Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

hydrothermalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE               

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sledeće namene:

A) izradu projektno – tehničke dokumentacije
B) izradu novih bušotina – realizaciju projekata

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa odredbama čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilnima za dodelu državne pomoći i ne mogu se koristiti za finansiranje:
1.    vađenje uglja,
2.    za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta,
3.    privrednim subjektima u teškoćama,
4.    za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću,
niti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju (de minimis državna pomoć) mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa koja koriste ili će koristiti hidrotermalne resurse u poljopriredi, turizmu, medicinske i sportsko-rekreativne svrhe i to:

•    za potrebe lečenja i rekreacije
•    za potrebe grejanja i tople vode
•    za proizvodnju električne energije
•    za potrebe poljoprivrede (za zagrevanje staklenika, ribnjaka, zemljišta i sl)
•    za potrebe industrije
•    a sve u cilju:

 1. podsticanja smanjenja potrošnje energije i energenata i sigurnijeg snabdevanja energijom;
 2. stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne energije i raspoloživih hidrotermalnih resursa u energetske svrhe;
 3. podsticanja korisnika za afirmaciju korišćenja obnovljivih izvora energije ugradnjom energetski efikasnije opreme za korišćenje raspoloživih hidrotermalnih resursa u energetske svrhe;
 4. obezbeđivanje kontinuiteta tehnološke modernizacije postojećih  energetskih objekata/sistema/izvora i bolje primene raspoloživih tehnologija kroz revitalizaciju postojećih sistema;
 5. korišćenja novih obnovljivih izvora energije i novih energetski efikasnijih i ekološko prihvatljivih energetskih tehnologija i uređaja/opreme za korišćenje energije uz primenu načela zaštite životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova u okolinu;
 6. preduzimanja mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti i unapređenja pružanja usluga;
 7. poboljšanje energetske efikasnosti u proizvodnji distribuciji i korišćenju energije kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga krajnjih korisnika, sa ciljem značajnog poboljšanja života građana;
 8. povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti;
 9. stvaranje uslova za investiranje u energetiku.

Uslovi konkursa

 1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 38.000.000,00 dinara (slovima: tridesetosammilionadinara, od čega 19.000.000,00 dinara (slovima: devetnaestmilionadinara) za izradu projektno – tehničke dokumentacije i 19.000.000,00 dinara (slovima: devetnaestmilionadinara) za izradu novih bušotina – realizaciju projekata;
 2. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
 3. Rok za podnošenje prijave je 16. decembar 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici privatna preduzeća, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koja koriste ili će koristiti hidrotermalne resurse u poljopriredi, turizmu medicinske i sportsko-rekreativne svrhe, koji ispunjavaju obaveze propisane Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine pozivom na telefon: 021/487-43 37, svakog radnog dana od 09:00-11:00 sati ili putem elektronske pošte psemr@vojvodina.gov.rs

Opširnije o konkursu

Konkurs – unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

seoski-turizam

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

 1. programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
 2. programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti (u daljem tekstu: posebni propis).

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na Konkurs.

KORISNICI PODSTICAJA
Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:
1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2. preduzetnik i,
3. pravno lice.

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJA
Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje od strane fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i pravnog lica, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju (poljoprivredna gazdinstva i porodična poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom koji se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar), kao i druga lica i organizacije, su:

 1. da je realizovalo investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za prethodnu godinu;
 2. da je prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje (poljoprivredni krediti);
 3. da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticaje za predmetnu investiciju.

POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJA
Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:
1. da ima zaključen ugovor sa lokalnom turističkom organizacijom, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem registrovanim za obavljanje privredne delatnosti;

2. da je evidentirano kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kao pružalac ugostiteljskih usluga;

3. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; kao i da nema upisanog tereta na zemljištu odnosno objektu koji su predmet investicije;

4. da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele.

Preduzetnik ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; kao i da nema upisanog tereta na zemljištu odnosno objektu koji su predmet investicije;

2. da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele.

3. da je osnovano radi obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno da pružaju ugostiteljske usluge u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre;

5. da je evidentiran u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da je osnovano radi obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno da pružaju ugostiteljske usluge u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre;

3. da je evidentirano u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4. za privredno društvo da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

5. za zemljoradničku zadrugu da ima osnivački akt;

6. za srednju školu da se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja;

7. za manastir da je upisan u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Udruženje ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; i da nema upisanog tereta na zemljištu

2. da je osnovano s ciljem promocije razvoja i očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

3. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;

4. da je evidentirano u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za aktivnosti pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu..

Rok za podnošenje Konkursne prijave po ovom konkursu je od dana objavljivanja Konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije do 01.12.2013.

INFORMACIJE
Konkurs se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije i u skraćenoj verziji u jednim dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju Republike Srbije.

Potpuni tekst Konkursa biće objavljen i na zvaničnim internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.mpt.gov.rs i Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs

Informacije u vezi raspisanog Konkursa su dostupne na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, svakog radnog dana od 8:30 do 16:30 časova, kao i na telefon Uprave za agrarna plaćanja: 015/357-500.

Opširnije

Dodela podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

foliasator

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

Predmet konkursa
je dodela podsticajnih sredstava za kupovinu opreme i sistema za zagrevanje za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 44.081.270,00 dinara.

Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici:
– fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 65 godina;
– mala pravna lica,preduzetnici
– zemljoradničke zadruge – upisana u registar privrednih subjekata i u registar poljoprivrednih gazdinstava,registrovani podnosioci prijava moraju biti na teritoriji AP Vojvodine.

Namena i visina podsticaja
Podsticaj je namenjen za nabavku opreme i to za:
1. Konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog  plastikom (aluminijumska, pocinkovano čelična, čelična i plastična);

2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3. Folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. Mreže za senčenje objekta;

5. Sisteme za navodnjavanje kap po kap;

6. Instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i

7. Sisteme za zagrevanje;

Maksimalna vrednost podsticaja za nabavku opreme, odnosno materijala za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru navedenih pod tačkama 1-6 ne može biti veća od 700.000,00 dinara.

Maksimalna vrednost podsticaja za sisteme za zagrevanje navedeni pod tačkom 7 ne može biti veća od 600.000,00 dinara.

Ukupan iznos podsticaja po jednoj prijavi može maksimalno iznositi 1.300.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 2.12.2013 godine.

Sve dodatne informacije možete tražiti na telefon 021/487-44-24

Tekst konkursa i obrazac prijave možete preuzeti OVDE

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

by bus

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se od oktobra do decembra 2013. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2013/2014. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove
visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrimai
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  APVojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Konkurs je otvoren od 25. 11. 2013. do 02. 12. 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs – nabavka uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice

meter

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa je
Sufinansiranje nabavke mernih uređaja radi brzog određivanja relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice, razvrstavanja i skladištenja po sadržaju proteina, a radi realizacije tačke III Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

Sufinansiraće se merni uređaji sledećih karakteristika:
1. Merenje relevantnih parametara pšenice u NIT transmitansi, prolaskom svetlosnog zraka kroz celu zapreminu uzorka,
2. Opremljenost uređaja „ANN“ (Artificial Neuron network) nelinearnim kalibracijama za žitarice,
3. Mogućnost merenja sadržaja proteina i vlage u pšenici,
4. Uređaj mora imati mogućnost povezivanja sa centralnim serverom, mogućnost praćenja rezultata merenja na daljinu i mogućnost statističke obrade rezultata putem softvera na serveru.

2. Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju skladištari registrovani na teritoriji AP Vojvodine, sa kapacitetom skladištenja ne manjim od 10.000 tona, i to:
1. Zemljoradnička zadruga koja se bavi skladištenjem pšenice
2. Preduzetnik – fizičko lice upisano u Registar privrednih subjekata koji se bavi skladištenjem pšenice
3. Privredni subjekt koji se bavi skladištenjem pšenice

Mesto realizacije odobrene investicije mora biti na području AP Vojvodine.

3. Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa za dodelu bezpovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice, u AP Vojvodini u 2013. godini predviđen je ukupan iznos od 16.100.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava za podršku pojedinačnoj investiciji po sprovedenom Konkursu ne može biti veći od 1.600.000,00 dinara.

Korisnik sredstava sa svojim povezanim licima može podneti samo jednu prijavu za uređaj kupljen i plaćen u 2013.godini.

4. Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Podnosilac prijave ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1. dokaže da je izmirio poreske obaveze, propisane zakonom, za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);

2. ima dokaz o vlasništvu skladišta, odnosno ukoliko nije vlasnik skladišta, da ima ugovor o zakupu istog koji obuhvata period od minimalno 5 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

3. je skladište, u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog konkursa.

4. nema neizmirenih dospelih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

5. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti..

6. je upisan u registar ponjoprivrednih gazdinstava i ima aktivan status

7. je registrovan kod Agencije za privredne registre i bavi se skladištenjem pšenice;

5. Dokumentacija koja se podnosi na konkurs
Zemljoradičke zadruge
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom,

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza carinska deklaracija kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca.

4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

5. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga),

6. izvod iz Agencije za privredne registre,

7. prva strana izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor

8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018.godine

9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana

10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti.

Preduzetnik i privredni subjekt
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca;

4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

5. izvod iz Agencije za privredne registre;

6. prva strana izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava
za trezor

7. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);

8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018. godine;

9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana;

10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti;

6. Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije
Konkurs je otvoren zaključno sa 02. decembrom 2013. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4416.

Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti OVDE.

Konkurs za treninge za pisanje biznis plana

Biznis mladih srbije biznis planBIZNIS MLADIH SRBIJE

Konkurs za treninge za pisanje biznis plana

Konkurs je namenjen mladima uzrasta od 18 do 35 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Otvoren je do 24. novembra 2013. godine.

Biznis plan je opis budućnosti vašeg biznisa, dokument koji vam govori šta planirate da uradite i kako ćete to uraditi. Biznis plan je ključni strateški dokument za otpočinjanje posla i biće vam neophodan ukoliko vam je potrebno finansiranje – banke i investitori odobravaju sredstva na osnovu ovog dokumenta. Na našem petodnevnom treningu naučićete kako da napišete biznis plan, a nakon toga ćete dobiti i besplatnog konsultanta koji će vam pomoći da svoj biznis plan unapredite da biste imali više šansi prilikom konkurisanja za kredit.

Imajte u vidu da naš program omogućava pristup „Superstep“ kreditima Erste Banke, koji se izdaju pod povoljnim uslovima, u maksimalnom iznosu do 5.000 evra. Ukoliko imate biznis ideju koja zahteva veća finansijska ulaganja, naš program neće biti u mogućnosti da vam finansijski pomogne.

Ali ako vaša ideja bude dobro ocenjena, svakako ćete biti pozvani na trening.

Ove godine ćemo održati samo 2 treninga, za ukupno 40 kandidata. Selekcija će biti stroga, a u prijavnom formularu, koji možete da preuzmete na kraju ovog teksta, treba da nam pokažete da je vaša ideja dobra i izvodljiva i da zaista želite da se bavite biznisom koji ste osmislili.

Sve prijave će biti bodovane, na osnovu čega ćemo sastaviti rang-listu kandidata. Prvih 40 kandidata sa liste koji imaju najviše bodova biće pozvani na trening. U slučaju da neko od njih odustane, pozvaćemo narednog kandidata sa liste, i tako redom, do ispunjenja mesta na oba treninga.

Organizovaćemo 2 petodnevna treninga za izradu biznis plana, i to:
•    I trening u Nišu, od 11. do 15. decembra (uključujući i 15. decembar)
•    II trening u Novom Sadu, od 16. do 20. decembra (uključujući i 20. decembar)

Oba treninga će biti besplatna, a učesnicima će biti obezbeđeni smeštaj i hrana tokom trajanja treninga. Program nije u mogućnosti da učesnicima nadoknadi troškove prevoza, tako da ćete taj trošak morati da snosite sami.  Oba treninga će početi prvog dana oko 14 časova, kako biste imali vremena da doputujete (u slučaju da treba da putujete) do mesta održavanja treninga. Svih narednih dana, trening će trajati od 9 do 18 časova.

Konkurs je otvoren do 24. novembra 2013. godine. Naknadne prijave nećemo moći da prihvatimo. Rezultate selekcije objavićemo 3. decembra na BMS sajtu.

Popunjenu prijavu treba da pošaljete najkasnije do 24. novembra (uključujući i 24. novembar) na mail office@biznismladihsrbije.org.

Preuzmite formular za prijavljivanje:
Konkurs za trening_Formular za prijavljivanje

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

woman in wheelchair

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;

•    da im je sedište u Republici Srbiji;

•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentaciju čine:
–    Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1),
–    Obrazac budžeta projekta (Aneks 2) i
–    Obrazac – mesečni kalendar aktivnosti (Aneks 3)

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 29.11.2013. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen (pečat i potpis odgovornog lica) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Link

Javni poziv za učešće na sajmu „Hannover Messe 2014”

hannover-messe-2013

SIEPA

Javni poziv za učešće na sajmu „Hannover Messe 2014”

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza po treći put organizuje nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda na stručnom sajmu „Industrial Supply“ (izložba rešenja industrijskih dobavljača i lake gradnje) u okviru tehnološkog događaja „Hannover Messe 2014“, koji će se održati od 7. do 11. aprila 2014. godine u nemačkom gradu Hanoveru.

„Hannover Messe“ se održava više od 60 godina i predstavlja vodeći tehnološki sajam na tržištu Evrope, pod čijim krovom će ugostiti sedam međunarodnih stručnih sajmova. U 2013. godini na sajmu je učestvovalo više od 6.550 izlagača iz preko 65 zemalja, dok je sajam posetilo više od 225.000 stručnih posetilaca.

U okviru stručnog sajma „Industrial Supply“ nacionalni štand Srbije će se nalaziti u hali 4 koja će biti specijalizovana u oblasti: kovanja, obrade metala plastičnom deformacijom, mašinske obrade metala, kao i sistemima i podsklopovima. Na predstojećem sajmu Srbija će se predstaviti sa svojim proizvodima na ukupnoj površini od 110 m².

Rok za prijavu je petak 22. novembar 2013, a više informacija o uslovima učešća, kao i prijavu za učešće možete videti ovde.

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća

Wild berries on green leavesMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode , maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

PREDMET KONKURSA
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice (u daljem tekstu: proizvodni zasadi), u 2013. godini (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.
Podsticaji se koriste za sledeće investicije:
1) naknadu troškova kupovine sadnica voćaka,
2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva proizvodni zasad.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1) fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
2) preduzetnici;
3) privredna društva
4) poljoprivredna odnosno zemljoradnička zadruga sa najmanje deset članova zadruge koji su u Registru poljoprivrednih gazdinstava upisani u statusu fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 31. decembar, 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća i to: višnje, trešnje, šljive, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

PREDMET KONKURSA
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja merama ruralnog razvoja kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada višnje, trešnje, šljive, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013. godini (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji se odobravaju za investicije u nabavku prihvatljive nove:
1) mehanizacije za sadnju i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća;
2) mehanizacije i opreme za zaštitu voća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće;
3) mašina i opreme za navodnjavanje voća;
4) mehanizacije i opreme za berbu voća;
5) opreme, odnosno materijala za voćarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru;
6) traktora, motokultivatora i priključnih mašina i oruđa namenjenih upotrebi u voćarstvu;
7) opreme za pranje, prebir, kalibriranje, izbijanje, klasiranje, čuvanje, pakovanje, sortiranje, sušenje, poliranje i pakovanje voća; boks palete kao i ram palete za skladištenje voća u hladnjačama;
8) rashladne i pogonske opreme i delova opreme za hladnjače sa panelima;

Konkurs je otvoren do 31. decembra 2013. godine.

Detaljnije o konkursu