Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih z aovu namenu.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom u 2014. godini

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, najkasnije do 10.12.2014.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini

Rok za podnošenja zahteva sa biznis planom je 29.08.2014. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Konkurs je otvoren do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 05.12.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije

EU-flag1MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu, raspisuje Konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora: Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije.

Rok za dostavljanje prijava na konkrus je 22. avgust 2014. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacijamože se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 011 311 33 19 ili putem elektronske pošte na  adresu:konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Businessman Sitting in a Wheelchair Working in a LaptopMINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2014. godini

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09 i 32/13), mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se za sledeće namene:

I podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repro materijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju u toku kalendarske godine, u skladu sa godišnjim programom rada preduzeća i predstavljaju osnov za dodelu de minimis državne pomoći;

II finansiranje troškova prilagođavanja ili nabavke opreme, odnosno nabavke i provere računskih programa (software) koje koriste zaposlene osobe sa invaliditetom, uključujući prilagođenu ili pomoćnu tehnološku opremu i predstavljaju osnov za dodelu horizontalne državne pomoći.

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 350.000.000,00 dinara i to:
–    za namenu I u iznosu od 240.000.000,00 dinara i
–    za namenu II u iznosu od 110.000.000,00 dinara.
Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jednu prijavu za svaku od utvrđenih namena.
Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu iznosi 15.000.000,00 dinara i to:
–    za namenu I 10.000.000,00 dinara i
–    za namenu II 5.000.000,00 dinara.
Rok za realizaciju sredstava dodeljenih po ovom javnom pozivu je šest meseci od dana prenosa sredstava.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    obrazloženje namene i visine potrebnih sredstava;
2.    profakture po predračunskoj vrednosti prijave;
3.    finansijski izveštaji za 2012. i 2013. godinu godinu (bilans stanja, bilans uspeha);
4.    program rada preduzeća za 2014. godinu.

Pravo na podnošenje prijave imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su dokazala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po prethodnim javnim pozivima za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:

  • ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću;
  • % zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih;
  • % osoba sa invaliditetom neposredno zaposlenih u proizvodno-uslužnoj jedinici za koju se potražuju sredstva za prilagođavanje ili nabavku opreme;
  • finansijski rezultat poslovanja u prethodne dve poslovne godine;
  • očekivani efekti (doprinos povećanju obima proizvodnje, doprinos povećanju prihoda i doprinos održanju zaposlenja i povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom i doprinos prilagođavanja, odnosno nabavke opreme razvoju novih programa obuka za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom).

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zapošljavanje, počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs.

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.
Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji sačinjava komisija.

Na osnovu odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

Detaljnije

Studijsko putovanje – Opštinske usluge za decu

skgoSKGO

Studijsko putovanje – Opštinske usluge za decu

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Opštinske usluge za decu” koje će se održati od 24. do 26. septembra 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa institucijama i zakonodavstvom EU u oblasti opštinskih usluga za decu.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku. Znanje engleskog jezika je potrebno dokazati sertifikatom. Ukoliko potencijalni kandidat ne poseduje sertifikat, bice organizovani intervjui u cilju provere engleskog jezika.

Zainteresovane molimo da najkasnije do srede 20. avgusta 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
•    Sertifikat o poznavanju enegleskog jezika (ili drugi odgovarajući dokument)

isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org  

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Organizator pokriva troskove smestaja, obroka i dnevnica.

Detaljnije

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

etno_seloMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

KORISNICI PODSTICAJA
Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:
1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2. preduzetnik i,
3. pravno lice.

Rok za podnošenje Konkursne prijave je do 15.11.2014.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija

women_sPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – Upoznajmo Vojvodinu

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu – Aktivnost 2 za finansiranje
projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija-Upoznajmo Vojvodinu.
Sredstva se dodeljuju registrovanim seoskim ženskim organizacijama u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– afirmacija seoskog ženskog aktivizma i stvaralaštva kroz praktične politike
– povećanje nivoa znanja seoskih ženskih organizacija o vojvođanskim turističkim potencijalima i destinacijama
– podsticanje saradnje seoskih ženskih organizacija i lokalnih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova u cilju povećanja turističkih potencijala seoskih ženskih organizacija u AP Vojvodini
– podrška razvijanju kapaciteta organizacija za osnaživanje žena u oblasti organske proizvodnje,
– podsticanje saradnje, razmene iskustava i umrežavanja seoskih ženskih organizacija iz različitih delova u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo na učešće imaju seoske ženske organizacije u AP Vojvodini koje u programu rada imaju lokalne manifestacije i/ili etno kuće

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije koje će projektne aktivnosti realizovati u partnerstvu sa lokalnim Komisijama/Savetima za ravnopravnost polova

3. Ženske seoske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 100.000,00 dinara (slovima: stohiljadadinara);

4. Ženske seoske organizacije dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– rešenje o registraciji
– dokaz o organizovanoj lokalnoj manifestaciji
– budžet projekta
– odluku organizacije o planu i programu realizacije projekta

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – upoznajmo Vojvodinu“, sa oznakom Ne otvarati

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do ponedeljka 25. avgusta 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili putem elektronske adrese: zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs, zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:
1. Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa pripadnika romske populacije u Srbiji, kroz izradu relevantnih izveštaja i istraživanja;

2. Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa;

3. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije;

4. Programi namenjeni većem uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije
Konkurs je otvoren do 07.08.2014. godine.

Detaljnije