Arhiva ‘Konkursi’

Studijsko putovanje – Ruralni razvoj

SKGO

Studijsko putovanje – Ruralni razvoj

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Ruralni razvoj” koje će se održati od 17. do 19. septembra 2014. godine u Briselu.
Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti ruralnog razvoja. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku. Znanje engleskog jezika je potrebno dokazati sertifikatom. Ukoliko potencijalni kandidat ne poseduje sertifikat, bice organizovani intervjui u cilju provere engleskog jezika.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 12. avgusta 2014. godine u 15:00 pošalju, na engleskom jeziku:
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik – predsednik opštine (model u prilogu)
•    sertifikat o poznavanju engleskog jezika
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u ap vojvodini u 2014. godini

1.    Predmet konkursa
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati: nabavka opreme za smeštaj mlečnih krava, teladi i tovnih junadi,  opreme za smeštaj krmača, odgoj prasadi i tovnih svinja, opreme za ovčarske i kozarske farme, opreme za živinarske farme, električnih ograda, opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mleka, opreme za manipulaciju, odlaganje i distribuciju stajnjaka u slučaju zatvorenog držanja na farmama – skreperi i separatori.
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati izrada dokumentacije(idejni i glavni projekat), izgradnja električne mreže do farme u okviru izmeštanja farmi van naselja na lokacije koje su u skladu sa urbanističkim planovima, a u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine.
Predmet konkursa je realizacija dela tačke V, podtačka 1.6. i 1.7 Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini.

2.    Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine.

Mesto realizacije odobrene investicije je na području AP Vojvodine.

3.    Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda, svinja, ovaca, koza i živinarskih farmi i za dodelu bespovratnih sredstava za infrastrukturu za izmeštanje farmi van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini predviđen je ukupan iznos od 35.000.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva za opremanje farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Podsticajna sredstva za infrastrukturu za izmeštanje farmi van naseljenog mesta se utvrđuju do 70% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom Konkursu ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 1.500.000,00 dinara za tačke I, II, III, IV a za tačku V maksimalno odobrena sredstva do 350.000,00 dinara.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj tački konkursa (kategoriji životinja).

4.    Opšti uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: fizičko lice) ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstva i nalazi se u aktivnom statusu;
2.    ima dokaz o vlasništvu objekata, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih na minimum 5 godina ( kod opremanja farme)
3.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;
4.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 4. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2012. i 2013. godini.

5.    Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Fizičko lice ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u okviru Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi u AP Vojvodini u 2014. godini ako:
1.    Ima životinje koje moraju biti obeležene i registrovane u Centralnoj bazi podataka u skladu sa propisom Uprave za veterinu ili
2.    Ima živinarske farme koje su pod kontrolom nadležne veterinarske službe ili inspekcije.
Fizičko lice ostvaruje pravo na učešću konkursa  u okviru izmeštanja farme i to :
ako ima Lokacijsku dozvolu za izgradnju objekta u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje (FARMA) izdatu od nadležne službe opštinske uprave.

6.    Potrebna dokumentacija za dobijanje podsitacajnih sredstava za opremanje farmi
1.    Čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
2.    Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,
3.    Original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava: Podaci o poljoprivrednom gazdinstvu,
4.    Potvrdu o broju grla za odgovarajuću kategoriju životinja izdate od strane nadležne veterinarske službe,
5.    Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu (ne stariji od 30 dana),koji glasi na fizičko lice- nosioca poljoprivrednog gazdinstva(podnosilac zahteva),kao dokaz o vlasništvu. Ukoliko se objekat nalazi u zakupu,pored izvoda iz katastra nepokretnosti treba dostaviti overen ugovor o zakupu.
6. Original predračun sa specifikacijom opreme ili overena fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazanom u dinarima ne stariji od 01.01.2014.godine i potvrda banke o izvršenom plaćanju. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u prijavi moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu), garancija na isporučenu opremu.

7.    Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije
Konkurs je otvoren zaključno do 30. septembra 2014. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4432

Detaljnije

Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja

working womanPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

PREDMET KONKURSA:

Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žena koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i sastavni je deo indvidualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu: Korisnice mere).
Ukupna sredstva za podsticanje zapošljavanja iznose 10.000.000,00 dinara.

Ovim programom planirano je refundiranje bruto troškova zarade u trajanju od 12 meseci.

Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcima, koji u radni odnos prima lice koje je ciljna grupa ovog konkursa i koje su prijavljene kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Podnosilac zahteva – Poslodavac, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo (u daljem tekstu: Poslodavac).

Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog Konkursa.

Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 meseci sa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluga i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi Centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:

1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;

2. da je ekonomski sposoban;

3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

4. da uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda;

5. da na osnovu predloga i procene Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši selekciju kandidatkinja za navedeno radno/a mesto/a.

DOKUMENTACIJA KOJU POSLODAVAC DOSTAVLJA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA:

Podnošenje zahteva vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA KOJE SU U SITUACIJI NASILJA”.

Podnosilac zahteva – Poslodavac, po ovom Konkursu dostavlja sledeću dokumentaciju:

• Popunjen konkursni obrazac zahteva ili prijave za finansiranje, koji sadrži opšte podatke o poslodavcu i opis zahteva radnog mesta. Obrazac se može preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.sr i u Sekretarijatu;

• Dokument o registraciji (Izvod iz Agencije za privredne registre ili rešenje o registraciji za Poslodavce koji nisu registrovani kod Agencije za privredne registre);

• Izveštaj o solventnosti Poslodavca od banaka koje za njega obavljaju poslove platnog prometa, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

• Dokaz o redovnoj isplati zarada svih zaposlenih i uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za poslednja tri meseca, koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev.

• Dokaz o redovnoj isplati javnih prihoda.

OBAVEZE POSLODAVCA:

Poslodavac je dužan da:

• Po donošenju Odluke Sekretarijata, pohađa jednodnevi seminar o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, koji organizuje i čije troškove organizacije snosi Sekretarijat;

• Po donošenju Odluke Sekretarijata, zaključi ugovor o radu sa izabranom Korisnicom mera na određeno vreme u trajanju od 12 meseci;

• Redovno vrši isplatu zarade i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i istekom svakog meseca dostavi dokaz o mesečnoj uplati doprinosa za lice/a iz ugovora;

• Omogući Sekretarijatu i Centru za socijalni rad periodični monitoring nad sprovođenjem aktivnosti finansiranih po osnovu ovog Konkursa.

• Obezbedi Korisnici mere ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost shodno zakonu i ne iznosi podatke o tome da je Korisnica mera pretrpela nasilje i da je zbog toga zaposlena.

DONOŠENJE ODLUKE:

Nakon selekcije prijavljenih poslodavaca i Korisnica mera, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na predlog komisije, doneće odluku o izboru.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA:

Na osnovu donete odluke, Sekretarijat i Poslodavac zaključiće ugovor.

Poslodavac je dužan da zaključi ugovor o radu sa Korisnicom mera i isti ugovor dostavi Sekretarijatu prilikom potpisivanja ugovora iz stava 1. ovog odeljka.

Prilikom zaključenja ugovora, Korisnica mere je u obavezi da Sekretarijatu dostavi potvrdu nadležnog Centra za socijalni rad da je nasilje u porodici i partnerskim odnosima prijavljeno i da je zapošljavanje procenjeno kao adekvatna mera u okviru indvidualnog plana integrisanih usluga, koji je izrađen u saradnji sa drugim pružaocima usluga, a koji uključuje podršku u ostvarivanju drugih prava i potreba.

Ukoliko Poslodavac ili Korisnica mera prekinu ugovor o radu pre isteka perioda na koji je zaključen, Poslodavac je u obavezi da primljena sredstva od strane Sekretarijata, vrati, što će biti precizirano ugovorom opisanim u stavu 1. ovog odeljka.

PRAVA I OBAVEZE:

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:

• Dokaz o zapošljavanju lica po ovom Konkursu (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);

• Dve blanko menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane kod poslovne banke. Menice će se upotrebiti kao kao sredstvo obezbeđenja u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze.

• Otvoren namenski račun (za poslodavce koji su organizovani kao privredno društvo).

Rok za podnošenje prijava Poslodavca je do utroška sredstava a najkasnije do 1. decembra 2014. godine.

Za dodatne informacije u vezi sa Konkursom možete se obratiti Nataši Okilj na telefon 021/487 43 15 ili e-mejl natasa.okilj@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

HORIZON 2020

horizon 2020EVROPSKA UNIJA

HORIZON 2020

Obaveštavamo Vas da je Republika Srbija, 1. jula 2014. godine, potpisala sporazum o pristupanju sedmogodišnjem programu Evropske unije za istraživanje i inovacije pod nazivom „ Horizont 2020“.

Učešćem u gore pomenutom programu, Srbija će ravnopravno sa zemljama članicama EU, moći da koristi sredstva iz budžeta koji iznosi 78,6 milijardi evra. U „Horizontu 2020” mogu da učestvuju istraživačke grupe na univerzitetima, instituti, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, nevladine organizacije i drugi.

Više informacija možete da videte u dopisu koji se nalazi u prilogu.

HORIZON 2020-1

Detaljnije

Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014. godini

polj gazdinstvoMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014. godini

Raspisuje se konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe za usavršavanje stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača, utvrđenih Pravilnikom o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta („Službeni glasnik RS”, broj 59/13 i 63/14 – u daljem tekstu: Pravilnik), koji se odnose na:

1) upravljanje gazdinstvom, i to na:
(1) knjigovodstvo i računovodstvo na gazdinstvu,
(2) izradu projekata i biznis planova za planiranje razvoja gazdinstva sa procenom opravdanosti investicije, planiranjem korišćenja i upravljanja prirodnim resursima;

2) unapređenje prodaje, i to na:
(1) strukovno udruživanje i zajednički plasman poljoprivrednih proizvoda,
(2) pakovanje i marketing,
(3) zaštitu geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda,
(4) standarde u proizvodnji, preradi i prodaji;

3) podršku razvoju sela kroz strateško planiranje i programiranje na nivou lokalne zajednice;

4) unapređenje malih poljoprivrednih gazdinstava, i to na:
(1) multifunkcionalnu poljoprivredu i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti,
(2) integralnu i organsku poljoprivredu,
(3) primenu dobrih poljoprivrednih praksi,
(4) obuku u ruralnom turizmu i agro-turizmu za poljoprivredna gazdinstva.

Podnosilac prijave, u skladu sa Pravilnikom, može da ostvari pravo na korišćenje podsticaja za jedan program iz tačke I. ovog konkursa, i to u iznosu od 973.906 dinara.

Pravo na podnošenje prijave na konkurs imaju lica, u skladu sa članom 4. Pravilnika, čiji je osnivač Republika Srbija, kao i pravna lica i preduzetnici koji su po sprovedenom konkursu zaključili ugovor o izvršavanju poslova u skladu sa Uredbom o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 34/14).

Uz prijavu za konkurs podnosi se program iz tačke I. ovog konkursa, koji sadrži:
1) polazne osnove sa opisom postojeće situacije, a naročito opis koji se odnosi na: opšte stanje, probleme, razloge zbog kojih je izabrana odgovarajuća oblast;
2) cilj programa;
3) očekivani rezultat sa jasno definisanim indikatorima merila ostvarenosti rezultata;
4) način implementacije – opis načina sprovođenja programa (predstaviti obim i dinamiku aktivnosti sa predviđenim troškovima i dinamikom trošenja budžeta, kao i opis posla izvršioca i definisati broj izvršilaca uz obaveznu podelu odgovornosti i vođstva);
5) budžet (predstaviti ukupan trošak i distribuciju korišćenja sredstava);
6) tačan spisak mesta ili sela koja će biti obuhvaćena obukom, broj predviđenih učesnika obuka, predavanja i radionica (broj direktnih korisnika implementacije programa);
7) detaljan plan obuka, predavanja i radionica sa brojem časova teorijske i praktične nastave;
8) detaljan plan distribucije materijala nastalih implementacijom programa (lifleti, brošure, uputstva i CD-ovi).

Podnosilac prijave na konkurs mora da priloži i:
1) izvod iz Registra privrednih društava;
2) podatke o otvorenom posebnom namenskom računu za isplatu sredstava za ove namene;
3) potpisanu izjavu predavača, odnosno trenera da prihvata učešće u realizaciji programa;
4) radnu biografija predavača, odnosno trenera sa dokazom o obučenosti za predloženu oblast obuka, predavanja ili radionica (diplome, sertifikati, licence i/ili potvrde o pohađanju obuke);
5) izjavu odgovornog lica da program nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja;
6) izjavu odgovornog lica o sopstvenom učešću u finansiranju programa čija je procenjena vrednosti preko 973.906 dinara.

Ukoliko je podnosilac prijave za realizaciju programa predvidvideo sredstva u iznosu većem 973.906 dinara, mora da dostavi dokaz da je iz sopstvenih sredstava obezbedio sredstva preko tog iznosa, a do visine procenjene vrednosti programa.

Neće biti razmatrane prijave na konkurs ukoliko je program finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja.

Prihvatljivi troškovi predstavljeni u budžetu programa odnose se na:
1) troškove za naknade angažovanih predavača, odnosno trenera u visini koja ne prelazi od 30% od procenjene vrednosti programa;
2) operativne troškove, i to:
– troškove kancelarijskog materijala;
– nabavka opreme (laptop-računari, štampači, projektori, projektna platna, flip chart, diktafoni, prezenteri, i slično);
– troškove učesnika obuka, predavanja ili radionica (organizovani prevoz učesnika obuke i troškovi keteringa) u visini koja ne prelazi 10% od procenjene vrednosti programa;
– troškovi organizovanja obuka, predavanja ili radionica (putni troškovi i iznajmljivanje prostora,) u visini koja ne prelazi 10% od procenjene vrednosti programa;
– troškove štampanja materijala (npr. brošure, uputstva, lifleti i slično);
– troškove informisanja javnosti-medija.

Rok za podnošenje prijava: 25.07.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs Fonda za mlade talente za studije u inostranstvu

scholarship_iconMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs Fonda za mlade talente za studije u inostranstvu

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je, 15. jula 2014. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenatastudija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/2015. godinu

Konkurs će biti otvoren do 17. oktobra 2014. godine, a pravo na stipendiju će imati studenti koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs/dositeja.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs i Spisak vodećih svetskih univerziteta možete preuzeti OVDE.

Fond za mlade talente je od 2008. godine do danas stipendirao više od 1500 studenata koji su svoje studije nastavili u inostranstvu, na najboljim svetskim univerzitetima.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

solar panel - hot waterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Rok za podnošenje prijave je 29. jul 2014. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

biomass logoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

Rok za podnošenje prijave je 29. jul 2014. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE 

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Rok za podnošenje prijave je 29. jul 2014. godine.

Detaljnije

Konkurs – sufinansiranje izrade planskih dokumenata

paperrollsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata i to:
1.    prostornog plana jedinice lokalne samouprave
2.    plana generalne regulacije
3.    plana detaljne regulacije radnih zona
u cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 45.000.000,00 dinara.
2.    Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansuranja pojedinačnog planskog dokumenta ne može preći iznos od 2.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2014. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu planskog dokumenta za koji konkuriše.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje samo 1 (jednog) planskog dokumenta. Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za nastavak izrade planskog dokumenta za koji su ranije dodeljena sredstva po konkursu iz 2013. godine pod uslovom da je dostavila izveštaj o namenskom utrošku dodeljenih sredstava. U suprotnom može konkurisati samo za drugi planski dokument.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu planske dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Sofija Šumaruna i Branislav Vukajlov na telefon: 021/487-4674 i 021/487-4577, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs i branislav.vukajlov@vojvodina.gov.rs ).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs.)
2.    U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
3.    Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
•    odluku jedinice lokalne samouprave o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US i 98/2013 – odluka US), objavljenu u službenom glasilu,
•    overenu fotokopiju PIB obrasca,
•    overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
•    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
•    izjavu da je ugovor o izradi planskog dokumenta potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planskog dokumenta),
•    overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2014. godinu, iz koje se vidi da su planirana sredstva za izradu planskog dokumenta.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1.    prioritetnost planskog dokumenta;
2.    površina obuhvata planskog dokumenta,
3.    broj stanovnika jedinice lokalne samouprave;
4.    značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave, šireg okruženja i razvoj AP Vojvodine;
5.    faza postupka izrade  planskog dokumenta;
6.    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 62/2013);
7.    raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta;
8.    ranije dodeljena sredstva za izradu istog planskog dokumenta od Pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.
Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa
•    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ 12.07.2014. do 31.07.2014. godine,
•    donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  08.08.2014. godine,
•    rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 31.12.2014. godine,
•    nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
•    rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs.).
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade planskog dokumenta, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu.

Detaljnije