Arhiva ‘Konkursi’

Novi podsticaji

agricultureMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Novi podsticaji

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere.

Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, jeste:
1) primarna proizvodnja biljnih kultura, i to:
(1) žitarica,
(2) industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja,
(3) povrća,
(4) voća,
(5) grožđa,
(6) cveća;

2) primarna stočarska proizvodnja, i to:
(1) proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg),
(2) proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa),
(3) proizvodnja konzumne ribe,
(4) proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, i to:
1)    programu za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura;
2)    programu za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju.

Pravo na podsticaje, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom, ima:
•    fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
•    preduzetnik; pravno lice (privredno društvo i
•    zemljoradnička zadruga) i
•    srednja škola  (koja ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane).

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je dva miliona dinara, a za određene namene – izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i novih objekata namenjenih skladištenju žitarica i do pet miliona dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac), do 1. novembra 2014. godine.

Detalji

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”Pravo na prvu šansu”

headsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ RASPISUJE

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”Pravo na prvu šansu”

Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su državljani Republike Srbije,
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih  modaliteta:
– u okviru akreditovanih doktorskih studija,
– prema ranije važećim propisima,
– nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
– bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih 1000 prema Šangajskoj listi,
4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Sekretarijat,
5) da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica najmanje u poslednjih šest meseci u kontinuitetu.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučno-istraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci. Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili sa drugim naučno-istraživačkim referencama kandidata.
Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:

 1. Tehničko-tehnološke nauke
 2. Prirodno-matematičke nauke
 3. Medicinske nauke i fizička kultura
 4. Biotehnologija i poljoprivreda
 5. Društvene i humanističke nauke
 6. Pravne i ekonomske nauke
 7.  Uređenje i zaštita životne sredine.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika, čija je ukupna citiranost prema međunarodnoj bazi Science Citation Index – Wos, a na osnovu podataka Referalnog centra Matice Srpske, odnosno baze podataka Sekretarijata, preko 10, ili čiji je ukupni faktor kompetencije na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2010.-2014. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, preko 20.

Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.
Sredstva za realizaciju programa ”Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne Pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara za 2014. godinu.

Potrebna dokumentacija:

 • Potpisan Obrazac prijave, u dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine)
 • Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka
 • Uverenje o nezaposlenosti.

Javni konkurs je otvoren do 31. oktobra 2014. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Pravo na prvu šansu” na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (nabavka nove opreme)

Konkurs je otvoren doiskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti  savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i  sufinansirati u 2015. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine iz sledećih tematskih oblasti:
1.    vizuelna umetnost i multimedija: izložbe, kolonije, festivali, radionice

2.    kinematografija i audiovizuelno stvaralaštvo: festivali, filmske radionice i filmske prezentacije

3.    književno stvaralaštvo i izdavaštvo: festivali, nagrade, memorijali, kolonije, izdavanje publikacija kao dela programa

4.    muzičko stvaralaštvo: festivali, memorijali, snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice

5.    scensko stvaralaštvo: festivali, pozorišne i operske predstave, radionice, umetnička igra, ples

6.    unapređivanje uslova rada i opremanje savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine: opremanje savremenom opremom  namenjenom za potrebe izvođenja programa ili projekata, tekuće popravke i održavanje

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK: Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz popunjeni obrazac Prijave na konkurs se obavezno podnosi i:
– izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji Podnosioca prijave kod nadležnog organa
– fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju
– zvaničan dokaz o računu banci
– fotokopija Obaveštenja o razvrstavanju
– fotokopija Kartona deponovanih potpisa (javne ustanove – indirektni korisnici
drugih nivoa vlasti i organi lokalne samouprave ne podnose ovaj dokaz)
–    za projekte tekućih popravki i održavanja objekata obavezna je fotokopija izvoda iz zemljišnih knjiga iz koga se vidi osnov korišćenja nepokretnosti

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.
Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
za Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

2.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijave.

3.      Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje.
4.      Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

5.      Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6.     O izboru programa i projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija, koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

7.     Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona:
021/4874560, 021/4874507, 021/4874264 i 021/4874642.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.    PRAVO UČEŠĆA: za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata iz tematskih oblasti pod tačkama od 1. do 5. na Konkursu mogu da učestvuju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao što su ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije, zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici čija je osnovna ili pretežna delatnost kultura (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji doprinose razvoju savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine i realizuju se u Republici Srbiji kao i oni koji doprinose promovisanju kulture i umetnosti AP Vojvodine u regionu kroz programe odnosno projekte međuregionalne saradnje.

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira ili sufinansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinosi obogaćivanju kulture, razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini.

2.    PRAVO UČEŠĆA: za finansiranje i sufinansiranje projekata tematske oblasti pod tačkom 6. na Konkursu pravo učešća imaju isključivo pravna lica sa sedištem u AP Vojvodini čija je pretežna delatnost kultura i čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave (indirektni korisnici budžetskih sredstava drugih nivoa vlasti).

3.    BROJ PRIJAVA: Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 5 (pet) projekta ili programa.
Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje finansiraće i sufinansirati programe i projekte koji zadovoljavaju sve opšte uslove navedene u članu 5. i najmanje tri kriterijuma navedena u članu 24. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, a takođe ni nabavku opreme, ugostiteljske usluge i troškove reprezentacije, osim u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Ugostiteljske usluge, troškovi reprezentacije i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.),a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2015. godini izdavačku delatnost na srpskom jeziku u AP Vojvodini:

1.    OBJAVLJIVANJE PRVIH IZDANJA KNJIGA NASTALIH NA SRPSKOM JEZIKU I PREVODA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA KULTURU I UMETNOST AP VOJVODINE iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLJIVANJE ČASOPISA ZA KULTURU, KNJIŽEVNOST I UMETNOST, ČASOPISA ZA OMLADINU I ČASOPISA ZA DECU KOJI IZLAZE U ŠTAMPANOJ I ELEKTRONSKOJ FORMI NA SRPSKOM JEZIKU KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ KULTURE I UMETNOSTI U AP VOJVODINI

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanja prvih izdanja knjiga Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa Podnosilac prijave može podneti najviše tri (3) prijave.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na zvaničnoj internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI NA SRPSKOM JEZIKU U AP VOJVODINI U 2015. GODINI

6. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje  Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje knjiga na srpskom jeziku od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini uzevši u obzir kriterijume iz člana 16. stav 1. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje časopisa na srpskom jeziku uzevši u obzir kriterijume iz člana 16. stav 2. Pravilnika.

IV POSEBNI USLOVI KONKURSA
Uz konkursnu prijavu, Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga dužan je da dostavi potpisanu stručnu recenziju dela i dokaz o regulisanim autorskim pravima, a Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa dužan je da dostavi poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će u 2015. godini finansirati ili sufinansirati nabavku knjiga, drugih publikacija i savremene opreme za potrebe javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine sa ciljem popunjavanja bibliotečkih fondova i osavremenjavanja rada javnih biblioteka u Vojvodini, i to u sledećim tematskim oblastima:
1. Nabavka novih knjiga i drugih publikacija za javne biblioteke u AP Vojvodini, i
2. Opremanje javnih biblioteka u AP Vojvodini novom  opremom.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu, sa prijavama za obe tematske oblasti, mogu da učestvuju isključivo javne opštinske i gradske biblioteke čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i koje su registrovane na području AP Vojvodine (indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine).

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne  opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

3.    Podnosilac Prijave može da podnese najviše DVE konkursne prijave za svaku tematsku oblast Konkursa.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5.    Prijava se podnosi lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga,  drugih publikacija  i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini)

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata i programa u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje.

8.    Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon broj 021/487-4872, kontakt osoba Tamara Benc, e-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

9.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čijeg predloga pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce Prijave.

11.    Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

II  KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Raspodela sredstava za nabavku knjiga i drugih publikacija vršiće se, shodno članu 8. stav 2. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik), proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske ili gradske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine ili grada, a u skladu sa visinom sredstava planiranih za Konkurs.

Raspodela sredstava za nabavku nove opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini utvrđuje se na osovu ispunjenosti opštih uslova predviđenih članom 5. i posebnih kriterijumima propisanih članom 10. Pravilnika.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

I DODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2015. godini proizvodnju igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i to:

•    za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova mogu se prijaviti samo privatna preduzeća i preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911);
•    za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, pored privatnih preduzeća i preduzetnika registrovanih za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda, mogu se prijaviti i nevladine organizacije registrovane pretežno za obavljanje delatnosti u kulturi.
Na Konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i pravna lica, preduzetnici i nevladine organizacije iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
•    da su ideja, tema i sadržaj filma u vezi sa kulturnim prostorom AP Vojvodine;
•    da značajan deo članova filmske ekipe čine vojvođanski autori, glumci i ostali filmski radnici;
•    da će film pretežno ili delimično biti snimljen na teritoriji AP Vojvodine.

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

3.    Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini)

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu, kao i na tri naredna konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
Pored prijave podnete na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
– osnovne podatke o producentu (naziv, adresa, značajni prethodni projekti, opremljenost i dr.);
– fotokopiju Rešenja Agencije za privredne registre(APR) o upisu u Registar – sa opisom delatnosti za koju je registrovan;
– dva primerka scenarija (za animirane filmove obavezno dostaviti knjigu snimanja – storyboard);
– dve potpisane recenzije;
– listu autora sa kratkom biografijom;
– za mladog reditelja debitantskog filma: preporuka renomiranog filmskog autora i/ili profesora;
– detaljan finansijski plan za realizaciju filma;
– iznos sredstava podnosioca prijave u finansiranju realizacije filma;
– podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima i sl. (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma) i
– iznos sredstava koji se traži od Sekretarijata.

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2015. godini proizvodnju igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma utvrđenih članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija), prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje), za plaćanje stalnih troškova (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.), za kupovinu opreme, za plate zaposlenih, ugostiteljske usluge (hrana, piće), troškove reprezentacije i poklona – sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Troškovi za gorivo se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.
Sekretarijat će sufinansirati najmanje jedan debitantski film mladog reditelja (do 30 godina starosti), ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi.

Sekretarijat može dodeliti sredstva za sufinansiranje istog filma na dva, izuzetno na tri uzastopna konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi i prethodne ugovorne obaveze producenta prema Sekretarijatu.

Sekretarijat neće sufinansirati proizvodnju filmova koji vređaju ljudsko dostojanstvo, ugrožavaju ljudska prava, zagovaraju mržnju i nasilje, kao ni filmove sa pornografskim sadržajem.

Rok za potpunu realizaciju filma koji bude sufinansiran po ovom Konkursu može biti najkasnije do kraja 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

U cilju očuvanja i podsticanja izdavačke delatnosti nacionalnih manjina – zajednica, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2015. godini izdavačku delatnost na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini:

1.    OBJAVLJIVANJE PRVIH IZDANJA KNJIGA NASTALIH na jeziku određene nacionalne manjine – zajednice i PREVODA KOJI SU OD ZNAČAJA za očuvanje i negovanje kulturne baštine kao i osobenosti određene nacionalne manjine – zajednice iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLJIVANJE ČASOPISA ZA KULTURU, KNJIŽEVNOST I UMETNOST, ČASOPISA ZA OMLADINU I ČASOPISA ZA DECU KOJI IZLAZE U ŠTAMPANOJ I ELEKTRONSKOJ FORMI NA JEZIKU ODREĐENE NACIONALNE MANJINE – ZAJEDNICE, KOJI SU OD ZNAČAJA ZA OČUVANJE I NEGOVANJE NJENE KULTURNE OSOBENOSTI.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanja prvih izdanja knjiga na jezicima nacionalnih manjina – zajednica Podnosilac prijave može podneti najviše deset (10) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini i Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na zvaničnoj internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA – ZAJEDNICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI

6. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. Sekretarijat će prijave proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina – zajednica, radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina – zajednica i u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom.
Prijave podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina – zajednica koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

9.    Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata/programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje knjiga na jezicima nacionalnih manjina – zajednica od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini uzevši u obzir kriterijume iz člana 20. stav 1. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje časopisa na jezicima nacionalnih manjina – zajednica uzevši u obzir kriterijume iz člana 20. stav 2. Pravilnika.

Na konkursu nemaju pravo učešća ustanove kojima je osnivač AP Vojvodina.

IV POSEBNI USLOVI KONKURSA

Uz konkursnu prijavu, Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga dužan je da dostavi potpisanu stručnu recenziju dela i dokaz o regulisanim autorskim pravima, a Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa dužan je da dostavi poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa.

Detaljnije

Sufinansiranje projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2015. godini:
•    programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini koji se odnose na:
– književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije);
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju, repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina – zajednica (pozorišne predstave, radionice, festivali, nagrade);
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, festivali, ples);
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice);
– programi gostovanja u zemlji i inostranstvu;
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti.

•    programe i projekte sa ciljem zaštite, negovanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – zajednica AP Vojvodine, koji se odnose na oblasti: izvorni narodni ples, izvorne narodne pesme i muzika, narodni običaji i verovanja i stari narodni zanati
– očuvanje, razvoj i podsticanje negovanja tradicionalne narodne kulture,
– festivali i takmičenja od izuzetnog značaja za očuvanje posebnosti nacionalnih manjina – zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
– prikupljanje podataka na terenu, istraživanje, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga,
– stvaranje uslova za rad folklornih ansambala, izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa, radionica starih narodnih zanata (izrada narodnih nošnji, nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, nabavka osnovnih sirovina i opreme za rad radionica starih narodnih zanata),
– stvaranje, prezentacija i promovisanje novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa (izrada novih koreografija za folklorne ansamble, izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom, gostovanja i sl.),
– izložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad),
– unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva kroz edukaciju (stručni seminari, kursevi, letnji kampovi, radionice),
– promocija i podsticanje interkulturalnosti i multikulturalnosti među nacionalnim manjinama – zajednicama koje žive na teritoriji AP Vojvodine.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura:
– registrovane profesionalne i amaterske ustanove, ustanove kulture i udruženja čiji osnivač nije AP Vojvodina, i koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini, Republici Srbiji i inostranstvu ili svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini i time doprinose očuvanju njihovog nacionalnog identiteta.
Privatna preduzeća nemaju pravo učešća na ovom Konkursu.

Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.), plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, nabavku kancelarijske i krupne opreme i troškove reprezentacije. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.
Ugostiteljske usluge i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.),a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.
Na konkursu se neće sufinansirati gastronomski i turistički festivali.

2. Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 4 projekta/programa.

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu  Prijava – Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4872 ili e-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

4.    Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.

5.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
– potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

6.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

7.    Prijave sa obaveznim prilozima se podnose lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – zajednica  u AP Vojvodini u 2015. godini

8.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

9.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

11.    Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina – zajednica, radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina i u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom.
Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina –zajednica koje nemaju formiran nacionalni savet kao i multikulturalne/interkulturalne projekte, razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

12.    Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata/programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

13.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:
–    koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
–    ispunjavaju sve opšte uslove propisane članom 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i  sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik),
–    zadovoljavaju najmanje 3 kriterijuma predviđena članom 13. Pravilnika.
– Pravilnik se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje www.kultura.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj

ruralni.razvojPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – Lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine za 2014. godinu (program LEADER)

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini, u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara za realizaciju programa po sledećim tačkama:

1.1. Pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja Program LEADER  u iznosu do 500.000,00 dinara  po prijavi.
1.2. Sufinansiranje relizacije projekata po prioritetima iz Lokalnih strategija  ruralnog razvoja  formiranih teritorijalnih partnerstava po Programu LEADER u iznosu do 1.000.000,00 dinara po prijavi.

Korisnici podsticajnih sredstava
Korisnici sredstava su za tačku: 1.1. Nova partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj –  lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine. 1.2. Formirana teritorijalna partnerstva sa teritorije AP Vojvodine, koje su izradile „Strategiju lokalnog razvoja“ po programu LEADER u prethodnoj godini.

Konkurs je otvoren do 31.10.2014. godine.

Detaljnije