Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za EM stipendije u okviru SIGMA projekta

erasmus mundusERASMUS MUNDUS WESTERN BALKANS

Konkurs za EM stipendije u okviru SIGMA projekta

Novi konkurs za Erazmus Mundus stipendije u okviru SIGMA projekta-mreze za razmenu se otvara 06. decembra 2013. godine. U okviru ovog poziva dodeljuju se stipendije za razmene na svim nivoima studija, kao i razmene nastavnog i administrativnog osoblja.

Krug aplikanta: studenti.

Rok z apredaju dokumentacije: 03. februar 2014. godine

Detaljnije o konkursu

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

 MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2014. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1.    muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
2.    scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);
3.    vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
4.    književnosti – manifestacije i nagrade;
5.    izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
6.    izdavačke delatnosti –kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
7.    kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva ( samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
8.    izvornog narodno i amaterskog stvaralaštva;
9.    naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
10.    kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
11.    kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
12.    kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, kao i finansiranje i sufinasiranje kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji, kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom, kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade,kao i naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, a čija je realizacija tokom 2014.godine.

Cilj konkursa je: stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i usklađen kulturni razvoj u Republici Srbiji.

Konkurs je otvoren do 21.januara 2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2014. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 50/13) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 315.158.941,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
4.    Organi lokalne samouprave iz APV – gradovi i opštine, mesne zajednice.

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    da su registrovani u Agenciji za privredne registre o čemu prilažu dokaz o registraciji;
    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:
1.    Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine, mesne zajednice;
3.    Kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade.

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali: delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih.

2.    PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Izgradnju sportskih objekata i terena;
 • Sanaciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata;
 • Godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
 • Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
 • Programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine;
 • Organizacija i priprema 7. SOŠOV-a;
 • Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
 • Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
 • Druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
 • Podrška funkcionisanju omladinskih centara, privođenje nameni prostora za mlade;
 • Aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije u Vojvodini;
 • Podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima – pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata…).

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet stranici Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2014. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Link

Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija – Vojvodina”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija – Vojvodina”

I
Oglašava se ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija-Vojvodina” i to ribolovne vode reke Krivaje i AK „Velebit“, na period od 10 godina.

II
Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva ili javna preduzeća, ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

III
Uz prijavu na konkurs, podnosilac prijave prilaže sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata;

2) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, i to:
(1) prevozna i transportna sredstva u vlasništvu (prilog: fotokopija saobraćajne dozvole), posedovanje poslovnog prostora, čamaca i plovila (uz dokaz),
(2) dokaz da je lice sa VII stepenom stručne spreme ili master studije (uz isprave kojima se dokazuje stručna sprema) u stalnom radnom odnosu kod poslodavca, ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ovlašćenom stručnom ustanovom, uz odobrenje ministra,
(3) dokaze da su lica zaposlena kao ribočuvari u stalnom radnom odnosu,
(4) uverenje suda ili drugog nadležnog organa o nekažnjavanju za privredne prestupe ili prekršaje u roku od dve godine pre objavljivanja konkursa,

3) potvrdu nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje da je podnosilac prijave izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

4)prikaz mera i aktivnosti za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda koje podnosilac prijave planira da preduzme u periodu korišćenja ribarskog područja;

5) biografiju odgovornog lica.

IV
Kriterijumi za ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava:
– broj ribočuvara,
– tehnička osposobljenost (poslovni prostor, vozila, čamci i plovila, sredstva veze,),
– mere i aktivnosti koje podnosilac prijave planira da preduzme u cilju zaštite i unapređenja ribljeg fonda u periodu korišćenja ribarskog područja,
–  biografija odgovornog lica (stručna sprema i iskustvo),
–  izveštaj o rezultatima rada u predhodnom periodu (za pravna lica koja su uprethodnom periodu bili korisnici),
– reference pravnog lica u obavljanju poslova korisnika ribarskog područja  (za pravna lica koja su u prethodnom periodu bili korisnici).

V
Prijave na konkurs podnose se Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „Za javni konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija-Vojvodina”.

Blagovremenim će se smatrati prijave poslate na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine najkasnije do 31.12.2013. godine.

Prijave koje se ne podnesu u određenom roku kao i prijave sa nepotpunom, neurednom, nečitkom ili netačnom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Telefon za informacije 021/487-4658,  E-mail ekolog@vojvodina.gov.rs

Link

ICR Vam želi srećne praznike!

ICR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške realizaciji sinergijskih projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije kroz udruživanje većeg broja proizvođača – učesnika u poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji radi povećanja proizvodno-prerađivačkih potencijala i skladišnih kapaciteta, unapređenja konkurentnosti i poboljšanja izvoznih pozicija AP Vojvodine.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju:
1. pravna lica kategorisana kao mikro,mala ili srednja preduzeća (u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu), registrovana za obavljanje poljoprivredne delatnosti i/ili delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje
2. zemljoradničke zadruge koje poseduju zadružnu svojinu (saglasno članu 49. Zakona o zadrugama)

Pravo učešća imaju i pravna lica – mikro, mala i srednja preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne delatnosti, odnosno delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje sa registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, koja su u obavezi da investiciju finansiranu sredstvima Razvojnog fonda AP Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond) realizuju na teritoriji AP Vojvodine.
Po ovom Konkursu zahtev može podneti samo jedno od potencijalnih korisnika kredita koji se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti će se dodeljivati za realizaciju kapitalnih investicija u oblasti proizvodnje hrane, odnosno prehrambeno-prerađivačke proizvodnje, a sve u cilju uspostavljanja kooperantskih odnosa u pojedinim segmentima i proizvodnim procesima radi uspostavljanja visokih standarda u tehnologiji proizvodnje, skladištenja i prerade.

4. USLOVI KREDITIRANjA
– minimalna vrednost investicije koja se finansira po ovom Konkursu je 30.000.000,00 dinara
– maksimalan iznos kredita je 50.000.000,00 dinara
– primena valutne klauzule
– kamatna stopa:
– 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
– 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
– sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja (bez obrtnih sredstava)
– rok vraćanja kredita: 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period u trajanju od 24 meseca
– anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-Vojvodine

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:
– nabavke poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju (traktora, kombajna i priključnih mašina)
– nabavka opreme za poljoprivrednu proizvodnju
– nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata
– nabavke višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima
– nabavke protivgradnih mreža sa naslonom
– nabavke opreme za zaštićeni prostor
– izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje
– nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda
– izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – hladnjača i podnih skladišta
– izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

4. USLOVI KREDITIRANjA
– iznos kredita: od 200.000,00 do 10.000.000,00 dinara
– primena valutne klauzule
– kamatna stopa:
– 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom
– 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom

Kamatna stopa se umanjuje za 0,5% ukoliko se iz sredstava kredita finansira nabavka poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna i priključnih mašina) od domaćih proizvođača koji imaju zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji sa Razvojnim fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond).

7. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije o konkursu

Fond za deomkratiju Ujedinjenih Nacija

UNDEF logo

FOND UJEDINJENIH NACIJA

Fond za deomkratiju Ujedinjenih Nacija

Prioriteti programa
Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da se prijave zafinansiranje projekata koji podržavaju unapređenje demokratije.Projekti koji će biti podržani moraju biti iz navedenih oblasti :
1.    Razvoj zajednice
2.    Vladavina prava i ljudska prava
3.    Alati za demokratizaciju
4.    Medij
5.    Žene
6.    Mladi

Aplikanti

UNDEF finansira projekte sprovedene od strane organizacija civilnog društva , kao i nezavisnih ustavnih tela, regionalnih imeđunarodnnih organizacija.

Finansiranje

100.000-400.000 dolara

Rok za prijavu: 31.decembar 2013.

Link

Konkurs – Uvođenje novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

mining 101 imagePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE     

Javni konkurs o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva), privrednih društava i preduzetnika, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koja svoju delatnost u svemu obavljaju u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima i redovno izmiruju svoje obaveze u pogledu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa odredbama čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilnima za dodelu državne pomoći i ne mogu se koristiti za finansiranje:

1.    vađenje uglja,
2.    za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta,
3.    privrednim subjektima u teškoćama,
4.    za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću,

niti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 543, ekonomska klasifikacija 454-subvencije privatnim preduzećima, 4542- Kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju (de minimis državna pomoć) mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) sa ciljem:

1.    uvođenja novih tehnologija i opreme u proces eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina;
2.    smanjenja količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;
3.    korišćenja sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);
4.    smanjenja potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;
5.    uvođenja obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;
6.    podsticanja smanjenja potrošnje energije i energenata i sigurnijeg snabdevanja energijom;
7.    korišćenja novih ekološko prihvatljivih tehnologija i uređaja/opreme za korišćenje energije uz primenu načela zaštite životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova u okolinu;
8.    poboljšanje energetske efikasnosti u proizvodnji distribuciji i korišćenju energije kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga krajnjih korisnika, sa ciljem značajnog poboljšanja života građana;
9.    povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti;
10.    stvaranje uslova za investiranje u energetiku.

III Uslovi konkursa

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionamilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 18. decembar 2013. godine.

Konkurs – podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća

malina, jagoda, visnja, borovnica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode , maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Predmet konursa
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za nabavku reprodukcionog materijala i proizvodnju sadnog materijala, odnosno za podizanje matičnih zasada višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice (u daljem tekstu: matični zasadi), za 2013. godinu (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka za gore navedene voćne vrste (u daljem tekstu: matični zasadi) kroz refundaciju troškova u visini od 100 % bez obračunatog PDV-a, za kupljene sadnice i podloge osnovne kategorije (u daljem tekstu: reprodukcioni materijal).

Podsticaji se koriste za sledeće investicije:
1) naknadu troškova kupovine reprodukcionog materijala,
2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva matični zasad.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1) preduzetnici;
2) pravna lica.

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 31. decembar, 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Link