Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2015. godini

U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati učešće naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu do 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i studijski boravak studenata na partnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae.

Ovaj konkurs je otvoren do 1. decembra 2015. godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najmanje 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
1.    Da prijavu podnose:
– registrovana naučno-istraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen, ili
– mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su  pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup ili boravak u inostranstvu odnosno za studijski boravak na partnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet.

2.    Da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnog i tehnološkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučno-istraživačke delatnosti i tehnološkog razvoja.

3.    Da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju Stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup ili boravak), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje u koji je uneta afilijacija pripadajućeg univerziteta, izlaganje po pozivu ili poster uz potvrdu organizatora skupa, a ukoliko nije izlagač, a njegov boravak je u cilju afirmacije nauke i tehnološkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, poziv za učešće na skupu ili potvrdu o prihvatanju rada odnosno dokument iz kojeg se vidi da se nalazi na listi učesnika skupa.

4.    Da je rad prethodno verifikovan od strane Nastavnog veća fakulteta, Naučnog veća instituta, odnosno odgovarajućeg tela.
Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima, ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate od značaja za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači do 35 godina života.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske vlade i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 12.700.000,00 dinara za 2015. godinu.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na naučnom skupu” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16,
21000 Novi Sad, u dva primerka i na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, na telefon 021 /487-46-33, ili na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

stručnih skupova u 2015. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkursavni  konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2015. godini

U cilju podsticanja naučnog stvaralaštva i razmene naučno-stručnih dostignuća od značaja za AP Vojvodinu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansiraće organizovanje naučno-stručnih skupova za registrovane naučno-istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima.

Organizatori naučno-stručnog skupa, izuzetno, mogu biti i druge organizacije i udruženja, u slučaju da manifestacija koju organizuju ima za cilj prezentaciju i afirmaciju nauke, ukoliko skup organizuju zajedno sa registrovanom naučno-istraživačkom institucijom. U tom slučaju neophodno je da dostave pismenu podršku te naučne institucije, koja mora učestvovati u sufinansiranju skupa sa najmanje 25% od ukupnog iznosa sredstava potrebnih za finansiranje.

Ukoliko skup organizuje studentska organizacija, isti se može sufinansirati isključivo u delu koji ima elemente izlaganja rezultata naučnog rada.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
–    da je doneta odluka Nastavno-naučnog veća, odnosno Naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučno-istraživačke organizacije o organizovanju naučno-stručnog skupa i finansijskom planu,
–    da je organizator naučno-stručnog skupa obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje skupa:
a) odgovarajući prostor,
b) informaciono-tehničku podršku, i
c) izvore sredstava kojim se realizuje finansijski plan
skupa,
–    da su konstituisani organizacioni i programski odbor skupa i
–    da je prihvaćen program skupa.

Prednost u sufinansiranju skupova imaće: skupovi na kojima se prezentuju rezultati u vezi sa realizacijom regionalnih naučno-istraživačkih projekata Pokrajinske Vlade AP Vojvodine, interdisciplinarni skupovi, skupovi sa međunarodnim učešćem, skupovi sa više organizatora, skupovi posvećeni prezentaciji i evaluaciji recenziranih naučno-stručnih radova, skupovi za koje je organizator skupa pripremio osnovni materijal za skup – zbornik radova sa skupa ili abstrakt za skup i zbornik radova neposredno posle skupa.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske Vlade i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 13.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Javni konkurs je otvoren do 01. decembra 2015. godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

Overene i potpisane Prijave sa dokumentacijom (dva primerka) se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”za naučno-stručne skupove”, najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandru Mihajlovu, na telefon 021 /487-4575, ili  na e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”pravo na prvu šansu”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”pravo na prvu šansu”

Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su državljani Republike Srbije,
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih  modaliteta:
– u okviru akreditovanih doktorskih studija,
– prema ranije važećim propisima,
– nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
– bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih 1000 prema Šangajskoj listi,
4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Sekretarijat,
5) da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučno-istraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci. Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili sa drugim naučno-istraživačkim referencama kandidata.

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:
1) Tehničke nauke
2) Prirodno-matematičke nauke
3) Medicinske nauke
4) Sportske nauke
5) Biotehnologija i poljoprivreda
6) Društvene i humanističke nauke uke
7) Pravne i ekonomske na
8) Tehnologija i zaštita životne sredine.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika, čija je ukupna citiranost prema međunarodnoj bazi Science Citation Index – Wos, a na osnovu podataka Referalnog centra Matice Srpske, odnosno baze podataka Sekretarijata, preko 10, ili čiji je ukupni faktor kompetencije na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2010.-2014. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, preko 20.

Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.

Sredstva za realizaciju programa ”Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Potrebna dokumentacija:
– Potpisan Obrazac prijave, u dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi
– Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
– Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine)
– Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka
– Uverenje o nezaposlenosti.

Javni konkurs je otvoren od datuma raspisivanja do 01. aprila 2015. godine.
Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Pravo na prvu šansu” na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda

water splashUPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju sistema integralnog upravljanja vodama i zaštite životne sredine.

Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđenje stabilnog, sigurnog i dugoročnog snabdevanja vodom, zaštita i poboljšanje kvaliteta vode i životne sredine uopšte, smanjenje rizika po javno zdravlje i unapređenje kvaliteta života stanovništva, podrška ruralnom razvoju, stvaranje preduslova za održivi društveni i ekonomski razvoj i smanjenje regionalnih dispariteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1004 – Podrška projektima u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 700.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda .

Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za:
1.    Finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 dinara,
2.    Finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite voda u ukupnom iznosu od 550.000.000,00 dinara.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Sredstva ne mogu da budu korišćena za finansiranje izgradnje kućnih priključaka.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Podnosilac prijave može da konkuriše sa najviše 3 (tri) projekta.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su: da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom javnog konkursa, da je izrađen glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014)  i da je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1.    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijave predloga projekta (Obrazac P.V1.01) u dva primerka;
2.    Kopije naslovnih strana svih delova glavnog projekta i strana na kojima se vidi potvrda o tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova, a za projekat za izvođenje kopije naslovnih strana svih delova projekta za izvođenje i kopija izjave glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata, sa kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu i propisima i pravilima struke;
3.    Kopija akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
4.    Predmer i predračun radova, sa rekapitulacijom radova, overeni i potpisani od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci;
5.    Kopiju rešenja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti kopiju akta nadležnog organa o toj činjenici);
6.    Kopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.
Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.

Obrazac prijave (P.V1.01) se popunjava elektronski i može da bude preuzet sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs .

Prijave sa priloženom dokumentacijom se nakon sprovedenog javnog konkursa ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.
Javni konkurs je otvoren od 09.03.2015. godine do 19.03.2015. godine do 16.00 časova.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine pozivom na telefon broj 021.4881.807, svakog radnog od 09.00 do 15.00 časova, ili putem elektronske pošte tatjana.skrbic@fkuapv.org .

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

PuteviUPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture.

Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđenje stabilnog, sigurnog i dugoročnog odvijanja saobraćaja, poboljšanje bezbednosti saobraćaja, podrška ruralnom razvoju, stvaranje preduslova za održivi društveni i ekonomski razvoj i smanjenje regionalnih dispariteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1006 – Podrška projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture .

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica i saobraćajnih objekata u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Podnosilac prijave može da konkuriše sa najviše 3 (tri) projekta.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su: da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom javnog konkursa, da je izrađen glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014)  i da je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1.    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.S1.01) u dva primerka;
2.    Kopije naslovnih strana svih delova glavnog projekta i strana na kojima se vidi potvrda o tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova, a za projekat za izvođenje, kopije naslovnih strana svih delova projekta za izvođenje i kopija izjave glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata, sa kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu i propisima i pravilima struke;
3.    Kopija akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
4.    Predmer i predračun radova, sa rekapitulacijom radova, overeni i potpisani od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci;
5.    Kopiju rešenja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti kopiju akta nadležnog organa o toj činjenici);
6.    Kopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.
Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.S1.01) se popunjava elektronski i može da bude preuzet sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs .
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

Javni konkurs je otvoren od 09.03.2015. godine do 19.03.2015. godine do 16.00 časova.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021.4881.808, svakog radnog od 09.00 časova do 15.00 časova, ili putem elektronske pošte dunja.palic@fkuapv.org .

Detaljnije

Javni poziv naučnoistraživačkim organizacijama

Masdar InstituteMINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv naučnoistraživačkim organizacijama za dostavljanje predlaga projekata u oblasti obnovljivih izvora energije u cilju saradnje sa Masdar institutom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

OSNOVNE INFORMACIJE
Vlada Republike Srbije je oktobra 2013. godine potpisala Protokol o utvrđivanju akcionog okvira o saradnji sa „ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u čijem sastavu je i Masdar institut („Masdar Institute“ http://www.masdar.ac.ae). Tim protokolom je, pored ostalog, predviđeno dalje unapređenje odnosa strana potpisnica u pogledu naučnog razvoja u oblasti obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva institute, fakultete, i druge naučnoistraživačke organizacije registrovane u Republici Srbiji (u daljem tekstu: naučnoistraživačke organizacije) da podnesu predloge projekata, odnosno modela saradnje (u daljem tekstu: projekti) sa Masdar institutom, a koji se odnose na upotrebu obnovljivih izvora energije. Sve blagovremeno podnete prijave koje zadovoljavaju tražene uslove ovog poziva biće prosleđene partnerima iz Masdar instituta na dalji pregled u cilju odabira projekata na kojima ima obostranog interesa za buduću saradnju.

Projekti koji obuhvataju sledeće vidove saradnje će biti dalje razmatrani:
– Tematska predavanja naših stručnjaka u Masdar institutu;
– Tematska predavanja stručnjaka iz Masdar instituta u Republici Srbiji;
– Zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima u Republici Srbiji;
– Zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima u Masdar institutu.

Cela procedura ovog javnog poziva je zasnovana na dobroj volji i korektnim partnerskim odnosima, odnosno neobavezujuća je za bilo koju stranu u ovom procesu do trenutka eventualnog potpisivanja ugovora o saradnji.

Rok za prijavu: do 27. marta 2015. godine.

OSTALE INFORMACIJE
Predloge projekata koji su zakasnili sa prijavom ili ne zadovoljavaju osnovne zahteve ovog poziva, Ministarstvo ima prava da isključi iz dalje procedure.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je:
Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike, Odsek za obnovljive izvore energije, telefon 011/3346-755, e-mail: rastislav.kragic@mre.gov.rs

Detalji

Jednogodišnji master program za jugoistočno-evropske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu u Atini

Greek study trip on steps resizeMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Jednogodišnji master program za jugoistočno-evropske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu u Atini za akademsku 2015/2016. godinu

Na Univerzitetu u Atini realizuje se program postdiplomskih, master jednogodišnjih studija u oblasti jugoistočno evropskih studija na Fakuletu političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini, na engleskom jeziku.

Studije su namenjene onima koji su završili osnovne studije u oblasti društvenih nauka i nudi multidisciplinarni pristup specifičnostima Jugoistočne Evrope, kako u regionalnom kontekstu, tako i pojedinačnim državama.

Ukupno trajanje predmetnog master programa je 12 kalendarskih meseci i podeljeno je u dva semestra (zimski i letnji).
Predviđeno je da za ovaj program bude primljeno najviše 25 studenata za škoslku 2015/16. godinu.

Prijave se mogu podneti do 15. juna 2015. godine.

Troškovi školarine iznose 2100 evra i postoji mogućnost plaćanja u tri rate.

Studenti iz zemalja JIE (Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova*, Crne Gore, Rumunije, Srbije i BJRM) koji nisu korisnici neke druge stipendije, imaju pravo da apliciraju za oslobađanje od plaćanja troškova.

Za sve dodatne informacije zainteresovani državljani Republike Srbije mogu kontaktirati Sekretarijat Postdiplomskog programa u oblasti jugoistočno evropskih studija na Fakultetu političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini – tel: +30-210-368-8965/6, vebsajt: www.see.pspa.uoa.gr, e- adresa: postgrad_SEE@pspa.uoa.gr

Detaljnije

Objavljen treći poziv za predaju projektnih predloga u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013

IPA Croatia-SerbiaEVROPSKA KOMISIJA

Objavljen treći poziv za predaju projektnih predloga u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013

Imajući u vidu prošlogodišnje poplave kojima su bile pogođene Srbija i Hrvatska, ovaj poziv je raspisan sa namerom da programskim zemljama pomogne u oporavku.

Cilj poziva je promovisanje održivog razvoja prekograničnog regiona kroz efikasnu upotrebu ekonomskog potencijala regiona u sinergiji sa namenskim korišćenjem prirodnih resursa kojima se obezbeđuje očuvanje regionalnog biodiverziteta i kroz pružanje pomoći u sanaciji poplavljenih područja u okviru programske oblasti u Srbiji i Hrvatskoj.

Predlozi projekata moraju biti obuhvaćeni jednom od prioritetnih mera: zaštita životne sredine ili ljudi ljudima.

Ukupan budžet poziva je 3.600.000,00 EUR, od čega je 1.800.000,00 EUR namenjeno za Hrvatsku i 1.800.000,00 EUR za Srbiju.

Rok za predaju projektnih predloga je 1. jun 2015. godine.

Više informacija

Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture

dom omladinePOKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture
Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
I. Sanacija i adaptacija prostora za rad
II. Opremanje prostora za rad

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 19.3.2015.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015. godini

Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
I. Podrška sprovođenju omladinske politike
II. Podrška programu „Vojvođanski omladinski centar“
III. Realizacija programa „Fond za talente“

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti OVDE

Konkurs traje do 4.12.2015.