Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015.godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015.godini

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015.godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015.godini

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanјe nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015.godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanјe nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015.godini

Detaljnije

Refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Detalji

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

shopping bagMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2015. godinu.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14) (u daljem tekstu: Uredba), i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 30/15).

2. Korisnici sredstava
Na javni konkurs mogu se prijaviti:
•    operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10),
•    proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm.

3. Konkursna dokumentacija
3.1 Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:
1.    prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde
2.    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,
3.    zaključen važeći ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,
4.    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao u toku tekuće godine,
5.    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad u periodu za koji je operater podneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 4). Uredbe.

3.2 Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa–tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 µm.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:
•    kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde
Ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, izdaje „Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet Novi Sad” – Laboratorija za ambalažu i pakovanje iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara broj 1, kao imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda u skladu sa članom 6. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo („Službeni glasnik RS”, broj 3/12).
•    ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 3. Uredbe.

5. Dostavljanje prijava
Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2016. godine.

Kontakt osoba: Gordana Ristović, telefon: 011- 260 4456.

Detaljnije

Konkurs – Rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada

illegalis szemetPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2015. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija postojećih deponija;  sanacija i rekultivacija degradiranih površina; podizanje zaštitnih zelenih pojaseva; nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 16.150.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i to:

1.    5.700.000,00 za sufinansiranje projekata i izrade studija iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja,

2.     10.450.000,00 za nabavku opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera.

Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 1.500.000,00 dinara.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs)

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
Za tačku 1.
–    pregled neuređenih deponija, divljih deponija i degradiranih površina obuhvaćenim projektom sa podacima o lokaciji, vrstama i količinama odloženog otpada (komunalni, industrijski, građevinski otpad,…), odnosno odgovarajući projekat podizanja zaštitnih zelenih pojaseva
–    fotokopiju PIB obrasca,
–    fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,
Za tačku 2.
–    potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada, namenu i predlog raspodele u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom, odnosno naziv i namenu opreme, uređaja i drugih osnovnih sredstava za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera sa njihovom namenom i predlogom raspodele.
–    fotokopiju PIB obrasca,
–    fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,

Kriterijumi za dodelu sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–    stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
–    visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju
–    dugoročni efekat projekta na životnu sredinu
–    funkcionalnost predloženog rešenja u oblasti životne sredine
–    medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije

Rokovi za sprovođenje konkursa:  
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 30.04.2015. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava:   11.05.2015. godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze: do 30.11. 2015. godine,
–    rok za dostavljanje o korišćenju sredstava 15.12.2015. godine
–    objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 11.05.2015. godine.

Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

O podnetim projektima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava Izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta, vrsta i obim projekta, vreme realizacije projekta, obim i vrsta dodeljenih sredstava, vremenski plan upotrebe sredstava, način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu.

Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 15.12.2014. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detalji

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana

Green_HousePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 4.600.000,00 dinara i

2. projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Uslovi konkursa:
•    Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije-udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine
•    Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 120.000,oo dinara
•    Realizacija projekta na teritoriji AP Vojvodine
•    Opravdana prethodno dodeljena sredstva na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Konkursna dokumentacija koju treba dostaviti:
•    Prijavni obrazac-opis projekta sa budžetom, koji se nalazi na internet sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.
•    fotokopija Rešenja o registraciji udruženja (iz APR-a)
•    fotokopija Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma),
•    fotokopija PIB obrasca
Prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Prilikom ocenjivanja i rangiranja primenjuju se sledeći kriterijumi:
– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
– broj učesnika i nosioca projekta;
– iznos honorara projektnog tima (ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom);
– visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora ukoliko je za izvođenje projekta potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje  štampe i drugi načini prezentacije).

Rokovi za sprovođenje konkursa:
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 17.04.2015. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 07.05.2015. godine,
–  rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2015. godine,
–  rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15.12.2015. godine.

Kontakt osoba za projektnu oblast pod tačkom 1: Olivia Tešić, telefon 021/487-4486, e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs; kontakt osoba za projektnu oblast pod tačkom 2: Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs).

Detalji

Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine

diversityPOKRAJINSKI SKERTARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2015. godine

Projektne oblasti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1.    Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa;
2.    Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume);
3.    Promocija zaštićenih područja.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva:
1.    Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika, park prirode i zaštićeno stanište, sa 1 projektom za svako zaštićeno područje kojim upravljaju, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 900.000,00 dinara;
2.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 20.235.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:
1.    Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2.    Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta; ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.
3.    Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.

Uslovi konkursa:
1.    Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata;
2.    Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode;
3.    Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava, posebno će se uzimati u obzir:
1.    dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;
2.    primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;
3.    nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;
4.    procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;
5.    nova kreativna rešenja u oblasti zaštite prirode.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
•    dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2015. godine;
•    donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana  po pristizanju projekata;
•    rok izvršenja ugovorene obaveze: 01.12.2015. godine;
•    rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.12.2015. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem;
2.    O podnetim projektima odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata;
3.    Nakon realizacije projektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava;
4.    Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obim projektnih aktivnosti; vreme realizacije projekta; visina dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnih aktivnosti i rokove za realizaciju projekta i dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs se dostavljaju Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs) putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2015. godine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Lorand Vig, telefoni: 021/487-4486; 021/557-283).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detalji