Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju programa udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite

Social-Care-1MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju   programa / projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini

PREDMET OGLAŠAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije- Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, pruža podršku programima / projektima koji su, iz oblasti javnog interesa, u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite koji imaju za cilj uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanje kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite.

KRITERIJUMI KOJE UDRUŽENJE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Na konkursu može da učestvuje udruženje:

  • koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09), na teritoriji Republike Srbije;
  • koje program / projekat realizuje na teritoriji Republike Srbije;
  • koje je direktno odgovorno za pripremu i realizaciju programa / projekta;
  • koje je podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju programa / projekta, ukoliko je bilo nosilac programa / projekta prethodne godine, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa / projekta, to jest ono koje je podnelo godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre;
  • koji nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
  • koje u poslednje dve godine nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
  • koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE ILI UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENJA

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje ili učešće u finansiranju programa / projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini, koji je obezbeđen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 116/14 od 27.10.2014. godine), iznosi 226.000.000,00 dinara (slovima: dvestotinedvadesetšestmilionadinara).

Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog programa/ projekta.

Maksimalan iznos sredstava po programu / projektu je 2.000.000,00 (slovima: dvamilionadinara) dinara.

Rok za podnošenje prijave i predloga programa / projekta na ovaj javni poziv / konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva tj. do 12.11.2014. godine.

Detaljnije

Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

eu-zastava-ap_fEVROPSKA ASOCIJACIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU – ALDA

Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA, kontinuirano podržava aktivnosti u oblasti aktivnog evropskog građanstva. U tom smislu, odlučili smo da otvorimo poziv za podnošenje predloga u toj oblasti za aktivnosti i događaje koji se održavaju do kraja 2014, a kojima će za realizaciju biti potrebna delimična podrška sa naše strane.
Prijave treba da budu posvećene unapređenju glavnih ciljeva ALDA, što je lokalna demokratija i dobro upravljanje u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva i učešće građana u donošenju odluka. Oni bi trebalo da promovišu aktivno učešće građana u javnim poslovima EU, debatama i politikama i rade na sveukupnom integrisanju Evropske unije. Prijave treba da budu povezane sa prethodnim i narednim godinama (EG Građani – 2013/2014;EG Razvoj – 2015)

Uslovi su sledeći:
Aplikanti su lokalne vlasti ili organizacije civilnog društva;
Događaji mogu biti konferencije ili rasprave, seminari, treninzi, kampanje i drugi elementi vidljivosti;
Događaji treba da se održavaju u Belgiji, Češkoj, Estoniji, Finskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Luksemburgu, Slovačkoj i Holandiji (restriktivni spisak zemalja);
Bilo bi poželjno da se događaj bavi partnerstvom između civilnog društva i lokalnih vlasti;

Kofinansiranje od strane podnosilaca prijava će ići na sledeći način:
Kada ALDA dodeljuje 1.000 evra, aplikant će uložiti minimum 1.000 evra za kofinansiranje (ukupno 2.000 evra po događaju)
Kada ALDA dodeljuje 2.000 evra, aplikant će uložiti minimum 3.000 evra za kofinansiranje (ukupno 5.000 evra po događaju)
Kada ALDA dodeljuje 3.000 evra, aplikant će uložiti minimum 7.000 evra za kofinansiranje (ukupno 10.000 evra po događaju)

VAŽNO: kofinansiranje od strane aplikanta ne može da potiče iz fondova i projekata EU.

Izveštaj će morati da sadrži listu troškova zajedno sa njihovim računima.

Aktivnost treba da se završi pre 31.decembra 2014.;

Aktivnost treba da pominje podršku ALDA i podršku od strane programa Evropa za građane prikazivanjem logoa ALDA i programa Evropa za građane u agendama i drugim glavnim dokumentima.

Rok za prijavu: 10. novembar 2014.

Detaljnije

Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti

paris_1MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini
 
Predmet
Predmet Konkursa je selekcija programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini. Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti (uz obavezan prevod /titl):

•    likovni programi i multimedija,
•    muzički programi,
•    književna predstavljanja,
•    audio-vizuelni projekti i projekcije,
•    tematski paneli, tribine, okrugli stolovi,
•    manji scenski nastupi,
•    promotivne aktivnosti (kulturni turizam i sl.).

Cilj
Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz nacionalnu podršku programima/ projektima koji će biti selektovani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva, kulturnih industrija, kao i kulturnog nasleđa. Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje.

Kriterijumi
Programi/ projekti koji su predmet Konkursa moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja.

Program/ projekat treba da sadrži predlog koncepta, predlog idejnog rešenja (vizuelnog) i finansijskih projekcija u skladu sa premisama predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost programa/ projekta.

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, čija odluka će biti poznata do kraja 2014. godine, kako bi se na vreme definisao program Kulturnog centra Srbije u Parizu za 2015. godinu.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs):
2. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu),
3. Kopija rešenja o registraciji,
4. Detaljan opis projekta,
5. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima),
6. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva,
7.  Opciono – vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u.

•    Poresko identifikacioni broj
•    Matični broj
•    Ime ovlašćenog lica

Konkurs je otvoren do utorka, 25. novembra 2014. godine.

Detaljnije

Javni poziv – Efikasno korišćenje energije

kids-learn-save-energyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2014. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

I Pravo učešća na konkursu
Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu , na poziciji 526, konto 481-dotacije nevladinim organizacijama, ekonomska klasifikacija 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

II USLOVI KONKURSA:
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara);
2.    Maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 200.000,oo dinara;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji;
5.    Projekat ne može trajati kraće od 60 dana
6.    Projekat mora biti realizovan do 01. juna 2015. godine;
7.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim Konkursom;
8.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje;
9.    Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Detaljnije

Pokreni se za posao

pokreni se za posaoENECA NIŠ

Pokreni se za posao

Program „Pokreni se za posao“ pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis, a svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa.

Nakon 278 malih porodičnih preduzeća, pokrenutih ili osnivanih u okviru Programa „Pokreni se za posao“ na teritorije cele Srbije i oko 1.000 ljudi kojima je omogućeno da se zaposle, kompanija Filip Moris i nastavlja da pomaže mladim preduzetnicima.

Program sprovodi udruženje građana ENEKA (www.eneca.org.rs) iz Niša, a zahvaljujući finansijskoj podršci kompanije Filip Moris biće dodeljena bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodičnih preduzeća. Osim toga, budućim preduzetnicima, obezbeđene su poslovne i stručne obuke, kao i stalna savetodavna pomoć.

O tome koliko je preduzetnički duh prisutan u Srbiji govori i podatak da se na prošlogodišnjem konkursu za 110 grantova prijavilo čak 3.300 potencijalnih korisnika.

Ukoliko imaš preduzetnički duh i dobru poslovnu ideju koju želiš da ostvariš, prijavi se za program „Pokreni se za posao!“. Možda baš ti postaneš jedan od 100 preduzetnika širom Srbije koji će ove godine osnovati ili unaprediti sopstveni posao.

Uradi nešto za sebe! Pokreni se za posao!

Ovogodišnji konkurs traje od 17. oktobra 2014. do 31. januara 2015. godine. Sve o detaljima konkursa možete pogledati na sajtu www.pokrenisezaposao.rs

Detalji

Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje projekata energetski održivih farmi

EarthapplePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu, na poziciji 535, konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za realizaciju projekata: zagrevanja, hlađenja i ventilacije objekata na farmama svinja i pilića, korišćenjem otpadne biomase, sufinansiranjem:

A) nabavke i montaže novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

B) adaptacije postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu.

U cenu postrojenja navedenih pod tačkom A) i B) stava 1 ovog člana, ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.)

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi sprovođenja mera energetske efikasnosti na farmama svinja i krava
Očekivani ciljevi sprovođenja mera energetske efikasnosti na farmama svinja i pilića, dodelom bespovratnih podsticajnih sredstava su:

•    podrška ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije na farmama a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu stočarsku proizvodnju;
•    unapređenje i osavremenjivanje poljoprivredne proizvodnje kroz: revitalizaciju postojećih sistema za zagrevanje, hlađenje i ventilaciju u farmama i bolje primene raspoloživih tehnologija u stočarskoj proizvodnji;
•    povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda;
•    poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje;
•    veće efikasnosti i ekonomičnosti u korišćenju energije uz primenu načela zaštite životne sredine;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
4.    Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Detalji

Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata štedljive javne rasvete

street lampPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu, na poziciji 525, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete  za:
1.    zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti
2.    zamenu/nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    nabavku polovne opreme
2.    plaćanje carinskih troškova

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa, sa ciljem: podsticanja jedinica lokalne samouprave za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete; poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga; unapređenja sistema komunalnih usluga pružanjem kvalitetnije usluge javne rasvete u okviru tehničkih mogućnosti savremenih postrojenja, opreme i uređaja; smanjenja troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 9.724.909,20 dinara (slovima: devetmilionasedamstotinadvadesetčetirihiljadedevetskodevetdinaraidvadesetpara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Pravo učešća na Konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
4.    Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Detalji

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”

tree plantingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2014/2015. godinu

U cilju podizanja svesti i lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim sredinama.

Pravo učešća u Programu imaju sve predškolske ustanove, osnоvne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i škole za obrazovanje odraslih) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje se prijave za učešće do 01. novembra 2014. godine.

Detaljnije

Studijsko putovanje – Zastita prirode na lokalnom nivou

Blog-images-think-global-act-localSKGO

Studijsko putovanje – Zastita prirode na lokalnom nivou

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Zastita prirode na lokalnom nivou ” koje će se održati od 8. do 10. decembra 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti zastite prirode. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku. Znanje engleskog jezika je potrebno dokazati sertifikatom. Ukoliko potencijalni kandidat ne poseduje sertifikat, bice organizovani intervjui u cilju provere engleskog jezika

Zainteresovane molimo da najkasnije do petka, 31. oktobra 2014. godine u 15:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    sertifikat o poznavanju engleskog jezika
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Detalji

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga

drugPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini

Konkurs je objavljen u sredu 15. oktobra 2014. godine u dnevnom listu “DNEVNIK” i traje do 27. oktobra 2014. godine.

Uslove konkursa i način podnošenja prijave možete videti u tekstu konkursa.

Prijave na konkurs podnose se na obrascu koji možete preuzeti ovde: OBRAZAC ZA PRIJAVU

Obrazac za budžet predloga projekta možete preuzeti ovde: BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA

Detalji