Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 47. Sajmu privrede u Celju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 47. Sajmu privrede u Celju (Republika Slovenija) od 10. do 15. septembra 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 47. Sajmu privrede u Celju predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– privredni subjekti koji se bave proizvodnom delatnošću,

– privredni subjekti koji ostvaruju izvoz robe,

– privredni subjekti koji su u potencijalni izvoznici,

– privredni subjekti koji imaju poslovni interes za nastup na Sajmu u Celju.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore, kao i troškovi organizovanog prevoza sajamskih eksponata.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Fax 021/557 084

Javni poziv je otvoren do 24.05.2014. godine.

Detalji

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini

I DODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu mogu da učestvuju:

•    samo preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (u daljem tekstu: Podnosilac prijave);

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    kopija Rešenja Agencije za privredne registre (APR) o upisu u Registar – sa opisom delatnosti za koju je registrovan;
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavi.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih,
dokumentarno-igranih i  dokumentarnih filmova u 2014. godini)

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom 2013. godine dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

10.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA

Pored prijave podnete na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
•    dva primerka scenarija;
•    dve potpisane recenzije;
•    listu autora sa kratkom biografijom;
•    detaljan finansijski plan za realizaciju filma;
•    iznos sredstava podnosioca prijave u finansiranju realizacije filma;
•    podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima i sl. (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma).

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih, na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i koje zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma:
– da su od posebnog društvenog značaja za kinematografiju i da doprinose razvoju kinematografije u AP Vojvodini;
– da u sadržinskom i umetničkom pogledu predstavljaju značajan doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
– da doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
– da svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
– da ostvaruju skladan razvoj filmske umetnosti u AP Vojvodini i podstiču interkulturalnost i multikulturalnost;
– da podstiču dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu i mlade u kulturi;
– podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
– da afirmišu kinematografiju  AP Vojvodine u inostranstvu.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Budžet niskobudžetnog filma ne sme preći iznos od 900.000,00 evra u dinarskoj protivrednosti.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija), prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje), za plaćanje stalnih troškova (grejanja, struje, itd), plata zaposlenih i troškova reprezentacije sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Detalji

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini koji se odnose na:
1.    muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, festivali, radionice, ples)
2.    likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
3.    književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije)
4.    pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, festivali, radionice, nagrade)
5.    filmske prezentacije i filmske radionice
6.    video i multimedijalno stvaralaštvo
7.    međuregionalnu saradnju (u okviru tačaka 1.- 6.)

II   USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi, a čiji se projekti/programi realizuju i prezentuju na teritoriji AP Vojvodine, kao i projekti/programi koji promovišu savremeno umetničko stvaralaštvo regiona u zemlji i inostranstvu, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko doprinosi razvoju kulture i umetnosti AP Vojvodine.

2.    Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše tri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3.    Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu konkursne Prijave za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5.    Uz overenu i potpisanu prijavu se podnosi:
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan (ukoliko je došlo do promena u odnosu na postojeće podatke u Izvodu, dostaviti i kopiju Rešenja kojim su te promene odobrene),
–  fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju  i
– alternativno: mišljenje, preporuka ili recenzija o projektu (najviše na jednoj strani a preporuku, mišljenje ili recenziju ne može dati osoba koja učestvuje u organizaciji ili izvođenju programa).

6.    Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine – pisarnica, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

7.    Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2013. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje

9.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje  Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

11.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

12.    Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona :
021/487 4560- muzičko, muzičko-scensko stvaralaštvo
021/487 4507 – likovno i primenjeno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo
021/487 4264 – pozorišno stvaralaštvo,  filmske prezentacije i filmske radionice,  video i multimedijalno stvaralaštvo
021/487 4642 – međuregionalna saradnja

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće programe i projekte koji zadovoljavaju najmanje tri kriterijuma  navedena u članu 20. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 1/13).

Detalji

Konkurs – Sufinansiranje projekata finansiranih iz EU fondova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske Unije

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status):
1. Javna preduzeća i organizacije sa sedištem na teritoriji APV koj e nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta lokalne vlasti
2. Jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV i indirektni korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i indirektni korisnici budžeta Republike Srbiije
3. Ostali korisnici javnih sredstava sa sedištem na teritoriji APV

Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava, najkasnije do 31.10.2014. godine

Broj telefona za dodatne informacije:
021/487-47-20
021/487-47-26
021/487-43-27
021/457-719

Detalji konkursa

Studijsko putovanje – Socijalna inkluzija i integracija Roma

SKGO

Studijsko putovanje – Socijalna inkluzija i integracija Roma

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Socijalna inkluzija i integracija Roma ” koje će se održati od 30. juna do 2. jula. 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti socijalne inkluzije. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.
Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do petka, 30. maja 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Troskovi puta i smestaja i dnevnica su pokriveni od strane LAF programa.

Detalji konkursa

Sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

Pravo učešća na konkusru imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač P Vojvodina.

Konkurs traje: do 21.05.2014. godine

Detalji konkursa

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

Sufinansiranje  izgradnje i  rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od vrednosti projekta bez PDV-a.

Radovi, u smislu ovog konkursa, se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode,  crpnih stanica, elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije, odnosno  za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih  društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).

Maksimalan broj prijava koji se može podneti po ovom konkursu od strane gradova je 5 (pet), dok je za opštine 3 (tri).

Konkurs traje: 07.05.2014. do 30.05.2014.

Detalji konkursa

Konkurs – Dekada inkluzija Roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – Dekada inkluzija Roma

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2014. godini

Rok za podnošenje prijava 16. jun 2014. godine.

Detalji

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizaciji civilnog društva za realizovanje programa u oblasti borbe protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizaciji civilnog društva za realizovanje programa u oblasti borbe protiv korupcije

Rok za dostavljanje predloga projekata je 23.05.2014. godine.

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014. godini

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Konkurs je otvoren do 09.06.2014. godine.

Detalji