Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

3153-757055POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

Cilj konkursa je povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradnih mreža u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015 godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža u voćarskoj proizvodnji.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji MZ Jamena, opština Šid

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji MZ Jamena, opština Šid u 2015.godini

Cilj konkursa je intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa u MZ Jamena – Opština Šid u 2015 godini i podrška proizvođačima za nabavku konstrukcija i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji MZ Jamena – Opština Šid koja je bila poplavljena u 2014.godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora; folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.06.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

zasticeni prostorPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2015.godini

Cilj konkursa je intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora; folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara

stari_bunarPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2015.godini

Cilj konkursa je povećanje obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: izgradnje eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, sistema za navodnjavanje, sistema za fertirigaciju, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete

food industryPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini

Cilj konkursa je proširenje privrednih aktivnosti na selu.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove opreme za preradu voća i povrća, grožđa, uljanih kultura, lekovitog, začinskog, aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda i nabavku košnica i pčelinjih društava.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi

animal farmPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2015. godini

Cilj konkursa je realizacija dela tačke IV, podtačka 1.7 Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini. Cilj konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Pokrajini.

Bespovratnim sredstvima će se sufinansirati: opremanje govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanje ovčarskih farmi, opremanje kozarskih farmi, opremanje živinarskih farmi, nabavku opreme za mužu, nabavku opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavka opreme za manipulaciju i skladištenje hraniva za stoku, nabavka opreme za manipulaciju, odlaganje i distribuciju stajnjaka.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2014. godine

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2014. godine

Ministarstvo omladine i sporta – Fond za mlade talente Republike Srbije sa saopštava da je danas, 10. marta 2015. godine, raspisan Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2014. godine.

Konkurs će trajati do 17. aprila 2015. godine, a priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2014. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2013/2014. i 2014/2015. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Ovogodišnji konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola objavljen je u dnevnom listu „Politika“ kao i na internet stranici Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente www.mos.gov.rs/dositeja.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs, Kriterijume za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja, Standarde za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2013/2014. i 2014/2015. godinu Ministarstva prosvete i nauke možete preuzeti OVDE.

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa invaliditetom

disabled studentMINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA DANA

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa invaliditetom

Sredstva za stipendije obezbeđuje Udruženje osiguravača Srbije za period april-decembar 2015. godine, u ukupnom iznosu od po 10.000,00 dinara na mesečnom nivou po učeniku, odnosno studentu sa invaliditetom. Namena sredstava je podsticaj razvoja 10 talentovanih učenika ili studenata sa invaliditetom koji postižu zapažene rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti ili sporta.

USLOVI I KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU

1. da su redovni učenici osnovnih ili srednjih škola, odnosno studenti visokoškolskih ustanova, na teritoriji Republike Srbije;
2. da imaju državljanstvo, kao i prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;
3. da imaju manje od 26 godina života;
4. da imaju prosek ocena tokom školovanja najmanje 4,50 ili tokom studiranja najmanje 8,00,
5. da su pokazali naročit uspeh u oblasti koja je predmet interesovanja (diplome ili svedočanstva sa takmičenja, izložbe radova, objavljeni radovi u časopisima ili izražen talenat u oblasti umetnosti, sporta i sl.)

POTREBNI DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA I KRITERIJUMA KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU

1. uverenje o prebivalištu/boravištu izdato u MUP Republike Srbije ili fotokopija lične karte učenika/studenta (izvod iz čitača) ukoliko je punoletan, dok se za maloletnog učenika dostavlja fotokopija lične karte jednog roditelja/staratelja (izvod iz čitača);
2. potvrda o redovnom školovanju, odnosno potvrda da je lice student;
3. fotokopija đačke knjižice ili svedočanstava prethodno završenih razreda ili potvrda o proseku ocena za studenta, fotokopija diplome/svedočanstva/medalja sa takmičenja,  potvrda o učešću na izložbi, objavljenim radovima i sl.

OSTALE INFORMACIJE

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom pošiljkom na adresu: Nemanjina 22-26, Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom sa naznakom „Prijava za dodelu stipendija talentovanim učenicima i studentima sa invaliditetom u 2015. godini”.

Rok za podnošenje prijava je 16.3.2015. godine.

Prijave podnete od neovlašćenih lica, neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijava na konkurs mora biti potpisana od strane kandidata i/ili roditelja/staratelja kandidata.
Od kandidata se može zatražiti original dokumentacije na uvid.
Fotokopije priložene dokumentacije se ne vraćaju.

Radi izbora talentovanih učenika, odnosno studenata formira se mešovita komisija od tri člana (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije i Udruženje osiguravača Srbije), koja najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava predlaže donatoru – Udruženju osiguravača Srbije, stipendiste.

Komisija zadržava pravo provere podataka iz prijava traženjem zvaničnih podataka od odgovarajućih institucija (npr. da li su kandidati ostvarili pravo na stipendiju od nadležnih ministarstava, fondacija ili drugih subjekata i sl.);
Komisija predlaže stipendiste na osnovu ispunjenosti uslova i kriterijuma iz ovog poziva.

Konačan izbor stipendista vrši Komisija.

Udruženje osiguravača u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke o izboru stipendista zaključuje ugovore o stipendiranju, kojima će bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Detaljnije

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

ethnic groups2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine  u  2015. godini.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 31.000.000,00  dinara.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 03. april 2015. godine.

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
•    Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
•    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
•    Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
•    Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
•    Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

NAČIN APLICIRANJA

•    Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od ponedeljka 09. marta 2015. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.ounz.vojvodina.gov.rs

•    Uz prijavu se obavezno podnosi :
1.    Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2.    Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
3.    Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.

•    Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

•    Prijave se podnose: 1.) lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske Vlade) 2.) elektronski putem portala e-konkursi (https://www.ekonkursi.vojvodina.gov.rs/eKonkursPublic/) sa prijavom koja je elektronski potpisana; 3) poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za  obrazovanje,propise
upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju zapošljavanja istraživača‐povratnika iz inostranstva, prema sledećim uslovima:
1. Da prijavu, uz saglasnost istraživača‐povratnika, podnosi registrovana naučnoistraživačka organizacija
2. Da istraživač za koga se podnosi prijava ispunjava sledeće uslove:
− da je neprekidno, najmanje 5 godina, proveo u inostranstvu obavljajući delatnost u vezi sa stručnim usavršavanjem ili naučnu produkciju u oblasti za koju se predlaže
− da stečenim naučnim zvanjem i naučnom produkcijom ispunjava uslove za predloženo radno
mesto
3. Da prijavu prethodno verifikuje Nastavno veća fakulteta ili Naučno veće instituta.

Pravo prijaljivanja kandidata imaju registrovane naučno istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine koje su donele odluku o potrebi prihvatanja kandidata i imaju pismenu saglasnost kandidata za angažovanje u toj naučno istraživačkoj ustanovi.

Prednost prilikom odlučivanja imaju oni kandidati koji su pre odlaska u inostranstvo već obavljali delatnost u naučno istraživačkim institucijama i čija je naučna produkcija značajnim delom realizovana u prioritetnoj oblasti navedenoj u tački 2. ovog konkursa.

Sufinansiranje radnih mesta biće odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske vlade i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Potrebna dokumentacija:
–    Potpisan i overen obrazac prijave naučnoistraživačke institucije
–    Odluka o potrebi prihvatanja kandidata
–    Pismena saglasnost kandidata za angažovanje na predloženom radnom mestu u naučno istraživačkoj ustanovi
–    Stručna biografija kandidata sa naučnom produkcijom

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 01. decembra 2015. godine.

Prijave u dva primerka i potrebna dokumentacija se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije