Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

pratilac detetaREPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

Uslovi konkursa

Podnosioci predloga mogu biti:
•    pravna lica – zainteresovane organizacije iz javnog, civilnog i privatnog sektora (naučne, obrazovne, stručne, NVO…), koje imaju kvalifikovane saradnike sa iskustvom u sektoru socijalne zaštite i u sektoru obrazovanja
•    fizička lica – pojedinac ili grupa (naučni i stručni radnici sa iskustvom iz oblasti socijalne inkluzije – sektor obrazovanja i sektor socijalne zaštite)

Pravna lica – Podnosioci predloga svoje kvalifikacije za izradu programa obuke dokazuju dostavljanjem sledećih dokaza:

•    akt o osnivanju u okviru koga ima utvrđene delatnosti i ciljeve koji su u vezi sa razvojem programa obuke iz domena socijalne zaštite i/ili  obrazovanja
•    dokaz da je pravno lice u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan program, projekat ili aktivnost koji je u vezi sa zadatkom ovog javnog poziva;
•    dokaz da većina saradnika/članova organizacije ima iskustva u izradi programa obuke namenjenih stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite i u sistemu obrazovanja Republike Srbije
•    radne biografije svih saradnika/članova organizacije koji će biti angažovani u izradi programa obuke

Fizička lica – pojedinci podnosioci predloga svoje kvalifikacije za izradu programa obuke dokazuju dostavljanjem sledećih dokaza:

•    dokaz da poseduje iskustvo u izradi programa obuke namenjenih profesionalcima u sistemu socijalne zaštite i/ili u sistemu obrazovanja
•    dokaz o iskustvu u kreiranju, odnosno realizaciji obuka iz oblasti inkluzije (obrazovanje i socijalna zaštita)
•    radnu biografiju

Opšti zahtevi konkursa:

Predlog koncepta programa obuke treba da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

  • Naziv programa obuke
  • Autori programa obuke
  • Ciljevi programa obuke
  • Sadržina programa obuke
  • Kompetencije koje će program obuke razvijati
  • Ciljnu grupu profesionalaca kojima je obuka namenjena
  • Koji su preduslovi za uključivanje profesionalaca u obuku
  • Trajanje programa obuke

Predlog koncepta programa obuke treba da bude usklađen sa zajedničkim i posebnim minimalnim strukturalnim i funkcionalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, definisanim Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (“Službeni glasnik RS”, br. 42/2013)

Predloženi koncept programa obuke treba da bude temelj za razvoj programa koji će se koristiti za obuku profesionalaca u oblasti socijalne zaštite, te treba da bude usklađen sa zajedničkim i pojedinačnim standardima za osnovne programe obuke, definisanim Pravilnikom o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti (Sl. glasnik RS br. 31/2014)

Predlog koncepta programa obuke ne sme da bude duži od 5 stranica.

Rokovi i način podnošenja predloga

Zainteresovane organizacije / pojedinci predlog koncepta za razvoj programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta, uz odgovarajuću dokumentaciju, dostavljaju u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na adresu:

Republički zavod za socijalnu zaštitu
Terazije 34, 11000 Beograd
– sa naznakom: Konkurs LPD –

Rok za podnošenje predloga koncepta za izradu programa obuke je 23. april 2014. godine

Detalji poziva

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Team-Work-Multicultural-2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (miliondvestahiljadadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi relaizacije programa uvođenja koordinatora za romska pitanja u jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Angažovanje koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini,

– Učešće Roma/Romkinja u procesima odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma,

– Implementacija i primena Strategije i Akcionog plana za unapređivanje položaja Roma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Konkursom će se finansirati bruto plata koordinatora za romska pitanja u iznosu od 40.000,00 dinara, u trajanju od 6 (šest) meseci. Podnosilac prijave može aplicirati samo za angažovanje jednog koordinatora za romska pitanja, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 240.000,00 dinara (dvestočetrdesethiljadadinara).

3. Opštine i gradovi u AP Vojvodini su u obavezi da nakon isteka perioda od šest meseci u kome je angažovanje koordinatora za romska putanja finansirano putem Konkursa: traže odobrenje od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije za nastavak angažovanja koordinatora za romska pitanja; sistematizuju radno mesto koordinatora za romska pitanja; angažuju ga na period od mininimum šest meseci na teret budžeta JLS; dostave izveštaj Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova o navedenim obavezama.

4. Opštine i gradovi u AP Vojvodini koji angažuju koordinatora za romska pitanja putem Konkursa u obavezi su da obezbede adekvatne uslove za njegov rad (kancelarijski prostor, računar, internet, telefon…).

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Pismo namere o daljem angažovanju koordinatora za romska pitanja, nakon isteka 6 meseci, potpisano od strane ovlašćenog lica,
– Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje JLS sprovodi na planu unapređenja položaja Roma/Romkinja,
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: ”Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja.”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. oktobra, 2014. godine, odnosno do utroška sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255.

Detalji konkursa

Konkurs gradovima i opštinama – Sufinansiranje programa obrazovanja romske dece

roma children at schoolPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda školske 2014/15. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 dinara (milionosamstohiljada dinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije programa unapređenja obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Finansiranje nabavke udžbenika, školskog pribora, užine, putnih troškova i stipendiranja učenika romske nacionalnosti uzrasta 5-8 razreda koji osnovnu školu pohađaju na teritoriji AP Vojvodine;

– Smanjivanje stope osipanja, odnosno napuštanja obrazovnog procesa učenika/ca romske nacionalnosti;

– Unapređenje dostupnosti obrazovanja za učenike/ce romske nacionalnosti, motivacija za završetak osnovne škole i nastavak školovanja;

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 dinara (stopedeset hiljadadinara)

3. Opštine i gradovi koji apliciraju su u obavezi da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na Konkursu u cilju podrške programu obrazovanja učenika/ca romske nacionalnosti osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda u AP Vojvodini.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti kojima će se unaprediti obrazovanje romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda, sa planom utroška sredstava-budžetom; Odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom:”Konkurs za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda školske 2014/15. godine.”

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 01. avgusta, 2014. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255.

Detalji konkursa

Obuka i posao za mlade bez iskustva

KOMPANIJA DELHAIZE SERBIA

Obuka i posao za mlade bez iskustva

Kompanija Delhaize Serbia (Delez Srbija) treću godinu za redom, raspisuje konkurs za mlade bez radnog iskustva pod nazivom Retail menadžment trening program. Program traje dve godine i namenjen je mladima koji svoju karijeru žele da grade u prodaji, obučavajući se na pozicijama vođe smene, zamenika poslovođe i poslovođe maloprodajnog objekta. Program počinje u avgustu, a odabrani kandidati su od prvog dana programa u radnom odnosu.

Nakon dve godine upoznavanja sa svim segmentima maloprodaje kandidatima se nudi mogućnost nastavka karijere u sektoru operacija ili nekom drugom sektoru u direkciji Delez Srbija. Uslovi za prijavu kandidata podrazumevaju minimum šesti stepen stručne spreme, a rok za slanje biografija je do 04. maja 2014.

“Živimo u vremenu kada je teško dobiti priliku za sticanje radnog iskustva, a nezaposlenost je jedan od gorućih problema društva. Zbog toga sa ponosom ističemo, da kompanija Delez Srbija pruža mladim ljudima šansu da pravo iz klupa steknu praksu. Pored toga, svojim edukativnim programima želimo da poručimo mladima da se vredan rad i trud nagrađuju, pa su tako svi koji su deo programa od početka u radnom odnosu, a oni koji se budu najbolje pokazali imaće mogućnost grade svoju karijeru u internacionalnoj kompaniji” istakla je Sanja Jevđenijević, potpredsednica za ljudske resurse kompanije Delez Srbija.
Iz prethodne dve generacije polaznika programa u Srbiji, 15 mladih i talentovanih ljudi danas uspešno gradi svoju karijeru ka menadžerskim i liderskim pozicijama u kompaniji. Ovaj program se sprovodi u zemljama u kojima Delhaize Group posluje sa ciljem vraćanja fokusa na prodaju kao mesto direktne komunikacije sa kupcima i pružanje šanse mladim i ambicioznim ljudima da stiču radno iskustvo i svoju karijeru grade na samom mestu prodaje.

Detaljnije

RMT_2014

POSTANI IGNIS!

POSTANI IGNIS!

Pravo vreme da se zaustavi pasivnost mladog čoveka, pokreni se i postani Ignis! Spreman si da preuzmeš razvijanje liderskih i prezentacionih veština u svoje ruke?

Želiš da pokreneš ekipu da zajedno učite i unapređujete sebe i svoje okruženje?

Želiš da kroz svoj društveni angažman utičeš na vraćanje pravih vrednosti?

Želiš da iskusiš rad u timu, iskustvo koje postaje neophodno u modernom poslovnom svetu?

Želiš da stekneš referencu u ličnoj biografiji, preporuku koja će ti poslužiti kao odskočna daska za buduću karijeru?

Ako je tvoj odgovor na ova pitanja DA – Postani član/članica Kluba pravih vrednosti

O čemu je zapravo reč?
Klubovi pravih vrednosti IGNISI su mesta okupljanja mladih ljudi koji žele da nauče da vode tim i postanu dobri lideri, da uspešno komuniciraju u poslovnom okruženju, da se druže sa ljudima sličnim sebi i zajedno menjaju svoje okruženje na bolje.

Klubovi pravih vrednosti rezultat su ideje koja povezuje Srbiju u pokretu sa Iskrom, čokoladicom sa ukusom pravih vrednosti.

Osnivači klubova – Ignisi proći će obuku za vođenje Klubova pravih vrednosti, sertifikate za referencu u CVu, učestvovati u društveno korisnim aktivnostima i imati priliku da unaprede liderski potencijal, poboljšaju sposobnosti motivisanja drugih i usavršavaju se u organizacionim poslovima vođenja kluba.

Sve što je potrebno da uradiš jeste da pošalješ svoj CV na adresu: ignisi@iskra.co.rssa naznakom Konkurs za Ignise.

Konkurs je otvoren do 10. aprila 2014. godine.

Izvor

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskim romskim neprofitnim organizacijama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskim romskim neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova u romskoj zajednici

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građanima u iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima:miliondinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16 – na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova u romskoj zajednici.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje politička participacija Romkinja, njihovo učešće u procesima odlučivanja na svim nivoima i jačanje kapaciteta za preuzimanje aktivne uloge u razvoju demokratije i izgradnji zajednice;

– Osnaživanje Romkinja, liderki romskih ženskih neprofitnih organizacija/udruženja građana za uključivanje u procese donošenja odluka, planiranje i sprovođenje strateških planova, pre svega na lokalnom nivou.

– Promocija i integrisanje principa rodne ravnopravnosti u romskoj, ali i u većinskoj zajednici, posebno javnim akcijama i kampanjama koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti;

– Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje ženskog preduzetništva kod Romkinja;

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 dinara (stopedesethiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova u romskoj zajednici”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti ravnopravnost polova u romskoj zajednici sa planom utrška sredstava-budžetom projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 05. maj 2014.godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 42 55.

Detalji konkursa

Bespovratna sredstva gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u u kupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (miliondinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, kao podrška programu izrade i usvajanja LAP-a za Rome na teritoriji AP Vojvodine.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Implementacija i primena Strategije za unapređenje položaja Roma/Romkinja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

– Izrada i usvajanje Lokalnih akcionih planova za Rome u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;

– Definisanje mera, aktivnosti, mehanizama sprovođenja, rokova, troškova, izvora finansiranja, partnera, kai o institucija nadležnih za sprovođenje LAP-a.

– Afirmacija učešća Roma/Romkinja u procesima odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.

USLOVI KONKURSA:
 
1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac prijave može aplicirati za izradu LAP-a koji se odnosi na oblasti predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, stanovanje, lična dokumenta, socijalna zaštita, rodna ravnopravnost, zabrana diskriminacije, informisanje, kultura, političko učešće, i interno raseljena lica i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji.

3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 dinara (stopedesethiljadadinara).

4. Opštine i gradovi koji apliciraju su u obavezi da obezbede učešće minimum 50% od traženih sredstava na Konkursu u cilju izrade LAP-a za unapređenje položaja Roma/Romkinja.

5. Prednost na Konkursu će imati gradovi i opštine koji imaju angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku.

6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

– Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se izradu aplicira na Konkursu, sa planom utroška sredstava, budžetom;
– Odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa.
– Pismo namere o donošenju i budžetiranju LAP-a za čiju izradu se aplicira na Konkursu;
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: ”Konkurs za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.”

7. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

8. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. oktobra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255.

Detalji konkursa

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2014. godinu.

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2014. godinu.

Predmet konkursa
Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilj konkursa
Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).

Prijava za konkurs i način dostavljanja
Prijava za konkurs mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1.    Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2.    Profesionalna biografija umetnika o čijem je delu reč
3.    Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno – katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u
4.    Podaci o ustanovi („lična karta“ ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu)
5.    Detaljan opis projekta
6.    Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
7.    Istorijat i opis stanja umetničke zbirke (za ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave)
8.    Ugovor ili potvrda o saradnji (za kategorije 2, 3, 4 i 5)
9.    Potvrdu (odobrenje) od nadležne ustanove za realizaciju umetničkog dela u javnom prostoru (za kategoriju 4)
10.     Overena izjava o nezastupljenosti ili o nedovoljnoj zastupljenosti umetničkog dela u umetničkoj zbirci ustanove kulture, a koje se predlaže za finansiranje (za kategoriju 1)
Prijava za konkurs se dostavlja u 7 (sedam) primeraka sa potrebnom dokumentacijom, uredno složenom po navedenom redosledu.
Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2014. godinu“.

Konkurs je otvoren do 19. maja 2014. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se Ministarstvu kulture i informisanja mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu elektronsku adresu:
Telefon: 011 3398 026
Elektronska adresa: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Detalji konkursa

Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013/2014. godini na teritoriji pet okruga u Južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 09.maj 2014. godine.

Detalji konkursa

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni poziv) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Subvencija), u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlena lica prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za AP Vojvodinu u 2014. godini, za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja (otvaranje novih radnih mesta i samozapošljavnje) planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.

Visina Subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novootvorenom radnom mestu, odnosno 150.000,00 dinara za zapošljavanje lica starijeg od 50 godina.

Subvencija se uplaćuje na namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo). Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu subvencije. Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela Subvencije po istom Javnom pozivu, pod uslovom da za svaki zahtev obezbedi sredstvo obezbeđenja koje odgovara ukupnom iznosu dodeljenih subvencija (Odeljak V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA – Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza).

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na Subvenciju može ostvariti poslodavac pod uslovom:
1. da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;

2. da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

3. da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

4. da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

5. da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao,

kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne
samouprave;

6. da je nezaposlenom, za koga se traži subvencija, radni odnos na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, prestao najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva;

7. da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

1. državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja;

2. podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva – šifre 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.9);

3. korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;

4. privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013);

5. podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodređeno vreme prestao u periodu kraćem od 12 meseci do dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva

1. zahtev sa biznis planom;

2. pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;

3. fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;

4. potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5. poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;

6. završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;

7. obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim pod 3, 4. i 5. Uslova za podnošenje zahteva.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – stariji od 50 godina, mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).

U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Predlog odluke donosi direktor filijale NSZ.

Saglasnost na predlog odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.

Konačnu odluku, na osnovu Predloga i Saglasnosti, donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar).

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Pokrajinski sekretar, direktor filijale NSZ i podnosilac zahteva, u roku do 60 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

– dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

– dve fotokopije kartona deponovanih potpisa za namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo);

– odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;

– pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

ZA PREDUZETNIKA:

1. za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,

2. za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).

3. za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

1. za zapošljavanje do 10 lica – ugovorno jemstvo ili hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u
vrednosti iznosa subvencije;

2. za zapošljavanje više od 10 lica – hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

ZA PRAVNO LICE:

1. za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;

2. za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

– za zapošljavanje do 10 lica – ugovorno jemstvo ili hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u vrednosti iznosa subvencije;

– za zapošljavanje više od 10 lica – hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

Posebnim odobrenjem Pokrajinskog sekretara, poslodavcima koji zapošljavaju više od 10 lica može se, kao dodatno sredstvo obezbeđenja, odobriti založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije. Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila, a pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Sekretarijata.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Menice, u skladu sa Zakona o platnom prometu („Sl.list SRJ”, br. 03/02 i 05/03 i „Sl.glsanik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl.glasnik RS”, br. 56/11), podnosilac zahteva mora izvršiti upis menica u Registar menica i ovlašćenja.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava dužan je da:

1. zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;

2. redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;

3. obavesti filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora. Korisnik sredstava dužan je da toku ugovorne obaveze delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine.
U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionim jedinicama NSZ.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevniku” do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2014. godine.

Detalji konkursa