Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

POKRАJINSKI SEKRETАRIJАT ZА ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama.

Rok za podnošenje prijave je 22. decembar 2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

Za opremanje poljočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje poljočuvarske službe. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku kojom se predviđa osnivanje  poljočuvarske službe.

Preuzmite:
•    Tekst konkursa
•    Prijava

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% za troškove na izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2014. godini. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine.

Preuzmite:
•    Tekst konkursa
•    Prijava

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Za započinjanje novih postupaka komasacije raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.
Predmet sufinansiranja su troškovi: procene vrednosti zemljišta, izvođača geodetsko tehničkih radova, nadzornog organa, radova na krčenju terena i uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, nabavka belega, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta i sl.
Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine uz uslov da u prethodnom periodu nisu zaključile ugovor o korišćenju sredstava za započinjanje postupka komasacije, a da sam postupak realizacije komasacije još nije započet.

Preuzmite:
•    Tekst konkursa
•    Prijava

Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru svojih nadležnosti, zaključaka Pokrajinske vlade o međunarodnoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i Finansijskog plana Sekretarijata za 2014. godinu, sufinansiraće realizaciju projekta koji doprinosi pružanju podrške međunarodnim aktivnostima jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Cilj konkursa:  Izrada pregleda, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Projekat organizacije civilnog društva treba da doprinese:

transparentnosti korišćenja sredstava evropskih fondova na teritoriji AP Vojvodine;
upoznavanju javnosti o postignutim rezultatima projekata lokalnih samouprava finansiranim iz fondova Evropske unije i
poboljšanju uslova za realizaciju projekata koji će se finansirati iz sredstava fondova EU.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs iznose 3.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans) u okviru Programa međuregionalne saradnje i učešća u procesu evropskih integracija, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.

2) Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4) Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5) Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6) Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.

7) Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013.

8) Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

9) Rok za predaju predloga projekta je 12. decembar 2014. godine.

10) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

11) Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

12) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

13) Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

14) Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 487 45 42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite dokumentaciju konkursa

Javni poziv kompanijama čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka

prodexpoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv kompanijama čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru programa zajedničkog učešća privrede Srbije na 22. Međunarodnoj izložbi hrane i pića PRODEKSPO 2015, koja se održava u Moskvi, RF, od 09. – 13. 02. 2015. u organizaciji Privredne komore Srbije, će nastupiti sa programom izlaganja – proizvodi iz projekta „Najbolje iz Vojvodine”.
Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka.
Kompanijama će na štandu biti obezbeđeno – zajednički izložbeni prostor sa pultom i vitrinom, upis u zajednički katalog izlagača, registracija učešća,prevodilačke usluge tokom trajanja izložbe, medijska promocija zajedničkog učešća na izložbi.

Kompanije koje budu učestvovale na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužne su da obezbede troškove puta i smeštaja, špediciju eksponata i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Prisustvo predstavnika kompanije na štandu je obavezno.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084

Javni poziv je otvoren do 01. 12. 2014.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali). Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 70.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: 20.12.2014. godine

Detaljnije

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva

huntingMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2014/2015. godini

Rok za dostavljanje zahteva po ovom konkursu je 24.11.2014. godine.

Detaljnije

Dodela opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženom stanovništvu

digi-tvMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Dodela opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženom stanovništvu

U okviru procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija uputićuje Javni poziv ugrožnim potrošačima za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije, odnosno Set Top Box uređaja (STB uređaj), koji omogućuje prijem digitalnog televizijskog signala na televizorima na kojima se program prati putem sobne ili krovne antene.

Besplatni set-top boks uređaj mogu dobiti građani koji su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica i korisnici prava na penziju koji su nosioci samačkog domaćinstva i čiji mesečni iznos penzije nije veći od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih.

Prijavu za dodelu STB uređaja i neophodnu dokumentaciju građani podnose centrima za socijalni rad ili filijalama Fonda PIO, u zavisnosti od kategorije lica kojoj pripadaju.

Planirano je da prijavljivanje za dodelu STB uređaja traje do 31.01.2015. godine, kako bi korisnici bili u mogućnosti da pređu na prijem digitalnog signala televizije pre početka gašenja analognog signala.

STB uređaji će biti dostavljeni na kućnu adresu prijavljenih građana.

Detaljnije

Dodela bespovratna sredstva bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

kucaPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1 smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 40.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA
Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA
Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da nisu stariji od 40 godina života
2. da nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti
3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina
4. da je bar jedan supružnik/partner zaposlen
5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
6. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Uz popunjenu prijavu potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Fotokopiju lične karte Učesnika konkursa i punoletne dece i izvod iz matične knjige rođenih za maloletnu decu;
2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika konkursa
3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika konkursa;
4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice;
5. Dokaz o zaposlenju Učesnika konkursa (fotokopija radne knjižice, prijava na zdravstveno osiguranje – M4, fotokopija Ugovora o radu i drugo)
6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika konkursa (fotokopija radne knjižice i drugo)
7. Overenu izjavu Učesnika konkursa i svih članova porodičnog domaćinstva da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat ili građevinsko zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika Konkursa, i svih članova porodičnog domaćinstva;
9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika konkursa i članova domaćinstva;
10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu;
11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;
12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika konkursa
13. Izjava Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora.

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom”.
2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane  ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno koja su se našla na predlogu Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.
4. Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Zavoda na predlog Komisije i uz saglasnost Upravnog odbora.
6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

Prijave na Konkurs će se primati do 15. januara 2015. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona 021/6615-177 i 021/6615-133 ili putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost @gmail.com i zavod.ravnopravnost @ vojvo dina.gov.rs, kao i u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na broj telefona: 021/487-43-00 ili putem imejl adrese: radizene@vojvodina.gov.rs

Detaljnije