Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) nagrađuje učenike srednjih škola za postignute uspehe na priznatim republičkim i međunarodnim takmičenjima u toku kalendarske 2017. godine.

Po ovom konkursu kandidat može biti nagrađen samo jednom nagradom i to za najbolji postignut rezultat u najvišem rangu višeetapnog takmičenja održanog u toku kalendarske 2017. godine.

U takmičenja, na koja se odnosi ovaj konkurs, ne ubrajaju se: smotre, turniri, revije talenata, družine, sekcije, izložbe, konkursi, kvizovi, kupovi, lige i druge vannastavne aktivnosti.

U zavisnosti od visine obezbeđenih sredstava u budžetu Republike Srbije i broja kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa Fond će utvrditi visine nagrada koje će se dodeliti u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:
1. da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
3. da su u vreme osvajanja nagrade/mesta na takmičenjima predviđenim Kriterijumima konkursa imali status učenika od prvog do četvrtog razreda srednje škole koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije.

KRITERIJUMI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU:
1. da su u periodu od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim višeetapnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, osim za oblast fizičkog vaspitanja gde se nagrađuju najbolji postignuti rezultati na takmičenjima i u ekipnoj konkurenciji;

2. u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, pored Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, primenjivaće se i Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond Odlukom Broj: 451- 02-158/2018-04 od 20. aprila 2018. godine za nagrađivanje za postignute rezultate u oblasti sporta na zvaničnim međunarodnim sportskim prvenstvima;

3. u oblasti muzičke i baletske umetnosti pored Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja primenjivaće se i Standardi za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu koje je usvojio Fond Odlukom Broj 451-02-158/2018-04 od 20. aprila 2018. godine.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:
1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs, s tim da za maloletne kandidate, obrazac svojeručno potpisuju roditelj/staratelj i kandidat (obrazac prijave se nalazi na zvaničoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

2. uverenje o državljanstvu kandidata (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije, a za maloletne kandidate izjavu daje i potpisuje roditelj/staratelj u ime kandidata (obrazac izjave se nalazi na zvaničoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), a za maloletne kandidate potrebna je fotokopija važeće lične karte roditelja/staratelja;

4. original potvrdu srednje škole da je kandidat u vreme osvajanja nagrade/mesta na takmičenju za koje se podnosi prijava bio učenik te škole i koji razred je tada pohađao;

5. fotokopiju diplome ili potvrdu matične škole ili organizatora takmičenja odnosno nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza (za kandidate iz oblasti sporta) o ostvarenom uspehu kandidata na višeetapnom takmičenju za koje kandidat podnosi prijavu na konkurs;

6. fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa kandidata ili instrukciju banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata. Tekući račun kandidata mora biti otvoren na ime i prezime kandidata i vezan za jedinstveni matični broj kandidata, a dokument kojim se dokazuje lični tekući račun kandidata mora sadržati ime, prezime i jedinstveni matični broj kandidata.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS
Tekst konkursa, obrazac za prijavu na Konkurs, obrazac izjave kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi uverenje o državljanstvu na osnovu ličnih podataka o kojima se vode službene evidencije ili se obavezuje da će sam pribaviti traženo uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci, Kalendari takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja, Standardi za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke i baletske umetnosti mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs i/ili lično u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III.

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposredno predaje u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2, 11070 BEOGRAD
Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente – Konkurs za dodelu nagrada”.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 7. juna 2018. godine

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem – „A” i „AA”, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta u roku za konkurisanje.
Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).
*
Nedostavljanje jednog ili više navedenih dokumenata obaveznih za dostavljanje pri konkurisanju ili nevažeća ili neodgovarajuća dokumentacija smatraće se kao nepotpuna, odnosno neadekvatna dokumentacija kandidata.
*
Preliminarna lista kandidata po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs
Sve dodatne informacije u vezi konkursa možete dobiti putem elektronske pošte: fond.konkursi@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet
prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti, s teritorije AP Vojvodine u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti, s teritorije AP Vojvodine u 2018. godini

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće projekte za razvoj nauke, radi povećanja naučnoistraživačkih kapaciteta unapređivanja stvaralaštva u polju umetnosti, koje podnose registrovane naučnoistraživačke institucije s programima akademskih studija s teritorije AP Vojvodine.

Finansijska sredstva za ovu namenu predviđena su budžetom AP Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Prioritetne oblasti istraživanja:
– primenjene umetnosti (nauke o primenjenim umetnostima; primenjeno stvaralaštvo i dizajn);
– muzička umetnost (nauke o muzičkoj umetnosti; muzičko stvaralaštvo; muzičko izvođaštvo);
– likovne umetnosti (nauke o likovnim umetnostima; likovno stvaralaštvo);
– dramske umetnosti (nauke o dramskim umetnostima; dramsko i audio vizuelno stvaralaštvo);
– primenjene oblasti iz naučnog istraživanja primenjenog na interdisciplinarne oblasti u kojima postoji umetnička komponenta: projekti iz oblasti restauracije i konzervacije (očuvanje kulturnog nasleđa).

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 6.400.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu – 500.000,00 dinara.

2.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3.
Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do 1. juna 2018. godine.

4.
Prijavu s predlogom projekta podnose registrovane naučnoistraživačke institucije s programima akademskih studija na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, uz saglasnost nastavno-naučnog veća. Ukoliko realizacija projekta podrazumeva učešće više institucija, uz prijavu se dostavlja saglasnost nastavno-naučnog veća svih učesnica na projektu.

Rok za realizaciju projekta jeste najduže 12 meseci.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „za učešće na javnom konkursu za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti”, na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21108 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Danijela Doveden
broj telefona: 021/487-45-50
imejl: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće naučnoistraživačke projekte nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Cilj ovog konkursa jeste naučnoistraživački razvoj i afirmacija naučnih zajednica na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 5.000.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 400.000,00 dinara.

2.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3.
Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do 01.juna 2018. godine.

4.
Prijave za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije na kojima se izvode akademski studijski programi čiji je osnivač AP Vojvodina, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, uz saglasnost naučnog odnosno nastavno-naučnog veća i potvrdom Nacionalnog saveta za određenu nacionalnu manjinu – nacionalnu zajednicu.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „za učešće na javnom konkursu za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini”, na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21108 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
dr Klara Toth-Glemba
broj telefona: 021/487-4564
imejl: Klara.TothGlemba@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2018. godini

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće razvojnoistraživačke projekte visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

U okviru programa istraživanja, biće realizovani projekti čiji je cilj unapređivanje i razvoj stručne, istraživačke, umetničke ili obrazovne delatnosti.

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 6.400.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 500.000,00 dinara.

2.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3.
Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do 05. juna 2018. godine.

4.
Prijavu s predlogom projekta podnose registrovane visoke škole strukovnih studija, registrovane na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, uz saglasnost nastavno-stručnog veća. Ukoliko realizacija projekta podrazumeva učešće više institucija, uz prijavu se dostavlja saglasnost nastavno-stručnih veća svih učesnica na projektu.

Rok za realizaciju projekta jeste najduže dvanaest meseci.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „Za učešće na javnom konkursu za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine ”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupuna 16., 21108 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Danijel Dragosavljević, broj telefona: 021/487 4074, imejl: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2018. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, obezbediće sredstva ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za rad s darovitim studentima odnosno obezbediti materijalnu naknadu darovitim studentima od strane Sekretarijata zajedno s nadoknadom koju obezbeđuju privatne kompanije. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

2.
Sredstva se raspodeljuju za darovite studente ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Visina sredstava koja obezbeđuje Sekretarijat jeste 15.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Iznos sredstava koji obezbeđuje kompanija i koji je specificiran međusobnim ugovorom između studenta i privatne kompanije treba da bude dodatnih najmanje 5.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Sekretarijat će preneti sredstva Ustanovi u iznosu od deset mesečnih isplata u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

3.
Pravo učešća na javnom konkursu imaju ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Pravo apliciranja za ova sredstva kod Ustanova imaju daroviti studenti, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta;
2) da imaju državljanstvo Republike Srbije;
3) da nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja;
4) da nisu korisnici studentskih stipendija od strane nadležnih ministarstava, nadležnih pokrajinskih organa uprave, lokalnih samouprava i drugih institucija, fondova i fondacija;
5) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

4.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, odnosno koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena.
Student-kandidat podnosi dokumentaciju Ustanovi, a ustanova prilaže objedinjenu dokumentaciju za sve prijavljene studente (najviše sedam po jednoj privatnoj kompaniji) Sekretarijatu. Kompletna dokumentacija treba da sadrži sledeće:
1) PRIJAVU (Obrazac br. 7);
2) UVERENJE o upisanoj školskoj godini i statusu na odgovarajućoj godini studija;
3) Uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni položenih ispita odnosno postignutom uspehu i broju ostvarenih ESPB, zaključno sa završetkom prethodne školske godine;
4) Potpisan UGOVOR između kandidata (studenta) i privatne kompanije o sufinansiranju ili stipendiranju studenta od strane kompanije, obavljanju prakse i zapošljavanju nakon završetka studija;
5) Izjavu kandidata (studenta) da nije korisnik drugih stipendija;
6) Štampane podatke sa elektronske lične karte;
Kandidat koji je student na studijama drugog stepena, pored gore navedenih dokumenata, podnosi i sledeća dokumenta:
7) Fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;
8) Dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu.

5.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do 05. juna 2018. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Sekretarijat može po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa, neće se razmatrati. Kontakt osoba za dodatne informacije: dr Željka Bojanić, telefon 021/457-984, e-mail: Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Raspisan godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni glasnik RS”, br. 16/18), a na osnovu rezultata redovnih godišnjih istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o Evropskoj uniji, Ministarstvo za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

KROVNA TEMA: Mladi i Evropska unija; Šta nam donosi članstvo
CILJNA GRUPA: srednjoškolci

1. EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata), aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade: Erazmus plus, HORIZONT 2020, Kreativna Evropa (Kultura i mediji), Evropski volonterski servis, Evropa za građane i građanke i dr.

2. EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude;

3. Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

4. Upoznajmo komšije – promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom.

Napomena: Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su – upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.

KROZ:
•debate, vršnjačku edukaciju, radionice, seminare, kvizove, audiovizuelne sadržaje, internet/kampanje, portale, predstave i drugo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 26. aprila do 16. maja 2018. godine.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Ministarstva za evropske integracije, Sektor za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, natasa.savic@mei.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, i to:

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”;
4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;
5. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije.

Pravo učešća na konkursima:
Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

Pravo učešća na konkursima 2, 3, 4 i 5 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:
Rokovi za dostavljanje predloga programa i projekata su 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 15. maja 2018. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 15. maja 2018. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 15. maja 2018. godine).

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata može se preuzeti ovde:
1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”;
4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;
5. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije;
6. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 8. maja 2018. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

Detaljnije

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu planova detaljne regulacije

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu planova detaljne regulacije

Specifični cilj: Poboljšanje uslova za ekonomski razvoj kroz izradu planova detaljne regulacije u područjima koja imaju potencijal da generišu ekonomsku aktivnost

Preduslovi:
• Inicijativa i / ili odluka Opštinskog veća o izradi plana detaljne regulacije
• Javno dostupni prostorni / generalni plan regulacije opštine

Prihvatljivi projekti:
• Izrada planova detaljne regulacije u vezi sa prioritetnim oblastima
• Izmena postojećih planova detaljne regulacije

Obavezne aktivnosti: Samo projekti koji uključuju sve obavezne aktivnosti, predstavljene ispod, smatraće se prihvatljivim:
• Odluka o izradi plana, uz Odluku o obaveznoj izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu
• Pribavljanje i kompetiranje katastarskih podloga
• Materijal za rani javni uvid
• Oglašavanje medija (internet oglašavanje – veb stranica posvećena objavljivanju i prezentaciji Materijala za javni uvid i Nacrta plana i / ili novina itd.)
• Rana javna rasprava
• Nacrt plana
• Javna rasprava
• Predlog plana
• Odluka o usvajanju plana

Neprihvatljive aktivnosti:
• Izrada prostornog plana opštine
• Izrada generalnog urbanističkog plana
• Izrada plana generalne regulacije
• Izrada urbanističkog plana
• Aktivnosti koje direktno impliciraju direktnu korist za pojedinačna preduzeća

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena: JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner

Vrednost granta: max 15.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 90%

Konkurs otvoren do: 11.06.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnosenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte

Specifični cilj poziva: Unapređenje opštinske infrastrukture i dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Prioritetne oblasti: Ekonomska infrastruktura i ostali infrastrukturni radovikoji jasno omogućavaju ekonomski rast i zapošljavanje

Prihvatljivi projekti:
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje industrijskih zona (brownfield, greenfield, greyfield)
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje tehnoloških parkova
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje Biznis inkubatora
• Javna infrastruktura koja doprinosi razvoju turističkih destinacija, uključujući i Spa centre

Prihvatljive Aktivnosti:
• Izgradanja, rekonstrukcija: prilaznih puteva, vodosnabdevanja, kanalizacije, snabdevanja energijom, snabdevanje telekomunikacionom infrastrukturom za određenu lokaciju
• Izgradanja, rekonstrukcija: sistema/objekata za upravljanje čvrstim industrijskim otpadom, industrijskih sistema za prečišćavanje otpadnih voda i objekata za reciklažu
• Izgradnja, rekonstrukcija biznis inkubatora
• Digitalna i širokopojasna infrastruktura
• Ostali radovi na izgradnji i /ili rekonstrukciji koji jasno doprinose razvoju industrijskih zona, tehnoloških parkova, biznis inkubatora ili turističkim destinacijama
• Nabavka opreme je takođe prihvatljiva aktivnost do max 30 % ukupne vrednosti granta

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomene:
• JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner
• Dokaz o vlasništvu kao i građevinsku dozvolu ( u skladu sa čl.135 Zakona o planiranju i izgradnji) ili drugo u skladu sa Zakonom ( čl. 144 i čl. 133)

Vrednost granta: min 200.000 eur – max 1.000.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 85 %

Trajanje projekta: max 18 meseci

Rok za podnošenje koncepta projekta: 11.06.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnosenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte

Specifični cilj poziva: Unapređenje opštinske infrastrukture i dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Prioritetne oblasti: Unapređenje infrastrukture u oblasti: edukacije, zdravstva, socijalnih usluga, zaštite životne sredine, upravljanja voda i otpada, kulture i sporta

Prihvatljivi projekti:
• Sva javna infrastruktura koja će doprineti boljim životnim uslovima (školama, bolnicama ili zdravstvenim ustanovama, vrtićima, vodovodnim sistemima, drugim javnim zgradama), isključujući lokalne puteve.
• Sva javna infrastruktura koja doprinosi zaštiti životne sredine, poboljšanju upravljanja čvrstim otpadom, prečišćavanju otpadnih voda, smanjenju zagađenja i poboljšanju energetske efikasnosti
• Sva javna infrastruktura koja doprinosi poboljšanju uslova života ugroženih grupa, posebno Roma, kroz nadogradnju i unapređenje postojeće socijalne i komunalne infrastrukture.
• Projekti koji se razmatraju za finansiranje od strane Kancelarije za upravljanje javnim investicijama ulaganjima su podobni

Prihvatljive Aktivnosti:
• Izgradanja, rekonstrukcija: objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalnih usluga, kulture i sporta
• Poboljšanje energetske efikasnosti: zamena stolarije, poboljšanje fasada, elektro instalacija i sistema grejanja
• Prilazna infrastruktura za osobe sa fizičkim invaliditetom
• Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih sistema
• Izgradnja i rekonstrukcija sistema za upravljanje čvrstim otpadom, objektima za reciklažu,sistema za otpadne vode (osim za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda)
• I drugo, u skladu sa prihvatljivim aktivnostima
• Nabavka opreme je takođe prihvatljiva aktivnost do max 30 % ukupne vrednosti granta

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena:
– JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner
– Dokaz o vlasništvu kao i građevinsku dozvolu ( u skladu sa čl.135 Zakona o planiranju i izgradnji) ili drugo u skladu sa Zakonom ( čl. 144 i čl. 133)

Vrednost granta: min 50.000 eur – max 150.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 85 %

Trajanje projekta: max 18 meseci

Rok za podnošenje koncepta projekta: 29.06.2018.g.

Detaljnije