Arhiva ‘Konkursi’

Studijsko putovanje – Lokalna dimenzija regionalne politike EU

SKGO

Studijsko putovanje – Lokalna dimenzija regionalne politike EU

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Lokalna dimenzija regionalne politike EU” koje će se održati od 21. do 23. maja 2014. godine u Briselu

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa institucijama i zakonodavstvom EU u oblasti regionalnog razvoja i saradnje.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 21. aprila 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)

isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org  

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Organizator pokriva troskove smestaja, obroka i dnevnica.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

halaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona  proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 169.701.525,00  dinara za 2014. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava

1.    Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.

2.    Privredno društvo koje dobija sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati, uz saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

3.    Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji lokalnih samouprava AP Vojvodine iz druge grupe (čiji je stepen razvijenosti od 80% do 100% republičkog proseka), treće grupe ( čiji je stepen razvijenosti od 60% do 80% republičkog proseka) i četvrte grupe (čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka), prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013 godinu („Sl. glasnik RS“; br. 62/2013), iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za  50% godišnjeg iznosa zarade novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može biti veći od 30% od visine odobrenih sredstava (oprost duga), što predstavlja olakšice u vidu državne pomoći (De minimis), a u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013).

4.    Uslov za dodelu sredstava je posedovanje odgovarajuće dokumentacije potrebne za realizaciju projekta.

5.    Privredno društvo koje je učestvovalo na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu Komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u tekućoj godini, uz dostavljanje nove prijave pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

6.     Prednost prilikom odlučivanja imaće:
1.    Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2.    Projekti koji značajnije povećavaju broj novozaposlenih radnika,
3.    Privredna društva koja ulažu veći procenat sopstvenih sredstava,
4.    Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
5.    Projekti od posebnog značaja za unapređenje zaštite životne sredine,
6.    Privredna društva koja su učestvovala na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u zapošljavanju novih radnika realizacijom prve faze projekta.

7.     Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:
–    izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
–    adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
–    nabavku novih mašina i opreme,
–    nabavku repromaterijala,
–    zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

8.    Uz obrazac prijave podnosi se sledeća dokumentacija:
–    Dokaz o registraciji privrednog društva,
–    Finansijski izveštaj za period poslovanja u poslednje dve godine ( osim za novoosnovana privredna društva)
–    Obaveštenje u pismenoj formi o svim drugim državnim pomoćima male vrednosti (de minimis državna pomoć) koje su  dodeljene privrednom društvu u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine
–    Saglasnost odgovarajućeg organa opštine
–    Elaborat o otvaranju novog pogona pri čemu su neophodni elementi elaborata:
– cilj predloga projekta,
– kratak opis  tehnologije,
– šematski prikaz postrojenja sa objašnjenjem,
– način industrijske primene sa elementima programa zaštite životne sredine,
– ciljevi proizvodnje i marketinga i
– projekcija obima plasmana i finansijskog efekta.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad,  kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs

Detalji konkursa

Studijsko putovanje – Zaštita i upravljanje vodnim resursima

water protectionSKGO

Studijsko putovanje – Zaštita i upravljanje vodnim resursima

Početak 03.04.2014. Kraj 16.04.2014.

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Zaštita i upravljanje vodnim resursima ” koje će se održati od 14. do 16. maja 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti zaštite i upravljanja vodnim resursima. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do srede, 16. aprila 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Detalji

Odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

old farmer couplePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2014. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 150.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:
1.    imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
2.    koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
3.    da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u periodu od 2010-2014,
4.    daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
5.    da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs traje: 06.04.2014. do 30.05.2014.

Detalji Javnog oglasa

Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

pratilac detetaREPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

Uslovi konkursa

Podnosioci predloga mogu biti:
•    pravna lica – zainteresovane organizacije iz javnog, civilnog i privatnog sektora (naučne, obrazovne, stručne, NVO…), koje imaju kvalifikovane saradnike sa iskustvom u sektoru socijalne zaštite i u sektoru obrazovanja
•    fizička lica – pojedinac ili grupa (naučni i stručni radnici sa iskustvom iz oblasti socijalne inkluzije – sektor obrazovanja i sektor socijalne zaštite)

Pravna lica – Podnosioci predloga svoje kvalifikacije za izradu programa obuke dokazuju dostavljanjem sledećih dokaza:

•    akt o osnivanju u okviru koga ima utvrđene delatnosti i ciljeve koji su u vezi sa razvojem programa obuke iz domena socijalne zaštite i/ili  obrazovanja
•    dokaz da je pravno lice u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan program, projekat ili aktivnost koji je u vezi sa zadatkom ovog javnog poziva;
•    dokaz da većina saradnika/članova organizacije ima iskustva u izradi programa obuke namenjenih stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite i u sistemu obrazovanja Republike Srbije
•    radne biografije svih saradnika/članova organizacije koji će biti angažovani u izradi programa obuke

Fizička lica – pojedinci podnosioci predloga svoje kvalifikacije za izradu programa obuke dokazuju dostavljanjem sledećih dokaza:

•    dokaz da poseduje iskustvo u izradi programa obuke namenjenih profesionalcima u sistemu socijalne zaštite i/ili u sistemu obrazovanja
•    dokaz o iskustvu u kreiranju, odnosno realizaciji obuka iz oblasti inkluzije (obrazovanje i socijalna zaštita)
•    radnu biografiju

Opšti zahtevi konkursa:

Predlog koncepta programa obuke treba da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

  • Naziv programa obuke
  • Autori programa obuke
  • Ciljevi programa obuke
  • Sadržina programa obuke
  • Kompetencije koje će program obuke razvijati
  • Ciljnu grupu profesionalaca kojima je obuka namenjena
  • Koji su preduslovi za uključivanje profesionalaca u obuku
  • Trajanje programa obuke

Predlog koncepta programa obuke treba da bude usklađen sa zajedničkim i posebnim minimalnim strukturalnim i funkcionalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, definisanim Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (“Službeni glasnik RS”, br. 42/2013)

Predloženi koncept programa obuke treba da bude temelj za razvoj programa koji će se koristiti za obuku profesionalaca u oblasti socijalne zaštite, te treba da bude usklađen sa zajedničkim i pojedinačnim standardima za osnovne programe obuke, definisanim Pravilnikom o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti (Sl. glasnik RS br. 31/2014)

Predlog koncepta programa obuke ne sme da bude duži od 5 stranica.

Rokovi i način podnošenja predloga

Zainteresovane organizacije / pojedinci predlog koncepta za razvoj programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta, uz odgovarajuću dokumentaciju, dostavljaju u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na adresu:

Republički zavod za socijalnu zaštitu
Terazije 34, 11000 Beograd
– sa naznakom: Konkurs LPD –

Rok za podnošenje predloga koncepta za izradu programa obuke je 23. april 2014. godine

Detalji poziva

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Team-Work-Multicultural-2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (miliondvestahiljadadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi relaizacije programa uvođenja koordinatora za romska pitanja u jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Angažovanje koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini,

– Učešće Roma/Romkinja u procesima odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma,

– Implementacija i primena Strategije i Akcionog plana za unapređivanje položaja Roma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Konkursom će se finansirati bruto plata koordinatora za romska pitanja u iznosu od 40.000,00 dinara, u trajanju od 6 (šest) meseci. Podnosilac prijave može aplicirati samo za angažovanje jednog koordinatora za romska pitanja, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 240.000,00 dinara (dvestočetrdesethiljadadinara).

3. Opštine i gradovi u AP Vojvodini su u obavezi da nakon isteka perioda od šest meseci u kome je angažovanje koordinatora za romska putanja finansirano putem Konkursa: traže odobrenje od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije za nastavak angažovanja koordinatora za romska pitanja; sistematizuju radno mesto koordinatora za romska pitanja; angažuju ga na period od mininimum šest meseci na teret budžeta JLS; dostave izveštaj Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova o navedenim obavezama.

4. Opštine i gradovi u AP Vojvodini koji angažuju koordinatora za romska pitanja putem Konkursa u obavezi su da obezbede adekvatne uslove za njegov rad (kancelarijski prostor, računar, internet, telefon…).

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Pismo namere o daljem angažovanju koordinatora za romska pitanja, nakon isteka 6 meseci, potpisano od strane ovlašćenog lica,
– Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje JLS sprovodi na planu unapređenja položaja Roma/Romkinja,
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: ”Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja.”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. oktobra, 2014. godine, odnosno do utroška sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255.

Detalji konkursa

Konkurs gradovima i opštinama – Sufinansiranje programa obrazovanja romske dece

roma children at schoolPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda školske 2014/15. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 dinara (milionosamstohiljada dinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije programa unapređenja obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Finansiranje nabavke udžbenika, školskog pribora, užine, putnih troškova i stipendiranja učenika romske nacionalnosti uzrasta 5-8 razreda koji osnovnu školu pohađaju na teritoriji AP Vojvodine;

– Smanjivanje stope osipanja, odnosno napuštanja obrazovnog procesa učenika/ca romske nacionalnosti;

– Unapređenje dostupnosti obrazovanja za učenike/ce romske nacionalnosti, motivacija za završetak osnovne škole i nastavak školovanja;

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 dinara (stopedeset hiljadadinara)

3. Opštine i gradovi koji apliciraju su u obavezi da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na Konkursu u cilju podrške programu obrazovanja učenika/ca romske nacionalnosti osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda u AP Vojvodini.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti kojima će se unaprediti obrazovanje romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda, sa planom utroška sredstava-budžetom; Odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom:”Konkurs za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda školske 2014/15. godine.”

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 01. avgusta, 2014. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255.

Detalji konkursa

Obuka i posao za mlade bez iskustva

KOMPANIJA DELHAIZE SERBIA

Obuka i posao za mlade bez iskustva

Kompanija Delhaize Serbia (Delez Srbija) treću godinu za redom, raspisuje konkurs za mlade bez radnog iskustva pod nazivom Retail menadžment trening program. Program traje dve godine i namenjen je mladima koji svoju karijeru žele da grade u prodaji, obučavajući se na pozicijama vođe smene, zamenika poslovođe i poslovođe maloprodajnog objekta. Program počinje u avgustu, a odabrani kandidati su od prvog dana programa u radnom odnosu.

Nakon dve godine upoznavanja sa svim segmentima maloprodaje kandidatima se nudi mogućnost nastavka karijere u sektoru operacija ili nekom drugom sektoru u direkciji Delez Srbija. Uslovi za prijavu kandidata podrazumevaju minimum šesti stepen stručne spreme, a rok za slanje biografija je do 04. maja 2014.

“Živimo u vremenu kada je teško dobiti priliku za sticanje radnog iskustva, a nezaposlenost je jedan od gorućih problema društva. Zbog toga sa ponosom ističemo, da kompanija Delez Srbija pruža mladim ljudima šansu da pravo iz klupa steknu praksu. Pored toga, svojim edukativnim programima želimo da poručimo mladima da se vredan rad i trud nagrađuju, pa su tako svi koji su deo programa od početka u radnom odnosu, a oni koji se budu najbolje pokazali imaće mogućnost grade svoju karijeru u internacionalnoj kompaniji” istakla je Sanja Jevđenijević, potpredsednica za ljudske resurse kompanije Delez Srbija.
Iz prethodne dve generacije polaznika programa u Srbiji, 15 mladih i talentovanih ljudi danas uspešno gradi svoju karijeru ka menadžerskim i liderskim pozicijama u kompaniji. Ovaj program se sprovodi u zemljama u kojima Delhaize Group posluje sa ciljem vraćanja fokusa na prodaju kao mesto direktne komunikacije sa kupcima i pružanje šanse mladim i ambicioznim ljudima da stiču radno iskustvo i svoju karijeru grade na samom mestu prodaje.

Detaljnije

RMT_2014

POSTANI IGNIS!

POSTANI IGNIS!

Pravo vreme da se zaustavi pasivnost mladog čoveka, pokreni se i postani Ignis! Spreman si da preuzmeš razvijanje liderskih i prezentacionih veština u svoje ruke?

Želiš da pokreneš ekipu da zajedno učite i unapređujete sebe i svoje okruženje?

Želiš da kroz svoj društveni angažman utičeš na vraćanje pravih vrednosti?

Želiš da iskusiš rad u timu, iskustvo koje postaje neophodno u modernom poslovnom svetu?

Želiš da stekneš referencu u ličnoj biografiji, preporuku koja će ti poslužiti kao odskočna daska za buduću karijeru?

Ako je tvoj odgovor na ova pitanja DA – Postani član/članica Kluba pravih vrednosti

O čemu je zapravo reč?
Klubovi pravih vrednosti IGNISI su mesta okupljanja mladih ljudi koji žele da nauče da vode tim i postanu dobri lideri, da uspešno komuniciraju u poslovnom okruženju, da se druže sa ljudima sličnim sebi i zajedno menjaju svoje okruženje na bolje.

Klubovi pravih vrednosti rezultat su ideje koja povezuje Srbiju u pokretu sa Iskrom, čokoladicom sa ukusom pravih vrednosti.

Osnivači klubova – Ignisi proći će obuku za vođenje Klubova pravih vrednosti, sertifikate za referencu u CVu, učestvovati u društveno korisnim aktivnostima i imati priliku da unaprede liderski potencijal, poboljšaju sposobnosti motivisanja drugih i usavršavaju se u organizacionim poslovima vođenja kluba.

Sve što je potrebno da uradiš jeste da pošalješ svoj CV na adresu: ignisi@iskra.co.rssa naznakom Konkurs za Ignise.

Konkurs je otvoren do 10. aprila 2014. godine.

Izvor

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskim romskim neprofitnim organizacijama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskim romskim neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova u romskoj zajednici

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građanima u iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima:miliondinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 16 – na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova u romskoj zajednici.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje politička participacija Romkinja, njihovo učešće u procesima odlučivanja na svim nivoima i jačanje kapaciteta za preuzimanje aktivne uloge u razvoju demokratije i izgradnji zajednice;

– Osnaživanje Romkinja, liderki romskih ženskih neprofitnih organizacija/udruženja građana za uključivanje u procese donošenja odluka, planiranje i sprovođenje strateških planova, pre svega na lokalnom nivou.

– Promocija i integrisanje principa rodne ravnopravnosti u romskoj, ali i u većinskoj zajednici, posebno javnim akcijama i kampanjama koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti;

– Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje ženskog preduzetništva kod Romkinja;

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 dinara (stopedesethiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova u romskoj zajednici”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti ravnopravnost polova u romskoj zajednici sa planom utrška sredstava-budžetom projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 05. maj 2014.godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 42 55.

Detalji konkursa