Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za CIP-EIP eko-inovacije 2013.

cip eko inovacijeJavni poziv za CIP-EIP eko-inovacije 2013.

Rok za prijavu: četvrtak, 05. septembar 2013.

POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA 2013
CIP EKO-INOVACIJE PROJEKTI UVOĐENjA I ŠIRENjA TRŽIŠTA EKO-INOVATIVNIH PROIZVODA

Najvažnije informacije o pozivu:
•    poziv je objavljen 14. maja 2013. godine
•    rok za prijavu je 5. septembar 2013. godine
•    projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS)
•    očekivani rok za evaluaciju projektnih predloga: mart 2014. godine
•    očekivani rok za potpisivanje ugovora i početak realizacije projekata: početak maja 2014. godine
•    procenat sufinansiranja od strane Evropske Komisije: do 50% opravdanih troškova
•    projektne aktivnosti mogu maksimalno da traju 36 meseci
•    ukupan budžet ~ 31.585 miliona evra

Više informacija o pozivu je dostupno na:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/application-pack/index_en.htm

Ko može prijaviti projekat?
Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Island i Lihtenštajn), u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija) i Izraelu.

Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

CIP eko-inovacije:
•    predstavljaju prvu ili široku primenu eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi
•    imaju jasan ekološki uticaj
•    imaju dugoročnu tržišu strategiju
•    imaju mogućnost ponavljanja rešenja
•    odnose se na komercijalizaciju i dugoročnu profitabilnost

Ciljevi poziva:
•    podsticanje novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama u oblastima kao što su upravljanje zaštitom životne sredine i stvaranje ekoloških proizvoda, procesa i usluga,
•    uklanjanje prepreka za šire korišćenje eko-inovacija,
•    kreiranje većeg tržišta za eko-inovativne proizvode i usluge,
•    povećanje inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

Prioritetne oblasti i aktivnosti:
Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu.

1) Reciklaža
•    Unapređenje procesa i metoda sortiranja otpadnih materijala, građevinski otpad (šut), komercijani i industrijski otpad, mogućnosti primene i recikliranja otpada iz elektro opreme i elektronskih komponenti i vozila na kraju životnog ciklusa.
•    Inovativni proizvodi nastali korišćenjem recikliranih materijala, novim metodama reciklažnih procesa, primenom međunarodnih proizvodnih i drugih standarda, koji zadovoljavaju potrebe naprednog dizajna i projektovanja i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
•    Poslovne inovacije u cilju povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo
•    Proizvodi u građevinskoj industriji i procesi sa tim u vezi, koji omogućavaju smanjenu potrošnju resursa, zadržavanje/vezivanje ugljenika i smanjenje otpada iz proizvodnje. Ovo pokriva upotrebu materijala koji pogoduju zaštiti životne sredine, smanjenu upotrebu sirovina i inovativne proizvodne procese, koji u velikoj meri smanjuju uticaj građevinarstva na životnu sredinu.

3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale za pakovanje, procese i usluge koje teže većoj efikasnosti upotrebe resursa. Potpunija upotreba sirovina u sektoru proizvodnje hrane, koja povećava efikasnost upotrebe resursa i produktivnost, smanjuje količine bio-razgradivog otpada i koja podržava tranziciju prema ‘’organskoj’’ ekonomiji.
•    čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije gasova i/ili povećanje reciklaže.
•    povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
•    obeležavanje proizvoda ili logističke usluge koje se odnose na pakovanje, distribuciju i uticaj na odluke potrošača u cilju smanjenja negativnog uticaja potrošnje hrane i pića na životnu sredinu

4) Voda
•    Procesi, proizvodi i tehnologije koji štede vodu, posebno procesi bez upotrebe vode,
•    tretman voda i otpadnih voda: rešenja koja nude veću efiksnost i smanjenje uticaja na životnu sredinu, na primer smanjenje upotrebe hemijskih sredstava ili ponovno upotrebljavanje resursa (hranljivih sastojaka) iz otpadnih voda,
•    pametna distribucija u cilju uštede vode, hemikalija, energije i materijala: inovativni sistemi za merenje i podešavanje doziranja hemikalija, nivoe protoka i pumpanja, otkrivanje curenja i reparacija, i slično.

5) „Zelenije” poslovanje/pametna nabavka
•    kreiranje i izlazak inovativnih proizvoda na tržište, usmerenih na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i upotrebe resursa. Projekti treba da slede principe Politike Integrisane proizvodnje (Communication from the Commission “Integrated Product Policy”, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) i treba da budu u skladu sa dokumentima iz Akcionog plana za održivu potrošnju i  proizvodnju i Politike održive Industrije (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Projekti se mogu odnositi na primenu Direktive o ekodizajnu. Performanse novih proizvoda u smislu zaštite životne sredine, mogu se bazirati na Evropskim eko-oznakama ili na drugim priznatim i akreditovanim šemama obeležavanja i sertifikacije proizvoda.
•    Usluge koje omogućavaju bolje usklađivanje ponude i tražnje eko-inovativnih rešenja i koje podržavaju tržišnu primenu eko-inovacija.
•    Supstitucija materijala koji se koriste u proizvodnji sa onima koji imaju manji uticaj na životnu sredinu i kod kojih se podrazumeva efikasnija upotreba resursa (npr. bioloških, obnovljivih i organiskih), kao i supstituciju retkih i oskudnih materijala i unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina.
•    Zelena proizvodnja i čistiji inovativni i ekološki proizvodni procesi, sa visokim stepenom multiplikacije. Aktivnosti se mogu odnositi ujedinjavanje industrijskih procesa, npr. korišćenje nusproizvoda ili otpada kao sirovine za  novu proizvodnju.
•    Inovacije u uvođenju metoda pre-fabrikacije, popravke i sličnih usluga sa višim stepenom multiplikacije.

Kriterijumi za izbor projekata:
•    relevantnost projekta: projekat mora biti u skladu sa politikama i prioritetima EU, mora imati značajan stepen inovativnosti i pozitivnog uticaja na životnu sredinu.
•    kvalitet projekta: ispravnost i doslednost projekta sa tehničkog aspekta i aspekta  upravljanja projektom.
•    efekti na ciljnu grupu: mogućnosti ponovnog uvođenja na tržište ponuđenog rešenja (mogućnost korišćenja u drugim preduzećima ili u drugim zemljama), mogućnost stvaranja novog ili proširenja postojećeg tržišta.
•    budžet projekta i troškovi.
•    dodatna vrednost na evropskom nivou, tj. značaj učešća EU na realizaciju projekta ili na ukidanje barijera za širenje tržišta.

Aktivnosti predloženog projekta treba da budu u skladu sa ciljevima objavljenog poziva. Indikatori kojima se meri uticaj i rezultati projekta treba da budu konkretni, merljivi, dostupni, realistični i pravovremeni (SMART indikatori).

Projekti koji se finanisiraju iz drugih EU programa:
Projekti koji se odnose na upravljanje i planiranje upotrebe zemljišta, upravljanje prirodnim staništima, na urbane politike i projekte sa javnom dimenzijom trebaju da se prijave za LIFE+ ili FP7 program (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj).

Projekti koji se fokusiraju na povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost trebaju da se prijave za program Inteligentna energije Evrope (IEE).

Projekti vezani za istraživanje i tehnološki razvoj trebaju biti prijavljeni za FP7 program.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja

young enterpreneurNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini

U okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj Programa je povećanje stepena održivosti i jačanje konkurentnosti malih preduzeća i preduzetnika  koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja i posluju na području koje zaostaje u razvoju ovog sektora u odnosu na druge delove Srbije, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
1.  istraživanje tržišta;
2.  izradu vizuelnog identiteta proizvoda i usluga (veb sajt, dizajn logotipa);
3.  novi dizajn proizvoda i ambalaže;
4.  izradu poslovnih planova i projekata;
5.  uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
6.  edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
7.  usluge mentoringa;
8.  troškove priključka privrednih subjekata na infrastrukturne sisteme (priključak za vodu, priključak za struju, priključak za gas);
9.  troškove adaptacije prostora u funkciji obezbeđenja dozvole za obavljanje delatnosti.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su upisani u registar Agencije za privredne registre u periodu od 01. januara 2010. godine do 31. decembra 2012. godine;
•    da su u decembru 2012. godine imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
•    da uspešno posluju vremenski period do objavljivanja javnog poziva, ne uzimajući u obzir prvu godinu poslovanja;
•    da nisu u postupku likvidacije ili stečaja;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da imaju sedište na području koje zaostaje u razvoju sektora malih preduzeća i preduzetnika u odnosu na druge delove Srbije, odnosno na području gradova i opština: Jablaničkog okruga (Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince, Crna Trava), Pirotskog okruga (Pirot, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad), Pčinjskog okruga (Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac, Preševo), Borskog okruga (Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin), Zaječarskog okruga (Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja), Topličkog okruga (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa), Raškog okruga (Kraljevo, Novi Pazar, Tutin, Raška, Vrnjačka Banja), Rasinskog okruga (Kruševac, Varvarin, Trstenik, Ćićevac, Aleksandrovac, Brus), Srednjebanatskog okruga (Zrenjanin, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj), Severnobanatskog okruga (Kanjiža, Senta, Ada, Čoka, Novi Kneževac i Kikinda);
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencije i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 350.000,00 dinara.

Agencija će na osnovu ugovora sa preduzećem/preduzetnikom refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose  12.150.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-364; 019/445-311, 019/445-312, 011/2060-810; 011/2060-807 i 011/2060-827.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

womenNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

Rok za prijavu: ponedeljak, 24. jun 2013.
Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
•    uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
•    testiranje novih proizvoda;
•    izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
•    novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    elektronsku prezentaciju preduzeća i
•    edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
•    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
•    da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da su u decembru 2012. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 6.900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 019/445-311, 011/2060-827, 011/2060-826 i 019/445-364.

Link

Objavljena tri konkursa u okviru drugog kruga konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurse za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora – drugi poziv
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

3. Konkurs za administrativno-tehničku podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursima :

Pravo učešća na konkursima 1 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 2 imaju imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:
www.mos.gov.rs

kao i na adresi omladinskog internet portala:

www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 313 09 23 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs

Link

Exchange 4 – Poziv za podnošenje predloga projekata

Exchange 4DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI

Exchange 4 – Poziv za podnošenje predloga projekata

Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata koji će doprineti postizanju strateških nacionalnih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji uz finansijsku pomoć iz Nacionalnog programa IPA 2012.

Smernice za aplikante se mogu preuzeti na sledećim internet adresama:
•    Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: www.europa.rs
•    EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
•    Stalna konferencija gradova i opština: www.skgo.org
•    Program Exchange: www.exchange.org.rs

Smernice za aplikante su dostupne i na sledećoj adresi:
Delegacija Evropske unije u Srbiji
Odeljenje za ugovore i finansije
Vladimira Popovića 40/V
11070 Beograd, Srbija

Rok za dostavu predloga projekata je 04. jul 2013. godine (u slučaju lične dostave, rok za ponošenje predloga projekata je istog dana, do 15:00 časova po lokalnom vremenu).

Planirana je i organizacija regionalnih info dana čiji će plan biti objavljen na sledećim internet adresama:
– Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: www.europa.rs
– EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
– Stalna Konferencija gradova i opština: www.skgo.org
– Program Exchange: www.exchange.org.rs

Link

Javni konkurs za udruženja građana

social carePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu finansirati, odnosno sufinansirati programe od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju udruženjima građana za oblast zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom i demografije broj:129-401-1729/2013 od 14. maja 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.
Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje, podsticanje realizacije programa, odnosno sufinansiranje obezbeđenjem nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, udruženja građana u 2013. godini u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara od čega:

  • u oblasti zdravstvene zaštite u iznosu od 2.400.000,00 dinara,
  • u oblasti socijalne zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10.000.000,00 dinara,
  • u oblasti boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5.000.000,00 dinara,
  • u oblasti demografije u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA
Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 47 (tel. 487-4400).

Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koji nisu u roku utvrđenim ugovorom dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u ”Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu ”Dnevnik”.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koja vrši procenu i vrednovanje programa udruženja građana primenom sledećih bližih merila i kriterijuma dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (od 0-30 bodova):
– postojanje sadržaja koji odgovara prema predmetu javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs,
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa,
-broj lica koja se uključuju u program,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti predviđenih programom,
– mogućnost razvijanja programa i njegova održivost.

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa-doprinos stepenu unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (od 0-30 bodova):
– za oblast zdravstvene zaštite:doprinos razvoju zdravstvene zaštite i zaštiti zdravlja, prevenciji, lečenju i rehabilitaciji, podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite, promociji i popularizaciji zdravih stilova života,

– za oblast socijalne zaštite lica sa invaliditetom: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji, socijalizaciji i prevenciji isključenosti lica sa invaliditetom.
– za oblast boračko-invalidske zaštite: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida rata,
– za oblast demografije:doprinos zaštiti dece, unapređenju dečijeg stvaralaštva, poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece i brigu o porodici, podsticanju rađanja dece i unapređenju demografskog razvoja i populacione politike.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (od 0-30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta programa i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima,
– visina traženih sredstava za realizaciju programa,
-stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora.

4. Prema zakonitosti i efikasnosti korišćenja sredstava i održivosti ranijih programa finansiranih ili sufinansiranih iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (10 bodova).

Primenom navedenih merila i kriterijuma Komisija sačinjava Listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana na javni konkurs u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja iste. O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi Komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O dodeli sredstava i visini sredstava odlučuje rešenjem koje je konačno pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijava.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Kontakt osobe za dodatne informacije: Gorica Maksimović, telefon 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs i Andreja Stajšić, telefon 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Link

In age giant screen TV’s, it’s more essential than ever before

one night only at the paramount theatre

Cheap Canada Goose Televisions falling on children happens a lot more than you want to imagine it will. In age giant screen TV’s, it’s more essential than ever before to secure your tv sets. A good option for any television is mounted towards the wall, but when this isn’t a choice, bolt it lower towards the entertainment center. Cheap Canada Goose

Canada Goose Sale With its play on words, Vice Verses, the title of Switchfoot’s new album, coherently suggests the album’s theme: everything has two sides. “Every blessing comes with a set of curses,” singer guitarist Jon Foreman sings on the title track, all the while wondering if “there’s a meaning to it all.” That theme runs through the album’s 12 songs and is even reflected in the album’s black and tan cover. “The whole thing is about polarity,” says Foreman. Canada Goose Sale

Canada Goose Outlet Each hula halau has a different volcano practice, visiting on different days. Some head up the mountain the minute they arrive on Hawaii island, others bring their lei to gift Pele on Sunday or Monday. Others come early to pick lei greens, but only with permission from the property owner and Pele.. Canada Goose Outlet

Canada Goose Vests The Philadelphia Beekeepers Guild announces the return of the Philadelphia Honey Festival onSeptember 7, 9 and 10, 2017 at Glen Foerd on the Delaware, Wyck Historic House and. All three historic sites will be buzzing with three days of activities that include open hive demonstrations, honey extractions, open hive talks, children’s activities, honey tastings, mead tastings, sales from local beekeepers, presentations and a bee bearding demonstration. Parks on Tap Jr. Canada Goose Vests

Canada Goose The follow up to 2010’s Glow, Start Livin’ is a nine track selection of folk infused songs that sweetly reflect the simplicity of their recording. With its smooth showcasing of Frankenreiter’s rich, honey thick vocals and masterful guitar work Canada Goose Jackets, Start Livin’ bears all the intimacy of an impromptu back porch performance and the tenderness of a treasured love letter. “Start Livin’ is basically a love album,” says Frankenreiter, who co produced the record alongside Matt Grundy and Adam Ableman. Canada Goose

Canada Goose Coats On Sale It is intended for general informational purposes only and does not address individual circumstances. It is not a substitute for professional veterinary advice, diagnosis or treatment and should not be relied on to make decisions about your pet’s health. Never ignore professional veterinary advice in seeking treatment because of something you have read on the WebMD Site.. Canada Goose Coats On Sale

Canada Goose Parkas DO understand that this experience may affect your student idea of self. Studying abroad exposes students to new cultures and ideas that may influence your student overall perception. Additionally, when your student returns home, they may have some difficulty readjusting to American life Canada Goose Parkas.

Stručna praksa – opština Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA u saradnji sa
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE r a s p i s u j u  
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA

STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

–    do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem;
–    do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem;
–    do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Tokom trajanja programa stručne prakse opština Kanjiža:

1.    angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
–    12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
–    16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
–    20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

2.    vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i

3.    snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac sa sedištem u opštini Kanjiža koji ispunjavaju uslove konkursa.

Zahtev za učešće u programu podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, u tri primerka, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda – ispostava Kanjiža ili preuzeti na sajtu opštine Kanjiža www.kanjiza.rs.
Rok za podnošenje prijave je 31.05.2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža u kancelariji br. 24 ili na broj telefona: 024/875-166 lokal br. 244.

Detalji konkursa

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
u saradnji sa NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANjIŽA U 2013. GODINI

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Za sprovođenje javnog rada opština Kanjiža isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
–    zaradu nezaposlenim licima,
–    troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica i
–    troškove sprovođenja javnih radova.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

1.    isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
–    23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
–    24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
–    25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
–    26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2.    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:
–    1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih i drugih delatnosti;
–    3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
–    socijalnih, humanitarnih  i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, poslovi ažuriranja baza podataka i drugi poslovi;
–    održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada, uređenje romskih naselja i drugi poslovi.

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
–    organi jedinica lokalne samouprave
–    javne ustanove i javna preduzeća i
–    udruženja građana
sa sedištem u opštini Kanjiža.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda –

Ispostava Kanjiža ili preuzeti na sajtu opštine www.kanjiza.rs.

Rok za podnošenje prijave je 31.05.2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža u kancelariji br. 24 ili na broj telefona: 024/875-166 lokal br. 244.

Detalji konkursa

Knows there are challenges with finding a buyer for Bradian

For some reason I can step on cracks and lines in the sidewalk or on tile. I don know why, I just can It feels unsafe and scary. I am terrified of elevators. We’re real fortunate. Missing free throws and not finishing baskets was hard to watch. Hopefully the win will get us to play better.”.

pandora rings Respiratory physiotherapists and nurses supervised the exercise component, as did health centre based fitness instructors. Physiotherapists, respiratory nurses, an occupational therapist, a dietician, a respiratory doctor, a smoking cessation adviser, a social worker, a pharmacist https://www.pandora4saleuk.com/, and a lay member of a patients’ group supervised education activities on a rolling rota. also received individualised home exercise programmes, which encouraged at least 20 minutes of exercise per day.Data analysis and statistical methodsWe analysed data on an intention to treat basis. pandora rings

pandora earrings Were beating on it with skid hooks and their bare fists They said it just looked at them like don care, get away from me and it kept attacking me. Said he was able to throw the 80 pound cougar to the ground and they all ran into their truck. The cougar, he said, waited under their trailer.. pandora earrings

pandora charms Didn take it totally seriously at the time. Looking back it a little disturbing, well it a lot disturbing cheap pandora, and he stayed parked outside the house for about 20 minutes and then the phone calls started. Said the driver called her three or four times over the next couple of hours, but she didn pick up. pandora charms

pandora necklaces I am a quiet person, I’m not one to make waves. I don’t like confrontation and feel completely out of my depth in an argument. I’ve never had the confidence to stand up to her and tell her she’s crazy. Think I looked and walked and talked on more Ghost Towns than any other person in Canada, and I done this for years and years and years, and I can say that it the closest to a major city than any other area, says Lovelace. This one in the summertime, it takes just 3 or 4 hours to get to. Knows there are challenges with finding a buyer for Bradian. pandora necklaces

pandora essence In season 2, Ball wisely made the show a true ensemble drama, gave the colorful supporting characters terrific material and amped up the plot to a dizzying, if not careening, pace. Sookie still has her part to play, but she was never the most interesting part of the show and she’s no longer the main focus. (However she’s a bit more interesting now that Eric has become obsessed with her, a soapy development that has caused the rather prim Bill to show his fangs more.) pandora essence.