Arhiva ‘Konkursi’

Klasteri i preduzetništvo u cilju podrške razvoju industrije – 2013

European-Commission-new-logoEVROPSKA KOMISIJA

“Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP) – Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) – Klasteri i preduzetništvo u cilju podrške razvoju industrije – 2013”

Datum objavljivanja i zatvaranja   

Datum objavljivanja: 07. mart 2013.
Datum zatvaranja (krajnji rok za podnošenje predloga projekata):
–  krajnji rok za prvu fazu procedure (koncept, prezentacija predloga): 17. april 2013.
–  krajnji rok za drugu fazu procedure (konačan predlog): 22. avgust 2013.

Ciljevi i prioriteti

•    Glavni ciljevi:
–  podrška regionima da prilagode i promene svoje industrijske strukture tako što će otvoriti potencijalne klastere i preduzetništvo za regionalni ekonomski razvoj i rešavanje društvenih izazova, kao što je smanjenje emisije CO2, povećanje efikasnosti resursa i zaštite životne sredine (pogotovo bolje iskorišćenje svih oblika kreativnosti, novih tehnologija i inovativnosti u cilju oblikovanja novih konkurentnih lanaca vrednosti koji mogu pomoći da se podstakne razvoj novih privrednih grana u Evropi)

•    Specifični ciljevi i aktivnosti:
(sve tri navedene specifične aktivnosti su obavezne)
1.    Zajedničko transnacionalno političko učenje
–  razmena i strukturisan politički dijalog i kritičko razmatranje sa drugim regionima i ekspe-rtima  o tome kako da razviju bolje regionalne politike i instrumente za promociju klastera i podršku preduzetništvu u razvoju industrije

2.    Saradnja klastera i aktivnosti umrežavanja  
–  razvoj klastera i mreža podsticanjem međusektorskog i transnacionalnog partnerstva između aktera iz različitih oblasti nadležnosti i sektora koji se odnose na tri ključna pokretača razvoja industrije (kreativnost, efikasnost resursa i ukrštene tehnologije i usluge)
–  stvaranje “otvorenog prostora” ili “brokerske platforme” gde se kompanije, institucije i organizacije koje podržavaju poslovanje mogu sastati da traže i istražuju radikalno nova , međusektorska poslovna rešenja (stvaranje novog foruma ili jačanje postojećih regionalnih platformi, okruglih stolova, poslovnih panela itd., kako bi se organizovao “brainstorming” i povezivanje događaja koji olakšavaju saradnju preko sektorskih granica, kao i da preduzi-manje kreiranja vizija i obaveštajnih aktivnosti)

3.    Aktivnosti preduzetničke podrške kroz vaučer šeme, inkubaciju ili internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća
–  jačanje kapaciteta preduzeća za inovacije i ponuda mera podrške koja podstiču međusek-torsku fertilizaciju, kao i pogon novih industrijskih aktivnosti i kombinaciju lanaca različite vrednosti

Budžet (EU finansiranje)

•    Maksimalan iznos dostupan u okviru ovog poziva za predloge projekata: 4.250.000 evra
•    Maksimalan iznos po projektu: 708.333 evra; 95% od ukupnih prihvatljivih troškova
•    Indikativni broj projekata: 6

•    Generalni principi:
–  nekumulativna dodela (svaka akcija može dovesti do dodele samo jednog granta iz budžeta bilo kom korisniku), nepovratnost (dodela se ne može izvršiti retrospektivno za akcije koje su već završene), kofinansiranje (resursi neophodni za obavljanje aktivnosti ili programa rada neće biti u potpunosti obezbeđeni od strane EU), neprofitno pravilo (EU donacija ne može imati za cilj ili posledicu stvaranje profita u okviru akcije programa) and uravnotežen budžet (procenjeni budžet mora imati prihode i rashode u ravnoteži)

•    Prihvatljivost troškova:
–  troškovi nastali tokom trajanja akcije ili programa, navedeni u procenjenom budžetu akcije ili programa, neophodni za sprovođenje aktivnosti i programa, u skladu sa zahtevima važećeg poreskog i socijalnog zakonodavstva, u skladu sa principom zdravog finansijakog upravljanja, proverljivi, razumni i opravdani troškovi

•    Finansijska podrška trećim stranama:
–  maksimalan iznos finansijske podrške trećoj strani: 60.000 €

Kriterijumi prihvatljivosti

•    Prihvatljivi aplikanti:
–  zemlje članice Evropske unije, članice Evropskog ekonomskog područja, zemlje kandidati, treće zemlje

Selekcija

•    Finansijski kapacitet aplikanata:
–  stabilni i dovoljni izvori finansiranja za održavanje aktivnosti (tokom perioda sprovođenja akcije ili godine u kojoj je dodeljen grant)

•    Operativni kapacitet aplikanata:
–  odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo, operativni (tehnički i upravljački) kapacitet i kapacitet upravljanja različitim aktivnostima koji su u vezi sa veličinom akcije za koji se zahteva dodela granta

Predlog projekata

•    Faza 1: Koncept
–  aplikant ili koordinator predstavlja planirane aktivnosti u konceptu
–  koncept (max 5 strana) uključuje: opis ciljeva, specifičnih političkih izazova na regionalnom nivou i kako je izbor partnera povezan sa ciljevima i političkim izazovima; opis kako će region sprovesti aktivnosti koje vode ka novim oblicima preduzetništva unutar regiona, definisanje indikatora uticaja i elaboracija o tome kako takav sistemski pristup integrisati i kako imati koristi od drugih tekućih ili planiranih aktivnosti u regionu; objasniti kako će tri obavezne specifične aktivnosti podsticati međusektorske i međunarodne veze (samo oni kandidati koji se pozovu da podnesu kompletan predlog u drugoj fazi, biće u obavezi da podnesu detaljan budžet)

•    Faza 2: Pun predlog  
–  nakon evaluacije koncepta, maksimalno će 12 predloga, koji uspešno prođu prvu fazu selekcione procedure, biti pozvani da dostave pun predlog projekta, i od njih će dalje maksimalno 6 aplikanata biti dodeljeni grantovi
–  ciljevi kompletnog predloga moraju biti dosledni i u skladu sa uspešnim konceptom, prošireno sa kompletnim podacima o pristupu, specifičnim planom rada, budžetom itd.

Više informacija

Javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama

clerk.ashxBEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA (BOŠ)

Javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije

Pozivamo mlade profesionalce, diplomce i studente postdiplomskih studija, da se prijave za učešće u programu stručnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP), u okviru projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“.

Konkurs je otvoren za motivisane mlade profesionalce koji žele da steknu iskustvo kroz praksu u državnim organima i institucijama Republike Srbije.

Opšti uslovi konkursa:
•    odlične komunikacijske veštine
•    spremnost na timski rad
•    analitičke i istraživačke veštine
•    odgovornost i preciznost u radu
•    poslovna korespondencija na srpskom jeziku
•    dobro znanje engleskog jezika
•    poznavanje rada na računaru (MS Office, posebno Word i Excel, Internet)

Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva u državnim organima i institucijama Republike Srbije, Beogradska otvorena škola će mladim praktikantima  obezbediti i dodatnu obuku za meke veštine, karijerno savetovanje, novčanu nadoknadu, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Izabranim praktikantima će biti dodeljen mentor iz državne instutucije u kojoj se realizuje stručna praksa.

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da dostave:
•    Radnu biografiju (CV)
•    Skeniranu diplomu / uverenje sa osnovih studija
•    Motivaciono pismo

Neophodnu dokumentaciju sa jasnom naznakom za koju se poziciju prijavljujete, možete poslati elektronskom poštom na adresu prakse@bos.rs najkasnije do 03.04.2013.godine u 15 časova.

Za više informacija kontaktirati Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole na tel. 011 3061 341 ili elektronskom poštom na prakse@bos.rs

Link

Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

conferenceMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

Evropska Radna grupa UN za starenje postoji od 2008.godine. Čine je predstavnici pojedinačnih zemalja članica koji se bave pitanjima starenja (nacionalni koordinatori ili drugi vladini stručnjaci). Rad Grupe koordinira Biro, a aktivnosti se odvijaju po usvojenom Programu rada. Republika Srbija aktivno učestvuje u njenom radu. Zadaci Radne grupe za starenje su da doprinosi primeni Regionalne (evropske) strategije (2002.) i Leonske deklaracije (2007.), da obezbedi pravce razvoja UNECE rada u oblasti starenja, da promoviše i podstiče međunarodnu saradnju, razmenu iskustava i diskusiju o politikama preduzetim u pojedinačnim zemljama, i da promoviše svest o starenju i posledicama starenja u UNECE regionu.

Ove godine šesti po redu sastanak Evropske Radne grupe za starenje održaće se u Beogradu.

Opšti uslovi Konkursa:

 • Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji grada Beograda  koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite starih lica,
 • Projekti se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu,
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 400.000,00 (slovima: četiristotinehiljada) dinara.
 • Period sprovođenja projekta je od datuma zaključenja ugovora do 22.maja 2013.godine.
 • Projekat se odnosi na organizaciju i koordinaciju rada Evropske Radne grupe za starenje, obezbeđenje keteringa za dva dana rada za 25 članova, organizaciju svečane večere i kupovinu avio karata .
 • Krajnji rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 1.april 2013. godine u 13  časova.  Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA

1.    Kriterijumi
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:

1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji grada Beograda u Republici Srbiji;

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom Konkursu.

2.    Sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva

Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji grada Beograda u Republici Srbiji.

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta

U troškove koji se trebaju uvrstiti u budžet projekta spadaju: Organizacija i koordinacija planiranih aktivnosti, kupovina avio karata (jedna povratna karta iz Beča, jedna povratna karta iz Frankfurta i tri povratne karte iz Ženeve), organizacija ketering ručka za 25 članova Radne grupe za 21. i 22. maj 2013.godine i organizacija svečane večere 21.maja 2013.godine za 25 osoba. U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Modifikacije predloga projekta
Pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.
Budžet predloga projekta moguće je modifikovati pre donošenja konačne odluke o finansiranju, samo ukoliko je modifikacija  inicirana od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

3.    Podnošenje projektnih predloga- Kako se prijaviti i po kojoj proceduri

Potrebno je dostaviti osnovnu i prateću dokumentaciju:

Osnovnu dokumentaciju čine: popunjen Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1); popunjen Obrazac budžeta projekta – tabelarni prikaz budžeta (Aneks 2); Narativni budžet (Aneks 3).

Podnosioci prijava moraju se striktno pridržavati prijavnog formata i popuniti sve strane prema naznačenim redosledima.
Podnosici prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilicom.
Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno, kako bismo mogli da na najbolji mogući način procenimo vaše prijave.

Prijave u kojima je Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekta napisan rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Uz prijavu se mora predati i sledeća obavezna prateća dokumenta:

1)    Statut podnosioca prijave;
2)    Akt o registraciji podnosioca prijave;

Krajnji rok za prijem prijava

Krajnji rok za dostavu prijava je 1.april 2013. godine u 13  časova.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

4.    Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:  011 363 14 95; 011 361 62 55;  ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs

Link

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada

newspaperMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada

Sistem licenciranja organizacija socijalne zaštite i stručnih radnika, koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike započelo, ima za cilj unapređenje i standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Uspostavljanje sistema licenciranja je veliki i značajan izazov. Stručnim radnicima licenca se izdaje za obavljanje: osnovnih stručnih poslova, specijalizovanih, supervizijskih i pravnih (samo u CSR). Licenca se obnavlja na zahtev stručnog radnika nakon što protekne rok na koji je izdata, ukoliko stručni radnik ispuni propisane uslove. Stručni radnik dužan je da u periodu od šest godina važenja licence ostvari 120 bodova. Bodove stiče tako što kreira, realizuje u svojstvu autora ili pohađa akreditovane programe obuke; piše i objavljuje stručne radove; učestvuje na konferencijama, kongresima, naučnim i stručnim skupovima relevantnim za socijalnu zaštitu, kao i na druge načine propisane Pravilnikom o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.
U susret  procesu licenciranja, ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike rešilo je da podrži unapređenje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada.

Opšti uslovi Konkursa:

 • Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji republike Srbije  koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave socijalnom politikom i socijalnim radom,
 • Projekti se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu,
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 485.000,00 (slovima: četiristotineosam desetpethiljada) dinara,
 • Period sprovođenja projekta je od zaključenja ugovora  do kraja decembra 2013.godine,
 • Projekat se odnosi na unapređenje i izdavanje časopisa koji objavljuju radove koji doprinose unapređenju praktičnih i teorijskih znanja u oblasti socijalne politike i socijalnog rada.
 • Prednost na Konkursu imaće one organizacije koje već izdaju časopis iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada.
 • Krajnji rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 1.april 2013. godine u 13  časova.  Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA

1.    Kriterijumi
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji Republike Srbije;

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom Konkursu.

2.    Sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta
U troškove koji se trebaju uvrstiti u budžet projekta spadaju: odabir radova, uredništvo, priprema za štampanje, promovisanje i ostali troškovi neophodni za unapređenje časopisa..U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Modifikacije predloga projekta
Pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.
Budžet predloga projekta moguće je modifikovati pre donošenja konačne odluke o finansiranju, samo ukoliko je modifikacija  inicirana od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

3.    Podnošenje projektnih predloga- Kako se prijaviti i po kojoj proceduri
Potrebno je dostaviti osnovnu i prateću dokumentaciju:
Osnovnu dokumentaciju čine: popunjen Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1); popunjen Obrazac budžeta projekta – tabelarni prikaz budžeta (Aneks 2); Narativni budžet (Aneks 3).

Podnosioci prijava moraju se striktno pridržavati prijavnog formata i popuniti sve strane prema naznačenim redosledima.
Podnosici prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilicom.
Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno, kako bismo mogli da na najbolji mogući način procenimo vaše prijave.

Prijave u kojima je Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekta napisan rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Uz prijavu se mora predati i sledeća obavezna prateća dokumenta:

1)    Statut podnosioca prijave;
2)    Akt o registraciji podnosioca prijave;

Krajnji rok za prijem prijava

Krajnji rok za dostavu prijava je 1. april 2013. godine u 13  časova.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:  011 363 14 95; 011 361 62 55;  ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs

Link

Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava

The Great Rescue - LandscapeMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Republici u 2013. godini broj 021-01-00013/2013-09 od 29.1.2013.godine, objavljuje Konkurs čiji je cilj podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta i poboljšanje materijalnog statusa najugroženijih kategorija stanovništva.

1.     Uslovi konkursa
 1.1 Kriterijumi za podnosioce prijava
Na konkursu mogu učestvovati   opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Urebom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu, ( «Službeni glasnik RS» br.107/12, od 9. novembra 2012. godine):  Aleksinac, Alibunar, Bajna Bašta, Batočina, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Žabari, Irig, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac, Loznica, Majdanpek, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Pazar, Opovo, Osečina, Odžaci, Paraćin, Prokuplje, Svilajnac, Sečanj, Smederevska Palanka, Soko Banja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Šid, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava i Čoka.

1.2  Kriterijumi za pružaoce usluge
Da bi se mogla prijaviti za sredstva koja se odnose na dalji rad na osnovanoj usluzi, lokalna samouprava mora angažovati pružaoca usluge koji ispunjava neke od sledećih kriterijuma:
•    Da je javna ustanova koja pripada sistemu socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj ili druge ustanove sistema socijalne zaštite);
•    Da je registrovana nevladina organizacija (udruženje građana);
•    Da je druga javna ustanova na lokalnom ili na regionalnom nivou;
Lokalne samouprave podnosioci prijava neće moći učestvovati na Konkursu i neće im biti dodeljena sredstva ukoliko se tokom trajanja Konkursa ustanovi:
•    da podnosilac ili pružalac usluge podleže sukobu interesa. Za potrebe ovog dokumenta, pod sukobom interesa podrazumeva se postojanje privatnog interesa podnosioca ili organizacije koja pruža uslugu koji utiče ili može uticati na vršenje njegove funkcije u projektu, kao i postojanje javne funkcije podnosioca prijave koja utiče ili može uticati na njegovu funkciju u projektu, na samu prijavu odnosno projekat;
•    da je kriv za netačno tumačenje ili davanje krivih informacija koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike tražilo kao uslov za učestvovanje u Konkursu za podnošenje projekata; ili nije obezbedio tražene informacije;
•    da je pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiču na Komisiju za odabir projekata tokom procesa evaluacije projekata ovog konkursa za podnošenje predloga projekata.

1.3  Partnerstvo pružaoca usluga
Organizacija koja je odabrana od strane lokalne samouprave za pružaoca usluge, uslugu može pružati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.

1.4  usluge koje se mogu podržati u okviru konkursa
Ova sredstava koristiće se za finansiranje:

 • dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju.
 • usluga podrške za samostalan život: stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu.

Korisnici usluga mogu biti sva lica koja imaju potrebu za socijalnom zaštitom. Direktni korisnici su deca, stari, žrtve nasilja i druge osetljive grupe, a indirektno, korisnici usluga su i odrasla i radno sposobna lica iz porodica teško zapošljivih lica i porodica lica direktno pogođenih ekonomskom krizom, koja se mogu angažovati na poslovima podrške direktnim korisnicima.

1.5  Sredstva namenjena finansiranju projekata lokalnih samouprava
Ukupna raspoloživa sredstva namenjena konkursu iznose 60.370.910,00 (šezdesetmilionatristotinesedamdesethiljadadevetstotina) dinara i  obezbeđena su od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u Budžetu Republike za 2013. godinu . Iznos sredstava za koje može konkurisati jedna lokalna samouprava ne može biti veći od 1.500.000,00 (jedanmilionpetstotinahiljada) dinara .

1.6  Kriterijumi za sadržaj projekata za koje se može podneti prijava

Trajanje: Finalizacija projekata očekuje se do kraja decembra 2013. godine.

Lokacija: Projekti se moraju realizovati na teritoriji opštine koja se prijavljuje.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave
Opština podnosilac prijave može da podnese najviše jedan projekat.

Modifikacije predloga projekta
Nakon isteka roka za dostavu predloga projekta, a pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata Ministarstva može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.

1.7  Kriterijumi za troškove koji se mogu uvrstiti u budžet projekta
Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata Ministasrtva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi
Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za sprovođenje usluge i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
•    budu stvarni troškovi pružaoca usluge ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta,
•    tokom realizacije projekta, budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima pružaoca usluge ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom.
U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora, prihvatljivi troškovi uključuju: nabavke materijala i sredstava za rad, troškove osoblja koje pruža usluge korisnicima, tekuće troškove održavanja, komunalne usluge i slično.

Neprihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    opremanje i adaptacije objekata;
•    kupovina opreme;
•    edukacije;
•    dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira,
•    honorari za osoblje angažovano na poslovima upravljanja projektom
•    troškovi kampanja
Doprinosi opština
Svaki doprinos je dobrodošao i potrebno ga je iskazati u predlogu projekta i u narativnom budžetu. Opština obezbeđuje iz vlastitih sredstava naknade osoblja angažovanog na upravljanju projektom, kao i sve ostale troškove ukoliko su neophodni za sprovođenje projekta, a koje ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike ne finansira i u ovom konkursu se nalaze pod stavkom «neprohvatljivi troškovi».

2.      KAKO SE PRIJAVITI I PO KOJOJ PROCEDURI
Razmatraće se samo one prijave koje su napravljene na utvrđenom obrascu za prijavu na konkurs. Obrazac za prijavu na konkurs treba da bude dostavljen u elektronskoj i štampanoj formi. Štampana forma treba da sadrži originalne potpise i zvanične pečate.
Prijave treba da budu popunjene od strane opštine koja podnosi projekat. Prijavu potpisuje i overava odgovorno lice iz lokalne samouprave (predsednik opštine, gradonačelnik)
Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike se šalje:
•    Popunjeni formulari za prijavu (Dokument 1)
•    Tabelarni (Dokument 2) i Narativni (Dokument 3) budžet
•    Odluku lokalne samouprave o uspostavljanju usluge socijalne zaštite čije finansiranje se na ovom konkursu traži

2.1 Potrebno je poslati:
•    Jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije, kao i CD sa navedenom dokumentacijom (Dokumenta se overavaju pečatom opštine.)
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku.

Krajni rok za prijem prijava
Krajnji rok za slanje prijava je 1. april 2013. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog datuma.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:  011 363 14 95; 011 361 62 55;
ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs

Link

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač AP Vojvodina za 2013. godinu

Rok: 14.04.2013. godine

Detalji

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2013. godinu

Rok: 14.04.2013. godine

Detalji

Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2013. godinu

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacij

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2013. godinu

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2013. godinu

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji