Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti nauke i  tehnološkog razvoj nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Za programe/projekte u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini finansijska sredstva su namenjena za:
–    obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja,
–    poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,
–    sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti nauke i tehnološkog razvoja,
–    sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju nauke i tehnološkog razvoja,
–    sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju nauke i tehnološkog razvoja.

Raspodela finansijskih sredstava utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1)  vrsta, značaj i razlog planiranog programa/projekta;
2) podrška i razvoj programskoj i organizacionoj delatnosti nevladinih organizacija koja je usmerena na popularizaciju i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja;
3) realizacija interdisciplinarnih programa/projekata nevladinih organizacija kao i onih sa međunarodnim učešćem;
4) podrška izdavačkoj delatnosti (u papirnoj, elektronskoj i internet formi) nevladinih organizacija u oblasti koji doprinose popularizaciji i razvoju nauke i tehnološkog razvoja;
5) obezbeđivanje boljih uslova za realizaciju naučnoistraživačke delatnosti nevladinih organizacija;
6) ukupnih troškova potrebnih za realizaciju programa/projekata;
7) visine finansiranja iz drugih izvora;
8) ocene konkursne dokumentacije.

Podnosilac prijave, uz Obrazac koji se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, treba da priloži:
– fotokopiju registracije nevladine organizacije (rešenje APR-a);
– fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
– zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (ugovor sa bankom).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj,    Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
sa naznakom ”ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA”.

Konkurs se sprovodi u dve ciklusne faze. Prvi ciklus je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 15.aprila 2015.godine, a drugi ciklus od 01.septembra 2015.godine do 15.oktobra 2015.godine.

Kontakt osoba: Biljana Juribašić, telefon: 021/487-46-36, e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Detaljnije

Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ RASPISUJE

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u AP Vojvodini u 2015. godini

1. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini.
Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji potreba za istraživanjem ili monitoringom u vezi sa:
–    problemima nastalim kao posledica elementarnih nepogoda ili klimatskih promena koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje stanovništva, ili se ugrožava funkcionalnost značajnih elemenata privrednog sistema
–    potreba za intenzivnim istraživanjem uzroka i mera u cilju određivanja odgovarajućih metoda i metodologija, da bi se unapredili strateški projekti od značaja za održivi razvoj
–    kratkoročna pilot-istraživanja od posebnog interesa za pripremu međunarodnih projekata, koji će se finansirati iz fondova Evropske unije.

Za ove namene Finansijskim planom  Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 56.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

2. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3. Konkurs se sprovodi u dve ciklusne faze. Prvi ciklus je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 15.aprila 2015.godine a drugi ciklus od 01.septembra 2015.godine do  15.oktobra 2015.godine.

4. Prijave za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, a izuzetno prema posebnoj odluci Sekretarijata i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «za učešće na Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini» na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bulevar Mihajla Pupuna 16. 21108 Novi Sad

Obrazac prijave preuzima se sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na istoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije je:
Ivana Momčilović
telefon 021/487-45-50
e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

pogonPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Pokrajinske vlade o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja Autonomne pokrajineVojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansira otvaranje pogona proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u
iznosu od 245.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladusa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Uslovi i merila za izbor korisnika
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja:
1.planiraju da sredstva sufinansiranja koriste za pogone novih tehnologija na teritoriji AP Vojvodine,
2.planiraju da zaposle najmanje 10 novih radnika u pogonima za koje su odobrena sredstva,
3. su obezbedila sopstveno učešće u iznosu od najmanje 51 % od ukupne vrednosti investicije,
4. su izmirila dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine, u skladu sa propisima Republike Srbije,
5. nisu pod izrečenom merom zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja Javnog konkursa, odnosno u vreme podnošenja prijave.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, kao i u elektronskoj formi , a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini. Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini.
Kontakt osoba za dodatne informacije: Branimir Kuzmančev, telefon 021/487-4490, e-mail: branimir.kuzmancev@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Informacije o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Informacijeo učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015.godini iz republičkog budžeta

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/14), u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), utvrđuje ciljeve i prioritete politike zapošljavanja u 2015. godini, odnosno programe i mere aktivne politike zapšljavanja koje će se realizovati u 2015. godini.

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu utvrđuje i kriterijume za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (u daljem tekstu: APZ), predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja, sredstvima iz republičkog budžeta.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu, odnosno sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

Autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave koja, u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

Izuzetno, ukoliko se radi o nerazvijenoj opštini, ministar nadležan za poslove zapošljavanja, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), može odobriti učešće u finansiranju i u slučajevima kada je obezbeđeno manje od polovine potrebnih sredstava

I. PROGRAMI ILI MERE APZ KOJI SE SUFINANSIRAJU
U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015.godinu odobrava se učešće u finansiranju sledećih programa ili mera APZ:
1. JAVNI RADOVI
2. PROGRAM STRUČNE PRAKSE KOD PRIVATNOG POSLODAVCA
3. PROGRAM STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA KOD PRIVATNOG POSLODAVCA
4. SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

II. USLOVI
Uslov za odobravanje učešća u finansiranju programa ili mera APZ je da autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave ima:

 • Formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • Donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu;
 • Obezbeđeno više od polovine potrebnih sredstva za finansiranje određenog programa ili mera APZ. Izuzetno, ukoliko se radi o nerazvijenoj opštini, ministar nadležan za poslove zapošljavanja, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), može odobriti učešće u finansiranju i kad je obezbeđeno manje od polovine potrebnih sredstava;
 • Usklađene programe ili mere APZ sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

III. KRITERIJUMI
Kriterijumi na osnovu kojih se odobrava učešće u finansiranju programa ili mera su:

 • Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave;
 • Indikatori lokalnog tržišta rada;
 • Predviđeni efekat programa ili mera i ekonomska opravdanost.

IV. PRIORITETI
Prioritet za učešće u finansiranju programa ili mera APZ u 2015. godini imaju:

 • Jedinice lokalne samouprave pogođene poplavama tokom 2014. godine,
 • programi i mere predviđeni lokalnim akcionim planovima zapošljavanja koji uključuju teže zapošljiva lica i lica u stanju socijalne potrebe, posebno viškovi zaposlenih,
 • nerazvijene jedinice lokalne samouprave – utvrđene u skladu sa posebnim propisom Vlade i
 • zahtevi podneti od strane jedinica lokalnih samouprava koje su formirale lokalni savet za područje više jedinica lokalnih samouprava i usvojile zajednički plan zapošljavanja za područje tih jedinica lokalnih samouprava.

Rok za podnošenje zahteva je 28. februar 2015. godine.

Detaljnije

5 novih konkursa Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Pokrajinski fond za razvoj poljPOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

1. Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)   u poljoprivredi u 2015. godini

2. Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2015. godini

3. KOnkurs za dodelu kreditaza nabavku protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2015. godini

4. Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2015. godini

5. Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2015. godini

Svi konkursi su otvoreni do 16. marta 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

churchesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA  OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama,   sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.424.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 11.099.000,00 dinara (Bačka eparhija – 3.268.000,00 dinara; Banatska eparhija – 3.496.000,00 dinara; Sremska eparhija – 4.141.000,00 dinara i Šabačka eparhija – 194.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 6.642.000,00 dinara (Subotička biskupija – 3.321.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.844.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 1.477.000,00 dinara); Islamska zajednica – 305.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 857.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 458.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 536.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 458.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 458.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 611.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 18.03.2015. godine.

Prijava mora da sadrži:
•    naziv računa;
•    naziv banke kod koje se vodi račun;
•    broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može  u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:
–    pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
–    koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:
–    koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
–    koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
–    bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
–    koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca  koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2015. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama. Dakle,korisnici sredstava su dužni da postupe u skladu sa ovim zakonom.

Rezultati i ishod konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu  sekretarijata, pri čemu  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Detaljnije

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

popos_donacijeAMBASADA JAPANA U SRBIJI

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva.

KO?
Neki primeri potencijalnih korisnika su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti. Samo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije.

ŠTA?
POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć. Sem prihvatanja opštih načela POPOS programa, ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve. Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (najčešće je to zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrog čvora, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo. Naravno, POPOS donacije nisu ograničene samo na ove stavke, za više informacija obratite se osoblju ambasade (tel: +381 11 301-2800). Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, molimo vas da imate u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu) a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

KOLIKO?
Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je 10 miliona japanskih jena. Zbog kursnih razlika taj iznos u evrima varira iz godine u godinu. Molimo konsultujte osoblje ambasade za detaljnije informacije.

KADA?
Ambasada Japana prima prijave za POPOS donacije tokom cele godine ali preporučujemo da ih što pre pošaljete. Fiskalna godina traje od aprila do marta naredne godine. Molimo vas da imate u vidu da ambasada Japana dobija veliki broj molbi tokom čitave godine ali da nije u mogućnosti da na sve njih pozitivno odgovori. Ipak, ambasada će poslati pismeni odgovor na molbu svim aplikantima. Usled različitosti i složenosti svakog pojedinačnog projekta, proces odabira može trajati malo duže, stoga vas najljubaznije molimo za strpljenje.

KAKO APLICIRATI ZA DONACIJU VLADE JAPANA
Prvi korak ka apliciranju za donaciju vlade Japana je slanje regularnom poštom uredno popunjene dokumentacije ambasadi Japana u Beogradu.

Neophodna dokumentacija:

1. Aplikacioni formular popunjen na engleskom jeziku (dostupan i u dnu stranice)
2. Tri ponude od različitih ponuđivača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate. Ponude moraju biti u evrima, bez PDV-a i (ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika) bez carine. Ambasada preporučuje da na ponudama jasno bude istaknuta napomena da je cena bez PDV-a (i carine ako je to moguće), da opcija važenja ponude bude 12 meseci i da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i sl.) budu navedeni.
3. NVO, udruženja građana, asocijacije, društva i ustanove koje nije osnovala Republika Srbija (i koje nisu potpuno finansirane iz budžeta Republike) tj. ustanove čijim radom ne upravlja resorno ministarstvo moraju poslati i kopiju potvrde da su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR).
4. Ne postoji obaveza ali ambasada Japana preporučuje da pošaljete i slike aktuelnog problema (najpoželjnije su razvijene fotografije u odabranom formatu).

Detaljnije

Program MATRA

KingdomNetherlandsColoured-31AMBASADA HOLANDIJE

Program MATRA

Ko može da konkuriše: Organizacije civilnog društva i neprofitne obrazovne institucije.

Matra je veliki program kojim rukovodi Ministarstvo spoljnih poslova Holandije i pomoću koga Holandija pruža pomoć zemljama u Jugoistočnoj Evropi koje su kandidati za pristupanje EU.

Opšti cilj programa Matra jeste uspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene u vladavini prava, sa prostorom za dijalog vlade i civilnog društva; izgradnja kapaciteta i osnaživanje institucija civilnog društva i vlade, kao i jačanje bilateralnih odnosa.

Pod okriljem MATRA, Ambasada Holandije u Beogradu podržava aktivnosti organizacija civilnog društva i neprofitnih obrazovnih ustanova u Srbiji i Crnoj Gori koje unapređuju proces promena u sledećim oblastima:
– zakonodavstvo i pravosuđe,
– državna uprava / javni red / policija,
– ljudska prava i integracija manjina.

Ne postoji rok za prijavljivanje; program je otvoren čitave godine do utroška sredstava. Predlozi projekata su predmet razmatranja na sastancima projektnog odbora koji se održavaju čitave godine. Ne postoji strog raspored održavanja ovih sastanaka, ali uglavnom se sastaju kvartalno, u zavisnosti od broja primljenih prijava tokom datog perioda.

Rok: 31. decembar 2015. godine.

Detaljnije

Fond Ambasade Kraljevine Norveške

Norway embassyAMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE

Fond Ambasade Kraljevine Norveške

Ko može da konkuriše: Institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva.

Cilj programa: razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica.

Oblasti pomoći:
– Vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije,
– Reforma sektora odbrane i bezbednosti,
– Mir, pomirenje, manjine i ljudska prava, ugrožene grupe i rodna pitanja,
– Ekonomski razvoj i preduzetništvo,
– Pitanja vezana za energetiku, ekologiju i klimu.

Rok: 31. decembar 2015.

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projektaza Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija

poslovne zone2MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projektaza Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu

I Podnosilac prijave projekta
Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta.
Ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

II Visina i namena sredstava za realizaciju Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu
Za realizaciju Programaza podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu(u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 166.430.000 dinara.

Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:
1) mera opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija;
2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija je učešće u finansiranju realizacije projekata infrastrukturnog opremanja poslovnih zona, odnosno izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata u poslovnoj zoni kao i izgradnje objekata za prateće sadržaje koji omogućavaju uspešno poslovanje u poslovnoj zoni.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija je učešće u finansiranju projekata izgradnje objekata saobraćajne infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone, objekata komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje i drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

III Učešće Ministarstva privrede u finansiranju projekta
Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) učestvuje u finansiranju realizacije projekta u iznosu do 50% od ukupne vrednosti projekta, dok se preostala sredstva obezbeđuju iz budžeta Podnosioca prijave.

Ukoliko se prijavljuje projekat čija je realizacija započeta, a sprovodi se u više etapa, Podnosiocu prijave se kao finansijsko učešće za nastavak realizacije sledeće, odnosno nove etape u realizaciji tog projekta priznaje vrednost prethodnog učešća, za etapu projekta koji se prijavljuje.

IV Cilj Programa
Opšti cilj Programa je podrška razvoju privrede i stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Specifični ciljevi Programa su:
1) unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz razvoj poslovnih zona;
2) obezbeđenje saobraćajne dostupnosti poslovne zone i funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje (priključenje na komunalnu, elektroenergetsku, energetsku i ostalu infrastrukturu) i realizacija drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

V Uslovi za dodelu sredstava Programa
Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2) da je finansiranje projekta predviđeno odlukom o budžetu Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;
3) da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave;
4) da su završene sve prethodne pravne, tehničke i druge procedure koje prethode realizaciji projekta.

VI Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta
Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:
1)     efekti projekta;
2)     održivost projekta;
3)     postojanje namere investitora za investiranje;
4)     planirani broj novih radnih mesta koja će otvoriti potencijalni investitor.

VII Dokumentacija za prijavljivanje na javni poziv
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikompodnošenjaprijaveprojekta:
1)   pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu;
2)   potvrda o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta i izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave, sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta;
3) glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje koji se prilaže i u elektronskom formatu na CD, treba da sadrži sledeće:

 1. Za glavni projekat – skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i  pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje        izvođenje radova, a za projekat za izvođenje – skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
 2. Tekstualne i grafičke priloge;
 3. Predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
 4. Skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
 5. Skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija;

4) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;
5) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);
6) list nepokretnosti;
7) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone;
8) ugovor ili drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom;
9) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Kao dokaz za prethodno učešće iz glave III. stav 2. javnog poziva dostavlja se jedan od sledećih dokumenata:
1.     Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i stepen realizacije postupkajavne nabavke;
2.     Ugovor o izvođenju radovasa statusom realizacije ugovora za prethodnu etapu;
3.     Okončana situacija, ukoliko su radovi za prethodnu etapu izvedeni.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u overenoj fotokopiji i u elektronskom formatu na CD.

VIII Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja
do 25.02.2015. godine.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva, broj: 011/333-4247 i 011/333-4132

Deteljnije