Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije

EU-flag1MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu, raspisuje Konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora: Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije.

Rok za dostavljanje prijava na konkrus je 22. avgust 2014. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacijamože se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 011 311 33 19 ili putem elektronske pošte na  adresu:konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Businessman Sitting in a Wheelchair Working in a LaptopMINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2014. godini

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09 i 32/13), mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se za sledeće namene:

I podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repro materijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju u toku kalendarske godine, u skladu sa godišnjim programom rada preduzeća i predstavljaju osnov za dodelu de minimis državne pomoći;

II finansiranje troškova prilagođavanja ili nabavke opreme, odnosno nabavke i provere računskih programa (software) koje koriste zaposlene osobe sa invaliditetom, uključujući prilagođenu ili pomoćnu tehnološku opremu i predstavljaju osnov za dodelu horizontalne državne pomoći.

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 350.000.000,00 dinara i to:
–    za namenu I u iznosu od 240.000.000,00 dinara i
–    za namenu II u iznosu od 110.000.000,00 dinara.
Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jednu prijavu za svaku od utvrđenih namena.
Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu iznosi 15.000.000,00 dinara i to:
–    za namenu I 10.000.000,00 dinara i
–    za namenu II 5.000.000,00 dinara.
Rok za realizaciju sredstava dodeljenih po ovom javnom pozivu je šest meseci od dana prenosa sredstava.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    obrazloženje namene i visine potrebnih sredstava;
2.    profakture po predračunskoj vrednosti prijave;
3.    finansijski izveštaji za 2012. i 2013. godinu godinu (bilans stanja, bilans uspeha);
4.    program rada preduzeća za 2014. godinu.

Pravo na podnošenje prijave imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su dokazala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po prethodnim javnim pozivima za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:

  • ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću;
  • % zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih;
  • % osoba sa invaliditetom neposredno zaposlenih u proizvodno-uslužnoj jedinici za koju se potražuju sredstva za prilagođavanje ili nabavku opreme;
  • finansijski rezultat poslovanja u prethodne dve poslovne godine;
  • očekivani efekti (doprinos povećanju obima proizvodnje, doprinos povećanju prihoda i doprinos održanju zaposlenja i povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom i doprinos prilagođavanja, odnosno nabavke opreme razvoju novih programa obuka za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom).

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zapošljavanje, počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs.

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.
Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji sačinjava komisija.

Na osnovu odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

Detaljnije

Studijsko putovanje – Opštinske usluge za decu

skgoSKGO

Studijsko putovanje – Opštinske usluge za decu

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Opštinske usluge za decu” koje će se održati od 24. do 26. septembra 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa institucijama i zakonodavstvom EU u oblasti opštinskih usluga za decu.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku. Znanje engleskog jezika je potrebno dokazati sertifikatom. Ukoliko potencijalni kandidat ne poseduje sertifikat, bice organizovani intervjui u cilju provere engleskog jezika.

Zainteresovane molimo da najkasnije do srede 20. avgusta 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
•    Sertifikat o poznavanju enegleskog jezika (ili drugi odgovarajući dokument)

isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org  

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Organizator pokriva troskove smestaja, obroka i dnevnica.

Detaljnije

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

etno_seloMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

KORISNICI PODSTICAJA
Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:
1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2. preduzetnik i,
3. pravno lice.

Rok za podnošenje Konkursne prijave je do 15.11.2014.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija

women_sPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – Upoznajmo Vojvodinu

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu – Aktivnost 2 za finansiranje
projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija-Upoznajmo Vojvodinu.
Sredstva se dodeljuju registrovanim seoskim ženskim organizacijama u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– afirmacija seoskog ženskog aktivizma i stvaralaštva kroz praktične politike
– povećanje nivoa znanja seoskih ženskih organizacija o vojvođanskim turističkim potencijalima i destinacijama
– podsticanje saradnje seoskih ženskih organizacija i lokalnih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova u cilju povećanja turističkih potencijala seoskih ženskih organizacija u AP Vojvodini
– podrška razvijanju kapaciteta organizacija za osnaživanje žena u oblasti organske proizvodnje,
– podsticanje saradnje, razmene iskustava i umrežavanja seoskih ženskih organizacija iz različitih delova u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo na učešće imaju seoske ženske organizacije u AP Vojvodini koje u programu rada imaju lokalne manifestacije i/ili etno kuće

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije koje će projektne aktivnosti realizovati u partnerstvu sa lokalnim Komisijama/Savetima za ravnopravnost polova

3. Ženske seoske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 100.000,00 dinara (slovima: stohiljadadinara);

4. Ženske seoske organizacije dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– rešenje o registraciji
– dokaz o organizovanoj lokalnoj manifestaciji
– budžet projekta
– odluku organizacije o planu i programu realizacije projekta

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – upoznajmo Vojvodinu“, sa oznakom Ne otvarati

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do ponedeljka 25. avgusta 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili putem elektronske adrese: zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs, zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:
1. Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa pripadnika romske populacije u Srbiji, kroz izradu relevantnih izveštaja i istraživanja;

2. Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa;

3. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije;

4. Programi namenjeni većem uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije
Konkurs je otvoren do 07.08.2014. godine.

Detaljnije

Studijsko putovanje – Ruralni razvoj

SKGO

Studijsko putovanje – Ruralni razvoj

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Ruralni razvoj” koje će se održati od 17. do 19. septembra 2014. godine u Briselu.
Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti ruralnog razvoja. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku. Znanje engleskog jezika je potrebno dokazati sertifikatom. Ukoliko potencijalni kandidat ne poseduje sertifikat, bice organizovani intervjui u cilju provere engleskog jezika.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 12. avgusta 2014. godine u 15:00 pošalju, na engleskom jeziku:
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik – predsednik opštine (model u prilogu)
•    sertifikat o poznavanju engleskog jezika
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u ap vojvodini u 2014. godini

1.    Predmet konkursa
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati: nabavka opreme za smeštaj mlečnih krava, teladi i tovnih junadi,  opreme za smeštaj krmača, odgoj prasadi i tovnih svinja, opreme za ovčarske i kozarske farme, opreme za živinarske farme, električnih ograda, opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mleka, opreme za manipulaciju, odlaganje i distribuciju stajnjaka u slučaju zatvorenog držanja na farmama – skreperi i separatori.
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati izrada dokumentacije(idejni i glavni projekat), izgradnja električne mreže do farme u okviru izmeštanja farmi van naselja na lokacije koje su u skladu sa urbanističkim planovima, a u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine.
Predmet konkursa je realizacija dela tačke V, podtačka 1.6. i 1.7 Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini.

2.    Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine.

Mesto realizacije odobrene investicije je na području AP Vojvodine.

3.    Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda, svinja, ovaca, koza i živinarskih farmi i za dodelu bespovratnih sredstava za infrastrukturu za izmeštanje farmi van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini predviđen je ukupan iznos od 35.000.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva za opremanje farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Podsticajna sredstva za infrastrukturu za izmeštanje farmi van naseljenog mesta se utvrđuju do 70% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom Konkursu ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 1.500.000,00 dinara za tačke I, II, III, IV a za tačku V maksimalno odobrena sredstva do 350.000,00 dinara.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj tački konkursa (kategoriji životinja).

4.    Opšti uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: fizičko lice) ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstva i nalazi se u aktivnom statusu;
2.    ima dokaz o vlasništvu objekata, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih na minimum 5 godina ( kod opremanja farme)
3.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;
4.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 4. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2012. i 2013. godini.

5.    Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Fizičko lice ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u okviru Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi u AP Vojvodini u 2014. godini ako:
1.    Ima životinje koje moraju biti obeležene i registrovane u Centralnoj bazi podataka u skladu sa propisom Uprave za veterinu ili
2.    Ima živinarske farme koje su pod kontrolom nadležne veterinarske službe ili inspekcije.
Fizičko lice ostvaruje pravo na učešću konkursa  u okviru izmeštanja farme i to :
ako ima Lokacijsku dozvolu za izgradnju objekta u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje (FARMA) izdatu od nadležne službe opštinske uprave.

6.    Potrebna dokumentacija za dobijanje podsitacajnih sredstava za opremanje farmi
1.    Čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
2.    Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,
3.    Original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava: Podaci o poljoprivrednom gazdinstvu,
4.    Potvrdu o broju grla za odgovarajuću kategoriju životinja izdate od strane nadležne veterinarske službe,
5.    Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu (ne stariji od 30 dana),koji glasi na fizičko lice- nosioca poljoprivrednog gazdinstva(podnosilac zahteva),kao dokaz o vlasništvu. Ukoliko se objekat nalazi u zakupu,pored izvoda iz katastra nepokretnosti treba dostaviti overen ugovor o zakupu.
6. Original predračun sa specifikacijom opreme ili overena fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazanom u dinarima ne stariji od 01.01.2014.godine i potvrda banke o izvršenom plaćanju. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u prijavi moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu), garancija na isporučenu opremu.

7.    Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije
Konkurs je otvoren zaključno do 30. septembra 2014. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4432

Detaljnije

Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja

working womanPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

PREDMET KONKURSA:

Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žena koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i sastavni je deo indvidualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu: Korisnice mere).
Ukupna sredstva za podsticanje zapošljavanja iznose 10.000.000,00 dinara.

Ovim programom planirano je refundiranje bruto troškova zarade u trajanju od 12 meseci.

Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcima, koji u radni odnos prima lice koje je ciljna grupa ovog konkursa i koje su prijavljene kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Podnosilac zahteva – Poslodavac, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo (u daljem tekstu: Poslodavac).

Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog Konkursa.

Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 meseci sa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluga i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi Centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:

1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;

2. da je ekonomski sposoban;

3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

4. da uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda;

5. da na osnovu predloga i procene Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši selekciju kandidatkinja za navedeno radno/a mesto/a.

DOKUMENTACIJA KOJU POSLODAVAC DOSTAVLJA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA:

Podnošenje zahteva vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA KOJE SU U SITUACIJI NASILJA”.

Podnosilac zahteva – Poslodavac, po ovom Konkursu dostavlja sledeću dokumentaciju:

• Popunjen konkursni obrazac zahteva ili prijave za finansiranje, koji sadrži opšte podatke o poslodavcu i opis zahteva radnog mesta. Obrazac se može preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.sr i u Sekretarijatu;

• Dokument o registraciji (Izvod iz Agencije za privredne registre ili rešenje o registraciji za Poslodavce koji nisu registrovani kod Agencije za privredne registre);

• Izveštaj o solventnosti Poslodavca od banaka koje za njega obavljaju poslove platnog prometa, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

• Dokaz o redovnoj isplati zarada svih zaposlenih i uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za poslednja tri meseca, koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev.

• Dokaz o redovnoj isplati javnih prihoda.

OBAVEZE POSLODAVCA:

Poslodavac je dužan da:

• Po donošenju Odluke Sekretarijata, pohađa jednodnevi seminar o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, koji organizuje i čije troškove organizacije snosi Sekretarijat;

• Po donošenju Odluke Sekretarijata, zaključi ugovor o radu sa izabranom Korisnicom mera na određeno vreme u trajanju od 12 meseci;

• Redovno vrši isplatu zarade i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i istekom svakog meseca dostavi dokaz o mesečnoj uplati doprinosa za lice/a iz ugovora;

• Omogući Sekretarijatu i Centru za socijalni rad periodični monitoring nad sprovođenjem aktivnosti finansiranih po osnovu ovog Konkursa.

• Obezbedi Korisnici mere ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost shodno zakonu i ne iznosi podatke o tome da je Korisnica mera pretrpela nasilje i da je zbog toga zaposlena.

DONOŠENJE ODLUKE:

Nakon selekcije prijavljenih poslodavaca i Korisnica mera, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na predlog komisije, doneće odluku o izboru.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA:

Na osnovu donete odluke, Sekretarijat i Poslodavac zaključiće ugovor.

Poslodavac je dužan da zaključi ugovor o radu sa Korisnicom mera i isti ugovor dostavi Sekretarijatu prilikom potpisivanja ugovora iz stava 1. ovog odeljka.

Prilikom zaključenja ugovora, Korisnica mere je u obavezi da Sekretarijatu dostavi potvrdu nadležnog Centra za socijalni rad da je nasilje u porodici i partnerskim odnosima prijavljeno i da je zapošljavanje procenjeno kao adekvatna mera u okviru indvidualnog plana integrisanih usluga, koji je izrađen u saradnji sa drugim pružaocima usluga, a koji uključuje podršku u ostvarivanju drugih prava i potreba.

Ukoliko Poslodavac ili Korisnica mera prekinu ugovor o radu pre isteka perioda na koji je zaključen, Poslodavac je u obavezi da primljena sredstva od strane Sekretarijata, vrati, što će biti precizirano ugovorom opisanim u stavu 1. ovog odeljka.

PRAVA I OBAVEZE:

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:

• Dokaz o zapošljavanju lica po ovom Konkursu (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);

• Dve blanko menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane kod poslovne banke. Menice će se upotrebiti kao kao sredstvo obezbeđenja u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze.

• Otvoren namenski račun (za poslodavce koji su organizovani kao privredno društvo).

Rok za podnošenje prijava Poslodavca je do utroška sredstava a najkasnije do 1. decembra 2014. godine.

Za dodatne informacije u vezi sa Konkursom možete se obratiti Nataši Okilj na telefon 021/487 43 15 ili e-mejl natasa.okilj@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

HORIZON 2020

horizon 2020EVROPSKA UNIJA

HORIZON 2020

Obaveštavamo Vas da je Republika Srbija, 1. jula 2014. godine, potpisala sporazum o pristupanju sedmogodišnjem programu Evropske unije za istraživanje i inovacije pod nazivom „ Horizont 2020“.

Učešćem u gore pomenutom programu, Srbija će ravnopravno sa zemljama članicama EU, moći da koristi sredstva iz budžeta koji iznosi 78,6 milijardi evra. U „Horizontu 2020” mogu da učestvuju istraživačke grupe na univerzitetima, instituti, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, nevladine organizacije i drugi.

Više informacija možete da videte u dopisu koji se nalazi u prilogu.

HORIZON 2020-1

Detaljnije