Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini koji se odnose na:
1.    muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, festivali, radionice, ples)
2.    likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
3.    književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije)
4.    pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, festivali, radionice, nagrade)
5.    filmske prezentacije i filmske radionice
6.    video i multimedijalno stvaralaštvo
7.    međuregionalnu saradnju (u okviru tačaka 1.- 6.)

II   USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi, a čiji se projekti/programi realizuju i prezentuju na teritoriji AP Vojvodine, kao i projekti/programi koji promovišu savremeno umetničko stvaralaštvo regiona u zemlji i inostranstvu, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko doprinosi razvoju kulture i umetnosti AP Vojvodine.

2.    Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše tri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3.    Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu konkursne Prijave za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5.    Uz overenu i potpisanu prijavu se podnosi:
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan (ukoliko je došlo do promena u odnosu na postojeće podatke u Izvodu, dostaviti i kopiju Rešenja kojim su te promene odobrene),
–  fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju  i
– alternativno: mišljenje, preporuka ili recenzija o projektu (najviše na jednoj strani a preporuku, mišljenje ili recenziju ne može dati osoba koja učestvuje u organizaciji ili izvođenju programa).

6.    Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine – pisarnica, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

7.    Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2013. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje

9.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje  Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

11.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

12.    Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona :
021/487 4560- muzičko, muzičko-scensko stvaralaštvo
021/487 4507 – likovno i primenjeno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo
021/487 4264 – pozorišno stvaralaštvo,  filmske prezentacije i filmske radionice,  video i multimedijalno stvaralaštvo
021/487 4642 – međuregionalna saradnja

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće programe i projekte koji zadovoljavaju najmanje tri kriterijuma  navedena u članu 20. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 1/13).

Detalji

Konkurs – Sufinansiranje projekata finansiranih iz EU fondova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske Unije

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status):
1. Javna preduzeća i organizacije sa sedištem na teritoriji APV koj e nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta lokalne vlasti
2. Jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV i indirektni korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i indirektni korisnici budžeta Republike Srbiije
3. Ostali korisnici javnih sredstava sa sedištem na teritoriji APV

Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava, najkasnije do 31.10.2014. godine

Broj telefona za dodatne informacije:
021/487-47-20
021/487-47-26
021/487-43-27
021/457-719

Detalji konkursa

Studijsko putovanje – Socijalna inkluzija i integracija Roma

SKGO

Studijsko putovanje – Socijalna inkluzija i integracija Roma

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Socijalna inkluzija i integracija Roma ” koje će se održati od 30. juna do 2. jula. 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti socijalne inkluzije. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.
Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do petka, 30. maja 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Troskovi puta i smestaja i dnevnica su pokriveni od strane LAF programa.

Detalji konkursa

Sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

Pravo učešća na konkusru imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač P Vojvodina.

Konkurs traje: do 21.05.2014. godine

Detalji konkursa

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

Sufinansiranje  izgradnje i  rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od vrednosti projekta bez PDV-a.

Radovi, u smislu ovog konkursa, se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode,  crpnih stanica, elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije, odnosno  za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih  društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).

Maksimalan broj prijava koji se može podneti po ovom konkursu od strane gradova je 5 (pet), dok je za opštine 3 (tri).

Konkurs traje: 07.05.2014. do 30.05.2014.

Detalji konkursa

Konkurs – Dekada inkluzija Roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – Dekada inkluzija Roma

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2014. godini

Rok za podnošenje prijava 16. jun 2014. godine.

Detalji

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizaciji civilnog društva za realizovanje programa u oblasti borbe protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizaciji civilnog društva za realizovanje programa u oblasti borbe protiv korupcije

Rok za dostavljanje predloga projekata je 23.05.2014. godine.

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014. godini

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Konkurs je otvoren do 09.06.2014. godine.

Detalji

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama umetnički i stari zanati

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat ), dodeljuje bespovratna sredstva, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu, aktivnost 11, ekonomska klasifikacija 4819 – dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 8.000.000,00 dinara (slovima: osam miliona dinara) u cilju razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili materijala kojima će se omogućiti i unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;
– podrška programima za obučavanje kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 (slovima: četirstohiljada dinara).

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa sajta www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: J A V N I K O N K U R S – STARI ZANATI

5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

6. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

7. Korisnik kome se odobre sredstva, u obavezi je da kao sredstvo garancije urednog izvršenja obaveza dostavi Sekretarijatu dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, registrovane u poslovnoj banci.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2014. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 46 68.

Detalji

Konkurs – Revitalizacija poslova koji se smatraju starim zanatima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 11 – 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 1.300.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 4.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Konkurs predstavlja osnov za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

CILJEVI FINANSIRANJA:

Podrška projektima koji će putem investicionih ulaganja u opremu obezbediti unapređenje i razvoj procesa proizvodnje u oblasti starih zanata ( kapitalne subvencije);
Podrška nabavci proizvodnog materijala kako bi se pomoglo da ožive gotovo nestale veštine pojedinih starih zanata (tekuće subvencije).

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. Preduzetnici, mikro i mala pravna lica ( u daljem tekstu: preduzetnik/pravno lice) iz sektora poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji AP Vojvodine, registrovani u Agenciji za privredne registre.

2. Preduzetnik/pravno lice korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 i 97/13).

3. Preduzetnik/pravno lice može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća:
– od 300.000,00 dinara za kapitalne subvencije
– od 150.000,00 dinara za tekuće subvencije.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Ne otvarati – prijava na Konkurs za STARE ZANATE” poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.
Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave se neće razmatrati.

4. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Preduzetnik/pravno lice, prilikom zaključenja ugovora dužan je da Sekretarijatu preda blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Sekretarijatu.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2014. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 46 68.

Detalji