Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje realizacije programa “Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju”

pebblesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje realizacije programa “Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju”

 

Konkurs je objavljen u nedelju 15. juna 2014.god. u dnevnom listu “Dnevnik” i traje do 1.07.2014. godine.

 

Uslove konkursa i način podnošenja prijave možete videti OVDE.

Јavni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

2014 growth chartPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 
Јavni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2014. godini

Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara, aktivnost 05, podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, ekonomska klasifikacija 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00- prihodi iz Budžeta.

I Namena i visina sredstava

Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, odnosno 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja zaključenja ugovora o dodeli sredstava (namenski brownfield).

Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1, poglavlja I, prema sledećoj skali:

• Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 1.500.000 evra1 u dinarskoj protivvrednosti i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna viisna subvencije iznosi 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

• Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 3.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1 i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

Vrednost ulaganja podrazumeva vrednost materijalne imovine (postrojenja, mašine, oprema) i nematerijalne imovine (prenos tehnologije, know how, licence, patenti) u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

U ukupnu vrednost ulaganja priznaju se i ulaganja neposredno vezana za realizaciju investicionog projekta nastala u godini podnošenja prijave na konkurs.

Novim radnim mestom smatra se ono radno mesto na kom se najkasnije u roku od 3 godine od dana zaključenja ugovora o dodeli subvencija zasniva radni odnos na neodređeno vreme kod privrednog društva kome je odobrena subvencija. Novim radnim mestom smatra se i radni odnos direktno povezan sa realizacijom investicionog projekta, koji je zasnovan u prethodna 3 meseca od dana zaključenja ugovora u privrednom društvu kome se odobrava subvencija ili u društvu koje ima status povezanog lica sa privrednim društvom kome je subvencija odobrena.

II Uslovi

Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1. Realizuje investicioni projekat u kome gradi nove proizvodne kapacitete ili realizuje investicioni projekat u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana zaključenja ugovora o dodeli subvencije na teritoriji AP Vojvodine;

2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, „Sl. gl. RS” br. 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J) sa minimalnim učešćem izvoza od 50% ukupnog prometa u prethodne 3 godine;

3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat koji ispunjava uslove u pogledu vrednosti ulaganja i novih radnih mesta navedene u tački I;

4. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

5. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;

6. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

7. Da u trenutku ponošenja prijave ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

III Posebni slučajevi

Za privredna društva koja investiciju realizuju u jednoj od tri lokalne samouprave u AP Vojvodini koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Sl. gl. RS” br. 62/2013) svrstane u IV grupu kao izrazito nedovoljno nerazvijene (Žitište, Plandište i Sečanj), neophodan iznos visine ulaganja i broj novih otvorenih radnih mesta umanjuju se za 50%, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane javnim konkursom.

IV Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:

– privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2, stav 1, tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS” br. 13/10, 100/11 i 91/12);

– državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;

– pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;

– pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;

– pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;

– pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

V Dokumentacija

1. Prijava za dodelu sredstava na propisanom obrascu;

2. Profaktura za izradu projektno-tehničke dokumentacije;

3. Ugovor o zakupu proizvodnog prostora sa iskazanom cenom mesečne zakupnine;

4. Projektovani bilansi i procena novčanih tokova za naredne 3 godine;
5. Finansijski izveštaj za prethodne 3 godine sa mišljenjem revizora (za obveznike revizije) ili Izveštaj o bonitetu od Agencije za privredne registre koji ne može biti stariji od 6 meseci (original ili overena kopija, a za strano lice uz obavezan overeni prevod);

6. Fotokopija rešenja o registraciji privrednog subjekta izdata od strane nadležnog organa;

7. Potvrda nadležnog poreskog organa da su izmirene sve dospele obaveze javnih prihoda– Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije i nadležni organ jedinice lokalne samouprave – Uprava javnih prihoda ili potvrda – uverenje strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji;

8. Bruto bilans (Zaključni list) za prethodne tri godine, sa iskazanom pozicijom 203 – Kupci u inostranstvu ;

9. Za novoosnovane kompanije – odluka ovlašćenog organa kompanije (bord direktora, direktor, upravni odbor i sl.) o investiciji na teritoriji AP Vojvodine;

10. Pisana izjava podnosioca zahteva o tome da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;

11. Obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučaju navedenom u tački II 6.

Komisija zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

VI Donošenje odluke

Predlog odluke o dodeli i visini sredstava privrednom društvu donosi Komisija koju čine dva predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, od kojih je jedan diplomirani pravnik, jedan predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dva predstavnika Fonda za podršku investicija u Vojvodini.

Odluku o dodeli i visini subvencije privrednom društvu, na osnovu predloga Komisije, donosi Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za svaki pojedinačni slučaj, u iznosu prikazanom na profakturi za izradu projektno-tehničke dokumentacije ili ugovoru o zakupu, bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalno do iznosa navedenog u tački I, odnosno tački III.

Komisija može tražiti i nezavisnu procenu prikazanih rashoda od strane ovlašćene revizorske kuće, a o trošku podnosioca zahteva.

Po prijemu obaveštenja o dodeli subvencije, korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostavi poseban namenski račun otvoren kod nadležne filijale Uprave za trezor.

VII Zaključivanje ugovora

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

– Fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun u Upravi za trezor;

– U slučaju greenfield investicije:

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu i kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu;

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu.

• U slučaju namenske brownfield investicije:

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o dugoročnom zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu.

– Bankarska garancija domaće banke u vrednosti iznosa subvencija sa klauzulama „neopoziva”, „bezuslovna” i „naplativa na prvi poziv bez prava prigovora” sa rokom važnosti od 39 meseci od dana zaključenja ugovora;

– Dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate (u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza da se naplati kamata za period od isplate poslednje tranše do dana sticanja uslova za raskid)

VIII Dinamika isplate

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – po principu refundacije, jednokratno, u punom iznosu odobrene subvencije, po dobijanju građevinske dozvole, prema priloženoj fakturi, a najviše do iznosa odobrenih sredstava, uz obavezan izvod računa poslovne banke da je izvršen promet usluga.

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – po principu refundacije, kvartalno, po dobijanju građevinske dozvole , po prikazanim fakturama, a najviše do iznosa odobrenih sredstava, uz obavezan izvod računa poslovne banke da je za taj period izvršen promet usluga.

IX Obaveze korisnika

– Da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

– Da obavlja delatnost na teritoriji opštine/grada na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;

– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora realizuje investicioni projekat u minimum onoj visini ulaganja i broju otvorenih novih radnih mesta na osnovu kojih mu je subvencija dodeljena;

– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora pribavi upotrebnu dozvolu za novoizgrađeni objekat;

– Da dostavlja Fondu za podršku investicija u Vojvodini kvartalni izveštaj o realizaciji projekta (na propisanom obrascu) uz fotokopiju kompletne prateće dokumentacije;

– Da posluje u skladu sa planom realizacije investicionog projekta prikazanom u Prijavi za dodelu sredstava;

– Da prostor ili deo prostora proizvodnih kapaciteta na osnovu kojih su mu odobrena sredstva ne izdaje u zakup/podzakup u periodu trajanja ugovora o dodeli subvencije;

– Da u periodu trajanja ugovora omogući predstavniku Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i predstavniku Fonda za podršku investicija u Vojvodini nesmetan uvid u tok realizacije investicionog projekta (monitoring).

Sekretarijat može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene ovim javnim pozivom, prijavom i ugovorom i da u tom slučaju aktivira položena sredstva obezbeđenja u punom iznosu odobrene subvencije.

X Ostale informacije

Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon 021/472-32-40).

Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u Budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2014. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – FILIJALA KIKINDA I OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za realizaciju buy cialis 20mg programa stručna praksa u 2014. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:
• do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem
• do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem
• do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
• angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u neto mesečnom iznosu od:

– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
– 16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
• vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i
• snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Uslovi
Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac pod uslovom:
• da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
• da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;
• da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
• da ima najmanje jedno zaposleno lice;
• da angažuje nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe, koje ima srednje, više ili visoko obrazovanje, nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog /stručnog ispita i u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva nije bilo u radnom odnosu kod istog poslodavca;
• da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove: ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i pripravnik i ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci.

Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
• zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
• poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
• izvod iz zakona/opšteg akta poslodavca, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;
• radna biografija mentora na propisanom obrascu Nacionalne službe.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva
Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili prema mestu angažovanja lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva za učešće u programu.

Provera podnetih zahteva
Nacionalna služba proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva po podnetom zahtevu, Nacionalna služba zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.

Bodovanje podnetih zahteva
Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: program osposobljavanja lica, kadrovski kapaciteti poslodavca, dužina obavljanja delatnosti poslodavca, prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse i procena važnosti podnetog zahteva za lokalno tržište rada za područje filijale.

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse
Odluku o sprovođenju programa stručne prakse donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Kanjiža. Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Nacionalna služba, ovlašćeno lice lokalne samouprave i poslodavac u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze. U cilju zaključivanja ugovora poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem na stručnoj praksi.

Nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem i ovlašćenim licem lokalne samouprave, Nacionalna služba i lice na stručnoj praksi zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac je u obavezi da:
• stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;
• osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;
• dostavlja Nacionalnoj službi izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
• dostavi Nacionalnoj službi izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
• organizuje licu polaganje pripravničkog/stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom;
• izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;
• omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
• obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem istog nivoa obrazovanja koje ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva za realizaciju programa stručne prakse je 20.06.2014. godine.

Detaljnije

 

Konkurs “Putujemo u Evropu”

keep-calm-and-travel-europe-6EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fondacijom Robert Bosch i Balkanskim fondom za demokratiju, raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji.

I nakon liberalizacije viznog režima za građane Srbije, veliki broj studenata i dalje nije u mogućnosti da sebi priušti putovanje po državama Evrope, prvenstveno iz finansijskih razloga. Stoga, i ove godine, konkurs posvećujemo upravo njima.

Cilj konkursa je da se omogući da 50 najboljih studenata završnih godina (studenti osnovnih i master studija i apsolventi) sa državnih i privatnih univerziteta u Srbiji leto 2014. godine provede kao većina vršnjaka iz Evrope, putujući i upoznajući evropske vrednosti, gradove i narode.

Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-Rail karte (22 dana u kontinuitetu), Omladinski račun i platnu karticu Erste banke sa džeparcem, međunarodno putno osiguranje, EYCA i ISIC studentsku karticu za putovanje zemljama Evrope prema sopstvenom izboru tokom leta 2014. godine.

Osnovni kriterijumi, na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su sledeći:
1.    Godina studija – prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža), svi starosti do 26 godina.

2.    Socijalni status studenta – kandidati podnose uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. aprila tekuće godine, koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata.

3.    Uspeh studenta:
a.    Prosečna ocena minimum 8.5 (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
b.    Dužina studiranja
c.    Znanje stranog jezika – engleskog, nemačkog, francuskog ili italijanskog jezika (kandidatima se ostavlja mogućnost da sami sebe ocene, dok će proveru proći samo oni koji budu pozvani na intervju).

4.    Posedovanje novog biometrijskog pasoša ili potvrde da je pasoš u procesu izrade.

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo (zemlje EU).

Prijavni formular, Uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa internet stranice projekta: www.putujemouevropu.org

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isključivo poštom na adresu:
Za konkurs «Putujemo u Evropu»
Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31
11 000 Beograd

Konkurs je otvoren od 10. do 30. juna 2014. godine.

Detaljnije

Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini

Program podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
I grupa aktivnosti:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom
• novi dizajn proizvoda i ambalaže
• elektronska prezentacija

II grupa aktivnosti:
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda i
• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
• da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine;
• da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 dinara za  I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 500.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.

Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose  21.500.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 18. jul 2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-810; 011/2060-807; 019/445-364; 011/2060-856 i 011/2060-829.

Detalji konkursa

Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći

zensko preduzetnistvoNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda;
• izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
• novi dizajn proizvoda i ambalaže;
• elektronsku prezentaciju preduzeća i
• edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
• da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
• da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine;
• da su u decembru 2013. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 11. jul 2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 011/2060-843 i 011/2060-870.

Detalji konkursa

III Konkurs NLB banke a.d. Beograd za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Organicfood.gifNLB BANKA

III Konkurs NLB banke a.d. Beograd za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, kako u Evropi, tako i u celom svetu. Ona je zakonski regulisan sistem kontrolisane i sertifikovane proizvodnje hrane koji priprada održivoj poljoprivredi, objedinjujući tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. Međusobno povezane metode omogućuju da se ispune zahtevi potrošača za kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću hrane i istovremeno doprinese zaštiti biodiverziteta i zaštiti životne sredine.

Organska hrana je zdravstveno bezbedna jer ne sadrži pesticide, teške metale, antibiotike, hormone, GMO i additive. Sadrži više suve materije, mineralnih materija, posebno kalijuma, gvožđa i magnezijuma, vitamina, posebno vitamina C, beta karotena, flavonida (do 70%), kao i drugih biološki aktivnih materija – antioksidanasa. U povrću je oko 90% manje nitrita; u mesu je veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, posebno omega 3; mleko ne sadrži po zdravlje štetne materije (mikotoksini i dr). Hrana ima prirodan ukus, miris i boju karakterističnu za vrstu i sortu. Sve to daje organski proizvedenoj hrani višu nutritivnu vrednost u odnosu na konvencionalno proizvedenu hranu.

Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biorazgradivim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmersku proizvodnju, sa uravnoteženom biljnom i stočarskom proizvodnjom.

Organska proizvodnja obezbeđuje podršku međunarodnih organizacija za očuvanje životnog ambijenta i životne sredine i time doprinosi i globalnoj popularizaciji jedne zemlje i njene privrede. Republika Srbija je u pogledu izvoza prehrambenih proizvoda u velikoj meri orijentisana na tržište evropskih zemalja. Povećanjem organske (sertifikovane) proizvodnje i prerade hrane omogućuje se ne samo zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, već i njen izvoz na tržište Evrope, ali i drugih delova sveta.

NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po treći put raspisuje konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Cilj ovog konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne organsku proizvodnju i preradu hrane u Srbiji; da podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da prošire znanja i povećaju svoju mogućnost da prošire organsku proizvodnje i prerade hrane.

Konkurs je zamišljen sa idejom da podstakne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, dajući mogućnost da poljoprivredni proizvođači i prerađivači koji se najviše angažuju i naprave najbolji projekat uz pomoć nagrade taj projekat lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekat, po mišljenju stručnog žirija, biće nagrađena na sledeći način:
1.000.000 dinara (200.000 dinara se isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a ostatak od 800.000 dinara banka će platiti po priloženim fakturama za realizaciju projekta uz dokumentovanje započetog procesa sertifikacije za organsku proizvodnju i preradu)

Stručni žiri – sastavljen je od stručnjaka iz oblasti organske proizvodnje hrane kao i predstavnika banke.

Smernice kojima će se rukovoditi komisija pri izboru najboljeg projekta na III Konkursu organske proizvodnje i prerade hrane

Osnovne:
• Projekat mora biti u skladu sa principima organske proizvodnje i prerade hrane
• Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo
• Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom

Dodatne:
• Prednost imaju proizvođači koji proizvode domaće – autohtone vrste biljaka i životinja
• Veličina poseda – povezanost više vrsta proizvodnje (biljna – stočarska – prerada)
• Realna izvodljivost projekta – da se nagardom može većim delom ili kompletno završiti
• Projekat mora biti potpuno ili u većoj meri završen do aprila 2015.

Propozicije konkursa
Na konkursu mogu učestvovati svi poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, osim dobitnika iz prethodnog konkursa.
Konkrus se otvara 21.5.2014.
Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje za nagrade.
Rezultati konkursa biće objavljeni na press konferenciji u NLB banci a.d. Beograd u septembru 2014.

Projekat se može predati
1. Elektronski putem na e-mail adresu:
organic@nlb.rs
2. Poštom na adresu:
NLB banka a.d. Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 165v
11070 Novi Beograd
sa naznakom “Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane”.

Svi učesnici konkursa pismeno će biti obavešteni o rezultatima istog.

Projekat mora da sadrži sledeće elemente
• kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
• ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta
• detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
• troškove realizacije projekta
• očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije
• podatke o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu

Konkurs traje do 20. avgusta 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

working toolPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

1. Pravo i uslovi za učešće na Konkursu
Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:
– da su registrovani na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine;
– da su pozitivno poslovali u 2013. godini;
– da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;

Sredstva za subvencionisanje troškova se odobravaju na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača mašine ili opreme.

2. Namena sredstava
Sredstva u ukupnom iznosu od 11.699.933,33 dinara su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme.

3. Dokumentacija za prijavu na Konkurs
1) Popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;
2) Predračun ili ponuda dobavljača mašine ili opreme;
3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim državnim pomoćima de minimis koje su podnosiocu prijave dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
4) Fotokopija Izvoda o registracij i privrednog subjekta iz APR;
5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa prvim kvartalom 2014. godine;
6) Fotokopija potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu (dokaz o pozitivnom poslovanju);
7) Bruto bilans (zaključni list) sa iskazanim računom 203-kupci u inostranstvu, za 2013. godinu (ukoliko je podnosilac prijave na Konkurs izvoznik);
8) Potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave na Konkurs da podnosilac prijave zapošljava osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti koje izdaje Nacionalna služba za zapošnjavanje (ukoliko podnosilac prijave na Konkurs zapošljava osobu/e sa invaliditetom).

4. Sredstva obezbeđenja
Preduzetnik, mikro i mala pravna lica kojima sredstva budu odobrena dužna su da prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostave:

– dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ukoliko je odobreni iznos sredstava do 650.000,00 dinara;

– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruke veće vrednosti od iznosa subvencije ukoliko je odobreni iznos subvencije veći od 650.000,00 dinara.

5. Donošenje Odluke
Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
Do 30 odsto sredstava iz predhodnog stava namenjen je za žensko preduzetništvo.
Dodeljena subvencija po preduzetniku, mikro ili malom pravnom licu ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara (sa PDV).
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.
Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa biće objavljena na internet adresi Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

6. Prednosti prilikom odlučivanja imaju preduzetnici/pravna lica
– kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;
– koji obavljaju proizvodnu delatnost;
– koji su izvozno orijentisani;
– koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

7. Ostale informacije
Prijave se podnose na obrascima, koji se mogu preuzeti na internet adresi: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti preduzetništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je 13. jun 2014. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave podnosilaca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu, a ugovorna obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Pravna lica organizovana kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Preduzetnici nemaju obavezu otvaranja namenskog računa.

Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS”, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 i 97/13).

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4250.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga

Cilj konkursa je da podrži programe udruženja koji će doprineti jačanju konkurentnosti poslovnih usluga.

Programi treba obavezno da sadrže aktivnosti koje se odnose na unapređenje ponude poslovnih usluga posredstvom interneta na domaćem i međunarodnom tržištu i informisanje javnosti o novom Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Dodatne informacije mogu se dobiti posredstvom elektronske adrese: zeljko.stojanovic@mtt.gov.rs

Rok: 11.06.2014. godine.

Detalji

Konkurs za prijem XXII generacije studenata na program “Studije budućnosti”

Daus konkursBEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA (BOŠ)

Konkurs za prijem XXII generacije studenata na program “Studije budućnosti”

Beogradska otvorena škola (BOŠ) poziva sve zainteresovane studente/kinje da se do 27. juna 2014. godine prijave na jednogodišnji multidisciplinarni program Studije budućnosti i postanu deo XXII generacije Odeljenja za napredne dodiplomske studije BOŠ-a.

O multidisciplinarnom programu “Studije budućnosti”

Jednogodišnji multidisciplinarni program Studije budućnosti želi da studente, kroz module znanja i veština, upozna sa glavnim globalnim trendovima i izazovima pred kojima se nalazi savremeni svet.

Ove studije treba da pruže odgovor na pitanje kako se oblikuje savremeno društvo prateći iskustva iz prošlosti, ali i otvarajući pitanja od sudbinske važnosti za društveni, kulturni, politički i antropološki razvoj savremenog čoveka.

Studije budućnosti teže da podstaknu i razviju interesovanje i debatu o najznačajnijim pravcima kretanja druge decenije 21. veka i da studentima omoguće uvid u najvažnija pitanja koja će se postavljati u budućnosti pred savremeno čovečanstvo: odnos države i društva, budućnost demokratije, dometi globalizacije, održivi razvoj, pitanje identiteta i nacionalne države, političko ujedinjenje Evrope i budućnost evropskih integracija, medijsko oblikovanje sveta, društvo znanja i nove tehnologije, nanotehnologija i nova tehnološka revolucija, budućnost radne snage, genetika.
Osim navedenog, Beogradska otvorena škola nudi najboljima i druženje kroz kurs stranog jezika, psihološke radionice, zimsku školu timskog rada i mnoge druge aktivnosti. Ideja čitavog programa jeste da se mladi ljudi, pored znanja i veština koje će dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi, povežu i druže.

Kome je program namenjen?
Program je namenjen studentima i studentkinjama treće i četvrte godine univerziteta, koji još nisu diplomirali, imaju do 27 godina i žele da budu, ili jesu, aktivni i društveno angažovani.

Kako se prijaviti?
Zainteresovani studenti mogu da preuzmu formulare za prijavljivanje sa internet stranice DAUS-a i u prostorijama Beogradske otvorene škole (Masarikova 5, 16. sprat, kancelarija 1603) svakog radnog dana od 10 do 18 časova.

Neophodnu dokumentaciju studenti mogu doneti lično u prostorije Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 18 časova u kancelariju 1603, poslati imejlom na adresu upis2014@bos.rs, faksom na +381 (11) 3613 112, ili preporučeno poštom na adresu:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16, 11 000 Beograd
sa naznakom: Studije budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije (DAUS)

Rok: 27.06.2014. godine.

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije, koja podrazumeva proveru znanja.
Više informacija o konkursu, prijavnoj dokumentaciji i multidisciplinarnom programu Studije budućnosti mogu se potražiti na www.bos.rs/daus, dobiti na broj telefona +381 (11) 3061 577, ili putem imejla upis2014@bos.rs.

Detaljnije