Arhiva ‘Konkursi’

Finansiranje projekata udruženja ženasa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima:jedanmiliondinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju aktivnosti udruženja žena i razvoju lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– unapređenje rada ženskih seoskih neprofitnih organizacija i udruženja građana,
– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja i saradnje;
– podrška udruženjima žena na selu u organizovanju lokalnih manifestacija kao dela turističke ponude lokalne zajednice.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ženske seoske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 70.000,00 (slovima:sedamdesethiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs – promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama”‘, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta, budžet projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 01.04.2014. godine

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa

Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

gender_equalityPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– Podrška programima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, a posebno ranjive kategorije žena
– Podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama, pružanjem neposrednih usluga podrške osobama koje preživljavaju nasilje, a posebno podrškom žena žrtava nasilja iz ranjivih grupa;
– Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (dvestohiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs u oblasti ravnopravnosti polova”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta, budžet projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 01. 04. 2014.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa

Podrška programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 dinara (slovima:dvamilionadevetstohiljadadinara), obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– podrška programima kojima se podstiče angažman žena u lokalnoj zajednici kroz edukativne, kulturne, humanitarne i društveno korisne aktivnosti,
– organizacija edukacija u oblasti tradicionalne i organske poljoprivrede,
– podrška programima kojima se podstiče udruživanje žena sa ciljem njihovog ekonomskog osnaživanja sa akcentom na oblast organske proizvodnje,
– podrška programima i aktivnostima kojima se podstiče razvoj ženskog zadrugarstva,
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena, podsticanje stvaralaštva i ovladavanja znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ženske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 (slovima: dvestohiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti stvaralaštvo žena na selu, budžet projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 01. oktobar 2014. godine, odnosno do utroška sredstava.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa

Bespovratna sredstva gradovima i opštinama za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala

stara razgednicaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata gradova i opština u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje aktivnosti i programa na uređenju seoskih sredina sa ciljem podizanja njihovog turističkog potencijala,
– podrška lokalnim aktivnostima koje za cilj imaju odabir i uređenje karakterističnog seoskog detalja ili predela (seoski trg, znamenita građevina, tipična seoska ulica, prilaz selu, obala, etno kuća i sl) koji podižu turističku ponudu sela,
– podrška aktivnostima kojima se promoviše selo kao turistička destinacija,
– podsticanje saradnje lokalnih organa vlasti, mesnih zajednica i udruženja građana i seoskih udruženja žena na podizanju potencijala lokalne zajednice za pružanje usluga u oblasti ruralnog turizma.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi, opštine i seoske mesne zajednice uz podršku svoje lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (slovima:dvestohiljad dinara).
Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju lokalne samouprave koje će obezbediti i sopstveno učešće u realizaciji projekta.

3. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– opis projekta uz foto dokumentaciju izabranog seoskog motiva u trenutnom stanju,
– idejno rešenje za celokupan lokalni projekat „Selo sa razglednice”
– opis akcija uređenja i propagandne aktivnosti
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti
– budžet projekta
– odluka organa lokalne samouprave o sufinansiranju projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs – selo sa razglednice”.

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Lokalne samouprave koje nisu ispunile ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. oktobra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa

Sredstva za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

protecting familyMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu («Službeni glasnik RS», broj 110/13) u razdelu 30-Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040-Porodica i deca, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, opredeljena su  sredstva namenjena za podsticanje programa-aktivnosti ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite.

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS», br.51/09 i 99/11); Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja («Službeni glasnik RS» broj 8/12) i članom 9. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 101/11, 93/1,62/13 I 108/13 ) Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece u Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove Ministarstva, u okviru svojih finansijskih mogućnosti, povremeno i selektivno odobrava sredstva u vidu sufinansiranja, podrške i jednokratnih pomoći organizacijama i udruženjima za programe i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite i to prvenstveno organizacijama/udruženjima koje su registrovane za obavljanje aktivnosti koje imaju za cilj:

1) Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, poboljšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, prioritetno onih namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica;

2) Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada organizacija i udruženja iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite koje se bave problemima nasilja i zlostavljanja u porodici a ženama i deci-žrtvama porodičnog nasilja pružaju razne vrste usluga, zaštite, podrške i stručne pomoći;

3) Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti i programe u cilju zaštite, podrške i pomoći osobama sa invaliditetom, bolesnim i napuštenim licima  iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.

I  – NAČIN,  POSTUPAK I ROKOVI DOSTAVLJANJA ZAHTEVA

Zahtevi i predlozi se dostavljaju u pisanoj formi, na propisanom obrascu O-PP koji čini sastavni deo ovog poziva sa naznakom «Prijava na poziv za podnošenje zahteva i predloga za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece».

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, preporučenom ili kurirskom poštom ili na pisarnici Ministarstva.
Adresa na koju treba dostavljati zahteve: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove – Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece, ul. Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom «ne otvarati».

Zahtevi i predlozi mogu se dostavljati u periodu od 01.03.2014. do 01.12.2014. godine. Zahtevi dostavljeni van datog roka, neće se razmatrati.

Razmatranje dostavljenih zahteva vrši Komisija koju svake godine formira Ministar nadležan za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

II – DOSTAVLJANJE ZAHTEVA

Podnosioci zahteva i predloga pored pismenog zahteva sa obrazloženjem zahteva ili objašnjenjem predloga treba da dostave:

1)  Akt o osnivanju – rešenje nadležnog organa o registrovanju organizacije/udruženja (Agencija za privredne registre);
2) Kopiju statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program-aktivnost realizuje;
3) Koncizno i jasno popunjen Obrazac za podnošenje zahteva i predloga za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite sa jasno definisanim programom (suština i način realizacije; vreme trajanja i izvori finansiranja; ciljna grupa; efekti i ciljevi programa i aktivnosti) – Obrazac  O-PP  čija je forma data u prilogu.

Obrazac mora biti otkucan ili čitko popunjen štampanim slovima.

Detalji poziva

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, br. 50/13), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2014. godini, finansirati odnosno sufinansirati programe i projekte u oblasti učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po Konkursu iznose 3.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola i škole sa domom učenika u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:
• organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,
• programe i projekte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,
• razne manifestacije,
• uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u domovima učenika,
• druge programe i projekte u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

USLOVI KONKURSA:
I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programa i projekata za oblast učeničkog standarda u AP Vojvodini;
2. troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2014 godine;
3. postojanje _____drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4. da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5. da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika i
6. da program i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini;

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1. fotokopiju akta ustanove o upisu u sudski registar kod nadležnog organa i
2. fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Neće se uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2014. godine.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 31. marta 2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

school_bus cartoonPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, br. 50/13) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara.Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnimmogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci zahteva
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
• broj učenika srednjih škola u školskoj 2013/2014. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
• stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu (”Službeni glasnik RS”, br. 62/13).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 05. marta 2014. godine na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom ”Za konkurs – regresiranje prevoza učenika”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 21. mart 2014. godine.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

high school studentsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2014. Godinu

RASPODELA SREDSTAVA
A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 5.510.000,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 5.404.836,00 dinara.
Pravo ušestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Udruženja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 3.802.684,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 3.812.174,00 dinara.
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvideli aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Konkurs je otvoren do 31. marta 2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014

AMBASADA SAD

Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014

Ambasada SAD objavljuje Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014.

Ovaj program ima za cilj da podrži razvoj demokratskih institucija i građanskog društva dodeljivanjem grantova za projekte neprofitnim, nevladinim (NVO) organizacijama i nezavisnim lokalnim medijskim organizacijama.

Rok za prijem prijava je 21. mart 2014. godine.

Više informacija na http://serbia.usembassy.gov/dcsgp.html

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

1.    Predmet oglašavanja
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–    Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–    Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–    Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim i starim osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama u cilju  prevencije institucionalizacije

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
–    Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom
–    aktivnosti dopunske podrške koje svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu
–    aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom  stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju

2.    Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
1.    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
2.    Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta.

3.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
•    Obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs)
•    Akt o registraciji (uverenje da je udruženje upisano u registar nadležnog organa) i  kopija statuta udruženja
•    Ukoliko se projekat prijavljuje u partnerstvu obaveznu dokumentaciju čine i Protokol o saradnji odnosno partnerstvu, Statut partnera i akt o registraciji partnera.

4.    Rok i način dostavljanja projektnih predloga
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu:
Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u dva odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija)  i u elektronskoj formi na CD-u.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 21.03.2014. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 361 34 93 i +381 11 3620 928.

Detalji konkursa