Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs – poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda

cowshedPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u 2014. godini

Predmet konkursa i namena sredstava:
1.    adaptacija objekata za preradu mleka i mesa;
2.    nabavke nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka,
3.    nabavke novih linija, opreme i mašina, u cilju modernizacije kapaciteta u pogledu higijene i kvaliteta mesa i proizvoda od mesa.

Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici sa teritorije AP Vojvodine:
1.    Fizičko lice – nosilac ili članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstava,
2.    Zemljoradnička zadruga – registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
3.    Preduzetnik – fizičko lice upisano u Agenciju za privredne registre i registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 40.000.000,00 dinara. Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost investicije.

Konkurs je otvoren zaključno sa 14.11.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za opremanje domova učenika u AP Vojvodini za 2014. godinu

studentski domPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za opremanje domova učenika u AP Vojvodini za 2014. godinu

Konkurs za opremanje ustanova učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

Rok za prijavu konkursa je 7. novembar 2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za opremanje srednjih škola u AP Vojvodini za 2014. godinu

classroomPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za opremanje srednjih škola u AP Vojvodini za 2014. godinu

Konkurs za opremanje škola za srednje obrazovanje i vaspitanje u AP Vojvodini za 2014. godinu.

Rok za prijavu konkursa je 7. novembar 2014. godine.

Detaljnije

Otvoren konkurs fotografije na temu ekologije i kulture življenja

disiteUDRUŽENJE O3one

Otvoren konkurs fotografije na temu ekologije i kulture življenja

Udruženje O3one, uz podršku Sekretarijata za očuvanje životne sredine grada Beograda, organizuje foto konkurs pod nazivom „Dišite“.
Tema konkursa je očuvanje životne sredine, ne samo u ekološkom, već i u sociološkom i kulturološkom smislu. Ovaj konkurs bi trebalo da probudi razmišljanje o novoj dimenziji ekologije- o kulturi življenja kao osnovi „čistog“ života.

Učesnici konkursa bi trebalo da pošalju dve fotografije koje pokazuju dobre i loše strane „kulture življenja“ na mail konkurs@o3one.rsili na Instagram sa hashtag-om #o3dishi.

Konkurs je otvoren do 07.11.2014. godine, a stručni žiri u sastavu: Ivana Bojić, Nebojša Babić i Saša Preradović, će do 14. novembra doneti odluku o pobedniku konkursa, koji će kao nagradu imati priliku da organizuje samostalnu izložbu u galeriji O3one, na Andrićevom vencu.

Detaljnije

Javni konkurs za projekte zaštite životne sredine

hands-plantsOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za projekte zaštite životne sredine

Na osnovu Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu, a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2014. godinu predsednik opštine Kanjiža  raspisuje javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja građana iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Sredstva u iznosu od 300.000,00 dinara dodeljuju se za realizaciju projekata u skladu sa Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu i to:
– programi i projekti za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine –  100.000,00 dinara
– za sufinansiranje obrazovnih i drugih aktivnosti kao i edukaciju kojom se doprinosi jačanju svesti o potrebi zaštite i unapređenja životne sredine (štampanje propagandnog materijala – mape (informatora), izrada i postavljanje informativnih tabli) –  200.000,00 dinara

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža, što udruženja potvrđuju rešenjem o upisu u registar.

Rok za podnošenje prijava je 05. novembra 2014. godine, do 13,00 časova.

Detaljnije

Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju programa udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite

Social-Care-1MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju   programa / projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini

PREDMET OGLAŠAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije- Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, pruža podršku programima / projektima koji su, iz oblasti javnog interesa, u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite koji imaju za cilj uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanje kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite.

KRITERIJUMI KOJE UDRUŽENJE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Na konkursu može da učestvuje udruženje:

  • koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09), na teritoriji Republike Srbije;
  • koje program / projekat realizuje na teritoriji Republike Srbije;
  • koje je direktno odgovorno za pripremu i realizaciju programa / projekta;
  • koje je podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju programa / projekta, ukoliko je bilo nosilac programa / projekta prethodne godine, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa / projekta, to jest ono koje je podnelo godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre;
  • koji nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
  • koje u poslednje dve godine nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
  • koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE ILI UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENJA

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje ili učešće u finansiranju programa / projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini, koji je obezbeđen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 116/14 od 27.10.2014. godine), iznosi 226.000.000,00 dinara (slovima: dvestotinedvadesetšestmilionadinara).

Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog programa/ projekta.

Maksimalan iznos sredstava po programu / projektu je 2.000.000,00 (slovima: dvamilionadinara) dinara.

Rok za podnošenje prijave i predloga programa / projekta na ovaj javni poziv / konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva tj. do 12.11.2014. godine.

Detaljnije

Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

eu-zastava-ap_fEVROPSKA ASOCIJACIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU – ALDA

Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA, kontinuirano podržava aktivnosti u oblasti aktivnog evropskog građanstva. U tom smislu, odlučili smo da otvorimo poziv za podnošenje predloga u toj oblasti za aktivnosti i događaje koji se održavaju do kraja 2014, a kojima će za realizaciju biti potrebna delimična podrška sa naše strane.
Prijave treba da budu posvećene unapređenju glavnih ciljeva ALDA, što je lokalna demokratija i dobro upravljanje u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva i učešće građana u donošenju odluka. Oni bi trebalo da promovišu aktivno učešće građana u javnim poslovima EU, debatama i politikama i rade na sveukupnom integrisanju Evropske unije. Prijave treba da budu povezane sa prethodnim i narednim godinama (EG Građani – 2013/2014;EG Razvoj – 2015)

Uslovi su sledeći:
Aplikanti su lokalne vlasti ili organizacije civilnog društva;
Događaji mogu biti konferencije ili rasprave, seminari, treninzi, kampanje i drugi elementi vidljivosti;
Događaji treba da se održavaju u Belgiji, Češkoj, Estoniji, Finskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Luksemburgu, Slovačkoj i Holandiji (restriktivni spisak zemalja);
Bilo bi poželjno da se događaj bavi partnerstvom između civilnog društva i lokalnih vlasti;

Kofinansiranje od strane podnosilaca prijava će ići na sledeći način:
Kada ALDA dodeljuje 1.000 evra, aplikant će uložiti minimum 1.000 evra za kofinansiranje (ukupno 2.000 evra po događaju)
Kada ALDA dodeljuje 2.000 evra, aplikant će uložiti minimum 3.000 evra za kofinansiranje (ukupno 5.000 evra po događaju)
Kada ALDA dodeljuje 3.000 evra, aplikant će uložiti minimum 7.000 evra za kofinansiranje (ukupno 10.000 evra po događaju)

VAŽNO: kofinansiranje od strane aplikanta ne može da potiče iz fondova i projekata EU.

Izveštaj će morati da sadrži listu troškova zajedno sa njihovim računima.

Aktivnost treba da se završi pre 31.decembra 2014.;

Aktivnost treba da pominje podršku ALDA i podršku od strane programa Evropa za građane prikazivanjem logoa ALDA i programa Evropa za građane u agendama i drugim glavnim dokumentima.

Rok za prijavu: 10. novembar 2014.

Detaljnije

Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti

paris_1MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini
 
Predmet
Predmet Konkursa je selekcija programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini. Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti (uz obavezan prevod /titl):

•    likovni programi i multimedija,
•    muzički programi,
•    književna predstavljanja,
•    audio-vizuelni projekti i projekcije,
•    tematski paneli, tribine, okrugli stolovi,
•    manji scenski nastupi,
•    promotivne aktivnosti (kulturni turizam i sl.).

Cilj
Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz nacionalnu podršku programima/ projektima koji će biti selektovani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva, kulturnih industrija, kao i kulturnog nasleđa. Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje.

Kriterijumi
Programi/ projekti koji su predmet Konkursa moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja.

Program/ projekat treba da sadrži predlog koncepta, predlog idejnog rešenja (vizuelnog) i finansijskih projekcija u skladu sa premisama predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost programa/ projekta.

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, čija odluka će biti poznata do kraja 2014. godine, kako bi se na vreme definisao program Kulturnog centra Srbije u Parizu za 2015. godinu.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs):
2. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu),
3. Kopija rešenja o registraciji,
4. Detaljan opis projekta,
5. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima),
6. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva,
7.  Opciono – vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u.

•    Poresko identifikacioni broj
•    Matični broj
•    Ime ovlašćenog lica

Konkurs je otvoren do utorka, 25. novembra 2014. godine.

Detaljnije

Javni poziv – Efikasno korišćenje energije

kids-learn-save-energyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2014. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

I Pravo učešća na konkursu
Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu , na poziciji 526, konto 481-dotacije nevladinim organizacijama, ekonomska klasifikacija 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

II USLOVI KONKURSA:
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara);
2.    Maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 200.000,oo dinara;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji;
5.    Projekat ne može trajati kraće od 60 dana
6.    Projekat mora biti realizovan do 01. juna 2015. godine;
7.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim Konkursom;
8.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje;
9.    Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Detaljnije

Pokreni se za posao

pokreni se za posaoENECA NIŠ

Pokreni se za posao

Program „Pokreni se za posao“ pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis, a svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa.

Nakon 278 malih porodičnih preduzeća, pokrenutih ili osnivanih u okviru Programa „Pokreni se za posao“ na teritorije cele Srbije i oko 1.000 ljudi kojima je omogućeno da se zaposle, kompanija Filip Moris i nastavlja da pomaže mladim preduzetnicima.

Program sprovodi udruženje građana ENEKA (www.eneca.org.rs) iz Niša, a zahvaljujući finansijskoj podršci kompanije Filip Moris biće dodeljena bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodičnih preduzeća. Osim toga, budućim preduzetnicima, obezbeđene su poslovne i stručne obuke, kao i stalna savetodavna pomoć.

O tome koliko je preduzetnički duh prisutan u Srbiji govori i podatak da se na prošlogodišnjem konkursu za 110 grantova prijavilo čak 3.300 potencijalnih korisnika.

Ukoliko imaš preduzetnički duh i dobru poslovnu ideju koju želiš da ostvariš, prijavi se za program „Pokreni se za posao!“. Možda baš ti postaneš jedan od 100 preduzetnika širom Srbije koji će ove godine osnovati ili unaprediti sopstveni posao.

Uradi nešto za sebe! Pokreni se za posao!

Ovogodišnji konkurs traje od 17. oktobra 2014. do 31. januara 2015. godine. Sve o detaljima konkursa možete pogledati na sajtu www.pokrenisezaposao.rs

Detalji