Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje izrade urbanističkih planova

making-linesMINISTARSTVO GRAĐEVINASRTVA I URBANIZMA

Predmet konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2013. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova i to:
1. plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave,
2. plana generalne regulacije za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, čija je izrada predviđena prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Cilj konkursa: Stvaranje planskog osnova, podsticanje planskog uređenja prostora i definisanje pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranje kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koja je u budžetu za 2013. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu urbanističkog plana za koji konkuriše i koja je opravdala ranije dodeljena sredstva za izradu urbanističkih planova.
Jedinice lokalne samouprave koje su 2013. godini po bilo kom osnovu iz budžeta RS već dobile sredstva za izradu urbanističkog plana koji je predmet ovog konkursa, nemaju pravo učešća na konkursu.

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime sufinansiranja pojedinačnog urbanističkog plana ne mogu preći iznos od 2.000.000,00 dinara, odnosno 50% od cene izrade plana.

Rok za podnošenje prijava: 30.08.2013. godine.

Broj telefona za dodatne informacije: Dragana Žurić, telefon: 011/3640-341, e-mail: dragana.zuric@mgu.gov.rs

Link

zp8497586rq

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

advocacy_footerTRAG FONDACIJA (TRAG)  

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama” do 9. septembra 2013. godine

Trag fondacija (Trag)  otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način Trag u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.

Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

• Na osnovu pristiglih prijava na konkurs biće izabrano do 12 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 12 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara koji će biti organizovani u oktobru, novembru i decembru 2013. godine.

• Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekti dobiće finansijsku podršku za sprovođenje, u iznosu do 15.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti).

Ovde možete preuzeti Poziv za prijavljivanje sa detaljnim objašnjenjem programa i kriterijuma, kao i Formular za nacrt projekta koji popunjen treba poslati na adresu zajednice@tragfondacija.org , najkasnije do 9.septembra 2013. godine (do 17h). Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

woman-overlooking-a-farm-fieldPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu u ukupnom iznosu 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 5 – Mapiranje primera dobre prakse i afirmacija ženskog preduzetništva.

Sredstva se dodeljuju ženama preduzetnicama u agrobiznisu.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– podrška ženama u agrobiznisu
– ohrabrivanje žena u ruralnim sredinama da uzmu aktivno učešće u poboljšanju sopstvenog      ekonomskog položaja kroz samozapošanjavanje
– afirmacija jednakih šansi i učešća žena i muškaraca u agrobiznisu

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo na učešće imaju žene preduzetnice u agrobiznisu.

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju preduzetnice u agrobiznisu koje su prošle obuke na temu osnovnih koncepata preduzetništva u okviru projekta „Žene preduzetnice u agrobiznisu“ koji je pokrenuo USAID.

3. Preduzetnice u agrobiznisu mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 250.000,00 dinara (slovima: dvestapedesethiljadadinara);

4. Preduzetnice u agrobiznisu dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– dokaz o obukama u okviru projekta „Žene preduzetnice u agrobiznisu“
– biznis plan
– budžet projekta
– dokaz o registraciji delatnosti ili poljoprivrednog gazdinstva

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenje prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu“.

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Konkurs je otvoren do 15. septembra 2013. godine.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE – KLIKNITE OVDE

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom  Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili mejlom:
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs , zavod.ravnopravnost@gmail.com

Link

Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Business Development

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini sprovodi se u cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju, povećanja konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Program obuhvata tri mere:
•    Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti
•    Mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata
•    Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Sredstva predviđena za realizaciju Programa u 2013. godini iznose 70 miliona dinara. Pravo na korišćenje sredstava, u zavisnosti od mere, imaju srednja privredna društva, akreditovane regionalne razvojne agencije i jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

U cilju povećanja privredne aktivnosti i konkurentnosti preduzeća u lokalnim samoupravama koje su po stepenu razvijenosti svrstane u treću i četvrtu grupu, kroz Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti, predviđano je sufinansiranje troškova preduzeća koji se odnose na usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod.  To podrazumeva izgradnju,  dogradnju, adaptaciju i investiciono održavanje  objekata preduzeća za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.). Program podržava i aktivnosti na razvoju novog i poboljšanju postojećeg i promocije proizvoda.

Kroz posebnu Meru, obezbeđuje se i sufinasiranje učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj kao i sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) jedinica lokalne samouprave za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave i sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj.

Program sadrži i Meru čiji je cilj sufinansiranje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovnih regionalnih regionalnih agencija. Sufinasiranje članarine se vrši u skladu sa stepenom razvijenosti jedinice loklane samouprave i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/2010 i 4/2012).

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Program sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Link

Javni konkurs za jačanje uloge civilnog društva

civil societyPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni konkurs za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara), obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, u razdelu 10, na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta

CILj KONKURSA:
Jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Mere i aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta bi trebale da doprinesu:
•    informisanju i edukaciji javnosti
•    konsultovanju javnosti
•    uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih
strana i/ili sa lokalnom samoupravom
•    uspostavljanju partnerstva.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na sa teritoriji AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 (slovima: dvestotinehiljadadinara).

3. Udruženja koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se , u skladu sa Smernicama za podnošenje projekta, na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u sa sajta www.region.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
a) Osnovna konkursna dokumentacija:
1.    prateće pismo
2.    predlog projekta
3.    budžet projekta – prilog 1
4.    narativni prikaz budžeta projekta – prilog 2
5.    specifikacija troškova – prilog 3
6.    izjava podnosioca projekta – prilog 4
7.    izjave partnera na projektu – prilog 5
8.    biografija koordinatora projekta – prilog 6

Osnovna dokumentacija mora biti popunjena, potpisana i pečatom udruženja overena. Popunjenu konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u  elektronskoj formi (CD).

b) Obavezna prateća dokumentacija:
1.    rešenje o registraciji podnosioca projektnog predloga (overen pečatom organizacije)

2.    fotokopiju izvoda iz statuta udruženja ili osnovački akt (u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom)

3.    fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

4.    dokaz o registraciji partnera

5.    bilans stanja i bilans uspeha podnosioca predloga projekta za 2012. godinu (za udruženja osnovana do   2013. godine), sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: „Ne otvarati – Konkurs za dodelu sredstava projektima za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi  Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na predlog Komisije i ista će biti objavljena na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs

8. Nakon donetog rešenja  o odobrenim projektima, podnosioci odobrenih projekta  će potpisati ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu  samoupravu.
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Konkurs je otvoren do  05. septembra 2013. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na telefon 021/487 4863 ili 4542 ili putem elektronske pošte region©vojvodina.gov.rs.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Link

zp8497586rq

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

shopping bagMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2013. godinu.
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/10,101/10, 86/11, 35/12, 48/12 i 41/13), i Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS“, br. 41/2013), (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Dodeljena podsticajna sredstva su po svojoj svrsi namenska sredstva i ne mogu se zalagati bez prethodne saglasnosti Ministarstva.

2. Korisnici  sredstava

Na javni kokurs mogu se prijaviti:
–    operateri postrojenja  za  ponovno iskorišćenje, odnosno  tretman  otpada  koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10),
–    proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

3. Konkursna dokumentacija

3.1 Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:

1)    prijava za dodelu podsticajnih sredstava (www.merz.gov.rs),

2)    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,

3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,

4)    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao,

5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpadu periodu za koji je operaterpodneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 3. tačka 3). Uredbe.

3.2 Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa–tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:

1)    kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava,

2)    isprava o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradljivost plastične kese.

4.    Iznos podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni,

–    za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu,

–    za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosivih akumulatora ili startera – 145,50 dinara po kilogramu,

–    za proizvodnju kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona-6.010,00 dinara po toni,

–    za proizvodnju kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive – 8.414,00 dinara po toni,

Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2014. godine.

Kontakt osoba: Gordana Ristović, tel. 011/26-96-910.

Detaljnije

zp8497586rq

Kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

road_buildingMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

Cilj konkursa: Podrška jedinicama lokalnih samouprava za sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj komunalne infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova života stanovništva kao i razvoj lokalne samouprave.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): gradovi, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava: 23.08.2013. godine.

Link sajta: www.mgu.gov.rs

Link Javnog poziva

zp8497586rq

However, Forte has been in a slump, makingjust 16 of 56 from

Placek knew the case was going to be tough. But for her, there was an inverse relationship between the difficulty of a case and how much she wanted to try it. That Oliver confessed didn’t matter. A stock trader will need a stock broker to operate as an intermediate. Internet Banking evolved during the past years and this lead to Internet connections being used in trading and in managing a portfolio while selling or buying orders and setting stop prices and the amounts that will be considered for business. The decision that is to be taken is done through technical and fundamental analysis.

Cheap Jerseys china GOLDMAN: He did, in August. And, you know, he said he was tired of fighting this. It was too much of a strain on his family. Another tactical error followed. A commander in the field decided to roll out smoke canistersto create a buffer zone between officers and the crowd. But no one made a public announcement about that decision, and the officer did not announce it over the radio. Cheap Jerseys china

cheap nfl jerseys As you decide what presents to get for your friends, have a little fun with your choices. When our nephew got married, his groomsmen were his surfing buddies, and he had a beach wedding. Although the groomsmen wore tuxedoes, they also sported new white flip flops on their feet, joking that could get them into monkey suits, but you couldn make them wear shoes. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping Again it just me n geisha at the moment. And she is up to teach anyone the basics of krump if u wanna learn. Just don come drunk or fucked on drugs. Straightline takes ownership of all phases of the transaction, from the sourcing of steel through order fulfillment. It does this by partnering with a growing network of strategically located steel processors that hold inventory and perform custom processing. Straightline purchases the steel it sells from multiple suppliers, with finished goods shipped from processor partners to customers by carriers coordinated through Straightline’s logistics partner.. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys Oklahoma State’s three guard crew can be dynamic, led by long range marksman Phil Forte (15.1), who finished fourth in the league in scoring. However, Forte has been in a slump, makingjust 16 of 56 from the field in his past seven games. Senior transfer Anthony Hickey averages 9.6 points and 3.5 assists, and is a more than capable 3 point shooter (55 of 140, .393).. wholesale jerseys

cheap jerseys Scott White President: Scott White will serve as the president of the Company, responsible for the day to day operations and overall strategy. Mr. White joined the Mainstreet team in 2013 and was previously an executive vice president with HLP. Previously, David worked at London and Oxford Capital Markets establishing and running a Japan focused multi strategy fund. Prior to that he was Head of Japanese Equity Product at Sanwa International Securities. David began his professional career in 1987 at Barings Far East Securities where he was employed as a Japanese convertible and warrant trader. cheap jerseys

Cheap Jerseys from china Not many of the 18,369 fans, the largest crowd in four years to see a Browns game, expected to see a great doubleheader between the Browns and Detroit Tigers. They came for the 50th anniversary of the American League and Falstaff Brewery day. They received free beer and cake, and were entertained by a band led by Satchel Paige, whom Veeck had signed to play for the Browns earlier that season.. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys from china Wolitarsky, reading from a statement, said after many hours of team discussion and speaking with Kaler, became clear that our original request of having the 10 suspensions overturned was not going to happen. And many of the players who made the initial stand Thursday had not read the university 82 page report detailing the woman specific allegations. The university kept the details private under federal law http://www.cheapjerseyschinese.com/ Cheap Jerseys from china, but players saw it after KSTP TV published it Friday. wholesale nfl jerseys from china

wholesale jerseys from china It was Major League Baseball player and Kansas City Royals pitcher Yordano Ventura. However, the one detail that really made the whole experience for me was when Coach Bartolletti stepped in the box with a baseball bat to stand in for the first pitch. Nothing will beat that wholesale jerseys from china.

Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama u oblasti informatičke obuke – SA KONTAKTIMA

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za finansiraje projekata u oblasti informatičke obuke

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615-133 i 021/6615-177 i na imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalna samouprava) u ukupnom iznosu 1.300.000,00 dinara (slovima: miliontristahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 2.2 – Informatička obuka žena na selu.

Sredstva se dodeljuju lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za projekte Informatičke obuke koje su namenjene seoskim ženama u APV.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje unapređenja položaja žena na selu

– podrška seoskim ženama da, putem informatičkog opismenjavanja, unaprede sopstvene preduzetničke osobine za aktivno učestvovanje na tržištu rada

– podrška lokalnih samouprava seoskim ženama da stečeno znanje i veštine primene za razvojne politike i revitalizaciju sela

– podizanje kapaciteta lokalne samouprave za unapređenje politike jednakih mogućnosti

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo na učešće imaju lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

2. Lokalna samouprava može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 130.000,00 dinara (slovima:stotridesethiljadadinara);

3. Lokalne samouprave na teritoriji APV mogu aplicirati sa projektom „Informatička obuka za žene na selu “

4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova – www.ravnopravnost.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke”

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Prednost pri odlučivanju imaju lokalne samouprave koje:

– obezbede najadekvatnije uslove za informatičke obuke seoskih žena u informatičkim kabinetima seoskih škola

– obezbede sopstveno učešće u realizaciji projekta

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE – KLIKNITE OVDE (.DOC)

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615-133 i 021/6615-177 i na imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Link

zp8497586rq

Usavršavanje stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača

farmers 2MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2013. godini

Konkurs pogledajte – OVDE

Konkurs traje do 08.08.2013. godine.