Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini, finansirati, odnosno sufinansirati postojeće usluge socijalne zaštite, programe podrške, mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite-udruženja građana u ukupnom iznosu od
40.000.000,00 dinara, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece, mladih, odraslih i starih.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini, za finansiranje, odnosno sufinansiranje postojećih usluga socijalne zaštite, programa podrške, mera i aktivnosti, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja; nasilja i
eksplotacije i žrtve trgovine ljudima, odraslih i starih: čije je blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara od čega:
– ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 30.000,000,00 dinara i
– pružaocima usluga socijalne zaštite-udruženjima građana u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Finansirati, odnosno sufinansirati će se postojeće usluge socijalne zaštite, programi podrške, mere i aktivnosti čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama navedenih korisnika i to sledećih usluga: dnevne usluge u zajednici i druge aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u porodici i neposrednom okruženju; usluge podrške za samostalan život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u društvu; savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i poboljšanje i unapređenje kvaliteta usluge
smeštaja u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite-udruženja građana upisani u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu APV“, odnosno u dnevnom listu „Danas“. (04.04.2014.)

Detalji konkursa

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača

consumer-protectionMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija raspisuje Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu sa temom: Pružanje pravne pomoći potrošačima savetovanjem i postupanjem po prigovorima potrošača.

Osnov za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu su: Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11- dr. zakoni), Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12 i 94/13), član 131. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 73/10) i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/13).

Podnosioci predloga programa: pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa, ima samo ono udruženje za zaštitu potrošača koje je evidentirano u skladu sa Pravilnikom o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 32/11), a čije je sedište u regionu za koji konkuriše.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi.

Ukupno će biti izabrana četiri programa udruženja za zaštitu potrošača i to po jedan za svaki od sledećih regiona:
1. Vojvodina,
2. Šumadija i Zapadna Srbija,
3. Južna i Istočna Srbija i
4. Beograd.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/13) i iznose ukupno 7.000.000,00 (slovima: sedammiliona) dinara. Iznos sredstava za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu iznosi:
– najmanje 1.400.000,00 (slovima: jedanmiliončetiristotinehiljada) dinara, a najviše 1.600.000,00 (slovima: jedanmilionšeststotinahiljada) dinara za region Vojvodine; region Šumadije i Zapadne Srbije i region Južne i Istočne Srbije po programu i
– najmanje 2.000.000,00 (slovima: dvamiliona) dinara, a najviše 2.200.000,00 (slovima: dvamilionadvestotinehiljada) dinara za region Beograda.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

Rok za podnošenje prijava predloga programa je  4. april  2014. godine do 16 časova.

Ostala pravila i uslovi konkursa nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Odeljenju za zaštitu potrošača, e-mail adresa: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Detaljnije

Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti  u 2014. godini za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata

Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), a u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) razvrstana kao srednja pravna lica (u daljem tekstu: srednja privredna društva).

1.2. Namena bespovratnih sredstava
Sredstva se mogu koristiti za:

a) sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.);

b) sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda.

1.3. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju srednja privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu;

2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

5) da su registrovani u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti;

6) da nisu u teškoćama, a prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13);

7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da su osnovana najkasnije u 2009. godini;

9) da su u periodu od 1. januara 2013. godine do dana podnošenja zahteva srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti imala najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, odnosno najmanje 100 zaposlenih za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti;

10) da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanju stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

1.4. Opravdani troškovi i finansijski okvir
a) Sufinansiraće se troškovi aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata koje srednja privredna društva realizuju u fazi priprema za usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod. Planom/projektom usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod moraju biti predviđene faze i aktivnosti po fazama. Plan mora biti izrađen i overen od strane stručnog lica i prihvaćen od strane odgovornog lica u privrednom društvu.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autnomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za sufinansiranje infrastrukturnih troškova za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

b) Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda (obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda u tehničkom i tehnološkom smislu) sufinansiraće se samo sledeći opravdani troškovi:
– izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod;
– izrade prototipa proizvoda;
– testiranja/ispitivanja prototipa;
– izrada kataloga novog proizvoda.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autnomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje prototipa izuzetno se mogu priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom privrednog subjekta i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta,  inovacionog centra,  laboratorije i konsultantske kuće.
Iznos odobrene bespovratne pomoći za razvoj novog proizvoda ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

Kod troškova kataloga novog proizvoda sufinansiraće se troškovi pripreme i izrade kataloga koji treba da sadrži informacije o srednjem privrednom društvu, novom proizvodu i asortimanu ostalih proizvoda sa njihovim osnovnim karakteristikama i podatke o regionalnoj lociranosti privrednog društva.

1.5. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za sufinansiranja infrastrukturnih troškova:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1a;

2) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2a;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3a;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4a;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5a;

6) overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine

7)potpisan ugovor i plan aktivnosti uvođenja standarda podnosioca prijave sa konsultantskom kućom koja uvodi standard sa referencama privrednog subjekta pružaoca usluga i biografijama angažovanih pružaoca usluga;

8) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

9) original (ili overena kopija) potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

10) original potvrda nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

11) sve neophodne dozvole (kopije rešenja) nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

12) predugovor/ugovor podnosioca prijave zaključen sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata) overen i potpisan  koji sadrži jasno definisan obim aktivnosti, vremenski plan realizacije aktivnosti i cenu aktivnosti  izraženu u dinarima bez poreza na dodatu vrednost (sa referencama privrednog subjekta izvođača aktivnosti sa biografijama glavnog tima izvođača radova).

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za namene sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda:

1)  pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1b;

2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2b;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3b;

4) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4b;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5b

6) ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog eksperta;

7) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. I 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

8) original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

9)  overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine;

10) original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom i završena, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom Ministarstvu. Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

2. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata

2.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS” br. 74/10 i 4/12).

2.2.Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstava su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora;

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl). Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori;

2)    projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3)    regeneracija braunfild lokacija;

4)    uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

2.3.Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA koje ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;
5)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.
2.4.Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:
Za projekte ARRA Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 1.000.000,00 dinara.
Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
Sufinansiraće se opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacije.
Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

2.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;
2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);
3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
5)potvrdu nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
6) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;
7) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;
8) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;
9) rešenje o akreditaciji;
10) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;
11) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Sve aktivnosti za koje se traži sufinansiranje u okviru projekta, moraju da budu završene do 30.juna 2015. godine.
3.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaju se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd.
Za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.
Za meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija  u realizaciji regionalnih projekata prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.
Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi  www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4166 Željko Sokanović i 011/333-4184 Milica Mihailović ili imejlom na elektronsku adresu Ministarstva regionalni.razvoj@mrrls.gov.rs

Detalji

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 27/14) Republika Srbija Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

Meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

1.2.Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.
Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori.
2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;
3) regeneracija braunfild lokacija;
4) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;
5) projekti javno-privatnog partnerstva;
6) urbano-ruralni projekti;
7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

1.3.Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave;
3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi;
4) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora pre podnošenja prijave Ministarstvu.

1.4.Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:
Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, a koji ne može preći iznos od 2.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost  i to u zavisnosti od nivoa razvijenosti na sledeći način:

1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 35% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz treće i četvrte grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

3) do 20% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz prve i druge grupe bez poreza na dodatu vrednost.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanja stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Sve aktivnosti koje budu odobrene za sufinansiranje moraju biti završene do 30. juna 2015. godine.

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane Ministarstva u 2012, 2013. i 2014. godini.

1.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

3)overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca prijave za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

5) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

6) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

7) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1.januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;

8) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

2.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi  www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4165 Milica Adamović, 011/333-4175 Jovanka Jovanović, ili imejlom na elektronsku adresu: milica.adamovic@mrrls.gov.rs i jovanka.jovanovic@mrrls.gov.rs.

Detaljnije

Master stipendije KIC konzorcijuma

eit logoEVROPSKI INSTITUT ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU – THE EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY – EIT

Master stipendije KIC konzorcijuma

Evropski institut za inovacije i tehnologiju (The European Institute of Innovation and Technology – EIT) je telo osnovano (Odlukom broj 294/2008. Evropskog parlamenta i Saveta EU), sa sedištem u Budimpešti, u Mađarskoj.

Misija Instituta je da se obezbedi evropski održivi razvoj i obnovi inovacioni kapacitet EU. Evropski institut olakšava put od ideje do proizvoda, od labaratorije do tržišta, od studenta do preduzetnika. Da bi se to postiglo, Institut vrši spajanje visokog obrazovanja, istraživanja i biznisa, a kroz tzv. Zajednice znanja i inovacija (Knowledge and Innovation Communities – KICs).

Jedna od takvih Zajednica znanja i inovacija je KIC InnoEnergy SE (Knowledge Innovation Community InnoEnergy Societas Europaea), koja je posebno posvećena inovacijama i održivoj energiji. KIC InnoEnergy SE je konzorcijum od preko 80 partnera (kompanija, istraživačkih instituta i škola biznisa), koji je pokrenuo sedam master programa u 16 obrazovnih ustanova širom EU:
1. Aalto University School of Science and Technology, Finland;
2. Eindhoven University of Technology (TU/e), the Netherlands;
3. Esade Business School, Spain;
4. Grenoble Ecole de Management, France;
5. Grenoble Institute of Technology (INP), France;
6. Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA Lyon), France;
7. Instituto Superior Tecnico (IST), Portugal;
8. Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany;
9. KU Leuven, Belgium;
10. ParisTech Paris Institute of Technology, France;
11. Politecnico di Torino (PoliTo), Italy;
12. Royal Institute of Technology (KTH), Sweden;
13. Silesian University of Technology, Poland;
14. Technical University of Catalonia (UPC), Spain;
15. University od Science and Technology (AGH), Poland;
16. Uppsala University, Sweden.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralni i Istočnu Evropu (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – REC) je nestranačka, nezavisna, neprofitna međunarodna organizacija, čija je uloga pružanje pomoći u rešavanju problema u životnoj sredini u Centralnoj i Istočnoj Evropi. REC sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje između nevladinih organizacija, vladinih institucija, biznis sektora i drugih partnera. REC su 1990. osnovale Sjedinjene Američke Države, Evropska komisija i Mađarska, a rad REC-a je danas zasnovan na Povelji, koje su potpisale vlade 28 zemalja i Evropska komisija i na međunarodnom ugovoru potpisanom sa Vladom Mađarske. Kancelarije REC-a se nalaze u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Hrvatskoj, Letoniji, Litvaniji, Albaniji, Mađarskoj, Makedoniji, Turskoj, Slovačkoj, Poljskoj i Sloveniji.
Uloga REC-a je da obezbedi promociju KIC InnoEnergy SE master programa studentima u Srbiji i bude od pomoći pri apliciranju.

KIC InnoEnergy SE master programi su:
1. MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy;
2. MSc EMINE = European Master in Innovation in Nuclear Energy;
3. MSc ENTECH = Energy Technologies;
4. MSc RENE = Renewable Energy;
5. MSc SELECT = Enironmental Pathways to Sustainable Energy Systems;
6. MSc SENSE = Smart Electrical Networks and Systems;
7. MSc ENERGY for Smart Cities – Efficient Energy for Smart Cities.

Sva pitanja se mogu postaviti na engleskom jeziku direktno na email Konzorcijuma KIC InnoEnergy SE – masterschool@kic-innoenergy.com, a detaljne iformacije se nalaze na sajtu www.kic-inoenergy.com/

Kontakt osoba u REC Srbija je Andrej Dimitrijević – adimitrijevic@rec.org

Rok: 30.04.2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

edible _Wild_MushroomsMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2014. godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva  pod uslovom da im nije izrečena kazna za privredni prestup,odnosno prekršaj propisana Zakonom o zaštiti životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br.135/04,36/09), Zakonom o zaštiti prirode (”Službeni glasnik RS”, broj 36/09,88/10 i 91/10),  i ovom uredbom.

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlja i sledeće podatke:    
1.    podaci o podnosiocu;
2.    podaci o zaštićenoj vrsti, sa obaveznim navođenjem latinskog naziva vrste koja će se sakupljati, stavljati u promet, odnosno koristiti;
3.    podaci o količini po vrstama koje će se sakupljati u svežem ili sirovom stanju (neprerađene), stavljati u promet, odnosno koristiti;
4.    način organizovanja sakupljanja zaštićenih vrsta, lokaliteti sakupljanja (sa naznakom opštine gde su lokaliteti sakupljanja i najbližih naselja), broj i razmeštaj otkupnih stanica;
5.    podaci o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet, kao i stepen prerade zaštićenih vrsta;
6.    podaci o upisu delatnosti u odgovarajući registar (izvod iz odgovarajućeg registra o upisu delatnosti – Agencije za privredne registre).

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave sakupljanjem matičnog legla, odnosno zasada iz prirodnih staništa radi formiranja uzgajališta (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), kao i sakupljanjem zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe (član 5. i član 7. Uredbe).

Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 30.novembra 2014.godine, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, adresa: Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine će u roku od 15 dana po prijemu zahteva obavestiti podnosioce zahteva o količinama koje su im odobrene, visini naknade i roku uplate.

Dozvola iz ovog konkursa izdaje se po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Sastavni deo konkursa je tabela po vrstama i količinama zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva, koje se mogu sakupljati u 2014.godini.

Detalji konkursa

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva

technolgy-children_zpsfea75402MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za podnošenje predloga programa za javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2014. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

Jedan od prioriteta Ministarstva je unapređenje u oblasti informacionog društva u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim programskim aktivnostima:
1.    Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike
2.    Bezbednost dece na internetu
3.    Digitalizacija kulturne baštine
4.    Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija
5.    Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike

Podnosioci predloga programa mogu da budu:
– udruženja upisana u Registar udruženja u skladu sa zakonom,
– zadužbine i fondacije upisani u Registar zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Zainteresovani podnosioci predloga programa su dužni da predloge programa dostave Ministarstvu do 10. aprila 2014. godine do 16 časova.

Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlozi programa se dostavljaju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektoru za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se OVDE.

Studijsko putovanje – Politika zapošljavanja: borba protiv nezaposlenosti mladih

SKGO

Studijsko putovanje – Politika zapošljavanja: borba protiv nezaposlenosti mladih

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Borba borba protiv nezaposlenosti mladih” koje će se održati od 23. do 25.  aprila 2014. godine u Briselu.
Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti zapošljavanja. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do četvrtka 20. marta 2014. godine u 15:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite)
•    prijavni obrazac za učesnike
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik – predsednik opštine (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Detalji

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata 24. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Stručna podrška sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Stručna podrška sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji i izradi Strategije za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2015.- 2016. godina

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine.

Detalji konkursa