Arhiva ‘Konkursi’

Pokreni se za posao

pokreni se za posaoENECA NIŠ

Pokreni se za posao       

Prоgrаm „Pоkrеni sе zа pоsао!“ оbеzbеđuје:

 • bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti
 • poslovne i stručne obuke
 • stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka

Kоmе је prоgrаm nаmеnjеn?

„Pоkrеni sе zа pоsао!“ je program namenjen osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаkа.

Uslovi konkursa:

 • Prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije
 • Dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa
 • Popunjen prijavni obrazac

Rok za prijavu : 31. decembar 2013.

Odabir kandidata

Kandidati koji zadovolje socijalne i ekonomske kriterijume biće kontaktirani nakon prvog kruga konkursa u cilju odabira finalnih korisnika sredstava.

Možete nas kontaktirati telefonom na 018/240-306 i 018/528-228 od ponedeljka do petka od 08 do 16 časova ili mejlom na pokrenisezaposao@eneca.org.rs

Detaljnije o konkursu

zp8497586rq

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini

Konkurs je otvoren do 30. novembra 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

zp8497586rq

Fond Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji

Norveska kraljevina u Srbiji logoAMABASADA KRALJEVINE NORVEŠKE U SRBIJI

Fond ambasade

Program je otvoren, a predlozi projekata primljeni nakon 1. avgusta  2013. će biti procenjeni u februaru 2014. godine.

Norveška ambasada u Beogradu nudi grant šeme ya razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Fond ambasade je dostupan tokom cele godine za različite aplikante i inicijative koje obično traju do godinu dana u iznosu do 750.000 NOK (oko 100.000 evra).

Molimo vas da konsultujete smernice za informacije o prioritetnim oblastima, ciljnim grupama, kriterijumima alokacije donacija, rokovima i zahtevima i korišćenju odgovarajućih formulara. Smernice se menjaju s vremena na vreme, stoga vas molimo da pročitate poslednju verziju pre apliciranja.

Ukoliko se vaš projekat odnosi na širi razvoj i izgradnju kapaciteta civilnih društava u Srbiji, ambasada nudi poseban program podrške koji se zove „Jačanje vivilnih društava u Srbiji“. Kliknite ovde za više informacija o ovom programu.

Detaljnije

zp8497586rq

Javni poziv za učešće u programu Čistije i zelenije škole u Vojvodini

Kids clip artPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv za učešće u programu Čistije i zelenije škole u Vojvodini

Javni poziv za učešće u programu Čistije i zelenije škole u Vojvodini svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Rok za prijavu je 01.11.2013. godine.

Javni poziv

Plan aktivnosti

Link

zp8497586rq

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

ESMT_EMBA_GraduationFOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

Fond za mlade talente Vlade Republike Srbije raspisao je danas konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija.

Konkurs je otvoren za stipendiranje do 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2013/14 godinu.

Konkurs će trajati mesec dana, do 15. novembra.

Tekst konkursa, koji je danas objavljen u dnevnom listu „Politika“, možete preuzeti OVDE, a obavezan obrazac za konkurisanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs – lovstvo

huntingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – lovstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2013. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 31.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Izrada i realizacija programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine u iznosu do 23.900.000,00 dinara, i to za:
a)  Izgradnju lovno – tehničkih objekata:
•        prihvatilišta za fazanske piliće,
•        bunara i pojilišta za divljač i
•        uređenje poligona za fazane.

b) Rekonstrukcija lovno tehničkih objekata u lovištima posebne namene-rekonstrukcija ograde lovišta posebne namene u iznosu do 2.000.000,00 dinara..

2. Naučno-istraživački i stručni rad u ukupnom iznosu do 1.100.000,00 dinara, i to za:
a) istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2014/2015 godinu;

b) naučno-istraživački rad u delatnosti lovstva;

3. Druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu – nabavka opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini u iznosu do 4.000.000,00 dinara , i to za:
•        računare,
•        lovočuvarska odela,
•        dvoglede i
•        drugu opremu – moped.

Konkurs traje:  do 31.10.2013.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

help-one-another hand circleMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga  socijalne zaštite

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, raspisuje konkurs za uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite u zajednici.

Cilj konkursa:

Cilj konkursa je podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta i poboljšanje položaja najugroženijih grupa građana.

Opšti uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije;
 • Predlozi projekata se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu;
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 77.033.139,00 (slovima:sedamdesetsedammilionatridesettrihiljadestotridesetdevet) dinara;
 • Trajanje projekta ne može biti duže od šest meseci;
 • Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milionpetstotinahiljada) dinara;
 • Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog projekta;
 • Rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 25.oktobar 2013. godine.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji Republike Srbije;
3)    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom konkursu.

Kriterijumi za sadržaj projekata za koji se mogu dodeliti sredstva

 • Trajanje: trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci
 • Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

Teme konkursa su:

1.Usluge socijalne zaštite

 • uspostavljanje novih  i unapređenje postojećih dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
 • usluge podrške za samostalni život-stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;

2.Unapređenje kvaliteta života posebno osetljivih grupa

 • povećanje kompetencija profesionalaca u sistemu socijalne zaštite;
 • informisanje šire javnosti o uslugama i načinu ostvarivanja prava u sistemu socijalne zaštite.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave:
Podnosilac prijave može da podnese samo jedan predlog projekta.
Prijavu može podneti sam ili u partnerstvu sa drugim udruženjima, jedinicom lokalne samouprave u kojoj se sprovodi projekat, Republičkom ustanovom socijalne zaštite ili drugom javnom ustanovom, privrednim subjektom idr.

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta
Kao projektna sredstva u obzir se mogu uzeti samo prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi troškovi, prema ovom konkursu moraju da:

 • budu neophodni za izvođenje projekta i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja, što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima realizatora projekta, prepoznatljivi, proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektoru za brigu o porodici i socijalnoj zaštiti.

U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Detaljnije

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

konkursKANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava poziva mlade – pripadnike albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine da se prijave na konkurs za „Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“.

Šestomesečni Program stažiranja će se realizovati od novembra 2013. do kraja aprila 2014. godine  u Beogradu u šest državnih institucija, uz podršku ambasada Velike Britanije i Holandije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).

Rok za prijavu na konkurs i podnošenje neophodne dokumentacije je 23. oktobar 2013. godine.

Prijavni formular i tekst oglasa sa svim neophodnim informacijama zainteresovani kandidati mogu pronaći na veb stranicama Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa www.kt.gov.rs (formular će biti dostupan i u odeljenju Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Bujanovcu, kao i u kancelarijama Koordinacionog tela za jug Srbije u Preševu i Bujanovcu).

Izabrani kandidati će potpisati ugovore sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava u kojima će biti naznačena njihova prava i obaveze. Svi izabrani stažisti će dobijati mesečnu nadoknadu za svoj rad.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

mining 101 imagePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE        

Javni konkurs o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva), privrednih društava i preduzetnika, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koja svoju delatnost u svemu obavljaju u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima i redovno izmiruju svoje obaveze u pogledu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa odredbama čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilnima za dodelu državne pomoći i ne mogu se koristiti za finansiranje:
1.    vađenje uglja,
2.    za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta,
3.    privrednim subjektima u teškoćama,
4.    za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću, niti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 543, ekonomska klasifikacija 454-subvencije privatnim preduzećima, 4542- Kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/. U skraćenoj verziji konkurs se objavljuje u jednom od javnih/dnevnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju (de minimis državna pomoć) mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) sa ciljem:

1.    uvođenja novih tehnologija i opreme u proces eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina;
2.    smanjenja količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;
3.    korišćenja sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);
4.    smanjenja potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;
5.    uvođenja obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;
6.    podsticanja smanjenja potrošnje energije i energenata i sigurnijeg snabdevanja energijom;
7.    korišćenja novih ekološko prihvatljivih tehnologija i uređaja/opreme za korišćenje energije uz primenu načela zaštite životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova u okolinu;
8.    poboljšanje energetske efikasnosti u proizvodnji distribuciji i korišćenju energije kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga krajnjih korisnika, sa ciljem značajnog poboljšanja života građana;
9.    povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti;
10.    stvaranje uslova za investiranje u energetiku.

III Uslovi konkursa

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 23.oktobar 2013. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

hydrothermalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sledeće namene:
A) izradu projektno – tehničke dokumentacije
B) izradu novih bušotina – realizaciju projekata

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa odredbama čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilnima za dodelu državne pomoći i ne mogu se koristiti za finansiranje:
1.    vađenje uglja,
2.    za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta,
3.    privrednim subjektima u teškoćama,
4.    za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću, niti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju (de minimis državna pomoć) mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa koja koriste ili će koristiti hidrotermalne resurse u poljopriredi, turizmu, medicinske i sportsko-rekreativne svrhe i to:

•    za potrebe lečenja i rekreacije
•    za potrebe grejanja i tople vode
•    za proizvodnju električne energije
•    za potrebe poljoprivrede (za zagrevanje staklenika, ribnjaka, zemljišta i sl)
•    za potrebe industrije
•    a sve u cilju:

1.    podsticanja smanjenja potrošnje energije i energenata i sigurnijeg snabdevanja energijom;
2.    stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne energije i raspoloživih hidrotermalnih resursa u energetske svrhe;
3.    podsticanja korisnika za afirmaciju korišćenja obnovljivih izvora energije ugradnjom energetski efikasnije opreme za korišćenje raspoloživih hidrotermalnih resursa u energetske svrhe;
4.    obezbeđivanje kontinuiteta tehnološke modernizacije postojećih  energetskih objekata/sistema/izvora i bolje primene raspoloživih tehnologija kroz revitalizaciju postojećih sistema;
5.    korišćenja novih obnovljivih izvora energije i novih energetski efikasnijih i ekološko prihvatljivih energetskih tehnologija i uređaja/opreme za korišćenje energije uz primenu načela zaštite životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova u okolinu;
6.    preduzimanja mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti i unapređenja pružanja usluga;
7.    poboljšanje energetske efikasnosti u proizvodnji distribuciji i korišćenju energije kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga krajnjih korisnika, sa ciljem značajnog poboljšanja života građana;
8.    povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti;
9.    stvaranje uslova za investiranje u energetiku.

III Uslovi konkursa

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 40.000.000,00 dinara (slovima: četrdesetmilionadinara, od čega 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara) za izradu projektno – tehničke dokumentacije i 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara) za izradu novih bušotina – realizaciju projekata;
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 23. oktobar 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici privatna preduzeća, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koja koriste ili će koristiti hidrotermalne resurse u poljopriredi, turizmu medicinske i sportsko-rekreativne svrhe, koji ispunjavaju obaveze propisane Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Detaljnije