Arhiva ‘Konkursi’

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva
u AP Vojvodini u 2018. godini

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.

Detaljnije

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

Definisani programski zadatak:
„Opremanje osnovnih i srednjih škola opremom i rekvizitima u okviru zatvorenih prostora, i to velikih i malih sala”

PROGRAMSKI ZADATAK
Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tač. 9) Zakona o sportu: unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Programski zadatak se odnosi se na opremanje do 50 osnovnih i srednjih škola paketom sportske opreme i rekvizita, u okviru zatvorenih sportskih objekata, i to velikih i malih školskih sportskih sala:

 • programski zadatak je aktivnost utvrđena Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji od 2014 do 2018 („Sl. glasnik RS“, br. 1/15), koja se sastoji u opremanju škola funkcionalnim spravama (opremom) i rekvizitima prema prethodno utvrđenim prioritetima, u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport; opšteg cilja 7.1.1. Unapređen školski i rekreativni sport; posebnog cilja 7.1.1.1. Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za realizaciju aktivnosti školskog sporta;
 • cilj programskog zadataka je da više dece i omladine školskog uzrasta učestvuju u fizičkom vežbanju i organizovanim sportskim aktivnostima unutar školskog sporta:
 • očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da se poveća broj dece i omladine koja se organizovano bave sportom, odnosno sportskim aktivnostima za 15-20% do 2018. godine u skladu sa Nacionalnom Strategijom;
 • paket sa sportskom opremom i rekvizitima treba da sadrži: dva bezbedna gola, mreže za bezbedne golove, dve košarkaške table, dva obruča za košarkaške table, dve mrežice za košarkaške table, jedna odbojkaška mreža, ukupno 40 lopti (po 10 za fudbal, košarku, odbojku i rukomet).
 • Nosilac programa vrši nabavku, skladištenje, osiguranje i distribuciju opreme i rekvizita. Sva oprema i rekviziti moraju imatu potrebne sertifikate i deklaracije proizvođača;
 • montažu golova i košarkaških tabli (odbojkaške mreže) od strane stručnih lica obezbeđuju škole u kojima će se realizovati program;
 • nosilac programa pri planiranju, izradi i upravljanju programskim ciklusom treba da primenjuje usvojene međunarodne standarde za upravljanje programima i obavezno je korišćenje Matrice logičkog okvira i SWOT analize;
 • metodologija i aktivnosti u okviru programskog zadataka u predloženom programu moraju se temeljiti na sledećim prioritetima i kriterijumima:

1. izbor škola u kojima će se realizovati program se vrši, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, na sledeći način: do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe; do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

2. mora se obezbediti raspodela sportske opreme i rekvizita u svih 29 upravnih okruga obrazovanih skladu sa Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS”, broj 15/06), uz uzimanje u obzir da su prethodnom aktivnošću Ministarstva koja je realizovana školske 2011/2012. i 2017/2018. godine .

 • vreme realizacije programske aktivnosti je školska 2018/2019 godina.
 • prva faza, sprovođenje javne nabavke i realizacija do 30. septembra 2018. godine, druga faza, distribucija i montiranje opreme i rekvizita u školama do 31. decembara 2018. godine.
 • izveštavanja o realizaciji odobrenog programa se vrši u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta i ima obavezu da nadzire korišćenje sprava i rekvizita u narednim godinama.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – NOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

 • da je Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine i Akcionim planom za njenu primenu („Službeni glasnik RS”, broj 1/15) prepoznat kao nosilac aktivnosti u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport;
 • da je u skladu sa Zakonom o sportu nadležan i registrovan za obavljanje sportskih delatnosti na obezbeđenju uslova za praćenje, razvoj i unapređenje bavljenja dece sportom, uključujući i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport;
 • da je sa uspehom već realizovao programske zadatke sličnog sadržaja i da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa na nacionalnom i lokalnom nivou i da poseduje odgovarajuće resurse, posebno u pogledu osoblja;
 • da bude registrovan u skladu sa zakonom;
 • da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
 • da isključivo posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;
 • ima sedište u Republici Srbiji;
 • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
 • da je prethodno obavljao delatnost najmanje tri godine;
 • da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
 • da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina;
 • da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa-kapaciteti u broju ljudi koji će biti angažovani za realizaciju programa;
 • da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • da nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predloge posebnog programa mogu u skladu sa članom 116. stav 4. Zakona o sportu da podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, kao i druge organizacije u oblasti sporta;

OSTALI KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANJA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:

 • da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
 • da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 • da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
 • da su ispunjeni drugi uslovi u pogledu kvaliteta i sadržine utvrđeni Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

3. Odobreni program se finansira u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

4. Odobreni program se finansira prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

5. Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova

6. Odobreni program se finansira jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

7. Predlog programa se odobrava se u zavisnosti od toga da li je za program potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

8. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Javnom pozivu.

9. Ministarstvo omladine i sporta odobrava jedan program po ovom Javnom pozivu.

10. Sa nosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

11. Nosilac programa vrši nabavku (skladištenje, osiguranje i distribuciju) sportske opreme i rekvizita u okviru odobrenog programa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

1. propratno pismo;

2. obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:

1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR);

2. kopija ugovora sa bankom;

3. kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD, fleš).

KONKURS JE OTVOREN DO 21. jula 2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu ‒ za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini dodeliće ukupno 299.900.000,00 dinara.

Sredstva po ovom javnom konkursu dodeljivaće se po postupku i kriterijumima utvrđenim Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini („Službeni list APV”, br. 10/18 i 33/18).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava dodeljenih po ovom javnom konkursu dužni su da programe, mere i aktivnosti realizuju do 31. decembra 2018. godine.

PREDMET KONKURSA

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini, po ovom javnom konkursu, dodeliće ukupno 235.000.000,00 dinara za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, mera i aktivnosti, za podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, kako bi se obezbedilo pružanje adekvatne i kvalitetene usluge smeštaja u skladu sa specifičnim potrebama sledećih korisnika:
­- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu s roditeljima, starateljom i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima;
-­ odraslih i starijih čiji su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Sredstva iz člana 2. Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini („Službeni list APV”, br. 10/18 i 33/18), u visini od 235.000.000,00 dinara mogu se dodeliti ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, a namenjena su za podizanje kvaliteta i standardizaciju usluga koje se pružaju korisnicima na smeštaju.
Na konkursu ne mogu učestvovati indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daju saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada i privredni subjekti.”
Prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva u prethodna dva sprovedena javna konkursa pomenutog sekretarijata, a koji nisu u utvrđenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava ‒ neće se razmatrati.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (broj telefona: 021/487-4400).
Prijave se podnose putem pošte na adresu ‒ Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom ‒ „Za konkurs”.
Prijave koje nisu podnete na utvrđenom obrascu i koje nisu predmet javnog konkursa, kao i neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave od strane subjekata koji nisu predviđeni konkursom), neće se razmatrati.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Dodatne informacije na broj telefona 021/487-4400; imejl ‒ andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni poziv za tehničku podršku lokalnim samoupravama za unapređenje procedura za finansiranje projekata organizacija civilnog društva

SWISS PRO

Javni poziv za tehničku podršku lokalnim samoupravama za unapređenje procedura za finansiranje projekata organizacija civilnog društva

Postanite odgovorniji i transparentniji u prepoznavanju, finansiranju i zadovoljavanju javnih interesa kroz projekte koje razvijaju i sprovode lokalne organizacije civilnog društva.

Program će pružiti tehničku podršku do 10 lokalnih samouprava (LS) da razviju ili unaprede neophodne procese, procedure i propise o finansiranju lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva (OCD) u skladu sa principima dobrog upravljanja, a zatim iste i sprovedu u partnerstvu sa OCD.

Da li ispunjavate sledeće uslove?
• Jedna ste od 99 gradova i opština koji mogu da se prijave za podršku programa Swiss PRO, i pripadate nerazvijenim kategorijama opština, tj. III i IV grupi prema stepenu razvijenosti

• Spremni ste za rad na poboljšanju lokalnog upravljanja u vezi sa temom Poziva, uz stručnu i tehničku pomoć programa, bez finansijskih troškova za lokalnu samoupravu.

Prednost će imati opštine sa nerazvijenim ili manje razvijenim propisima koji se odnose na temu ovog poziva, radi omogućavanja njihovog daljeg razvoja i pružanja adekvatnih usluga građanima u ostvarivanju njihovih potreba i prava.

Poziv se sprovodi u dve faze:
I Tehnička podrška za razvijanje ili unapređenje:
• lokalnih propisa i procedura u vezi sa dodelom sredstava OCD za projekte od javnog interesa
• lokalne politike koja definiše javni interes
• postupka za ponovno procenjivanje javnog interesa
• mehanizma za praćenje projekata koje sprovode OCD i evaluaciju njihovih rezultata

II Podrška za sprovođenje projekata u partnerstvu sa OCD koji obuhvata:
• verifikaciju usvojenih ili ažuriranih propisa za odgovorniji i transparentniji proces finansiranja lokalnih projekata OCD
• objavljivanje novog Javnog poziva za predloge projekata od javnog interesa usmerenog na LS koje su dobile tehničku podršku u I fazi
• obavezno partnerstvo LS sa OCD
• prenos sredstva granta na određeni račun LS za sprovođenje projekta
• finansijsko učešće LSU u iznosu od 10% od ukupne vrednosti projekt

Vrednost granta do 14.000 EUR

Trajanje intervencije: 7 meseci tehničke podrške + 11 meseci za sprovođenje projekta

Kako se prijaviti?
• Preuzmite detaljne informacije o Javnom pozivu kao i prijavne formulare sa internet stranice www.swisspro.org.rs
• Posetite jednu od osam info sesija na kojima ćemo prezentovati detalje Javnog poziva u:
o Šabac, u ponedeljak, 25. juna, Centar za stručno usavršavanje (Nikole Tesle 1A) u 11 časova
o Užice, u utorak, 26. juna, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Nemanjina 52) u 11 časova
o Kragujevac, u sreda 27. juna, Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju (Grada Sirena 15, ulaz br. 2.) u 11 časova
o Kraljevo, u četvrtak 28. juna, Gradska uprava Kraljevo, sala 2 (Trg Jovana Sarića 1) u 11 časova
o Smederevo, u ponedeljak 2. jula, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Goranska bb, 2. Sprat) u 11 časova
o Zaječar, u utorak 3. jula, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (Trg oslobođenja 1) u 11 časova
o Vranje, u sredu 4. jula, Gradska uprava Vranje (Kralja Milana 1), u 11 časova
o Niš, u četvrtak 5. jula, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih (Pariske komune bb) u 11 časova
• Pošaljite popunjene u skladu sa uslovima poziva do 3. avgusta 2018. na rsoc.applications@unops.org
• Zahteve za pojašnjenje uputite na mejl adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 27. jula 2018. godine.

O Pozivu
Ukupan budžet poziva za tehničku podršku i dodelu bespovratne pomoći lokalnim samoupravama je 70.000 evra. Ova inicijativa samo je jedna od aktivnosti koju finansira Vlada Švajcarske kroz razvojni program Swiss PRO u cilju poboljšanog pristupa lokalnih ranjivih grupa njihovim pravima i potrebama putem boljeg obezbeđivanja politika i praksi socijalne uključenosti.

Izbor korisnika će se vršiti evaluacijom i rangiranjem podnešenih prijava za intervenciju.

Više o programu kao i o procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu apliciranja možete saznati na info sesijama i opisu i kriterijumima Javnog poziva u nastavku.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2018. godini

Konkurs je namenjen medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju

I

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) korisnicima će odobriti sredstva u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje jeste: 2.500.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu jeste 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu jeste 1.250.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koje se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje osetljivih grupa, uključujući i internet stranice upisane u Registar medija, i koje objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

1.2. Ciljevi konkursa jesu: ostvarivanje javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata određeni su članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS”, br. 16/16 i 8/17).

 • 1.3.1. Prednosni kriterijumi: višegodišnje iskustvo u proizvodnji medijskih sadržaja na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, odnosno u produkciji medijskih sadržaja na raznim medijskim platformama koje su namenjene osetljivim grupama, veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora realizovati putem registrovanog medija.
Pravo da dobiju sredstva imaju nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz budžeta Republike Srbije i budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, on ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):
1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• popunjen predlog projekta;
• popunjen budžet projekta.

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta:
• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica u odgovarajućem registru;
• fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
• fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa koju je izdalo Regulatorno telo za elektronske medije;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
• ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.
Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, niti sme naknadno činiti sledeće:
• sredstvima dobijenim konkursom angažovati neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celini realizovalo projekat umesto pravnog lica učesnika na konkursu;
• sredstva ili deo sredstava utrošiti na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• sredstva ili deo sredstava utrošiti na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što nije isključivo u vezi s projektom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 6. avgusta 2018. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina iz oblasti javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini

I

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) korisnicima će odobriti sredstva u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje za medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina jeste 4.000.000,00 dinara, pri čemu je za privatna preduzeća opredeljeno 2.000.000,00 dinara, a za nevladine organizacije 2.000.000,00 dinara.

Učesnici na konkursu dužni su da jasno naznače jezik planiranog medijskog sadržaja (u obrascu 1 – prijava, u redu 1.2 Naziv konkursa).
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu jeste 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu 1.000.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i internet stranice upisane u Registar medija.

1.2. Ciljevi konkursa jesu: ostvarivanje javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina, unapređivanje rodne ravnopravnosti, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima na jezicima nacionalnih manjina, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, zaštitu interesa osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja, društvenu brigu o deci, položaj mladih ili starijih građana, zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj i negovanje kulture i umetnosti u AP Vojvodini, afirmaciju multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičkih programa.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata određeni su članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS”, br. 16/16 i 8/17).

1.3.1. Programski prioriteti jesu: unapređivanje medijskih sadržaja u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina; razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica; unapređivanje rodne ravnopravnosti, programi namenjeni deci; unapređivanje položaja i ravnopravnosti manjinskih društvenih grupa; zaštita životne sredine; zdravlje ljudi; unapređivanje medijske pismenosti.

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora realizovati putem registrovanog medija.
Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani, a koji su upisani u Registar medija pri Agenciji za privredne registre (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da je predloženi projekat od značaja za građane Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz budžeta Republike Srbije i budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):
1. Popunjen i overen prijavni obrazac 1 u dva primerka:
• popunjen predlog projekta;
• popunjen budžet projekta.

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta:
• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
• fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB
• fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa koju je izdalo Regulatorno telo za elektronske medije;
• ugovor ili overenu izjavu izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
• vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.
Izdavač medija koji je učesnik konkursa ne može predvideti projektom, niti sme naknadno činiti sledeće:
• sredstvima dobijenim na konkursu angažovati neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
• sredstva ili deo sredstava utrošiti na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• sredstva ili deo sredstava utrošiti na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što nije isključivo u vezi s projektom.

II
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.
Učesnik konkursa, kome Pokrajinski sekretarijat opredeli sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

III
Prijave (Obrazac 1: predlog projekta i budžet projekta) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u dva primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u jednom primerku, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama,Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, PAK: 400346, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja (posebno naznačiti na kojem jeziku nacionalne manjine se medijski sadržaj planira relizovati) . Osim navedenog, učesnici konkursa dužni su da konkursnu prijavu (Obrazac 1: predlog projekta i budžet projekta) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 6. avgusta 2018. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA

Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju međunarodna sportska takmičenja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, ili učestvuju na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
 • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju;
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
 • da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
 • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
 • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;
 • da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Međunarodno takmičenje za čiju organizaciju se traže sredstva, treba da ispunjava sledeće kriterijume:

 • da je međunarodno sportsko takmičenje u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
 • da ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
 • da je za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja obezbeđeno mišljenje i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 162. Zakona o sportu.
 • da ispunjava i druge uslove za organizaciju sportske priredbe u skladu sa Zakonom o sportu.

Za učešće na međunarodnom sportskom takmičenju, sportska organizacija mora da ima prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 1.918.000,00 (jedanmiliondevestoosamnaest- hiljada) dinara.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja obaveštenja o raspisivanju konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 31. avgusta 2018. godine.
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za finasiranje organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu“ putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici
pokrajinskih organa. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Bespovratna sredstva bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA

Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od supružnika /vanbračnih partnera nije stariji id 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
7. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz popunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. Fotokopiju lične karte Učesnika konkursa;

2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa

3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika konkursa (ne starije od 6 meseci)

4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera i dva svedoka o postojanju vanbračne zajednice;

5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa i to fotokopija prijave na penzijsko- invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu. Ukoliko je Učesnik/učesnica

konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa i to potvrdu izdatu od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž.

7. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat,građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika/učesnica Konkursa;

9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnica konkursa;

10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici/učesnice konkursa predlažu za kupovinu;

11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;

12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnica konkursa izdatu od strane MUP

13. Overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora;

14. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da oni i prodavci nepokretnosti nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju

Prijave na Konkurs će se primati do 25 septembra 2018. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacij

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

II konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

1. PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa podrazumevaju:

– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini, kao što su bušenje i opremanje bunara, izgradnja objekata i nabavka i ugradnja opreme za poboljšanje kvaliteta vode – fabrika vode, pumpnih stanica, nabavke i ugradnje cevovodne armature, nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, javnih vodovodnih mreža, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije;

– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme i uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste do 208.000.000,00 dinara, i to:

● za vodne objekte u javnoj svojini – do 158.000.000,00 dinara;

● za objekte fekalne kanalizacije – do 50.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 20.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za objekte fekalne kanalizacije, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 10.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata fekalne kanalizacije po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Korisnik sredstava po jednoj prijavi može konkurisati za jedan projekat. Maksimalan broj projekata za koji po ovom konkursu jedinice lokalne samouprave mogu podneti prijave su dva projekta – za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini i jedan projekat – za objekte fekalne kanalizacije. U slučaju dve podnete prijave za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini podnosilac mora označiti prioritet po projektima/prijavama, u slučaju da to ne učini, komisija zadržava pravo da odredi red prioriteta, obzirom da je to kriterijum bodovanja iz Pravilnika.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave (u daljem tekstu: Korisnici sredstava).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Korisnici sredstava moraju imati izmirene obaveze za vodne naknade za korišćenje vodnog dobra i za ispuštenu vodu, a zaključno sa 31.12.2017. godine, ili potpisan reprogram duga ili sporazum o odlaganju plaćanja duga. Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik naknade, treba dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Obrazac izjave može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu korisnika sredstava.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 18.07.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće na konkursu:
1. prijava na konkurs koja se može preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, a u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, s potpisom gradonačelnika ili predsednika opštine;
2. odluka opštinskog/gradskog veća o realizaciji investicije u kojoj je opredeljen iznos sopstvenog učešća (forma odluke može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs);
3. izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, nepohodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
4. važeća građevinska dozvola, a za bušenje bunara i rešenje Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kojim se odobrava izvođenje primenjenih geoloških istraživanja podzemnih voda;
5. izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, odnosno iz glavnog projekta, izrađenog po Zakonu o planiranju i izgradnji, odnosno u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta;
6. Predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta;
7. Ukoliko se radovi za koje se konkuriše izvode po fazama, a samo za pojedine faze podnosi prijava, potrebno je posebno naznačiti radove za koje se sredstva traže, sa iskazanim ukupnim predmerom i predračunom i posebno iskazanim predmerom i predračunom za fazu/faze za koju se podnosi prijava;
8. Izjava predsednika opštine/gradonačelnika o tome da za fazu za koju se traže sredstava ranije nisu Pokrajinska vlada ili drugi izvori finansiranja dodeljivali sredstva;
9. Izjava predsednika opštine/gradonačelnika kojom – pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću – garantuje da za projekte za koje se konkuriše nije pokrenut postupak javne nabavke radova i da nije već zaključen ugovor o izvođenju radova.
10. tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno tehnička kontrola glavnog projekta;
11. za rekonstrukciju objekata na koji se primenjuje član 145. Zakona o planiranju i izgradnji, umesto dokumentacije utvrđene t. 4. i 5. ovog konkursa, priložiti dokumentaciju u skladu s pomenutim zakonom – rešenje kojim se odobrava izvođenje radova i idejni projekat;
12. za nabavku, zamenu i ugradnju opreme (bunara, fabrike vode, crpnih stanica vodovoda i kanalizacije, uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda), za koje se primenjuje član 145. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi s čl. 2 stav 1 tačka 35. – sanacija, priložiti dokumentaciju u skladu s pomenutim zakonom – rešenje kojim se odobrava izvođenje radova i idejni projekat i priložiti predračun za opremu;
13. u slučaju da se projekat (za koji se podnosi prijava) odnosi na hitne radove, neophodno je dostaviti i dokumentaciju koja upućuje na hitnost u rešavanju (npr. zapisnik inspektora).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu s Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u Sekretarijatu od 05.06.2018. godine-prečišćen tekst, a na osnovu kog je donet drugi Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godinu.

8. VREME ZAKLJUČENJA UGOVORA

Ugovori s korisnicima sredstava biće zaključeni najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donete odluke o dodeli sredstava.

9. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1) sredstva za nabavku opreme i delova opreme kao rezervnih delova neće se dodeljivati;
2) sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa biće preneta nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja registrovane menice, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;
3) korisnik sredstava dužan je da pokrene postupak javne nabavke u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
4) u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili da se ne iskoriste u predviđenom roku, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava;
5) Sekretarijat zadržava pravo da kontroliše utrošak sredstava uvidom u izvršenje radova i dokumentaciju putem ovlašćenih predstavnika Sekretarijata iz resornog sektora i predstavnika budžetske inspekcije;
6) korisnik sredstava dužan je da dodeljena sredstva iskoristi do 30.11.2018. godine.

10. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I ROKOVI

Prijave na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili predati lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, radnim danima od 9 do 14 časova.

11. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu, od 12 do 14 časova, putem broja telefona 021/4881-636. Osoba za kontakt: Slavica Stipac, mejl slavica.stipac@vojvodina.gov.rs

12. PODACI O PREUZIMANJA DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa i obrasci (prijave na konkurs, odluke i izjave) mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. godini – izrada aplikacija i organizovanje konferencija

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. godini – izrada aplikacija i organizovanje konferencija

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno u oblasti izrade aplikacija za mobilne platforme u cilju postizanja bezbednosti dece Internetu i organizovanje regionalnih konferencija na temu razmene iskustva u oblasti podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa za temu Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju postizanja bezbednosti dece Internetu je 2.000.000,00 dinara, a maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa za temu Organizovanje regionalnih konferencija na temu razmene iskustva u oblasti podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija je 1.500.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 27.07.2018.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Detaljnije