Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:
o    kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
o    izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera (prijava do 15.05.2014.god.)
o    komasaciju (prijava do 20.06.2014.god.),
o    uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva (prijava do 5.05.2014.god.),
o    izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) (prijava do 5.05.2014.god.),
o    nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2014. godini (prijava do 1.09.2014.god.),
o    privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 15.05.2014.god.),
o    melioracija livada i pašnjaka (prijava do 15.05.2014.god.),
o    davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 1.09.2014.god.),
o    studijsko-istraživačke radove i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju (prijava do 5.05.2014.god.),
o    studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave (prijava do 5.05.2014.god.),.

Korisnici sredstava na osnovu ovog Konkursa mogu biti:
o    jedinica lokalne samouprave
o    fizičko lice;
o    poljoprivredna savetodavna i stručna služba: privredno društvo i preduzetnik
o    naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna institucija u oblasti  poljoprivrede i instituti u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija;
o    ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina;
o    privredno društvo i preduzetnik;
o    udruženje vodokorisnika;
o    zemljoradnička zadruga.

Sredstva za realizaciju ovih radova obezbeđuje se iz budžeta RS u ukupnom iznosu od 1500000 dinara i u visini učešća do 100%

Rok za prijavu: U zavisnosti od namene sredstava od 05.05.2014. do 1.9.2014.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Upravi za poljoprivredno zemljište, Obilićev venac 9-11 III sprat kancelarija 30 odnosno IV sprat kancelarija 41, sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „za konkurs-(navesti namenu ulaganja)“, za svaku namenu pojedinačno.

Detalji konkursa

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

Konkurs traje: 11.04.2014. do 25.05.2014.

Za realizaciju radova na uređenju otvorene kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine“ i koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, raspisuje se konkurs za sredstva u iznosu do 590.000.000,00 dinara.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) sa teritorije AP Vojvodine, koji pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta uz uslov da obezbede finansiranje u obimu 40% od ugovorene vrednosti radova. Preostala sredstva u obimu od 60% sufinansira Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Detalji konkursa

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke“

kancelarija za saradnju sa civilnom drustvomKANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske Unije u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.

Opšti cilj konkursa je podsticanje međunarodne i regionalne saradnje i promocija vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod APR-a, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata ili partneri na projektima koji su odobreni i ugovoreni u okviru programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke“ u 2013. godini i čije aktivnosti su u toku u trenutku podnošenja prijave.  Pravo učešća na konkursu imaju samo nosioci projekata ili partneri na projektima koji zahtevaju obavezno kofinansiranje.

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 10. do 24. aprila 2014. godine.

Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju

Otvoren konkurs za „ZELENE IDEJE“

green ideaTRAG FONDACIJA

Otvoren konkurs za „ZELENE IDEJE“

Trag fondacija uz podršku Fonda braće Rokfeler (RBF), Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Instituta za održive zajednice (ISC) i Erste Banke organizuje Nacionalni Forum za zelene ideje, sa ciljem da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje koje su zasnovane na principima održivog razvoja.

Namera je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom da ostvare značajan uticaj u određenoj lokalnoj zajednici, u svim aspektima održivog razvoja, što podrazumeva:

– ravnomeran privredni i društveni razvoj uz zaštitu životne sredine
– usklađivanje ekonomskog rasta i razvoja sa interesom životne sredine i društvenim razvojem po meri čoveka

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, mala preduzeća i preduzetnici koja imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra i pojedinci.

Tri najbolje ocenjene inovativne ideje zasnovane na principima održivog razvoja biće nagrađene sa po 7.000 dolara, namenjenih realizaciji ideje.

Sve tri nagrađene ideje učestvovaće i na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) uz mogućnost da se takmiče za nagradu od 10.000 dolara.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 15. maja 2014. do 17 časova.

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs prijavljuju putem Prijavnog formulara, koji se može preuzeti na www.tragfondacija.org i na www.superste.net.

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati elektronskim putem na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći ovde, ili tražiti od kancelarije Traga putem adrese: zeleneideje@tragfondacija.org ili telefona: (011) 78 39 467.

Detalji

Studijsko putovanje – Lokalna dimenzija regionalne politike EU

SKGO

Studijsko putovanje – Lokalna dimenzija regionalne politike EU

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Lokalna dimenzija regionalne politike EU” koje će se održati od 21. do 23. maja 2014. godine u Briselu

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa institucijama i zakonodavstvom EU u oblasti regionalnog razvoja i saradnje.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 21. aprila 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)

isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org  

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Organizator pokriva troskove smestaja, obroka i dnevnica.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

halaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona  proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 169.701.525,00  dinara za 2014. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava

1.    Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.

2.    Privredno društvo koje dobija sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati, uz saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

3.    Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji lokalnih samouprava AP Vojvodine iz druge grupe (čiji je stepen razvijenosti od 80% do 100% republičkog proseka), treće grupe ( čiji je stepen razvijenosti od 60% do 80% republičkog proseka) i četvrte grupe (čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka), prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013 godinu („Sl. glasnik RS“; br. 62/2013), iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za  50% godišnjeg iznosa zarade novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može biti veći od 30% od visine odobrenih sredstava (oprost duga), što predstavlja olakšice u vidu državne pomoći (De minimis), a u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013).

4.    Uslov za dodelu sredstava je posedovanje odgovarajuće dokumentacije potrebne za realizaciju projekta.

5.    Privredno društvo koje je učestvovalo na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu Komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u tekućoj godini, uz dostavljanje nove prijave pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

6.     Prednost prilikom odlučivanja imaće:
1.    Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2.    Projekti koji značajnije povećavaju broj novozaposlenih radnika,
3.    Privredna društva koja ulažu veći procenat sopstvenih sredstava,
4.    Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
5.    Projekti od posebnog značaja za unapređenje zaštite životne sredine,
6.    Privredna društva koja su učestvovala na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u zapošljavanju novih radnika realizacijom prve faze projekta.

7.     Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:
–    izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
–    adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
–    nabavku novih mašina i opreme,
–    nabavku repromaterijala,
–    zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

8.    Uz obrazac prijave podnosi se sledeća dokumentacija:
–    Dokaz o registraciji privrednog društva,
–    Finansijski izveštaj za period poslovanja u poslednje dve godine ( osim za novoosnovana privredna društva)
–    Obaveštenje u pismenoj formi o svim drugim državnim pomoćima male vrednosti (de minimis državna pomoć) koje su  dodeljene privrednom društvu u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine
–    Saglasnost odgovarajućeg organa opštine
–    Elaborat o otvaranju novog pogona pri čemu su neophodni elementi elaborata:
– cilj predloga projekta,
– kratak opis  tehnologije,
– šematski prikaz postrojenja sa objašnjenjem,
– način industrijske primene sa elementima programa zaštite životne sredine,
– ciljevi proizvodnje i marketinga i
– projekcija obima plasmana i finansijskog efekta.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad,  kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs

Detalji konkursa

Studijsko putovanje – Zaštita i upravljanje vodnim resursima

water protectionSKGO

Studijsko putovanje – Zaštita i upravljanje vodnim resursima

Početak 03.04.2014. Kraj 16.04.2014.

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Zaštita i upravljanje vodnim resursima ” koje će se održati od 14. do 16. maja 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti zaštite i upravljanja vodnim resursima. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do srede, 16. aprila 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Detalji

Odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

old farmer couplePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2014. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 150.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:
1.    imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
2.    koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
3.    da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u periodu od 2010-2014,
4.    daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
5.    da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs traje: 06.04.2014. do 30.05.2014.

Detalji Javnog oglasa

Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

pratilac detetaREPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

Uslovi konkursa

Podnosioci predloga mogu biti:
•    pravna lica – zainteresovane organizacije iz javnog, civilnog i privatnog sektora (naučne, obrazovne, stručne, NVO…), koje imaju kvalifikovane saradnike sa iskustvom u sektoru socijalne zaštite i u sektoru obrazovanja
•    fizička lica – pojedinac ili grupa (naučni i stručni radnici sa iskustvom iz oblasti socijalne inkluzije – sektor obrazovanja i sektor socijalne zaštite)

Pravna lica – Podnosioci predloga svoje kvalifikacije za izradu programa obuke dokazuju dostavljanjem sledećih dokaza:

•    akt o osnivanju u okviru koga ima utvrđene delatnosti i ciljeve koji su u vezi sa razvojem programa obuke iz domena socijalne zaštite i/ili  obrazovanja
•    dokaz da je pravno lice u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan program, projekat ili aktivnost koji je u vezi sa zadatkom ovog javnog poziva;
•    dokaz da većina saradnika/članova organizacije ima iskustva u izradi programa obuke namenjenih stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite i u sistemu obrazovanja Republike Srbije
•    radne biografije svih saradnika/članova organizacije koji će biti angažovani u izradi programa obuke

Fizička lica – pojedinci podnosioci predloga svoje kvalifikacije za izradu programa obuke dokazuju dostavljanjem sledećih dokaza:

•    dokaz da poseduje iskustvo u izradi programa obuke namenjenih profesionalcima u sistemu socijalne zaštite i/ili u sistemu obrazovanja
•    dokaz o iskustvu u kreiranju, odnosno realizaciji obuka iz oblasti inkluzije (obrazovanje i socijalna zaštita)
•    radnu biografiju

Opšti zahtevi konkursa:

Predlog koncepta programa obuke treba da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

  • Naziv programa obuke
  • Autori programa obuke
  • Ciljevi programa obuke
  • Sadržina programa obuke
  • Kompetencije koje će program obuke razvijati
  • Ciljnu grupu profesionalaca kojima je obuka namenjena
  • Koji su preduslovi za uključivanje profesionalaca u obuku
  • Trajanje programa obuke

Predlog koncepta programa obuke treba da bude usklađen sa zajedničkim i posebnim minimalnim strukturalnim i funkcionalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, definisanim Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (“Službeni glasnik RS”, br. 42/2013)

Predloženi koncept programa obuke treba da bude temelj za razvoj programa koji će se koristiti za obuku profesionalaca u oblasti socijalne zaštite, te treba da bude usklađen sa zajedničkim i pojedinačnim standardima za osnovne programe obuke, definisanim Pravilnikom o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti (Sl. glasnik RS br. 31/2014)

Predlog koncepta programa obuke ne sme da bude duži od 5 stranica.

Rokovi i način podnošenja predloga

Zainteresovane organizacije / pojedinci predlog koncepta za razvoj programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta, uz odgovarajuću dokumentaciju, dostavljaju u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na adresu:

Republički zavod za socijalnu zaštitu
Terazije 34, 11000 Beograd
– sa naznakom: Konkurs LPD –

Rok za podnošenje predloga koncepta za izradu programa obuke je 23. april 2014. godine

Detalji poziva

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Team-Work-Multicultural-2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (miliondvestahiljadadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi relaizacije programa uvođenja koordinatora za romska pitanja u jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Angažovanje koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini,

– Učešće Roma/Romkinja u procesima odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma,

– Implementacija i primena Strategije i Akcionog plana za unapređivanje položaja Roma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Konkursom će se finansirati bruto plata koordinatora za romska pitanja u iznosu od 40.000,00 dinara, u trajanju od 6 (šest) meseci. Podnosilac prijave može aplicirati samo za angažovanje jednog koordinatora za romska pitanja, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 240.000,00 dinara (dvestočetrdesethiljadadinara).

3. Opštine i gradovi u AP Vojvodini su u obavezi da nakon isteka perioda od šest meseci u kome je angažovanje koordinatora za romska putanja finansirano putem Konkursa: traže odobrenje od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije za nastavak angažovanja koordinatora za romska pitanja; sistematizuju radno mesto koordinatora za romska pitanja; angažuju ga na period od mininimum šest meseci na teret budžeta JLS; dostave izveštaj Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova o navedenim obavezama.

4. Opštine i gradovi u AP Vojvodini koji angažuju koordinatora za romska pitanja putem Konkursa u obavezi su da obezbede adekvatne uslove za njegov rad (kancelarijski prostor, računar, internet, telefon…).

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Pismo namere o daljem angažovanju koordinatora za romska pitanja, nakon isteka 6 meseci, potpisano od strane ovlašćenog lica,
– Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje JLS sprovodi na planu unapređenja položaja Roma/Romkinja,
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: ”Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja.”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. oktobra, 2014. godine, odnosno do utroška sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255.

Detalji konkursa