Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

public lightingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE                          

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete za:
1.    zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti
2.    zamenu/nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 537, ekonomska klasifikacija 463-transferi ostalim nivoima vlasti, 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  sa ciljem: podsticanja jedinica lokalne samouprave za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete; poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga; unapređenja sistema komunalnih usluga pružanjem kvalitetnije usluge javne rasvete u okviru tehničkih mogućnosti savremenih postrojenja, opreme i uređaja; smanjenja troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 21.oktobar 2013. godine.
4.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs sadrži:
1.    popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa sajta Sekretarijata);

2.    overena fotokopija izvoda iz akta o planu ili programu rekonstrukcije javne rasvete;

3.    fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;

4.    ovlašćenje za zastupanje opštine/grada;

5.    izjava predsednika opštine/gradonačelnika ili nadležne službe o dosadašnjem korišćenju sredstava iz budžeta AP Vojvodine i drugih fondova (NIP, EDF, ADF, GTZ, i dr.) za rekonstrukciju javne rasvete u poslednje 3 godine;

6.    zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun; broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);

7. idejni projekat sa predmerom i predračunom;

8. kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje savremenih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i/ili upravljanja javnom rasvetom. U izvodu mora biti data ukupna godišnja ušteda električne energije primenom novog rešenja (u %), ukupna godišnja potrošnja električne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti, opremu za upravljanje i montažu istih, godišnji iznos za utrošenu električnu energiju, vrsta, broj i snaga novih izvora svetlosti i rešenja upravljanja (ukoliko postoji) i rok otplate investicije;

9.    izjava predsednika  opštine/gradonačelnika:
a)    da su uz sredstva dobijena po ovom Konkursu obezbeđena/biće obezbeđena preostala sopstvena finansijska sredstva za rekonstrukciju javne rasvete;
b)    da će namenski utrošiti dodeljena sredstva;
c)    da će Sekretarijatu dostavljati  izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje neuredne prijave i to:
•    neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
•    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
•    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane; sa nepopunjenim rubrikama; popunjene grafitnom olovkom-ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku; prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail); prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu; bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka, kao i prijave koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih lokalnih samouprava koje nisu podnele finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku sredstava dodeljenih toj lokalnoj samoupravi po prethodnim konkursima Sekretarijata.

Podnosilac prijave iz stava 1. i 2. ovog člana se obaveštava pismenim putem i na istu nema pravo žalbe niti pokretanja upravnog spora.

Detaljnije

Konkurs – šumarstvo

ForestPathPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2013. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 31.436.589,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:
1. Zaštita šuma i šumskih zasada u ukupnom iznosu do 15.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za sprovođenje mera zaštite šuma u 2014. godini planirana osnovama gazdovanja šumama i po ukazanim potrebama (po proceni korisnika i sopstvenika šuma na osnovu saopštenja prognozno- izveštajne službe).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

2. Zaštita šuma od požara – izgradnja protivpožarnih pruga u ukupnom iznosu do 2.250.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti u 2014. godini za izgradnju protipožarnih pruga u dužini 15 kilometara sa jediničnom cenom 150.000,00 dinara po kilometru.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

3. Zaštita šuma od požara – nabavka protivpožarne opreme u ukupnom iznosu do 6.186.589,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za nabavku opreme u 2014. godini.
Sredstva se dodeljuju u celosti nakon potpisivanja ugovora.

4. Izrada Plana razvoja šuma u Nacionalnom parku Fruška Gora u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Plana razvoja šuma u skladu sa članom 21. Zakona o šumama.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po davanju saglasnosti na planski dokument.

5. Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara na području Nacionalnog parka Fruška Gora u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Programa gazdovanja šumama u skladu sa članovima 23. i 25. Zakona o šumama.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po po davanju saglasnosti na planski dokument.

6. Naučno-istraživački rad u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za finansiranje odabranih projekata naučno- istraživačkog rada sa sledećim temama istraživanja:

  • način i mogućnosti pošumljavanja degradiranih poljoprivrednih zemljišta u Vojvodini;
  • proces sušenja šuma u Vojvodini.

Sredstva se dodeljuju u celosti nakon potpisivanja ugovora.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom je 31.10.2013. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

poljocuvari_2_bPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

Za opremanje poljočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 73.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje poljočuvarske službe. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku kojom se predviđa osnivanje poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs

2. Kopija PIB obrazca

3. Kopija kartona deponovanih potpisa

4. Overena kopija opštinske Odluke kojom se predviđa osnivanje poljočuvarske službe

5. Izveštaj o radu poljočuvarske službe u 2012.g. i tekućoj godini (izveštaj treba da sadrži: opis kako je organizovana poljočuvarska služba sa brojem i rasporedom poljočuvara na teritoriji lokalne samouprave; opremljenost službe; saradnja službe sa policijom, komunalnom policijom i sudom; saradnja sa lokalnim udruženjima i organizacijama; najznačajnije rezultate u radu sužbe i uočene probleme u radu službe; ostale informacije od značaja za rad službe). Izveštaj dostavljaju lokalne samouprave na čijoj teritoriji već funkcioniše poljočuvarska služba.

6. Popis planirane opreme za rad poljočuvarske službe po vrsti I količini opreme, sa predračunima.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, površina lokalne samouprave i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata I korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 50 % biće izvršena po dostavljanju dokaza:
• o realizaciji ugovorene obaveze
• da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela funkcionisanje poljočuvarske službe.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 01.11.2014. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ”konkurs- poljočuvarska služba”.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405

Link

Program Perspektiva za održivost

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Program Perspektiva za održivost

Program Perspektiva za održivost ima za cilj da podstakne organizacije civilnog društva, kao i mreže organizacija da strateški promišljaju i koriste inovativne filantropske i fandrejzing prakse kako bi postale dugoročno održive i poslužile kao model ostalim organizacijama civilnog društva u postizanju održivosti.
Ovaj program je osmišljen sa ciljem da pomogne organizacijama /mrežama civilnog društva da dugoročno reše pitanje svoje održivosti. Program će se sprovoditi u dve faze – proces  prikupljanja sredstava i mečing donacija za realizaciju projektnih aktivnosti.

Projekti sa kojima se prijavljuju organizacije civilnog društva/mreže treba primarno da budu u skladu sa misijom organizacije/mreže i da budu od šireg značaja za civilno i društvo uopšte. U tom smislu projekti su tematski neograničeni i treba da budu usmereni na rešavanje konkretnih problema koji su relevantni za širu zajednicu i veći broj ljudi.
Neophodno je da projekti imaju potencijal za prikupljanje sredstava i da su dugoročno održivi. Projekti treba da pokažu da imaju dobar i realan plan održivosti,  kao i da će isti biti orijentisan na nezavisne izvore finansiranja poput donacija od pojedinaca, privrede i ekonomskih (dohodovanih) aktivnosti organizacija/mreža.
Maksimalan iznos donacije je 30.000 USD po organizaciji/mreži i biće dodeljen odabranim organizacijama/mrežama kao mečing donacija. Mečing donacija  je donacija čiji iznos zavisi od iznosa prikupljenih sredstava i dodeljuje se u odnosu 1:2, a do maksimalnog iznosa od 15.000 dolara po organizaciji /mreži (npr. ukoliko udruženje prikupi 10.000 dolara Trag fondacija donira 20.000 dolara).

Organizacije/mreže koje budu uključene u program, uz finansijsku podršku od 10.000 USD i konsultativnu pomoć Trag fondacije, prikupljaće sredstva za svoje projekte u zajednicama u kojima deluju i šire, a Trag će udvostručiti prikupljeni iznos do maksimalne sume predviđene programom.

Rok za podnošenje prijava je 23. oktobar do 17h.

Preuzmite detalje i prijavni formular.

Program Perspektiva za održivost  sprovodi Trag Fondacija (bivši BCIF) u okviru programa Građansko društvo za budućnost, u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Link

Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

investexpo logoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće  troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na 8. Međunarodnom  INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike  u Novom Sadu koji se održava od 29. do 31. oktobra 2013. godine u Novom Sadu.

Sredstva za konkurs obezbeđena su članom 8. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2013. godinu („Sl.list APV“ br. 39/2012 i 26/2013), funkcionalna klasifikacija 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.600.000,00 dinara.

Cilј Konkursa je promocija investicionih mogućnosti, prezentacija osnovnih karakteristika privrednih potencijala, infrastrukturnih kapaciteta, industrijskih i radnih zona, turističkih kapaciteta i izgradnje sportskih centara jedinica lokalnih samouprava.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu učestvovaće najviše do 85 % od utvrđene vrednosti projekta za predstavlјanje na sajmu. A sufinansiraće se troškovi zakupa i opremanja prostora i štanda, troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na sajmu.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
1.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine kojima je u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 30/2010) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 107/2012), stepen razvijenosti ispod republičkog proseka: Ada, Apatin, Alibunar, Bač, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bečej, Žabalј, Žitište, Inđija, Irig, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Plandište, Ruma, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Temerin, Titel, Čoka i Šid.

2.    Sredstva za sufinansiranje dodelјivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 80.000,00 dinara po podnetom predlogu projekta za jednu jedinicu lokalne samouprave, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko dve ili više jedinica lokalnih samouprava (partnera) podnesu Predlog projekta za zajednički nastup na sajmu svaka ima pravo na iznos sredstava iz stava 1. ove tačke, a jedinice lokalne samouprave su dužne da obezbede učešće od minimalno 15 % od ukupne vrednosti projekta.

3.    Prijave na konkurs, za nastup na 8. Međunarodnom  INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike  u Novom Sadu  podnose se na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna prateća dokumentacija. Navedeni obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  www.region.vojvodina.gov.rs

4.    Lista neophodne prateće dokumentacije nalazi se u okviru obrazca predloga projekta.

5.    Prijavni konkursni obrazci dostavlјaju se u štampanom obliku, jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs za nastup jedinica lokalnih samouprava na 8. Međunarodnom sajmu „INVESTEXPO“ podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu  do 10.10.2013. godine.

6.    Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlјaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

7.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

8.    Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

9.    Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu.

10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugi pravni lek.
11.    Rezultati konkursa biće objavlјeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju lokalnu samoupravu.

12.    Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaklјučiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova učešća na 8. Međunarodnom sajmu  „INVESTEXPO“, sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,  a nakon realizacije projekta priložiće detalјne narativne i finansijske izveštaje.

Preuzmite dokumentaciju

Za sva pitanja vezana za procedure prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:karol.werle@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.

2 konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

youthbMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

2 konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade – drugi poziv
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za stručno – tehničku podršku organizaciji međunarodne omladinske konferencije
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 9. oktobar 2013. godine.

Pravo učešća na konkursima:

Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” br. 47/11) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/12), i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 2 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs kao i na adresi omladinskog internet portala: www.zamislizivot.org , a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarijama broj 307 i 311. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 313 09 19 za konkurs 1 i +381 11 311 33 19 za konkurs 2 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs .

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta

grupisanje parcelaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Za dobrovoljno grupisanje parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 40%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs,
2. Kopija PIB obrazca,
3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
4. Osnovni podaci o katastarskoj opštini: ukupna površina katastarske opštine, površina vangrađevinskog i građevinskog područja,
5. Izjave o učešću svakog od vlasnika zemljišta u dobrovoljnom grupisanju poljoprivrednog zemljišta (tekst izjave se može preuzeti sa sajta: www.psp.vojvodina.gov.rs).
6. Podaci o svim vlasnicima zemljišta (najmanje 10 (deset) vlasnika zemljišta) koji su potpisali izjavu o dobrovoljnom učešću u postupku grupisanja poljoprivrednog zemljišta. Prikaz izvršiti u tabelarnoj formi (model tabele preuzeti sa sajta: www.psp.vojvodina.gov.rs) sa podacima o:
• ukupnoj površini zemljišta u vlasništvu, ukupom broju parcela u vlasništvu, katastarskim brojevima parcela koje se unose u dobrovoljno grupisanje i njihovim kulturama, klasama i površinama (iskazuju se traženi podaci samo za parcele koje se nalaze u katastarskoj opštini u kojoj se realizuje dobrovoljno grupisanje),

U slučaju potrebe, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su usitnjenost parcela i ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje se planira za dobrvoljno grupisanje parcela.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 40 % biće izvršena po dostavljanju:
1) Programa dobrovoljnog grupisanja poljoprivrednog zemljišta ((u daljem tekstu: Program) u digitalnoj formi, zapisan na CD-u, koji je izrađen od strane pravnog lica sa  iskustvom na izradi Programa komasacije.

Program obavezno mora da sadrži:

  • Osnovne podatke o katastarskoj opštini za koju se vrši dobrovoljno grupisanje  poljoprivrednog zemljišta. Prikaz izvršiti u tabelarnoj formi sa podacima o:

– Ukupnoj površini katastarske opštine, površini vangrađevinskog područja, ukupnom broju parcela u vangrađevinskom području, površini poljoprivrednog i obradivog zemljišta u vangrađevinskom području, broju parcela poljoprivrednog i obradivog zemljišta u vangrađevinskom području, površini poljoprivrednog i obradivog zemljišta u vangrađevinskom području u privatnom vlasništvu, broju parcela poljoprivrednog i obradivog zemljišta u vangrađevinskom području u privatnom vlasništvu,

  • Podatke o vlasnicima zemljišta koji ulaze u postupak dobrovoljnog grupisanja u formi tabelarnog prikaza sa podacima o:

– ukupnoj površini zemljišta u privatnom vlasništvu, ukupom broju parcela u privatnom vlasništvu, katastarskim brojevima parcela koje se unose u dobrovoljno grupisanje i njihovim kulturama, klasama i površinama (iskazuju se traženi podaci samo za parcele koje se nalaze u katastarskoj opštini u kojoj se realizuje dobrovoljno grupisanje),

  • Tehnološku šemu za obavljanje postupka dobrovoljnog grupisanja zemljišta (navesti sve aktivnosti koje je potrebno izvršiti, opisati šta te aktivnosti podrazumevaju, definisati redosled, očekivano trajanje svake od planiranih aktivnosti, izvršioce navedenih aktivnosti i uslove koje ti izvršioci treba da ispunjavaju),
  • Planirane geodetsko tehničke radove,
  • Predmer i predračun radova,
  • Nacrt Načela dobrovoljnog grupisanja zemljišta,
  • Nacrt Rešenja o raspodeli mase poljoprivrednog zemljišta u postupku dobrovoljnog grupisanja,

2) Kopije Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Program dobrovoljnog grupisanja parcela,

3) Kopije akta Skupštine opštine kojim je usvojen Program dobrovoljnog grupisanja parcela,

4) Kopije Odluke Skupštine opštine o pokretanju postupka dobrovoljnog grupisanja parcela,

5) Dokaza o realizaciji ugovorene obaveze,

6) Dokaza da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela dobrovoljno grupisanje parcela.

Dokumentacija navedene od tačke 1) do tačke 6) dostavlja se Pokrajinskom
sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 05.12.2014. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 05.12.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „konkurs – dobrovoljno grupisanje parcela“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Detalji

Podrška razvoju MSP u Srbiji

business supportDELEGACIJA EU

Program “Podrška razvoju MSP u Srbiji”

Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozivaju preduzeća iz Republike Srbije da se prijave za podršku u okviru novog programa “Podrška razvoju MSP u Srbiji”

Tim EBRD-a za podršku malim i srednjim preduzećima (prethodno poznat kao TAM/BAS) uz finansijsku podršku Evropske unije, povezuje preduzeća sa domaćim konsultantima i međunarodnim savetnicima koji im mogu pomoći da razviju poslovanje. Od onih najmanjih koja streme brzom proširenju poslovanja, do preduzeća koja teže međunarodnom poslovanju, preduzetnicima pružamo jedinstvene stručne savete i praktična iskustva, koji će im pomoći da poslovanje podignu na viši nivo.

Domaća mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu iz skoro svih privrednih grana mogu da se prijave za konkretne konsultantske projekte.

Kroz program “Podrška razvoju MSP u Srbiji” mogu se realizovati kratkoročni projekti na najrazličitije teme: od istraživanja tržišta do strateškog planiranja, upravljanja kvalitetom i sertifikacije ili energetske efikasnosti i upravljanja životnom sredinom.

Većim preduzećima sa do 500 zaposlenih nudimo dugoročnije projekte, obično u trajanju od 12 do 18 meseci i saradnju sa međunarodnim savetnicima sa preko 15 godina iskustva u oblasti poslovanja preduzeća. Ovi  projekti pomažu rukovodstvu preduzeća da se upozna sa najboljim međunarodnim praksama i najinovativnijim metodama poslovanja koje će im pomoći da budu konkurentni na svetskom tržištu.

“Podrška razvoju MSP u Srbiji” se finansira kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije tokom perioda od 36 meseci, odnosno do juna 2016. godine. Naš rad se zasniva na učešću u troškovima što podrazumeva da preduzeća koja postanu naši klijenti plaćaju deo projektnih troškova u iznosu od 25- 75% za projekte u koje su uključeni domaći konsultanti, dok na projektima većeg obima koji zahtevaju podršku međunarodnih konsultanata, klijent obično plaća 10% troškova prvog i 50% troškova drugog projekta.

Molimo posetite sajt EBRD-a za dodatne informacije o kriterijumima za učešće, obimu usluga i načinu prijavljivanja.

Napomena: ovaj Javni poziv u celosti menja Javni poziv koji je objavljen 05.09.2013.

Link

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

fp7logo-maliEVROPSKA KOMISIJA

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

Poziv za podnošenje predloga projekata:
FP7 – Kapaciteti – Istraživačke infrastrukture – 2013 – 2

Specifični program: Kapaciteti – Istraživačke infrastrukture

•    Opšti cilj:
–  optimizacija korišćenja i razvoja najboljih istraživačkih infrastruktura koje postoje u Evropi i pomoć u stvaranju novih istraživačkih infrastruktura od panevropskog interesa, u svim oblastima nauke i tehnologije, neophodnih evropskoj naučnoj zajednici da ostane na čelu unapređenja istraživanja, kao i podrška privredi u jačanju svoje osnove znanja i tenhološke stručnosti.

Akcija: 1.3. Podrška razvoju politike i implementaciji programa  
INFRA-2013-3.1: Podrška akcijama vezano za razvoj politike, uključujući međunarodnu saradnju, za e-infrastrukturu

•    Cilj:
–  poboljšanje efikasnosti i koherentnosti nacionalnih i EU istraživačkih politika i međunarodne saradnje u oblasti istraživačkih infrastruktura.

•    Očekivani uticaj:
–  jačanje razvoja konzistentne i dinamične evropske politike e-infrastrukture;
–  promovisanje usklađenosti nacionalnih i EU istraživačkih infrastrukturnih politika, omogućavanje interoperabilnosti e-infrastrukture i doprinos nastanku integrisanih interdisciplinarnih usluga u istraživanju;
–  promovisanje inovativnog korišćenja računarstva visokih performansi (HPC) od strane malih i srednjih preduzeća;
–  podrška uključivanju šireg spektra aktera u razvoju, radu i upotrebi e-infrastrukture, kao i  učešću građana u naučnom procesu;
–  rešavanje specifičnih potreba za međunarodnom saradnjom u razmeni infrastrukture podataka, i na taj način postizanje kritične mase i vođenje globalnih politika, kao i postavljanje osnova i jačanje uloge evropske privrede u korišćenju podataka dostupnih preko globalne infrastrukture podataka.

•    Teme:
–  davanje političke podrške za e-infrastrukture, u jednoj od sledećih oblasti:
1.    okupljanje nacionalne i panevropske e-infrastrukture i istraživačkih infrastrukturnih inicijativa i zainteresovanih strana (naročito e-IRG i ESFRI) u pogledu boljeg rešavanja zajedničkih potreba vezanih za istraživačku infrastrukturu kroz ponudu e-infrastrukture;

2.    ispitivanje izvodljivosti mreže HPC nadležnih centara širom EU u pružanju usluga privredi, posebno malim i srednjim preduzećima;

3.    negovanje veće evropske uloge i učešće sa relevantnim zainteresovanim stranama u globalnim inicijativama vezano za infrastrukturu podataka, posebno Savezu za istraživanje podataka (RDA) (ovo uključuje olakšavanje učešća evropske privrede kako bi se iskoristile mogućnosti za nastanak proizvoda i usluga na osnovu veće dostupnosti interoperabilnih podataka);

4.    razvoj smernica radi šire primene e-infrastrukture u cilju davanja podrške učešću građana u svim fazama naučnog razvojnog procesa, uključujući definisanje istraživačkih ciljeva.

Osnovni podaci o pozivu   

•    Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 3. decembar 2013. (17:00)

•    Indikativni budžet: 2.500.000 evra
Šeme finansiranja: akcije koordinacije i podrške – pomoćne akcije (CSA-SA)

•    Prihvatljivi aplikant: bilo koje pravno lice

•    Napomena:
–  maksimalno jedan predlog po oblasti biće finansiran u okviru ovog poziva;
–  svaki predlog treba da pokrije samo jednu od opisane četiri oblasti.

Dodatne informacije

•    Vebsajt FP7 programa:
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/home_en.html

•    Dokumenti poziva:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7

•    Portal za aplikante:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ (izabrati “FP7 calls”)

•    Kontakt tačke u DG CONNECT Evropske komisije:
–  za opšta pitanja o pravilima FP7 projekata kontaktirati Službu za informacije  o FP7 programu Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/research/enquiries

–  za druga pitanja u vezi sa ovim pozivom kontaktirati:
CONNECT-RI-CALLS@ec.europa.eu

–  za neformalne savete u vezi sa ovim pozivom kontaktirati:
Tsvetanka Kalfin i Darko Karacic
name@ec.europa.eu

•    Nacionalne kontakt tačke:
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/nationalcontactpoint

Darko Đukić
Srbija – FP7 – Nacionalna kontakt tačka (NMP NCP)
Jedinica za implementaciju projekata, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija
Tel:  011-3088795
Fax: 065-2009099

Detaljnije

Konkurs – rekonstrukcija ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

fishing-parkPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – rekonstrukcija ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

Konkurs traje:
21.09.2013. do 29.11.2013.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali).

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 70.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju:
‐ privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture.

Sva privredna društva koja konkurišu moraju imati  sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Detaljnije