Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume

forestPOKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. g.

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva u ukupnom iznosu do 37.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:
1.    Zaštita šuma i šumskih zasada, u ukupnom iznosu do 22.000.000,00 dinara.

2.    Izrada Plana razvoja Severnobačkog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

3.    Izrada Plana razvoja Južnobačkog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

4.    Izrada Plana razvoja Sremskog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.

5.    Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Južnobačkom šumskom području, u ukupnom iznosu do 2.500.000,00 dinara.

6.    Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Sremskom šumskom području, u ukupnom iznosu do 3.500.000,00 dinara.

7.    Naučno-istraživački rad, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

Sredstva iz tačke 1. se dodeljuju za finansiranje mera zaštite šuma po ukazanim potrebama, sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30%  po prijemu radova.

Sredstva iz tačaka 2-6. se dodeljuju za izradu navedenih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o šumama i odgovarajućim podzakonskim aktima, sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30%  po davanju saglasnosti na planski dokument.

Sredstva iz tačke 7. se dodeljuju za finansiranje odabranih projekata naučno-istraživačkih radova sa temama istraživanja procesa sušenja šuma i revitalizacije ugroženih površina u Vojvodini, sa isplatom u celosti nakon potpisivanja ugovora.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom se podnose zaključno sa 31.10.2014. godine.

Detalji konkursa

Poziv za finansiranje projekata u okviru START – Danube Region Project Fund

Danube Region Logo_EUSDRPoziv za finansiranje projekata u okviru START – Danube Region Project Fund

Objavljen je poziv za finansiranje projekata u okviru prioritetne ose 10 Strategije EU za Dunavski region koji se odnosi na novi, pilot program START: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start

Detalje, kriterijume i uslove konkursa dostupni su na prethodno pomenutom linku.

Potencijalni korisnici su javne ili privatne institucije, a program je posebno fokusiran na podršku malim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Finansiranje je moguće u iznosu od 10.000 do 40.0000 evra po projektu uz obavezno kofinansiranje od 10 odsto, a rok za prijavu u prvom pozivu je 17. septembar 2014. godine. Predviđena su dva poziva do kraja 2016. godine.

Konkurs – Refundacija troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u R Srbiji

sajamPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs – Refundacija troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u R Srbiji

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru aktivnosti 10, ekonomska klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 11.000.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu januar – decembar 2014. godine.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji će u periodu januar – decembar 2014. godine, izlagati na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji ( u daljem tekstu: izlagači)
Pravo učešća na Konkursu imaju izlagači koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2.  Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% sledeći troškovi izlagača na sajmovima:
* troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
* troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi refundacije za sajmove iznose:
* do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po izlagaču, a najviše do 500.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 400.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji
* do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 50.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 30.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji

3. Prijave na Konkurs podnose se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta  www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za sajmove”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijava za učešće na sajmovima u periodu januar-jun 2014. je 15. 03. 2014. godine, a za učešće na sajmovima u periodu septembar- decembar 2014. je 15. 09. 2014. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave izlagača koji nisu    ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su              Korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4489.

Detalji

Konkurs za unapređenje savetodavnih poslova u poljoprivredi

farmer advisoryPOKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. godinu

Ovim konkursom  dodeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 24.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u okviru tačke VIII – Posebni programi Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. godinu („Službeni list APV“ broj 12/14)

Aktivnosti koje će se finansirati putem ovog konkursa su:
1)Saradnja sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima opažanja i preduzimanja mera zaštite bilja i useva, kao i prenošenje i širenje informacija poljoprivrednicima o rezultatima opažanja i predlozima za preduzimanje mera;

2)Usavršavanje poljoprivrednika u cilju podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača, njihove informisanosti i konkuretnosti;

3)Usavršavanje poljoprivrednika u cilju unapređenja kvaliteta i promocije poljoprivrednih proizvoda;

4)Usavršavanje poljoprivrednika u cilju unapređenja i iniciranja interesnog udruživanja poljoprivrednika, kao i poslovno-interesnog udruživanja zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih preduzeća;

5)Usavršavanje i osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača za upravljanjem poljoprivrednim gazdinstvima i vođenje knjigovodstvene evidencije gazdinstva;

6)Usavršavanje poljoprivrednih proizvođača o dobroj poljoprivrednoj praksi;

7)Naučno-istraživačke aktivnosti u cilju rešavanja određenih problema vezanih za savetodavstvo, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Konkurs je otvoren zaključno sa 29.08.2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za nacionalnе savetе u oblasti obrazovanja

school-stuff2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

 

Konkurs za nacionalnе savetе u oblasti obrazovanja

 

Konkurs je otvoren do 22. avgusta 2014. godine

 

Detaljnije

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 
Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 7.700.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 09 – Razvoj klastera u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, 4511 – Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

1. Pravo i uslovi za učešće na konkursu

Pravo da konkurišu imaju:

1) Pravna lica ili udruženja, organizovana kao klaster organizacije registovana u APR-u (u daljem tekstu: klasteri), koja u osnivačkim aktima imaju za cilj unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine putem poslovnog udruživanja i umrežavanja pravnih lica sa potpornim organizacijama (razvojnim agencijama, školskim i visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima i dr.);

2) Klasteri koji imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;

3) Klasteri koji imaju najmanje 10 članica.

Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

Učesnici na Konkursu moraju ispunjavati sve navedene uslove. Klasteri koji ispunjavaju uslove mogu konkurisati sa jednim projektom na ovom Konkursu.

2. Namena sredstava

Sredstva su namenjena za podsticanje razvoja klastera na teritoriji AP Vojvodine, kroz projekte koji treba da sadrže:

– aktivnosti na jačanju i upravljanju klaster organizacija s ciljem unapređenja konkurentnosti privrede;
– aktivnosti na izradi i razvoju zajedničkih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanju postojećih proizvoda i/ili usluga kojima se doprinosi jačanju konkurentnosti članica klastera (izrada studija izvodljivosti, angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanje postojećih proizvoda i/ili usluga i sl.);
– aktivnosti na organizovanju „B2B” susreta (susreti privrednika) stručnih studijskih poseta i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera, kojima se doprinosi jačanju kapacitata klastera;
– aktivnosti na razvoju informacionih sistema koji su potrebni većini članica klastera, i uspostavljanje zajedničkih servisa kojima se unapređuje konkurentnost članica klastera.

Po ovom Konkursu sufinansiraće se troškovi realizacije projekata klastera do 1.500.000,00 dinara.

Minimalno učešće klastera u troškovima realizacije projekta je 50 odsto od ukupne vrednosti projekta.

Kao učešće klastera u smislu prethodnog stava, prihvatiće se troškovi za operativni rad kancelarije klastera (zarade i troškovi prevoza zaposlenih i/ili angažovanih lica, troškovi nabavke kancelarijskog materijala, troškovi usluge vođenja poslovnih knjiga, režijski troškovi i dr.), direktno povezani sa projektom u odgovarajućem periodu.

3. Dokumentacija za prijavu na Konkurs

1) popunjen obrazac prijave sa izajvom o tačnosti podataka,

2) budžet projekta,

3) pregled članica klastera i potpornih organizacija,

4) fotokopija Izvoda o registraciji iz APR,

5) fotokopija akta o osnivanju.

4. Sredstva obezbeđenja

Klasteri kojima sredstva budu odobrena dužni su da prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostave dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza.

5. Donošenje Odluke

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa biće objavljena na internet adresi Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Klasteri organizovani kao privredno društvo (d.o.o, a.d, o.d, ili komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja ugovora otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

6. Ostale informacije

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „Ne otvarati – prijava na Konkurs za KLASTERE”, poštom ili lično preko pisarnice Pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 30. septembar 2014. godine.

Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Informacije: 021/487-4250, 487-4248, radnim danom.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova, na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2014. godini, na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

Rok za podnošenje prijave za javne radove je do 29.08.2014. godine.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za osobe za invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za osobe za invaliditetom u 2014. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdojenih za ovu namenu.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom u 2014. godini

Javni poziv je otvoren do utroška finansijskih sredstava, najkasnije do 01.12.2014. godine.

Detaljnije

Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Javni poziv je otvoren do utroška finansijskih sredstava, najkasnije do 01.12.2014. godine.

Detaljnije