Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za subvencionisanje preduzetnika – Razvoj i revitalizacija poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

kezmuves-gerencserPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 11 – 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 2.000.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 3.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Konkurs predstavlja osnov za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).
 
CILJEVI FINANSIRANJA:

• Podrška projektima koji će putem investicionih ulaganja u opremu obezbediti unapređenje i razvoj procesa proizvodnje u oblasti starih zanata ( kapitalne subvencije);

• Podrška nabavci proizvodnog materijala kako bi se pomoglo da ožive gotovo nestale veštine pojedinih starih zanata (tekuće subvencije).

USLOVI ZA UČEŠĆE:

• Pravo učešća imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica ( u daljem tekstu: preduzetnik/pravno lice) iz sektora poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji AP Vojvodine, registrovani u Agenciji za privredne registre.

• Preduzetnik/pravno lice može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća:

– od 150.000,00 dinara za tekuće subvencije

– od 300.000,00 dinara za kapitalne subvencije

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: „Ne otvarati – JAVNI KONKURS – STARI ZANATI-SUBVENCIJE”, poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Preduzetnik/pravno lice korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 i 97/13).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

SREDSTVO OBEZBEĐENJA:

Korisnik kome se odobre sredstva, u obavezi je da kao sredstvo garancije urednog izvršenja obaveza dostavi Sekretarijatu dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, registrovane u poslovnoj banci.

Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014. godine, do 12 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4668.

Detaljnije

Konkurs nevladinim organizacijama – Razvoj i revitalizacija poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

stari zanati alatiPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat ), dodeljuje bespovratna sredstva, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu, aktivnost 11, ekonomska klasifikacija 4819 – dotacije ostalim neprofitnim intitucijama u iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) u cilju razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u AP Vojvodini.

CILJEVI KONKURSA:

• podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme i/ili materijala kojima će se omogućiti i unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;
• podrška programima za obučavanje kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.

USLOVI ZA UČEŠĆE:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 (slovima: tristotinehiljada dinara).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: „Ne otvarati JAVNI KONKURS – STARI ZANATI-NVO”, poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

SREDSTVO OBEZBEĐENJA:

Korisnik kome se odobre sredstva, u obavezi je da kao sredstvo garancije urednog izvršenja obaveza dostavi Sekretarijatu dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, registrovane u poslovnoj banci.

Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014. godine, do 12 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 46 68.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica

welcomePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 28.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu u okviru aktivnosti 01 – Sprovođenje programa Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Javni poziv) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica (u daljem tekstu: Sekretarijat) odobrava se i poslodavcima koji su zahtev sa biznis planom podneli po Javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini broj 133-401-752/2014 od 31.03.2014. godine.

Subvencija iznosi 130.000,00 dinara po nezaposlenom licu, odnosno 150.000,00 dinara za zapošljavanje lica starijeg od 50 godina.

Subvencija se uplaćuje na namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo).

Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na Subvenciju može ostvariti poslodavac pod uslovom:

1. da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;

2. da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

3. da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

4. da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

5. da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

6. da je nezaposlenom, za koga se traži subvencija, radni odnos na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, prestao najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva;

7. da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

1. državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja;

2. podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva – šifre 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.9);

3. korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;

4. privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013);

5. podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodređeno vreme prestao u periodu kraćem od 12 meseci do dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva

1. zahtev sa biznis planom;

2. pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;

3. fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;

4. potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5. poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;

6. završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;

7. obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim pod 3, 4. i 5. Uslova za podnošenje zahteva.

Poslodavci koji su podneli zahtev po Javnom pozivu od 31.03.2014. godine, nadležnoj filijali NSZ dostavljaju Izjavu da nije došlo do promene podataka navedenih u podnetom biznis planu, te da se isti može koristiti za ovaj Javni poziv.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – stariji od 50 godina, mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).

U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Predlog odluke donosi direktor filijale NSZ.

Saglasnost na predlog odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.

Konačnu odluku, na osnovu Predloga i Saglasnosti, donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar).

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Pokrajinski sekretar, direktor filijale NSZ i podnosilac zahteva, u roku do 15 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

– dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

– dve fotokopije kartona deponovanih potpisa za namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo);

– odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;

– pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

ZA PREDUZETNIKA:

1. za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,

2. za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).

3. za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

– za zapošljavanje do 10 lica – ugovorno jemstvo ili hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u vrednosti iznosa subvencije;

– za zapošljavanje više od 10 lica – hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

ZA PRAVNO LICE:

1. za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;

2. za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

– za zapošljavanje do 10 lica – ugovorno jemstvo ili hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u vrednosti iznosa subvencije;

– za zapošljavanje više od 10 lica – hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

Posebnim odobrenjem Pokrajinskog sekretara, poslodavcima koji zapošljavaju više od 10 lica može se, kao dodatno sredstvo obezbeđenja, odobriti založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije. Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila, a pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Sekretarijata.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Menice, u skladu sa Zakona o platnom prometu („Sl.list SRJ”, br. 03/02 i 05/03 i „Sl.glsanik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl.glasnik RS”, br. 56/11), podnosilac zahteva mora izvršiti upis menica u Registar menica i ovlašćenja.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava dužan je da:

1. zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;

2. redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;

3. obavesti filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da toku ugovorne obaveze delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionim jedinicama NSZ.

Rok za podnošenje zahteva, u pisarnici nadležne filijale NSZ na teritoriji AP Vojvodine, je do 14. novembra 2014. godine do 15,00 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

IncreasePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu u okviru aktivnosti 05 – Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, ekonomska klasifikacija 4542 – Kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta i 13 00 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA:

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

• da su registrovani i imaju sedište na teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine;

• da su pozitivno poslovali u 2013. godini;

• da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda.

Sredstva za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme se odobravaju na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca mašine ili opreme.

Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše jednom prijavom.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1) Popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;

2) Predračun ili ponuda dobavljača/prodavca mašine ili opreme;

3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim de minimis državnim pomoćima;

4) Fotokopija Izvoda o registraciji privrednog subjekta iz APR;

5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa drugim kvartalom 2014. godine;

6) Fotokopija potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu (dokaz o pozitivnom poslovanju);

7) Bruto bilans (zaključni list) sa iskazanim računom 203-kupci u inostranstvu, za 2013. godinu (ukoliko je podnosilac prijave na Konkurs izvoznik);

8) Potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave na Konkurs da podnosilac prijave ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti koje izdaje Nacionalna služba za zapošnjavanje (ukoliko podnosilac prijave na Konkurs ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom).

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Preduzetnik, mikro i mala pravna lica kojima sredstva budu odobrena dužna su da prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostave:

– dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ukoliko je odobreni iznos sredstava do 650.000,00 dinara;

– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruke veće vrednosti od iznosa subvencije ukoliko je odobreni iznos subvencije veći od 650.000,00 dinara.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Dodeljena subvencija po preduzetniku, mikro ili malom pravnom licu ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara (sa PDV).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Korisnik kojem su dodeljena sredstva, zaključiće ugovor sa Sekretarijatom u kojem će biti regulisana međusobna prava i obaveze, kao i način pravdanja odobrenih sredstava.

Prednosti prilikom odlučivanja imaju preduzetnici/pravna lica

• kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;

• koji obavljaju proizvodnu delatnost;

• koji su izvozno orijentisani;

• koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Prijave na Konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti preduzetništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za dostavu dokumentacije je do 14. novembra 2014. godine, do 12,00 časova.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane, nekompletne i neoverene, neće se uzimati u razmatranje.

Pravna lica organizovana kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS”, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 i 97/13).

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4250.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona

industrial-zonePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu u okviru aktivnosti 05 – Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

NAMENA SREDSTAVA:

Sredstva su namenjena za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona kao što su: saobraćajnice, elektroinstalacije (trafo stanice, nisko-naponska mreža, javno osvetljenje), vodovodna i kanalizaciona mreža, protivpožarna mreža, telefonske instalacija, gasne instalacije i dr.

CILJEVI KONKURSA:
• podrška efikasnijem infrastrukturnom opremanju industrijskih zona;
• poboljšanje privrednih aktivnosti;
• obezbeđivanje povoljnijih uslova za privlačenje investicija;
• povećanje zaposlenosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:
• Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave u Autonomnoj pokrajini Vojvodini sa jednom konkursnom prijavom, koje imaju izrađen Glavni projekat (projektno-tehnička dokumentacija) za infrastrukturno opremanje industrijske zone.
• Maksimalan iznos traženih sredstava ne može biti veći od 12.000.000,00 dinara.
• Rok za završetak projekta za koje se traže sredstva je 30.09.2015. godine

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

• popunjen i overen obrazac prijave na Konkurs;
• izvod iz Glavnog projekta (deo projektno-tehničke dokumentacije projekta za koji se traže sredstva na Konkursu);
• potpisana i overena izjava o dosadašnjim ulaganjima lokalne samouprave u infrastrukturno opremanje industrijske zone;
• potpisana i overena izjava da je lokalna samouprava izmirila dospele obaveze prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Prijave na Konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Prijave na konkurs se dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na koverti: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs- infrastruktrno opremanje industrijskih zona”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014. godine do 12,00 časova.

Prijave koje budu dostavljene nakon navedenog roka iz prethodnog stava, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte neće biti uzimane u razmatranje.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od traženih sredstava.

Dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova ili putem telefona: 021/487–4248 i 487-4250.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijam

improvingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udrženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja roma i romkinja

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građanima u iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16 – na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja.

CILJEVI FINANSIRANJA:

• Podrška programima i aktivnostima kojima se afirmiše implementacija i primena Strategije za unapređivanje položaja Roma na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem integracije Roma i Romkinja u društvene tokove.

• Osnaživanje Roma i Romkinja, lidera/ki romskih neprofitnih organizacija/udruženja građana za uključivanje u procese donošenja odluka, planiranje i sprovođenje strateških planova, pre svega na lokalnom nivou.

• Promocija i integrisanje principa rodne ravnopravnosti u romskoj, ali i u većinskoj zajednici, posebno javnim akcijama i kampanjama koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti;

• Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje preduzetništva kod Roma i Romkinja.

USLOVI ZA UČEŠĆE:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 250.000,00 dinara (dvestotinepedesethiljadadinara).

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

• Popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti položaj Roma i Romkinja sa planom utroška sredstava-budžetom projekta
• Rešenje o registraciji podnosioca prijave,
• Fotokopija rešenja o PIB-u.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnom obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

SREDSTVO OBEZBEĐENJA:

Korisnik kome se odobre sredstva, u obavezi je da kao sredstvo garancije urednog izvršenja obaveza dostavi Sekretarijatu dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, registrovane u poslovnoj banci.
 
Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014. godine, do 12 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 4277, 021/487 42 55.

Detaljnije

Dodela bespovratnih sredstava udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

gender_equalityPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara (slovima: šestmilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILJEVI FINANSIRANJA:

• Podrška programima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena;
• Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanja novih znanja i veština, promovisanja preduzetništva, unapređenja volonterskog rada i sl;
• Podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama;
• Podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje saradnja civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova;
• Podrška programima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja žena, naročito udruženja i neprofitnih organizacija čiji su programi usmereni na ranjive grupe žena;
• Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara (tristohiljadadinara).
3. Neprofitne organizacije/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

• rešenje o registraciji podnosioca prijave;
• fotokopiju rešenja o PIB-u;
• popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i
• budžet projekta.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs. i dostavljaju sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti na navedenu adresu sa naznakom: “Ne otvarati – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini”.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac projekta će sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova potpisati ugovor kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

DOKUMENTACIJA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA:

Korisnici sredstava predaju davaocu sredstava dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.
 
Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je do 14. novembra 2014. godine do 12.00 časova.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4304.

Detaljnije

Javni konkurs za udruženja građana za su/finansiranje projekata koji doprinose promociji u oblasti elektronskih komunikacija

Informaciono drustvoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara (slovima: šestmilionadinara), obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 7 Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Razvoj informacionog društva i primena informaciono komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) doprinosi razvoju u svim aspektima društva.

U okviru Evropske unije IKT su prepoznate kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se „Digitalna agenda za Evropu”, što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije. Digitalnu agendu za Srbiju čine Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10) i Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10).

Ciljevi sufinansiranja i finansiranja su:

– Podrška projektima koji se odnose na organizaciju konferencija i drugih događaja (seminari, radionice, okrugli stolovi i slično), koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva;

– Podrška projektima koji uključuju građane AP Vojvodine u razvoj informacionog društva, razvoj znanja i veština povezanih sa IKT, jačanje uloge IKT u sistemu obrazovanja;

– Podrška projektima i aktivnostima udruženja građana za jačanje sopstvenih kapaciteta u oblasti IKT.

Uslovi Konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koja svojim ciljevima afirmišu i podstiču oblasti iz ovog Konkursa;

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 500.000,00 dinara;

3. Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava;

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa;

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjene konkursne obrasce uz opis projekta, fotokopiju izvoda iz statuta udruženja građana u kome se navode ciljevi organizacije;

6. Rok za podnošenje prijave je 14. 11. 2014. godine, do 12,00 časova;

7. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati;

8. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po isteku Konkursa, a nakon izveštaja Komisije. Odluka će biti objavljena na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac poziva da potpiše ugovor. Prilikom potpisivanja ugovora korisnik sredstava dužan je da preda Sekretarijatu dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 3 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta;

9. Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima na srpskom jeziku;

10. Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata: Obrasca za opis projekta, obrasca za narativni opis budžeta, koji su sastavni deo konkursa. Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Za više informacija pozovite sledeće telefone: 021 487 4316 i 021 487 44 83.

Detaljnije

Dodela bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija

hotspotPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 23.239.968,70 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 7 Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, ekonomska klasifikacija 463 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, 01 02 Prihodi iz budžeta – namenski prihodi i 13 02 Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina – namenski prihodi, lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za unapređenje i razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva.

PREDMET KONKURSA JE SUFINANSIRANJE USPOSTAVLJANJA:

1. Hotspot lokacija u opštinama i gradovima u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu

Lokalne samouprave mogu konkurisati za najviše 5 hotspot lokacija. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 100.000,00 dinara po hotspot lokaciji. Sredstva su opredeljena sa ciljem da omoguće građanima korišćenje jedne ili više hotspot lokacija za javni besplatan pristup internetu. Lokalna samouprava je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, kao i da obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje hotspot lokacija. Bespovratna sredstva se mogu koristiti isključivo za uspostavljanje hotspot lokacija. Lokalna samouprava je dužna da uspostavljene lokacije održava u funkcionalnom stanju.

Hotpost lokacija u smislu ovog konkursa je: glavni trg, šetalište, park, otvoreni prostor autobuske i železničke stanice, javni prostor ispred opštinske uprave, javna plaža, javna turistička lokacija, javna mesta od istorijskog i kulturnog značaja i druge značajne lokacije.

2. Sistema video nadzora na raskrsnicama radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja i građana – gradska videonadzorna mreža

Sredstva su namenjena za uspostavljanje sistema video nadzora na raskrsnicama sa nadzornim centrom. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara. Lokalna samouprava je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje gradske videonadzorne mreže, omogući uspostavljanje nadzornog centra, kao i vezu sa nadležnom policijskom upravom. Lokalna samouprava je dužna da uspostavljeni sistem videonadzora održava u funkcionalnom stanju.

3. Sistema video nadzora u vaspitno-obrazovne ustanove radi povećanja bezbednosti učenika

Sistem videonadzora po ovoj tački konkursa je moguće implementirati u osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove. Lokalna samouprava je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, saglasnost obrazovne ustanove za realizaciju projekta kao i da omogući uspostavljanje nadzornog centra u obrazovnoj ustanovi. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 700.000,00 dinara.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za sufinasiranje po svim tačakama konkursa;

2. Lokalna samouprava je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi Odluku opštinskog/gradskog veća o realizaciji i sufinansiranju projekta;

3. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta (www.spriv.vojvodina.gov.rs), i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom : ”Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva ”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Konkurs je otvoren do 14.11.2014. godine do 12 časova

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori

7. U cilju poboljšanja funkcionalnosti hotspot lokacija i sistema videonadzora Sekretarijat će na svojoj stranici (www.spriv.vojvodina.gov.rs) objaviti tehničke preporuke.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/4874316, 487 4324.

Detaljnije

Program sponzorstva

Erste bankeERSTE BANKA

Program sponzorstva

Erste Banka teži dugoročnim i stabilnim partnerstvima, nastoji da strateški pruža podršku projektima i programima, da bude uključena od samog početka i da pored finansijske pomoći pruži i druge oblike podrške partnerima, poput savetodavne, promotivne i organizacione.

Pažljivo pročitajte pravila i uslove konkursa, a ukoliko Vam budu potrebne dodatne informacije, predlažemo da se obratite Službi komunikacija Erste Banke.
Na konkurs za sponzorstva Erste Banke mogu da se prijave:
1. isključivo registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana, društvene organizacije, fondovi i fondacije, omladinske organizacije i sl),
2. institucije (obrazovne institucije, kulturni centri i sl),
3. mediji.

Važna napomena: jedan podnosilac može maksimalno da podnese 3 prijave, ali se po jednom podnosiocu može maksimalno podržati jedan program/projekat.

Osnovni kriterijumi koji se razmatraju su:
1. Oblast kojom se projekat bavi mora biti u skladu sa oblastima koje su prioritet za Banku, a to su:
– kultura i umetnost (projekti i programi koji se bave aktuelnim temama u društvu, kreativne industrije, savremena umetnost, umetnost i inkluzija i sl)
– popularizacija nauke (na inovativan način zanimljiv široj javnosti)
– preduzetništvo (mikropreduzetništvo, socijalno preduzetništvo, strat up).
2. Geografska rasprostranjenost – Banka isključivo podržava projekte koji se realizuju u mestima u kojima posluje (lista gradova u kojima Erste Banka posluje).
3. Vidljivost i promocija podrške Banke – važno je da postoji prostor da se na adekvatan način promoviše partnerstvo, a predlog inicijatora projekta je uvek dobrodošao.

Erste Banka ne sponzoriše:
1. pojedince (u smislu pokrivanja njihovih individualnih troškova putovanja, studija, profesionalnog razvoja, učešća na konferencijama, lečenja i sl);
2. aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa, kao ni programe koji u sebi sadrže bilo kakvo političko usmerenje;
3. aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije;
4. aktivnosti i programe koji su usmereni na promovisanje nacionalnih grupa;
5. organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje, etničku, polnu, rasnu, versku ili bilo koji drugi vid diskriminacije;
6. organizacije/grupe u smislu pružanja isključivo institucionalne podrške, tj pokrivanja samo operativnih troškova,
7. organizacije/grupe u smislu pružanja infrastrukturne podrške, tj pokrivanja troškova renoviranja, građevinskih radova i kupovine opreme.

Maksimalni iznos sponzorstva je milion dinara bruto (sa uračunatim PDV-om).

Konkurs za sponzosrstva se raspisuje jednom godišnje. Raspis konkursa zvanično traje od 1. do 30. novembra za projekte koji se realizuju u narednoj godini. Do kraja januara se donose odluke i izbor programa koji će biti sponzorisani.

Prijave se podnose isključivo onlajn popunjavanjem Prijavnog formulara za sponzorstva u periodu od 1. do 30. novembra do ponoći. Prijave pristigle pre ili nakon navedenog roka, kao i u slobodnim formama se ne uzimaju u razmatranje.

Selekciju prijava radi Služba komunikacija Erste Banke, koja je zadužena za sprovođenje programa ulaganja u zajednicu. Nakon selekcije tima Službe komunikacija preporuka liste programa koji treba da budu sponzorisani se predaje direktoru Službe komunikacija. Finalne odluke za podršku pojedinih projekata odobrava Izvršni odbor Banke na predlog direktora Službe komunikacija.

U slučaju da Vam je sponzorstvo dodeljeno, kontaktiraće Vas neko iz Službe komunikacija i objasniti vam dalju proceduru oko potpisvanja ugovora i prebacivanja odobrenih sredstava.

Važna napomena: U procesu donošenja odluka nije neophodno imati račun u Erste Banci, ali odobrena sponzorska sredstva se isključivo prebacuju na račun otvoren u Erste Banci. Ovo pravilo ne važi samo za budžetske korisnike.

Detaljnije