Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj

ruralni.razvojPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – Lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine za 2014. godinu (program LEADER)

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini, u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara za realizaciju programa po sledećim tačkama:

1.1. Pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja Program LEADER  u iznosu do 500.000,00 dinara  po prijavi.
1.2. Sufinansiranje relizacije projekata po prioritetima iz Lokalnih strategija  ruralnog razvoja  formiranih teritorijalnih partnerstava po Programu LEADER u iznosu do 1.000.000,00 dinara po prijavi.

Korisnici podsticajnih sredstava
Korisnici sredstava su za tačku: 1.1. Nova partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj –  lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine. 1.2. Formirana teritorijalna partnerstva sa teritorije AP Vojvodine, koje su izradile „Strategiju lokalnog razvoja“ po programu LEADER u prethodnoj godini.

Konkurs je otvoren do 31.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

well_water_homePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Konkurs traje: od 04.10.2014. do 10.10.2014.

Sufinаnsirаnje  izgrаdnje i  rekonstrukcije vodnih objekаtа u jаvnoj svojini i odvođenje otpаdnih – fekаlnih vodа nа teritoriji Autonomne Pokrаjine Vojvodine. Minimаlаn iznos učešćа sopstvenim sredstvimа podnosiocа zаhtevа je 15% od vrednosti projektа bez PDV-а.

Rаdovi, u smislu ovog konkursа, se odnose nа izgrаdnju ili rekonstrukciju objekаtа vodosnаbdevаnjа, kаo što je bušenje i opremаnje bunаrа, objekаtа i opreme zа poboljšаnje kvаlitetа vode-fаbrikа vode,  crpnih stаnicа, elektromаšinske opreme, rezervoаrа, glаvnih mаgistrаlnih dovodnikа vode do nаseljа ili industrije, odnosno  zа odvođenje otpаdnih – fekаlnih vodа: kolektorskih vodovа (bez kućnih priključаkа), crpnih stаnicа, nаbаvku elektromаšinske opreme i uređаjа zа prečišćаvаnje otpаdnih – fekаlnih vodа.

Detalji konkursa

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa

crkva-sv-arhandela-mihaila-araca-novi-becej-2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i sufinansirati projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa koji doprinose istraživanju, zaštiti, očuvanju, unapređenju, održivom razvoju i prezentovanju kulturnog nasleđa AP Vojvodine, koje realizuju jedinice lokalne samouprave, ustanove kulture i drugi subjekti u kulturi koji se bave zaštitom kulturnog nasleđa, kao i lokalne samouprave, tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj tokom 2015. godine, u sledećim oblastima:
1.    Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa
2.    Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog kulturnog nasleđa (muzejsko i arhivsko nasleđe, stara i retka knjiga) i nematerijalnog kulturnog nasleđa
3.    Negovanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini
4.    Istraživanje, zaštita i promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj
5.    Međuregionalna saradnja u oblasti zaštite kulturnog nasleđa
6.    Unapređivanje uslova rada i opremanje savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine

U navedenim oblastima podržaće se projekti i programi od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
•    doprinose istraživanju, zaštiti, očuvanju, prezentaciji, promovisanju, održivom korišćenju i unapređenju dostupnosti kategorisanog nepokretnog kulturnog nasleđa;
•    doprinose istraživanju, sistematskim iskopavanjima, očuvanju i prezentaciji arheoloških lokaliteta nedestruktivnim metodama;
•    doprinose istraživanju, evidentiranju, valorizaciji, restauraciji, konzervaciji, revitalizaciji i održivom korišćenju objekata industrijskog i tehničkog nasleđa;
•    doprinose istraživanju, zaštiti, prikupljanju, očuvanju, prezentaciji i promociji muzejske građe i umetničkih dela;
•    doprinose istraživanju, zaštiti, prikupljanju, očuvanju i prezentaciji arhivske građe;
•    doprinose zaštiti, očuvanju, prezentaciji i promociji stare i retke bibliotečke građe;
•    doprinose istraživanju, prikupljanju, evidentiranju, obradi, dokumentovanju,  prezentovanju i promovisanju nematerijalnog kulturnog nasleđa;
•    doprinose negovanju i prezentovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini (kulturno-umetnički amaterizam) i obezbeđuju opremanje udruženja i društava koja se bave negovanjem i prezentovanjem tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini osnovnim sredstvima za rad (nošnje i drugi tradicionalni odevni predmeti, materijal za njihovu izradu i nabavka/popravka tradicionalnih instrumenata koji služe za prezentaciju programa);
•    doprinose istraživanju, prikupljanju, obradi, dokumentovanju, prezentovanju i promovisanju nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj i obezbeđuju opremanje udruženja i društava koja se bave negovanjem i prezentovanjem nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj osnovnim sredstvima za rad (nošnje i drugi tradicionalni odevni predmeti, materijal za njihovu izradu i nabavka/popravka tradicionalnih instrumenata koji služe za prezentaciju programa);
•    doprinose obradi, evidentiranju i prezentovanju nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
•    doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju kulturnog nasleđa za zajednicu;
•    obezbeđuju promovisanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih;
•    doprinose unapređivanju i poboljšavanju uslova rada i opremanju novom savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine;
•    doprinose uvođenju savremenih metoda i međunarodnih standarda u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i unapređuju struku;
•    promovišu saradnju ustanova zaštite u cilju realizacije zajedničkih projekata i programa;
•    promovišu principe multikulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa;
•    kroz izdavačke projekte prezentuju i popularišu kulturno nasleđe Vojvodine, međunarodne standarde i rezultate istraživanja u ovoj oblasti i
•    doprinose realizaciji projekata međuregionalne saradnje u oblasti istraživanja, zaštite, očuvanja, promocije i razmene znanja i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

Merila i kriterijumi za prijavljivanje i izbor projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su članom 11. i 12. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).

I  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu MOGU da učestvuju:
1.1. U oblasti Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa  – ISKLJUČIVO organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i to sa projektima zaštite kategorisanih spomenika kulture za koje su ispunjeni uslovi navedeni u konkursnoj prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
1.2. U oblasti Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog kulturnog nasleđa (muzejsko i arhivsko nasleđe, stara i retka knjiga) i nematerijalnog kulturnog nasleđa i Međuregionalna saradnja u oblasti zaštite kulturnog nasleđa – organi lokalne samouprave, ustanove i drugi subjekti u kulturi registrovani za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu propisa koji regulišu zaštitu kulturnog nasleđa, kao i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje teritorijalno nadležne ustanove zaštite.
1.3. U oblasti Negovanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini – ustanove kulture i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji svojim kulturno-umetničkim radom doprinose očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u Vojvodini.
1.4. U oblasti Istraživanje, zaštita i promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj – tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, kao i srpska kulturno-prosvetna udruženja registrovana u navedenim zemljama, čija je pretežna delatnost kultura i koja se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba u matičnim zemljama.
1.5. U oblasti Unapređivanje uslova rada ustanova kulture u AP Vojvodini i opremanje savremenom opremom – ustanove kulture čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave (indirektni korisnici budžetskih sredstava drugih nivoa vlasti).

2.    Na Konkursu NE MOGU da učestvuju privatna preduzeća.

3.    Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa 5 projekata/programa.

4.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs
Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5.    Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini)

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8.    Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, i to:
•    za oblasti: Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa i Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog kulturnog nasleđa (muzejsko i arhivsko nasleđe, stara i retka knjiga) i nematerijalnog kulturnog nasleđa i Unapređivanje uslova rada i opremanje savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine na telefon 021/487-45-34, e-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs;
•    za oblasti: Negovanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, Istraživanje, zaštita i promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj i Međuregionalna saradnja u oblasti zaštite kulturnog nasleđa – na telefon 021/487-46-42, e-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

9.    O izboru projekata i programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čijeg predloga pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

11.    Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

II  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:
–    koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
–    ispunjavaju sve opšte uslove Konkursa propisane članom 5. Pravilnika i posebne uslove propisane ovim Konkursom i članom 12. Pravilnika, i
–    zadovoljavaju najmanje 3 kriterijuma predviđena članom 11. Pravilnika.

Detaljnije

Konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija

school-stuff2FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija na državnim fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija

 

Rok za konkurisanje: 14. novembar 2014.

Detaljnije

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

zemljisteRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

 

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

 

Detaljnije

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu namenu

Detaljnije

Krediti za podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice

PoljoprivredaGRAD SUBOTICA

Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele sredstva su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje poljoprivredne aktivnosti i efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.

2. NAMENA, USLOVI I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA
Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se za:
– finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta i sadnog materijala.

Pravo korišćenja sredstava Fonda ima fizičko lice koje ispunjava sledeće uslove:
– da je nosilac, odnosno član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;
– da nema neizmirenih dospelih i nedospelih obaveza prema Fondu za razvoj poljoprivrede Grada Subotice i
– da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje poslednjih pet godina i nekretninom na području Grada Subotice.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda čine:
1. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i da je izmirio dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
2. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i
3. da učesnik konkursa nema status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prioritet u raspodeli sredstava Fonda imaju lica koja se prvi put javljaju na konkurs Fonda. U slučaju većeg odaziva podnosilaca zahteva Upravni odbor Fonda zadržava pravo da svakom podnosiocu zahteva procentualno umanji iznos dodeljenih sredstava, tako da ukupno dodeljena sredstva budu u skladu sa važećim finansijskim planom Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice za 2014. godinu.

3. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA:
Učesnici konkursa za dodelu sredstava pored zahteva u propisanoj formi, koji dobijaju u kancelariji Službe za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu Gradske uprave Grada Subotice (Gradska kuća, II. sprat, kancelarija br. 202/2) podnose i sledeća dokumenta:
– predugovor o kupovini poljoprivrednog zemljišta;
– originalni predračun za predmet kreditiranja u dinarskom iznosu (napomena: Fond neće prihvatiti izmene predračuna u toku trajanja konkursa)
– poslovni plan;
– list nepokretosti za nekretninu na koju se može staviti hipoteka u korist Fonda u vrednosti jedan i po puta većoj od odobrene vrednosti kredita, ne stariji od 15 dana ( napomena: podnosilac zahteva ne mora biti i vlasnik nekretnine, koja će se staviti pod hipoteku );
– potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
– uverenje nadležnog organa o izmirenom dugu po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, odnosno dokaz o stečenom statusu osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
– za one podnosioce koji su status osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika stekli u 2014. godini, potreban je dokaz o sticanju statusa osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
– fotokopija lične karte (za podnosioca zahteva, za vlasnika i svakog suvlasnika nekretnine).

4. USLOVI KREDITIRANJA
– maksimalni iznos odobrenih sredstava je 1.500.000,00 dinara (jedanmilionpetstotinahiljada);
– rok otplate kredita: 4 (četiri) godine;
– kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou;
– primena devizne klauzule;
– period mirovanja otplate kredita (grejs period) je 12 (dvanaest) meseci uz obračun interkalarne kamate od 2%;
– anuiteti za povrat odobrenih sredstava obračunavaju se i plaćaju kvartalno.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:
– HIPOTEKA I REDA upisana u korist Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice – podnosilac zahteva kome je odobren kredit (Korisnik kredita) mora dostaviti procenu vrednosti poljoprivrednog zemljišta izdatu od strane ovlašćenog procenitelja ili
– avalirana menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem i kopijom zahteva za registraciju menice, Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti avalisteBON-KS, OP obrazac, karton deponovanih potpisa i registracija iz APR-aavaliste, odnosno blanko solo menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem i kopijom zahteva za registraciju menice – za iznos odobrenog kredita do 500.000,00 dinara.

Trošak konstituisanja instrumenta obezbeđenja snosi Korisnik kredita pre potpisivanja ugovora o kreditu.

Konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice otvoren je do 13. oktobra 2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektor

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade

CILJ KONKURSA

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: ministarstvo) finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, objavljivanjem javnih godišnjih konkursa, na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) (u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12 i 11/13) (u daljem tekstu: Pravilnik).

U cilju unapređivanja saradnje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza sa kancelarijama za mlade na ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou, ministarstvo objavljuje Konkurs za podršku projektima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade.

Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu do 23,2 miliona dinara obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) u okviru razdela 31 – Ministarstvo omladine i sporta, glava 31.1 Budžetski fond za finansiranje sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade, njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Korišćenje odobrenih sredstava 

Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju projekta, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između ministarstva i nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju projekta, kada ga ministarstvo obavesti da je projekat odobren. Sa namenskog računa se pokrivaju svi troškovi odobrenog projekta.

Konkurs će biti otvoren do 10.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou

omladinskapolitikaMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou

CILJ KONKURSA
Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: ministarstvo) finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode lokalne samouprave objavljivanjem javnih godišnjih konkursa, na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) (u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12 i 11/13) (u daljem tekstu: Pravilnik).

U cilju pružanja podrške mladima za zapošljavanje, samozapošljavanje i podsticanje omladinskog preduzetništva ministarstvo objavljuje Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou.

Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu do 8.520.767,00 miliona dinara obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) u okviru razdela 31 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama i u iznosu do 1.166.000,00 dinara u okviru razdela 30 – Ministarstvo omladine i sporta, glava 31.1 Budžetski fond za finansiranje sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu.

Ko može da se prijavi?
Na ovaj Konkurs mogu da se prijave lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11).

Struktura budžeta projekta i visina prihvatljivih troškova
Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da budu neophodni za izvođenje projekta; stvarni troškovi nosioca projekta tokom perioda realizacije projekta; evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima nosioca projekta; prepoznatljivi i proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom.

Prihvatljivi troškovi podrazumevaju:
–    Naknada za lice koje rukovodi realizacijom projekta  – neto zarada na mesečnom nivou može da bude u visini maksimalno do dve prosečne neto zarade u Republici Srbiji, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi  predlog projekta (projektom može da rukovodi jedno lice);
–    Naknade za rad ostalih lica koja učestvuju u realizaciji projekta  – neto zarada na mesečnom nivou može da bude u visini maksimalno do jedne prosečne neto zarade u Republici Srbiji, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi  predlog projekta;
Napomena: za realizaciju projekta lica mogu biti angažovana po osnovu ugovora u skladu sa Zakonom o radu i zakonom kojim se uređuju javne nabavke.
–    Troškove putovanja i dnevnica lica koja učestvuju u realizaciji projekta – do visine uobičajenih troškova, u skladu sa propisima koji važe za državne službenike i nameštenike (troškove planirati u skladu sa Zakonom o radu kojim je propisano da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju;  za vreme provedeno na službenom putu u zemlji; za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima; smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade i drugo u skladu sa ovim zakonom. Za lica koja nisu zaposlena u smislu ovog zakona, potrebno je ove troškove planirati (uračunate) u okviru  honorara/nadoknade za određeni posao/uslugu).
–    Nabavku usluga i dobara koje odgovaraju tržišnim cenama pod uslovom da su neophodni za realizaciju projekta i da su ugovoreni u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke (npr. informisanje, oglašavanje, štampanje, organizacija obuka, konferencija, javnih događaja, promocije, kancelarijskog materijala i sl.)
–    Troškove revizije ispunjenja ugovornih obaveza (uz završni izveštaj o projektu neophodno je dostaviti i revizorski izveštaj o ispunjenju ugovornih obaveza)

Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
b) pristigle pasivne kamate;
v) kupovina zemlje ili zgrada;
g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;
d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta. Jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Konkurs će biti otvoren do 10.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Strategy

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Cilj konkursa
Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: ministarstvo) finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi objavljivanjem javnih godišnjih konkursa, na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) (u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12 i 11/13) (u daljem tekstu: Pravilnik).

U cilju sprovođenja omladinskih aktivnosti usmerenih ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i stvaranje uslova za zapošljavanje samozapošljavanje i preduzetništvo mladih, ministarstvo objavljuje Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu do 37,5 miliona dinara obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) u okviru razdela 31 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu.

Uslovi konkursa

2.1. Ko može da se prijavi?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

2.2.  Korišćenje odobrenih sredstva 

Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju projekta, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između ministarstva i nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju projekta, kada ga ministarstvo obavesti da je projekat odobren. Sa namenskog računa se pokrivaju svi troškovi odobrenog projekta.

2.2.2. Sufinansiranje projekta

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od ministarstva, a razlika podrazumeva sopstveno učešće, učešće drugih donatora, kao što su lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz međunarodnih fondova i sl., pri čemu je važno da se tražena sredstva ne preklapaju, ali i da je sufinansiranje obezbeđeno i proverljivo.

2.2.3. Struktura budžeta projekta i visina prihvatljivih troškova

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da budu neophodni za izvođenje projekta; stvarni troškovi nosioca projekta tokom perioda realizacije projekta; evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima nosioca projekta; prepoznatljivi i proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom.

Prihvatljivi troškovi podrazumevaju:
–    Naknada za lice koje rukovodi realizacijom projekta  – neto zarada na mesečnom nivou može da bude u visini maksimalno do dve prosečne neto zarade u Republici Srbiji, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi  predlog projekta (projektom može da rukovodi jedno lice);
–    Naknade za rad ostalih lica koja učestvuju u realizaciji projekta  – neto zarada na mesečnom nivou može da bude u visini maksimalno do jedne prosečne neto zarade u Republici Srbiji, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi  predlog projekta;
Napomena: za realizaciju projekta lica mogu biti angažovana po osnovu ugovora u skladu sa Zakonom o radu i zakonom kojim se uređuju javne nabavke.
–    Troškove putovanja i dnevnica lica koja učestvuju u realizaciji projekta – do visine uobičajenih troškova, u skladu sa propisima koji važe za državne službenike i nameštenike (troškove planirati u skladu sa Zakonom o radu kojim je propisano da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju;  za vreme provedeno na službenom putu u zemlji; za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima; smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade i drugo u skladu sa ovim zakonom. Za lica koja nisu zaposlena u smislu ovog zakona, potrebno je ove troškove planirati (uračunate) u okviru  honorara/nadoknade za određeni posao/uslugu).
–    Nabavku usluga i dobara koje odgovaraju tržišnim cenama pod uslovom da su neophodni za realizaciju projekta i da su ugovoreni u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke (npr. informisanje, oglašavanje, štampanje, organizacija obuka, konferencija, javnih događaja, promocije, kancelarijskog materijala i sl.)
–    Troškove revizije ispunjenja ugovornih obaveza (uz završni izveštaj o projektu neophodno je dostaviti i revizorski izveštaj o ispunjenju ugovornih obaveza)

Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
b) pristigle pasivne kamate;
v) kupovina zemlje ili zgrada;
g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;
d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta. Jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Rok za konkurisanje: 10.10.2014. godine.

Detaljnije