja u Registar.

Nevladina organizacija (udruženje) može učestvovati na konkursu sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2014. godine.

Nevladina organizacija (udruženje) je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10% vrednosti projekta iz drugih izvora za realizaciju projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1., u kancelariji br. 24., odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.    obrazac prijave
2.    biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.    fotokopiju rešenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar
4.    fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO, na adresu Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.
Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 876–155 lok. 244 kod Piroške Daraban.

Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2014. godine, do 12,00 časova.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:
1. usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa od 1–10 bod.
2. ostvareni rezultati NVO prethodnih godina i materijalna i
kadrovska opremljenost od 1–10 bod.
3. održivost projekta od 1–10 bod.
4. saradnja sa lokalnom zajednicom od 1–10 bod.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati/bodovati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Nakon donošenja odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2014. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovori o finansiranju realizacije projekata.

Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu biće doneta u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža biće objavljena u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Javni konkurs objaviti u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj prezentaciji opštine Kanjiža.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

media2OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

I
Sredstva u visini od 4.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža.

II
Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti javnog informisanja imaju osnivači javnih glasila (novina, radio programa, televizijskih programa i dr.) – ustanove, privredna društva, fondovi, fondacije udruženja građana i ostale organizacije iz oblasti javnog informisanja – koji vrše delatnost javnog informisanja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine.

III
Uslov za podnošenje prijave na konkurs je da osnivač javnog glasila:
1. ima registrovano sedište na teritoriji Opštine,
2. a slučaju da nema registrovano sedište na teritoriji Opštine da vrši dnevno informisanje o aktuelnim temama od interesa za građane Opštine, odnosno da program/projekat doprinosi raznolikosti medijskih sadržaja, pluralizmu ideja i vrednosti i u skladu je sa visokim etičkim standardima i standardima kvaliteta.

Osnivač televizijskog programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje televizijskog signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opština (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje, u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom.
Osnivač radio programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje radio signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opštine (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje u skladu sa zakonom.

IV
Merila i kriterijumi za izbor programa i projekata u oblasti javnog informisanja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine su:
– programi, projekti i članci koji se bave radom i aktivnošću lokalne samouprave – naročito manifestacije, kulturni i drugi programi lokalne samouprave od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji se bave svakodnevnim pitanjima od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji doprinose afirmaciji vrednosti zajedničkog života, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti na teritoriji Opštine.

V
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji na obrascu „Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja” (Obrazac broj 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs), a može se preuzeti i lično, radnim danima od 7.00 do 15.00 časova u kancelariji br. 26. Opštinske uprave opštine Kanjiža.
Prijave se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu: Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „ Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Za svaki program (programsku šemu) odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:
– dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je podnosilac prijave registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.

Osim navedenih dokaza osnivač televizijskog programa dužan je da priloži i:
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom i
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja).
Osnivač radio programa dužan je da priloži i:
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja);
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom.

VI
Rok za predaju prijava je 31. januar 2014. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu opštine Kanjiža” i na zvaničnoj internet stranici Opštine (www.kanjiza.rs).

VII
Korisnici sredstava dužni su da u roku od 15 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do 31.01. naredne kalendarske godine, podnesu izveštaj o realizaciji tih programa odnosno projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava Komisiji na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Opštine (Obrazac broj 2). Izveštaji se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Detalji konkursa

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji

mediaMINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014.

Krug aplikanata: Osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je konkurse za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. godini.

Konkursi se odnose na sufinansiranje projekata/programa:
1. oblasti javnog informisanja;
2. oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina;
3. oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
4. oblasti informisanja osoba sa invaliditetom i
5.elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji

Predmet konkursa: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji i zemljama u regionu, značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja; podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastina javnog života nacionalnih manjina; podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetom i podsticaj medijskog stvaralaštva ove kategorije lica; očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika na teritoriji Kosova i Metohije, kao i pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa
1. Značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje
2. Doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti
3. Validna argumentacija projekta
4. Adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa

1. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja:
• unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
• informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
• aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, slobodno vreme, borba protiv korupcije, borba protiv psihoaktivnih supstanci i alkoholizma, borba protiv govora mržnje, problemi nerazvijenih opština, itd.);
• doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
• očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim i regionalnim zajednicama;
• održivost projekta.

2. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina:
• originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
• unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
• informisanje i edukacija dece i mladih;
• jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina; dostupnost većem broju korisnika; programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica;
• održivost projekta.

3. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona:
• značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
• doprinos očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• održivost projekta.

4. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom:
• značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva;
• značaj projekta za informisanje osoba sa invaliditetom;
• kvalitet, originalnost, aktuelnost i dostupnost većem broju korisnika;
• održivost projekta.

5. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji:
• značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
• doprinos očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, i sl.);
• aktuelnost teme;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• održivost projekta.

Maksimalni iznos traženih sredstava može biti:
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja;
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa na jezicima nacionalnih manjina;
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
– 700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom;
– 700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih medija registrovanih na Kosovu i Metohiji.

Rok za predaju dokumentacije: 21. januara 2014. godine

Detaljnije o konkursu