Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga

drugPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini

Konkurs je objavljen u sredu 15. oktobra 2014. godine u dnevnom listu “DNEVNIK” i traje do 27. oktobra 2014. godine.

Uslove konkursa i način podnošenja prijave možete videti u tekstu konkursa.

Prijave na konkurs podnose se na obrascu koji možete preuzeti ovde: OBRAZAC ZA PRIJAVU

Obrazac za budžet predloga projekta možete preuzeti ovde: BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA

Detalji

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke

legeltetesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2014. godinu ukupno iznose 4.000.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja  odgajivača stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine i koja su u sistemu Poljoprivrednih stručnih službi (Regionalnih odgajivačkih organizacija).

Rok: 30.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa

allattenyeszto_kep-400.pngPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera  kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu, u iznosu od 52.500.000,00 dinara koristiće se za:
a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu; i
b) Poslovima kontrole sprovođenja programa.

Rok: 30.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke

tehenPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih  izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 2.000.000,00 dinara. Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju udruženja građana – organizatori izložbi stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Rok: 30.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs o o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

CowSheepPigPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) i Ovčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja),čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (član 7, 8. i 9.Zakona o stočarstvu, ”Službeni glasnik RS”, broj 41/09 i 93/12).

Rok: 30.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs program grantova manjeg obima

roma logoKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs program grantova manjeg obima

Za prijavu predloga projekata za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji   kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava. Ovaj konkurs je podržan od strane OEBS Misije u Srbiji i Švedske agencije za međunarodni razvoj, kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji.

1. CILJ KONKURSA
Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije na lokalnom nivou.
Specifični cilj konkursa je da se poboljšaju kapaciteti relevantnih lokalnih institucija, lokalnih samouprava i romskih udruženja da razviju i primene lokalne politike inkluzije kroz:
•    dodelu grantova za sprovođenje aktivnosti određenih lokalnim akcionim planovima za unapređenje položaja Roma (ukoliko su izrađeni).

2. OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i savezi udruženja, poželjno, ali ne i isključivo, u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave. Udruženja i savezi udruženja čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: udruženja)  koja su upisana u Registar udruženja, koji vodi Agencija za privredne registre. Podnosioci prijava treba da imaju dokazano iskustvo u upravljanju projektima i realizaciji sličnih projekata.
Podnosioci prijava dostavljaju predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u skladu sa ciljem ovog konkursa korišćenjem obrazaca za podnošenje predloga projekata u prilogu ovog dokumenta.

3.    PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma (Sl. glasnik RS 27/09).
Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i lokalnih samouprava u razvoju i realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.
Projekti koji neće biti finansirani:
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
•    kupovina tehničke opreme za potrebe lokalne samouprave ili udruženja ;
•    programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
•    programi i projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženja;
•    programi i projekti koji izazivaju netoleranciju i diskriminaciju.

4.    NAČIN FINANSIRANJA
Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za sve projekte su 10.500.000 dinara, a maksimalan budžet za jedan projekat je 1,700,000 dinara.
Projekti sa najvećim brojem ukupnih bodova biće uslovno prihvaćeni za finansiranje i dalje će se razvijati u skladu sa OEBS-ovim finansijskim i administrativnim pravilima i procedurama.
Finansiranje projekata će biti dogovoreno u skladu sa Ugovorom sa izvršnim partnerom ko-potpisan od strane izabranih udruženja (u daljem tekstu: “Implementacioni Partner”) i Misije OEBS-a u Srbiji, koja će definisati uslove finansiranja. Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena implementacionom partneru na poseban račun otvoren isključivo za namene sprovođenja odobrenog  projekta.
Sredstva će biti prebačena kroz tri uplate, odnosno 40% od odobrenog budžeta će biti prebačeno nakon potpisivanja ugovora između implementacionog partnera i OEBS-a, još 40% nakon odobrenja periodičnog narativnog i finansijskog izveštaja i 20 % po odobrenju završnog narativnog i finansijskog izveštaja.
Svi izveštaji moraju da budu na engleskom jeziku na formularima koje prediviđa OEBS Misija i koji će biti blagovremeno dostavljeni implementacionim partnerima.
Implementacioni partner će morati da angažuje ovlašćenog računovođu koji će biti plaćen i predviđen budžetom projekta.

5.    TRAJANJE PROJEKATA    
Maksimalno trajanje projekta je 10 meseci, a minimum je 3 meseca.

6.    KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Konkurs je javan i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava  www.ljudskaprava.gov.rs.
Svi zainteresovani podnosioci predloga projekata moraju da podnesu aplikaciju koja se sastoji od sledećih dokumenata:
(a) Osnovna dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Obrazac plana aktivnosti, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Obrazac budžeta projekta, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Uverenje da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR;
•    Kopija statuta podnosioca prijave overena pečatom APR; (samo aplikacije uslovno prihvaćene za finansiranje će biti u obavezi da dostave Statut  preveden na engleski jezik);
•    Kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2012. i 2013. godinu koji je dostavljen APRu;
•    Dokaz o registrovanom bankovnom računu udruženja;
•    Kopija misije organizacije  na srpskom jeziku (samo aplikacije uslovno prihvaćene za finansirane će biti u obavezi da podnesu zvaničnu izjavu misije prevedenu na engleski jezik);
•    Biografiju organizacije, uključujući listu projekata (sa budžetom i imenom donatora, trajanje projekta, itd.), sprovedenih od strane udruženja/saveza udruženja u 2012, 2013 i 2014 (završene i one čija implementacija traje);
•    Listu svih članova odbora, listu upravljačke strukture organizacije i listu predloženog projektnog tima za realizaciju projekta (zajedno sa biografijama predloženog projektnog tima za realizaciju projekta).
(b) Dodatna prateća dokumentacija (samo za predloge projekta koji se podnose u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave)

•    Izjava o partnerstvu, potpisana i overena od strane jedinice lokalne samouprave. Obrazac za izjavu o partnerstvu preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs.

Sve aplikacije, i osnovna i prateća dokumenata (kao što je navedeno pod 6. Konkursna dokumentacija) treba da budu na srpskom jeziku i dostavljena u zatvorenoj koverti.

Napominjemo, da po završetku procesa selekcije, odabrani predlozi projekata i prateća dokumentacija moraju da budu prevedeni na engleski jezik i ponovo poslati Misiji OEBS-a pre potpisivanja ugovora.

7.    KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PREDLOGA PROJEKATA
Komisija za procenu će ocenjivati svaki predlog projekta od 0 -100 bodova u skladu sa dole navedenim kriterijumima. Samo kompletne prijave, administrativno usaglašene, i primljene u roku će se ocenjivati. Konačna selekcija projekata će se zasnivati na najvišim ukupnim ocenama.
•    Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Strategiju (i odgovarajuće lokalne akcione planove, ukoliko postoje): 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisane aktivnosti projekta: 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0 – 10 bodova;
•    Održivost projekta: 0 – 10 bodova;
•    Primenjen rodno senzitivni pristup u projektu (npr. uvedeni rodno senzitivni indikatori, definisano najmanje 30% Romkinja kao korisnica i 30% Romkinja uključeno u projektni tim): 0 – 10 bodova;
•    Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 10 bodova;
•    U slučaju partnerstva, jasno definisana podela uloga između udruženja i lokalne samouprave: 0 – 5 bodova;
•     Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 – 5 bodova;
•    Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma:  0 – 10 bodova;
•    Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0 – 10 bodova;
Udruženju/savezu udruženja može biti dodeljen samo jedan grant.

8.  ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PREDLOGA PROJEKATA I OBJAVLJIVANJA PRIHVAĆENIH PREDLOGA PROJEKATA
Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu:
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Beograd
„Prijava za konkurs za programe i projekte udruženja namenjenih sprovođenju Strategije za unapređivanje položaja Roma – ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje“.

Rok za podnošenje prijave  je 31. oktobar 2014. godine u 15.30 časova (datum/vreme na poštanskom žigu).

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 40 radnih  dana od dana zaključenja konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte na sledeću adresu: maligrantovi@ljudskaprava.gov.rs

Detaljnije

Novi podsticaji

agricultureMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Novi podsticaji

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere.

Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, jeste:
1) primarna proizvodnja biljnih kultura, i to:
(1) žitarica,
(2) industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja,
(3) povrća,
(4) voća,
(5) grožđa,
(6) cveća;

2) primarna stočarska proizvodnja, i to:
(1) proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg),
(2) proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa),
(3) proizvodnja konzumne ribe,
(4) proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, i to:
1)    programu za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura;
2)    programu za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju.

Pravo na podsticaje, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom, ima:
•    fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
•    preduzetnik; pravno lice (privredno društvo i
•    zemljoradnička zadruga) i
•    srednja škola  (koja ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane).

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je dva miliona dinara, a za određene namene – izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i novih objekata namenjenih skladištenju žitarica i do pet miliona dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac), do 1. novembra 2014. godine.

Detalji

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”Pravo na prvu šansu”

headsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ RASPISUJE

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”Pravo na prvu šansu”

Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su državljani Republike Srbije,
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih  modaliteta:
– u okviru akreditovanih doktorskih studija,
– prema ranije važećim propisima,
– nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
– bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih 1000 prema Šangajskoj listi,
4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Sekretarijat,
5) da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica najmanje u poslednjih šest meseci u kontinuitetu.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučno-istraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci. Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili sa drugim naučno-istraživačkim referencama kandidata.
Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:

 1. Tehničko-tehnološke nauke
 2. Prirodno-matematičke nauke
 3. Medicinske nauke i fizička kultura
 4. Biotehnologija i poljoprivreda
 5. Društvene i humanističke nauke
 6. Pravne i ekonomske nauke
 7.  Uređenje i zaštita životne sredine.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika, čija je ukupna citiranost prema međunarodnoj bazi Science Citation Index – Wos, a na osnovu podataka Referalnog centra Matice Srpske, odnosno baze podataka Sekretarijata, preko 10, ili čiji je ukupni faktor kompetencije na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2010.-2014. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, preko 20.

Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.
Sredstva za realizaciju programa ”Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne Pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara za 2014. godinu.

Potrebna dokumentacija:

 • Potpisan Obrazac prijave, u dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine)
 • Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka
 • Uverenje o nezaposlenosti.

Javni konkurs je otvoren do 31. oktobra 2014. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Pravo na prvu šansu” na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (nabavka nove opreme)

Konkurs je otvoren doiskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti  savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i  sufinansirati u 2015. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine iz sledećih tematskih oblasti:
1.    vizuelna umetnost i multimedija: izložbe, kolonije, festivali, radionice

2.    kinematografija i audiovizuelno stvaralaštvo: festivali, filmske radionice i filmske prezentacije

3.    književno stvaralaštvo i izdavaštvo: festivali, nagrade, memorijali, kolonije, izdavanje publikacija kao dela programa

4.    muzičko stvaralaštvo: festivali, memorijali, snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice

5.    scensko stvaralaštvo: festivali, pozorišne i operske predstave, radionice, umetnička igra, ples

6.    unapređivanje uslova rada i opremanje savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine: opremanje savremenom opremom  namenjenom za potrebe izvođenja programa ili projekata, tekuće popravke i održavanje

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK: Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz popunjeni obrazac Prijave na konkurs se obavezno podnosi i:
– izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji Podnosioca prijave kod nadležnog organa
– fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju
– zvaničan dokaz o računu banci
– fotokopija Obaveštenja o razvrstavanju
– fotokopija Kartona deponovanih potpisa (javne ustanove – indirektni korisnici
drugih nivoa vlasti i organi lokalne samouprave ne podnose ovaj dokaz)
–    za projekte tekućih popravki i održavanja objekata obavezna je fotokopija izvoda iz zemljišnih knjiga iz koga se vidi osnov korišćenja nepokretnosti

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.
Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
za Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

2.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijave.

3.      Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje.
4.      Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

5.      Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6.     O izboru programa i projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija, koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

7.     Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona:
021/4874560, 021/4874507, 021/4874264 i 021/4874642.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.    PRAVO UČEŠĆA: za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata iz tematskih oblasti pod tačkama od 1. do 5. na Konkursu mogu da učestvuju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao što su ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije, zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici čija je osnovna ili pretežna delatnost kultura (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji doprinose razvoju savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine i realizuju se u Republici Srbiji kao i oni koji doprinose promovisanju kulture i umetnosti AP Vojvodine u regionu kroz programe odnosno projekte međuregionalne saradnje.

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira ili sufinansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinosi obogaćivanju kulture, razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini.

2.    PRAVO UČEŠĆA: za finansiranje i sufinansiranje projekata tematske oblasti pod tačkom 6. na Konkursu pravo učešća imaju isključivo pravna lica sa sedištem u AP Vojvodini čija je pretežna delatnost kultura i čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave (indirektni korisnici budžetskih sredstava drugih nivoa vlasti).

3.    BROJ PRIJAVA: Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 5 (pet) projekta ili programa.
Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje finansiraće i sufinansirati programe i projekte koji zadovoljavaju sve opšte uslove navedene u članu 5. i najmanje tri kriterijuma navedena u članu 24. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, a takođe ni nabavku opreme, ugostiteljske usluge i troškove reprezentacije, osim u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Ugostiteljske usluge, troškovi reprezentacije i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.),a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije