Arhiva ‘Konkursi’

Stručna podrška sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Stručna podrška sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji i izradi Strategije za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2015.- 2016. godina

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Stručna podrška izradi Nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Stručna podrška izradi Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine sa Akcionim planom od 2015. do 2017. godine

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidencijuudruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata 24. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

eu educationMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata 24. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 24. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

mladi su zakonMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih i promocije programa MLADI SU ZAKON

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za administrativno-tehničku podršku u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za administrativno-tehničku podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora

Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 28. mart 2014. godine.

Detalji konkursa

Krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike

FОND REVOLVING KREDITA

Krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Evropska unija, preko Evropske agencije za rekonstrukciju, odobrila je tokom 2001. i 2002. godine Republici Srbiji donaciju u iznosu od 15 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Donacija je za nepune dve godine u potpunosti realizovana, a redovnim otplatama glavnice i kamate formiran je Fond revolving kredita. Sredstva donacije i Fonda revolving kredita do kraja maja 2013. godine koristila su 744 mala i srednja preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 78,2 miliona evra.

Krajem 2005. godine, kao rezultat uspešne realizacije donacije, Evropska agencija za rekonstrukciju vlasništvo nad sredstvima Fonda revolving kredita prenela je na Republiku Srbiju, uz obavezu da se sredstva Fonda i dalje koriste pod istim uslovima i za iste namene do kraja 2015. godine.
Namena kredita:

Sredstva su namenjena za nabavku opreme i postrojenja za proizvodnju robe i/ili pružanja usluga i izgradnju objekata za smeštaj proizvodnih kapaciteta, uz obavezu korisnika da najmanje 20% vrednosti projekta pokrije sopstvenim sredstvima i mogućnost da najviše 20% kredita iskoristi za obrtna sredstva.

Uslovi kreditiranja:
Iznos pojedinačnog kredita     od EUR 20.000 do EUR 200.000
Kamatna stopa     tromesečni EURLIBOR + 3,25%
Ročnost kredita     do pet godina
Period počeka kredita     do jedne godine

Krajnjim korisnicima sredstva se plasiraju preko sledećih posredničkih banaka:

AIK BANKA (www.aikbanka.rs )
ČAČANSKA BANKA (www. cacanskabanka.co.rs)
ERSTE BANK (www.erstebank.rs)
KBM BANKA (www.kbm.rs)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
OTP BANKA SRBIJA (www.otpbanka.rs)
RAIFFEISEN BANKA (www.raiffeisenbank.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)
VTB BANKA (www.moskovskabanka.rs)

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odeljenje za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8326, 333-8342).

Detaljnije

Konkurs 2014: Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESCO

Konkurs 2014: Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESKO (UNESCO) je objavio 5. poziv za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond). Fond je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, koja je usvojena na 33. Generalnom zasedanju Organizacije ujedinjenih nacija za kulturu, nauku i obrazovanje 20. oktobra 2005. godine, a stupila na snagu 2007. godine. Do januara 2014. godine, 133 zemlje i Evropska unija potpisale su Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza.

Konvencija predstavlja međunarodni pravni instrument čiji je cilj da umetnicima, profesionalcima u kulturi, praktičarima i građanima pruži mogućnost da kreiraju, proizvode, distribuiraju i uživaju u različitim kulturnim dobrima, uslugama i aktivnostima, ukuljučujući i sopstvene.

Potpisivanjem Konvencije strane postpisnice su se saglasile sa principima jednakog pristupa, otvorenosti i balansa na međunarodnom nivou istovremeno potvrđujući svoje pravo i odgovornost za razvoj praktičnih politika i mera na nacionalnom nivou koje će razviti održiv i dinamičan kulturni sektor. Ovo treba ostvariti uvođenjem pravnih, finansijskih i drugih instrumenata kulturne politike, jačanjem profesionalnih kapaciteta preduzetnika koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama i osnaživanjem organizacionih struktura koje imaju direktan efekat na različite faze lanca vrednosti, od stvaranja do produkcije, distribucije i pristupa različitim izvorima kulturnih izraza. Konvencija takođe obavezuje vlade da uvedu praktične politike i mere koje podstiču kreativnost, omogućavaju umetnicima pristup tržištu, i omogućavaju dostupnost njihovih proizvoda javnosti.
Konvencija prepoznaje doprinos kulturnih industrija ekonomskom i društvenom razvoju, promoviše integraciju kulture u održiv razvoj i ohrabruje međunarodnu saradnju u cilju olakšavanja mobilnosti umetnika i razmene kulturnih dobara i usluga.
Kulturna raznolikost je jedan od ključnih pojmova na kojima se temelji uticaj kulture u programima održivog društvenog razvoja, kao i borba protiv negativnih efekata ekonomske, tehnološke i političke globalizacije. Ovaj pojam takođe afirmiše kulturnu politiku baziranu na poštovanju ljudskih prava, promociju interkulturnog dijaloga, borbu protiv svih oblika diskriminacije, zaštitu jezika, kulturnog nasleđa i kulturnih izraza manjinskih naroda, grupa i zajednica, multikulturalnost i jezičku raznolikost.

Ciljevi i prioriteti konkursa
Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržava širok spektar aktivnosti – od izgradnje/jačanja kapaciteta i kulturnog mapiranja, preko analize praktičnih politika i njihovog razvoja, do podrške preduzetništvu i jačanju kulturnih industrija. Dodatne informacije o projektima koji su podržani od strane Fonda o njihovim dostignućima, mogu se naći u okviru drugog izdanja brošure Fonda na internet strani (http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ENG_2013_IFCD_Brochure_FINAL_low_resolution.pdf).

Konkurs
Izbor projekata koji će biti podržani od strane Fonda sastoji se iz dve faze: prva, pre-selekcioni proces podrazumeva nacionalni nivo i izbor predloga projekata od strane komisije koja se formira posebno za tu priliku od strane nadležnog ministarstva i Nacionalne komisije za Unesko.
Nacionalne komisije za izbor projekata su zadužene da urade pregled i ocenu pristiglih projekata, kako bi utvrdile da li su prijavljeni projekti relevantni, tehnički zadovoljavajući, da li ispunjavaju predmetne prioritete, kao i da ispitaju njihovu održivost. Država ima pravo da kandiduje maksimalno četiri projekta iz Srbije (najviše dve aplikacije popunjene od strane javnih institucija i najviše dve aplikacije iz civilnog sektora).Po izboru predloga projekata komisija ih šalje Sekretarijatu Uneska i time kandiduje za konačnu selekciju koju vrši Uneskova stručna komisija/panel eksperata.

Kako konkurisati
• Radi što uspešnijeg popunjavanja formulara koristiti priloženi Vodič (Annotated Guide),
• Formular popuniti u elektronskoj formi na engleskom jeziku u formatu .doc file
• Obavezno potpisati i datirati aplikaciju (poslednju stranu potpisati, skenirati, i priložiti u elektronskoj formi uz dokumentaciju)
• Uz aplikaciju priložiti potvrdu o statusu – rešenje o upisu u sudski registar ustanove, odnosno rešenje o registraciji organizacije, kao i statute ustanove/organizacije na srpskom i engleskom jeziku.

Kriterijumi vrednovanja
Prijave će se ocenjivati od strane panela međunarodnih eksperata na osnovu kriterijuma koje je utvrdio Međuvladin Komitet i Konferencija članica o korišćenju sredstava Fonda.
Prilikom popunjavanja formulara treba imati u vidu:
• Maksimalni iznos za koji se aplicira kod Fonda za programe/projekte je 100.000 američkih dolara,
• Navedene kriterijume o tome koju vrstu projekata Fond podržava,
• Veličina fonta trebalo bi da bude 10 ili veći; specijalne karaktere i dekorativne fontove bi trebalo izbegavati,
• Ograničenja po pitanju broja reči u poljima u formularu treba poštovati,
• Struktura budžeta trebalo bi da bude jasna i detaljna,
• Treba da postoji koherentnost između planiranih aktivnosti, očekivanih rezultata i budžeta,
• Sufinansiranje i sopstveni doprinos projektu (co/self-funding) nije obavezno, ali se izrazito podržava kao instrument koji obezbeđuje održivost projekta, i u tom slučaju poželjno je priloži potvrdu u pisanoj formi.

Pozivamo sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije da do 25.aprila 2014. godine (do 17 časova) pošalju predloge projekata na sledeće adrese bojana.subasic@zaprokul.org.rs i ivana.zecevic@kultura.gov.rsivana.zecevic@kultura.gov.rs

U svakom trenutku možete se obratiti za pomoć i konsultaciju oko popunjavanja aplikacija Bojani Subašić i Ivani Zečević.
Konsultacije se mogu obaviti i lično zakazivanjem sastanka na broj telefona 011/2637 565, u Zavodu za proučavanje kulturnog razviotaka, u Ulici Rige od Fere 4, ponedeljkom i petkom od 14-16 časova.

Prijave pristigle posle navedenog datuma neće biti uzete u razmatranje, kao i one čija dokumentacija nije potpuna.
Rezultati konkursa biće poznati u decembru 2014. godine, dok će se potpisivanje ugovora za odobrene projekte obaviti u martu 2015. godine.

Detaljnije informacije o Međunarodnom fondu za kulturnu raznolikost mogu se dobiti na internet adresi http://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention
kao i informacije o projektima koji su do sada podržani iz Fonda u prethodna tri poziva http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/funded-projects/
Tekst Konvencije 2005. možete preuzeti sa: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf (original)
Za sva specifična pitanja u vezi sa konkursom, možete se direktno obratiti i Sekretarijatu UNESKO na: ifcd.convention2005@unesco.org

Detaljnije o konkursu

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, definisao je potrebu za uvođenjem inovacija u promovisanju lokalnih i regionalnih privrednih potancijala.

Cilj konkursa: Podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju značaja moderne i efikasne lokalne samouprave u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja.

Aktivnosti na projektu treba da doprinesu:
•    Promociji lokalnih potencijala za investiranje i primera dobre prakse u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja
•    Jačanju kontakata jedinica lokalnih samouprava sa investitorima
•    Podizanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za privlačenje sredstava iz fondova EU
•    Uvođenju standarda za ocenu kvaliteta uslova za poslovanje.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list APV“, broj 50/2013) u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1.    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.

2.    Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3.     Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

4.     Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5.    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6.    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave“.

7.    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

8.    Rok za predaju predloga projekta je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (20. marta 2014. godine).

9.    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekta za dodelu bespovratnih sredstava. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

11.    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju