Arhiva ‘Konkursi’

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

Japanese flagAMBASADA JAPANA U SRBIJI

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

OSNOVNA UPUTSTVA ZA POPOS PROGRAM

POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva.

KO?
Neki primeri potencijalnih korisnika pay for someone to write your essay su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti. Samo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije.

ŠTA?
POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć. Sem prihvatanja opštih načela POPOS programa, ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve. Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (najčešće je to zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrog čvora, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo. Naravno, POPOS donacije nisu ograničene samo na ove stavke, za više informacija obratite se osoblju ambasade (tel: 381 11 301-2800). Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, molimo vas da imate u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu) a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

KOLIKO?
Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je 10 miliona japanskih jena. Zbog kursnih razlika taj iznos u evrima varira iz godine u godinu. Molimo konsultujte osoblje ambasade za detaljnije informacije.

KADA?
Ambasada Japana prima prijave za POPOS donacije tokom cele godine ali preporučujemo da ih što pre pošaljete. Fiskalna godina traje od aprila do marta naredne godine. Molimo vas da imate u vidu da ambasada Japana dobija veliki broj molbi tokom čitave godine ali da nije u mogućnosti da na sve njih pozitivno odgovori. Ipak, ambasada će poslati pismeni odgovor na molbu svim aplikantima. Usled različitosti i složenosti svakog pojedinačnog projekta, proces odabira može trajati malo duže, stoga vas najljubaznije molimo za strpljenje.

KAKO APLICIRATI ZA DONACIJU VLADE JAPANA
Prvi korak ka apliciranju za donaciju vlade Japana je slanje regularnom poštom uredno popunjene dokumentacije ambasadi Japana u Beogradu.

Neophodna dokumentacija:

1. Aplikacioni formular popunjen na engleskom jeziku (dostupan i u dnu stranice)
2. Tri ponude od različitih ponuđivača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate. Ponude moraju biti u evrima, bez PDV-a i (ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika) bez carine. Ambasada preporučuje da na ponudama jasno bude istaknuta napomena da je cena bez PDV-a (i carine ako je to moguće), da opcija važenja ponude bude 12 meseci i da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i sl.) budu navedeni.
3. NVO, udruženja građana, asocijacije, društva i ustanove koje nije osnovala Republika Srbija (i koje nisu potpuno finansirane iz budžeta Republike) tj. ustanove čijim radom ne upravlja resorno ministarstvo moraju poslati i kopiju potvrde da su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR).
4. Ne postoji obaveza ali ambasada Japana preporučuje da pošaljete i slike aktuelnog problema (najpoželjnije su razvijene fotografije u odabranom formatu).

FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA

1. Prijem aplikacionog formulara i neophodne dokumentacije
2. Interna procena projekta
3. Poseta odabranim institucijama
4. Konačan odabir kandidata i dobijanje saglasnosti od Ministarstva spoljnih poslova Japana
5. Potpisivanje ugovora o donaciji
6. Isplata novčanih sredstava u svrhu donacije
7. Izveštaji o završetku projekta i nadzor nad donacijom

Aplikacioni formular koji treba popuniti na engleskom jeziku: Application Form

Link

zp8497586rq

Javni konkurs – vodni objekti i fekalna kanalizacija

water system reconstructionPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

1. Predmet i cilj javnog konkursa
Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od vrednosti projekta sa PDV-om.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije i javnih česmi; a za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova, crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po javnom konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 277.811.589,33 dinara, i to:
• Za vodne objekte do 187.606.329,57 dinara
• Za objekte fekalne kanalizacije do 90.205.259,76 dinara

3. Ko ima pravo prijave na konkurs i uslovi prijave
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).

Maksimalan broj prijava koji se može podneti po ovom konkursu od strane
gradova je 5 (pet), dok je za opštine 3 (tri).

Uslov za učešće na konkursu:
Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra i naknada za ispuštenu vodu od strane krajnjih korisnika sredstava, a zaključno sa 31.12.2012. godine, ili reprogram duga. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava.

4. Dokumentacija potrebna za podnošenje prijave
Za izradu projektno-tehničke dokumentacije:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg
projekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od
strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka Opštinskog / Gradskog veća o izradi glavnog projekta u kojoj je

opredeljen iznos sopstvenog učešća. Izvod iz opštinskog/ gradskog budžeta kojim
se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 30 dana od dana
potpisivanja ugovora. Forma odluke može se preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

4. Procenjena vrednost izrade projektne dokumentacije;

5. Informacija o lokaciji.

Za izgradnju ili rekonstrukciju objekata:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji
se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane
gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka Opštinskog / Gradskog veća o građenju objekata u kojoj je opredeljen iznos
sopstvenog učešća. Izvod iz opštinskog / gradskog budžeta kojim se potvrđuje
iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 30 dana od dana potpisivanja
ugovora. Forma odluke može se preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Lokacijska dozvola;

4. Izvod iz glavnog projekta izrađenog po važećem Zakonu o planiranju i izgradnji;

5. Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;

6. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

7. Predmer i predračun troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju
opreme.

• Za objekte koji se grade u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji
za tačke 3. i 4. priložiti dokumentaciju u skladu sa pomenutim zakonom.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži
dodatnu dokumentaciju.

5. Postupak za dobijanje sredstava
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na osnovu kriterijuma i bodova propisanih Pravilnikom o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstva iz budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Konačnu odluku o dodeli, načinu i dinamici prenosa sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

6. Trajanje konkursa
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 28.08.2013. godine.

7. Adresa na koju se podnose prijave i informacije o konkursu
Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine. Pisarnica prima podneske radnim danom do
14 časova.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu putem
telefona 021/487-4415.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs

Link

zp8497586rq

Stipendije za strane umetnike u Štajerskoj

artistVLADA POKRAJINE ŠTAJERSKE

Stipendije za strane umetnike u Štajerskoj

Ovaj program se odnosi na slobodne umetnike/kustose/teoretičare savremene umetnosti iz evropskih i neevropskih zemalja, koji su zainteresovani za saradnju sa štajerskim umetnicima. Korisnicima stipendije će biti odobreno 850 evra mesečno za produžena istraživanja i troškove života, uključujući i stanovanje. Umetnicima će biti naplaćen doprinos za administrativne troškove. Trajanje stipendija će biti određeno u odnosu na obim kulturnog projekta.

Odštampane prijave (u četiri primerka , maksimalno 20 strana) treba da sadrže kratku biografiju (curriculum vitae), kao i dužinu boravka, objašnjenje ili opis odgovarajućeg projekta i primere prethodnih radova (ne originale). Aplikacije treba da budu poslate poštom. Ukoliko je neophodno upotpuniti dokumentaciju prenosnim medijima  (film, audio, performans), molimo koristite jpg. ili wmv.

Nakon donošenja odluke o početku stipendije,  uzeće se u obzir i pojedinačni rasporedi, ukoliko to bude moguće.

Stipendija je samo za usavršavanje i projekte. Želimo da istaknemo da ove stipendije NISU namenjene obrazovanju i univerzitetima.

Rok za podnošenje prijava

Odštampane prijave za stipendiju treba poslati na adresu: Abteilung 9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen, Amt der Steiermärkischen Landesregierung „RONDO – Artist in Residence“, Trauttmansdorffgasse 2, A-8010 Graz,  najkasnije do 30. avgusta 2013. (datum poštanskog pečata).

Bićete pismeno obavešteni  da li je vaša prijava prihvaćena ili ne.

Povratak primljene dokumenatacije  samo sa preporucenim pismima koje placa posiljalac.
Odeljenje za kulturu ne odgovara  za dostavljenu dokumentaciju.

Prijave mogu biti poslate na engleskom i nemačkom jeziku.

Englesku verziju formulara možete preuzeti ovde.

Formular na nemačkom jeziku možete preuzeti ovde.

Link

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje izrade urbanističkih planova

making-linesMINISTARSTVO GRAĐEVINASRTVA I URBANIZMA

Predmet konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2013. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova i to:
1. plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave,
2. plana generalne regulacije za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, čija je izrada predviđena prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Cilj konkursa: Stvaranje planskog osnova, podsticanje planskog uređenja prostora i definisanje pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranje kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koja je u budžetu za 2013. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu urbanističkog plana za koji konkuriše i koja je opravdala ranije dodeljena sredstva za izradu urbanističkih planova.
Jedinice lokalne samouprave koje su 2013. godini po bilo kom osnovu iz budžeta RS već dobile sredstva za izradu urbanističkog plana koji je predmet ovog konkursa, nemaju pravo učešća na konkursu.

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime sufinansiranja pojedinačnog urbanističkog plana ne mogu preći iznos od 2.000.000,00 dinara, odnosno 50% od cene izrade plana.

Rok za podnošenje prijava: 30.08.2013. godine.

Broj telefona za dodatne informacije: Dragana Žurić, telefon: 011/3640-341, e-mail: dragana.zuric@mgu.gov.rs

Link

zp8497586rq

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

advocacy_footerTRAG FONDACIJA (TRAG)  

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama” do 9. septembra 2013. godine

Trag fondacija (Trag)  otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način Trag u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.

Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

• Na osnovu pristiglih prijava na konkurs biće izabrano do 12 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 12 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara koji će biti organizovani u oktobru, novembru i decembru 2013. godine.

• Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekti dobiće finansijsku podršku za sprovođenje, u iznosu do 15.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti).

Ovde možete preuzeti Poziv za prijavljivanje sa detaljnim objašnjenjem programa i kriterijuma, kao i Formular za nacrt projekta koji popunjen treba poslati na adresu zajednice@tragfondacija.org , najkasnije do 9.septembra 2013. godine (do 17h). Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

woman-overlooking-a-farm-fieldPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu u ukupnom iznosu 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 5 – Mapiranje primera dobre prakse i afirmacija ženskog preduzetništva.

Sredstva se dodeljuju ženama preduzetnicama u agrobiznisu.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– podrška ženama u agrobiznisu
– ohrabrivanje žena u ruralnim sredinama da uzmu aktivno učešće u poboljšanju sopstvenog      ekonomskog položaja kroz samozapošanjavanje
– afirmacija jednakih šansi i učešća žena i muškaraca u agrobiznisu

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo na učešće imaju žene preduzetnice u agrobiznisu.

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju preduzetnice u agrobiznisu koje su prošle obuke na temu osnovnih koncepata preduzetništva u okviru projekta „Žene preduzetnice u agrobiznisu“ koji je pokrenuo USAID.

3. Preduzetnice u agrobiznisu mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 250.000,00 dinara (slovima: dvestapedesethiljadadinara);

4. Preduzetnice u agrobiznisu dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– dokaz o obukama u okviru projekta „Žene preduzetnice u agrobiznisu“
– biznis plan
– budžet projekta
– dokaz o registraciji delatnosti ili poljoprivrednog gazdinstva

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenje prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu“.

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Konkurs je otvoren do 15. septembra 2013. godine.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE – KLIKNITE OVDE

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom  Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili mejlom:
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs , zavod.ravnopravnost@gmail.com

Link

Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Business Development

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini sprovodi se u cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju, povećanja konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Program obuhvata tri mere:
•    Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti
•    Mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata
•    Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Sredstva predviđena za realizaciju Programa u 2013. godini iznose 70 miliona dinara. Pravo na korišćenje sredstava, u zavisnosti od mere, imaju srednja privredna društva, akreditovane regionalne razvojne agencije i jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

U cilju povećanja privredne aktivnosti i konkurentnosti preduzeća u lokalnim samoupravama koje su po stepenu razvijenosti svrstane u treću i četvrtu grupu, kroz Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti, predviđano je sufinansiranje troškova preduzeća koji se odnose na usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod.  To podrazumeva izgradnju,  dogradnju, adaptaciju i investiciono održavanje  objekata preduzeća za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.). Program podržava i aktivnosti na razvoju novog i poboljšanju postojećeg i promocije proizvoda.

Kroz posebnu Meru, obezbeđuje se i sufinasiranje učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj kao i sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) jedinica lokalne samouprave za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave i sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj.

Program sadrži i Meru čiji je cilj sufinansiranje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovnih regionalnih regionalnih agencija. Sufinasiranje članarine se vrši u skladu sa stepenom razvijenosti jedinice loklane samouprave i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/2010 i 4/2012).

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Program sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Link

Javni konkurs za jačanje uloge civilnog društva

civil societyPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni konkurs za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara), obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, u razdelu 10, na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta

CILj KONKURSA:
Jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Mere i aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta bi trebale da doprinesu:
•    informisanju i edukaciji javnosti
•    konsultovanju javnosti
•    uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih
strana i/ili sa lokalnom samoupravom
•    uspostavljanju partnerstva.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na sa teritoriji AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 (slovima: dvestotinehiljadadinara).

3. Udruženja koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se , u skladu sa Smernicama za podnošenje projekta, na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u sa sajta www.region.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
a) Osnovna konkursna dokumentacija:
1.    prateće pismo
2.    predlog projekta
3.    budžet projekta – prilog 1
4.    narativni prikaz budžeta projekta – prilog 2
5.    specifikacija troškova – prilog 3
6.    izjava podnosioca projekta – prilog 4
7.    izjave partnera na projektu – prilog 5
8.    biografija koordinatora projekta – prilog 6

Osnovna dokumentacija mora biti popunjena, potpisana i pečatom udruženja overena. Popunjenu konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u  elektronskoj formi (CD).

b) Obavezna prateća dokumentacija:
1.    rešenje o registraciji podnosioca projektnog predloga (overen pečatom organizacije)

2.    fotokopiju izvoda iz statuta udruženja ili osnovački akt (u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom)

3.    fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

4.    dokaz o registraciji partnera

5.    bilans stanja i bilans uspeha podnosioca predloga projekta za 2012. godinu (za udruženja osnovana do   2013. godine), sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: „Ne otvarati – Konkurs za dodelu sredstava projektima za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi  Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na predlog Komisije i ista će biti objavljena na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs

8. Nakon donetog rešenja  o odobrenim projektima, podnosioci odobrenih projekta  će potpisati ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu  samoupravu.
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Konkurs je otvoren do  05. septembra 2013. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na telefon 021/487 4863 ili 4542 ili putem elektronske pošte region©vojvodina.gov.rs.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Link

zp8497586rq

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

shopping bagMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2013. godinu.
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/10,101/10, 86/11, 35/12, 48/12 i 41/13), i Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS“, br. 41/2013), (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Dodeljena podsticajna sredstva su po svojoj svrsi namenska sredstva i ne mogu se zalagati bez prethodne saglasnosti Ministarstva.

2. Korisnici  sredstava

Na javni kokurs mogu se prijaviti:
–    operateri postrojenja  za  ponovno iskorišćenje, odnosno  tretman  otpada  koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10),
–    proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

3. Konkursna dokumentacija

3.1 Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:

1)    prijava za dodelu podsticajnih sredstava (www.merz.gov.rs),

2)    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,

3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,

4)    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao,

5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpadu periodu za koji je operaterpodneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 3. tačka 3). Uredbe.

3.2 Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa–tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:

1)    kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava,

2)    isprava o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradljivost plastične kese.

4.    Iznos podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni,

–    za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu,

–    za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosivih akumulatora ili startera – 145,50 dinara po kilogramu,

–    za proizvodnju kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona-6.010,00 dinara po toni,

–    za proizvodnju kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive – 8.414,00 dinara po toni,

Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2014. godine.

Kontakt osoba: Gordana Ristović, tel. 011/26-96-910.

Detaljnije

zp8497586rq

Kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

road_buildingMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

Cilj konkursa: Podrška jedinicama lokalnih samouprava za sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj komunalne infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova života stanovništva kao i razvoj lokalne samouprave.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): gradovi, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava: 23.08.2013. godine.

Link sajta: www.mgu.gov.rs

Link Javnog poziva

zp8497586rq