Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u ustanovama socijalne zaštite

solar-hot-water-diagramPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE         

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, sufinansiranjem:

1.    nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);
2.    adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo kao što je: zemni gas, mazut, lako ulje, ugalj, drvo i slično, ili električnu energiju) sistemom sa solarnim kolektorima;
3.    rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 537, ekonomska klasifikacija 463-transferi ostalim nivoima vlasti, 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/. U skraćenoj verziji konkurs se objavljuje u jednom od javnih/dnevnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  pri čemu će se solarna energija koristiti za pripremu higijenske sanitarne tople vode, kao i tople vode za potrebe kuhinje i pranja veša, sa ciljem:

1.    ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije  u energetske svrhe radi smanjenja troškova za energiju i energente;
2.    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
3.    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
4.    sigurnijeg snabdevanja energijom;
5.    revitalizacije postojećih sistema.

III Uslovi konkursa

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 23. oktobar 2013. godine.
4.    Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase u ustanovama socijalne zaštite

biomassPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za generisanje toplotne energije u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, korišćenjem biomase i to:

A) nabavkom i montažom novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

B) adaptacija postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu.

U cenu postrojenja navedenih pod tačkom A) i B) stava 1 ovog člana, ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.)

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 537, ekonomska klasifikacija 463-transferi ostalim nivoima vlasti, 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/. U skraćenoj verziji konkurs se objavljuje u jednom od javnih/dnevnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom i ovog Konkursa, pri čemu će se biomasa koristiti za generisanje toplotne energije sa ciljem:

•    ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje biomase u energetske svrhe, radi smanjenja troškova za energiju i enegrente;
•    smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
•    povećanja energetske samostalnosti u ustanovama socijalne zaštite;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    revitalizacije postojećih sistema za grejanje u ustanovama socijalne zaštite.

III Uslovi konkursa

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 60.000.000,00 dinara (slovima: šezdesetmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 23. oktobar 2013. godine.
4.    Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.

Detaljnije

Otvoren konkurs za projekte Javnog zastupanja za reforme socijalne zaštite

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Otvoren konkurs za projekte Javnog zastupanja za reforme socijalne zaštite

Trag fondacija otvara konkurs za projekte za Javno zastupanje za reformu socijalne zaštite u okviru programa „Inicijativa za reformu socijalne zaštite“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Srbiji, a time i kvaliteta života starih, osoba sa invaliditetom, dece i ostalih osetljivih društvenih grupa.

Cilj programa je da podstakne veće učešće organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima socijalne zaštite u procesu reforme sistema socijalne zaštite u Srbiji.

Kroz program želimo da podstaknemo organizacije da razviju inicijative koje će podstaći donosioce odluka na lokalnom nivou na saradnju u sprovođenju i primeni Zakona o socijalnoj zaštiti. Istovremeno želimo da program doprinese i afirmaciji organizacija civilnog društva kao pružaoca socijalnih usluga i decentralizaciji sistema socijalne zaštite.

Tri trodnevna trening seminara, kojima će lokalne organizacije unaprediti svoje znanje o reformi socijalne zaštite i socijalnim uslugama, kao i praćenju lokalnih politika socijalne zaštite, biće deo programa „Inicijativa za reformu socijalne zaštite“.

Osnova za osnaživanje lokalnih organizacija, koje će uticati na kreiranje lokalnih politika u korist osetljivih društvenih grupa, biće istraživanje koje će u okviru ovog programa sprovesti Trag fondacija.

Prijavni formular i Poziv za učešće organizacijama civilnog društva u programu „Inicijativa za reformu socijalne zaštite“ možete preuzeti ovde.

Popunjen Prijavni formular potrebno je poslati na adresu stranzicija@tragfondacija.org, najkasnije do 24. oktobra 2013.godine (do 17h) do kada će konkurs biti otvoren.
Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji Trag fondacije.

Detaljnije

Konkursi – stočarstvo

cow funnyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkursi – stočarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavljuje konkurse iz Programa stočarstva za:

  • o raspodeli sredstava za sprovodjenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2013 godinu
  • o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u AP Vojvodini za 2013 godinu.
  • o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u AP Vojvodini za 2013 godinu
  • o raspodeli sredstava za sprovodjenje Programa za unapredjenje rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2013 godinu

Sredstva u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara su namenjena za realizaciju navedenih konkursa.

Potrebna dokumentacija se podnosi do 01.11.2013. godine.

Detaljnije

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

young-farmersUSAID

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, pokreću zajednički Program “Poljoprivrednopreduzetnički inkubatori za mlade”.

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, pozivaju nezaposlene mlade osobe uzrasta do 35 godina da se prijave za učešće u Programu.

Program je namenjen nezaposlenim mladim osobama sa ograničenim resursima za bavljenje poljoprivredomi ima za cilj da im pomogne da skrate vreme i troškove potrebne za osnivanje i razvoj sopstvenih poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju visokoprofitabilnih kultura. Program omogućava mladim nezaposlenim osobama da se dodatno obuče i praktično osposobe da nakon izlaska iz inkubatora započnu sopstveni agrobiznis kroz savremen uzgoj povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju.

Program “Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” se sastoji iz dve komponente:

1. Edukativne, koja obezbeđuje obuke nezaposlenim mladim osobama zainteresovanim da započnu sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju, i

2. Inkubatorske, koja obezbeđuje korišćenje zemljišta, infrastrukture i plastenika za uzgoj povrtarskih kultura.

1) Edukativna komponenta programa inkubatora podrazumeva petodnevnu obuku za 150 mladih. Obuka će se održati tokom oktobra 2013. godine u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju i obuhvataće sledeće oblasti:
• pokretanje sopstvenog biznisa u poljoprivredi,
• finansijska podrška za registrovane poljoprivrednike,
• poslovno planiranje poljoprivrednog gazdinstva,
• udruživanje proizvođača i poslovno povezivanje sa preradjivacima i kupcima,
• savremeni načini uzgoja povrća u plastenicima i na otvorenom polju,
• standardi u povrtarskoj proizvodnji,
• vrednosni lanac sektora povrtarstva, tržište i prodaja povrtarskih proizvoda, i
• koncept poljoprivrednog inkubatora i priprema za konkurs.

Ko može da učestvuje u ovoj kompomenti programa?
Edukativna komponenta programa namenjena je brojnijoj populaciji mladih do 35 godine. Obuhvata tri grupe korisnika:
• mladi nezaposleni koji nemaju raspoložive resurse da odmah započnu sopstveni agrobiznis i kojima je, pored obuka, potrebno zemljište i oprema za proizvodnju povrća,
• mladi nezaposleni koji poseduju zemljište i opremu i koji mogu odmah da organizuju svoj agrobiznis ali im nedostaju znanje i iskustvo u proizvodnji povrća i preduzetništvu u poljoprivredi, i
• mladi koji se već bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji žele da diverzifikuju proizvodnju i da se preorjentišu na proizvodnju povrća na otvorenom ili u plastenicima ali im nedostaju znanje i iskustvo.

Polaznici obuka stiču pravo učešća u narednom konkursu za drugu komponentu programa, ulazak u poljoprivredne inkubatore.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu obuka, treba da dostave popunjenu prijavu, najkasnije do 15. oktobra 2013. godine.

2) Inkubatorska komponenta programa obezbediće za korisnike „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” na tri lokacije, u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju, korišćenje zemljišta, infrastrukture i plastenika u periodu od jedne do dve godine, u zavisnosti od vrste povrtarskih kultura koje se gaje. Inkubatorska komponenta programa je usled ograničenih kapaciteta inkubatora (broj plastenika i površina poljoprivrednog zemljišta) namenjena manjem broju mladih (najviše do 40 korisnika) koji ispunjavaju strožije kriterijume konkursa.

Vreme i način realizacije Konkurs za drugu komponentu programa „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” biće otvoren u periodu od 1. do 15. novembra 2013. godine. Detalji konkursa i dokumenta za prijavljivanje će biti dostupna učesnicima obuka tokom oktobra.

Ulazak odabranih korisnika u poljoprivredne inkubatore u sve tri opštine i početak proizvodnje povrća u plastenicima predviđeni su za kraj marta 2014. godine. Korisnici poljoprivrednih inkubatora, budući preduzetnici u poljoprivredi, imaće podršku iskusnih profesionalaca – mentora, koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i poljoprivrednu proizvodnju radeći sa njima tokom perioda inkubacije (1-2 godine). Obaveza korisnika inkubatora će biti da obezbede poljoprivredne alatke, mehanizaciju i sav
repromaterijal nephodan za proizvodnju povrća u periodu inkubacije (rasad, seme, zaštitna sredstva, đubriva, pomoćni materijali, itd.). Polaznici će takođe imati obavezu da nakon perioda inkubacije nastave rad na svom poljoprivrednom gazdinstvu kroz pokretanje sopstvenog biznisa i ulaganje u podizanje plastenika, kao i mogućnost da učestvuju kao mentori u obuci novih polaznika u inkubatoru i prenosu znanja i iskustava u radu.

Ko može da učestvuje u inkubatorskoj komponenti Programa?
• Nezaposleni do 35 godina;
• Sa minimum završenom srednjom školom
• Koji po ulasku u inkubator mogu da registruju poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Kikinde, Zrenjanina ili Novog Bečeja (ispunjavaju minimalni uslov za registraciju gazdinstva kao vlasnici ili zakupci najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta),
• Imaju jasno obrazložen biznis plan sa predviđenim resursima za nabavku repromaterijala za proizvodnju,
• Koji su pohađali edukativnu komponentu inkubatora – obuke,
• Nameravaju da ostanu da žive u Kikindi, Zrenjaninu ili Novom Bečeju.

Proces selekcije
Selekciju korisnika druge komponente programa obaviće komisija formirana od predstavnika lokalnih samouprava, predstavnika USAID projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.
Odabrani korisnici biće obavešteni o prijemu u program elektronskim putem. Od trenutka prijema u program do početka rada u poljoprivrednom inkubatoru može proći do četiri meseca.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za unapređivanje položaja Romkinja u Republici Srbiji

RomaAetoliaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za unapređivanje položaja Romkinja u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava Budžeta Republike Srbije.

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost je unapređivanje položaja Romkinja u skladu sa Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, Akcionim planom za njenu implementaciju i Zaključnim zapažanjima Komiteta UN za eliminaciju diskriminacije žena, od jula 2013. godine.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja čiji programi će doprineti poboljšanju položaja Romkinja.

Rok dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovana udruženja, su dužna da predloge projekata dostave do 22. oktobra 2013. godine u 16 časova.

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
Beograd, Terazije 41, treći sprat

Pravila konkursa, obrasci, uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Uprave za rodnu ravnopravnost: www.minrzs.gov.rs  i www.gendernet.rs.

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase na farmama svinja

pigsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE                

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase na farmama svinja

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovanih za uzgoj stoke, za korišćenje otpadne biomase za zagrevanje/hlađenje i ventilaciju objekata na farmama svinja, sufinansiranjem:

A) rekonstrukcije postojećih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama
B) izgradnje i montaže novih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 547, ekonomska klasifikacija 454-subvencije privatnim preduzećima, 4542 – Kapitalne subvencije privatnim preduzećima.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/. U skraćenoj verziji konkurs se objavljuje u jednom od javnih/dnevnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  sa ciljem:
•    podsticanja smanjenja potrošnje energije u proizvodnji svinja;
•    bolje primene raspoloživih tehnologija u proizvodnji svinja;
•    veće efikasnosti i ekonomičnosti u korišćenju energije uz primenu načela zaštite životne sredine;
•    povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti u objektima na farmama svinja;
•    preduzimanja mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti i unapređenja poljoprivredne proizvodnje;
•    poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga;

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 52.000.000,00 dinara (slovima: pedesetdvamilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 21.oktobar 2013. godine.

IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Detaljnije

Sufinansiranje korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića

phesantPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovanih za uzgoj stoke, za korišćenje otpadne biomase za zagrevanje/hlađenje i ventilaciju objekata na farmama fazana i pilića, sufinansiranjem:

A) rekonstrukcije postojećih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama
B) izgradnje i montaže novih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 547, ekonomska klasifikacija 454-subvencije privatnim preduzećima, 4542- Kapitalne subvencije privatnim preduzećima.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/. U skraćenoj verziji konkurs se objavljuje u jednom od javnih/dnevnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  sa ciljem:
•    podsticanja smanjenja potrošnje energije u proizvodnji fazana i pilića;
•    bolje primene raspoloživih tehnologija u proizvodnji fazana i pilića;
•    veće efikasnosti i ekonomičnosti u korišćenju energije uz primenu načela zaštite životne sredine;
•    povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti u objektima na farmama fazana i pilića;
•    preduzimanja mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti i unapređenja poljoprivredne proizvodnje;
•    poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 42.000.000,00 dinara (slovima: četrdesetdvamilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 21.oktobar 2013. godine.

 IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

public lightingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE                          

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete za:
1.    zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti
2.    zamenu/nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 537, ekonomska klasifikacija 463-transferi ostalim nivoima vlasti, 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  sa ciljem: podsticanja jedinica lokalne samouprave za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete; poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga; unapređenja sistema komunalnih usluga pružanjem kvalitetnije usluge javne rasvete u okviru tehničkih mogućnosti savremenih postrojenja, opreme i uređaja; smanjenja troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 21.oktobar 2013. godine.
4.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs sadrži:
1.    popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa sajta Sekretarijata);

2.    overena fotokopija izvoda iz akta o planu ili programu rekonstrukcije javne rasvete;

3.    fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;

4.    ovlašćenje za zastupanje opštine/grada;

5.    izjava predsednika opštine/gradonačelnika ili nadležne službe o dosadašnjem korišćenju sredstava iz budžeta AP Vojvodine i drugih fondova (NIP, EDF, ADF, GTZ, i dr.) za rekonstrukciju javne rasvete u poslednje 3 godine;

6.    zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun; broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);

7. idejni projekat sa predmerom i predračunom;

8. kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje savremenih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i/ili upravljanja javnom rasvetom. U izvodu mora biti data ukupna godišnja ušteda električne energije primenom novog rešenja (u %), ukupna godišnja potrošnja električne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti, opremu za upravljanje i montažu istih, godišnji iznos za utrošenu električnu energiju, vrsta, broj i snaga novih izvora svetlosti i rešenja upravljanja (ukoliko postoji) i rok otplate investicije;

9.    izjava predsednika  opštine/gradonačelnika:
a)    da su uz sredstva dobijena po ovom Konkursu obezbeđena/biće obezbeđena preostala sopstvena finansijska sredstva za rekonstrukciju javne rasvete;
b)    da će namenski utrošiti dodeljena sredstva;
c)    da će Sekretarijatu dostavljati  izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje neuredne prijave i to:
•    neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
•    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
•    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane; sa nepopunjenim rubrikama; popunjene grafitnom olovkom-ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku; prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail); prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu; bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka, kao i prijave koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih lokalnih samouprava koje nisu podnele finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku sredstava dodeljenih toj lokalnoj samoupravi po prethodnim konkursima Sekretarijata.

Podnosilac prijave iz stava 1. i 2. ovog člana se obaveštava pismenim putem i na istu nema pravo žalbe niti pokretanja upravnog spora.

Detaljnije

Konkurs – šumarstvo

ForestPathPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2013. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 31.436.589,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:
1. Zaštita šuma i šumskih zasada u ukupnom iznosu do 15.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za sprovođenje mera zaštite šuma u 2014. godini planirana osnovama gazdovanja šumama i po ukazanim potrebama (po proceni korisnika i sopstvenika šuma na osnovu saopštenja prognozno- izveštajne službe).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

2. Zaštita šuma od požara – izgradnja protivpožarnih pruga u ukupnom iznosu do 2.250.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti u 2014. godini za izgradnju protipožarnih pruga u dužini 15 kilometara sa jediničnom cenom 150.000,00 dinara po kilometru.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

3. Zaštita šuma od požara – nabavka protivpožarne opreme u ukupnom iznosu do 6.186.589,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za nabavku opreme u 2014. godini.
Sredstva se dodeljuju u celosti nakon potpisivanja ugovora.

4. Izrada Plana razvoja šuma u Nacionalnom parku Fruška Gora u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Plana razvoja šuma u skladu sa članom 21. Zakona o šumama.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po davanju saglasnosti na planski dokument.

5. Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara na području Nacionalnog parka Fruška Gora u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Programa gazdovanja šumama u skladu sa članovima 23. i 25. Zakona o šumama.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po po davanju saglasnosti na planski dokument.

6. Naučno-istraživački rad u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za finansiranje odabranih projekata naučno- istraživačkog rada sa sledećim temama istraživanja:

  • način i mogućnosti pošumljavanja degradiranih poljoprivrednih zemljišta u Vojvodini;
  • proces sušenja šuma u Vojvodini.

Sredstva se dodeljuju u celosti nakon potpisivanja ugovora.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom je 31.10.2013. godine.

Detaljnije