Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za prijavu projektaza Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija

poslovne zone2MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projektaza Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu

I Podnosilac prijave projekta
Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta.
Ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

II Visina i namena sredstava za realizaciju Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu
Za realizaciju Programaza podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu(u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 166.430.000 dinara.

Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:
1) mera opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija;
2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija je učešće u finansiranju realizacije projekata infrastrukturnog opremanja poslovnih zona, odnosno izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata u poslovnoj zoni kao i izgradnje objekata za prateće sadržaje koji omogućavaju uspešno poslovanje u poslovnoj zoni.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija je učešće u finansiranju projekata izgradnje objekata saobraćajne infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone, objekata komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje i drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

III Učešće Ministarstva privrede u finansiranju projekta
Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) učestvuje u finansiranju realizacije projekta u iznosu do 50% od ukupne vrednosti projekta, dok se preostala sredstva obezbeđuju iz budžeta Podnosioca prijave.

Ukoliko se prijavljuje projekat čija je realizacija započeta, a sprovodi se u više etapa, Podnosiocu prijave se kao finansijsko učešće za nastavak realizacije sledeće, odnosno nove etape u realizaciji tog projekta priznaje vrednost prethodnog učešća, za etapu projekta koji se prijavljuje.

IV Cilj Programa
Opšti cilj Programa je podrška razvoju privrede i stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Specifični ciljevi Programa su:
1) unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz razvoj poslovnih zona;
2) obezbeđenje saobraćajne dostupnosti poslovne zone i funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje (priključenje na komunalnu, elektroenergetsku, energetsku i ostalu infrastrukturu) i realizacija drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

V Uslovi za dodelu sredstava Programa
Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2) da je finansiranje projekta predviđeno odlukom o budžetu Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;
3) da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave;
4) da su završene sve prethodne pravne, tehničke i druge procedure koje prethode realizaciji projekta.

VI Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta
Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:
1)     efekti projekta;
2)     održivost projekta;
3)     postojanje namere investitora za investiranje;
4)     planirani broj novih radnih mesta koja će otvoriti potencijalni investitor.

VII Dokumentacija za prijavljivanje na javni poziv
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikompodnošenjaprijaveprojekta:
1)   pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu;
2)   potvrda o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta i izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave, sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta;
3) glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje koji se prilaže i u elektronskom formatu na CD, treba da sadrži sledeće:

  1. Za glavni projekat – skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i  pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje        izvođenje radova, a za projekat za izvođenje – skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
  2. Tekstualne i grafičke priloge;
  3. Predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
  4. Skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
  5. Skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija;

4) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;
5) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);
6) list nepokretnosti;
7) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone;
8) ugovor ili drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom;
9) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Kao dokaz za prethodno učešće iz glave III. stav 2. javnog poziva dostavlja se jedan od sledećih dokumenata:
1.     Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i stepen realizacije postupkajavne nabavke;
2.     Ugovor o izvođenju radovasa statusom realizacije ugovora za prethodnu etapu;
3.     Okončana situacija, ukoliko su radovi za prethodnu etapu izvedeni.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u overenoj fotokopiji i u elektronskom formatu na CD.

VIII Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja
do 25.02.2015. godine.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva, broj: 011/333-4247 i 011/333-4132

Deteljnije

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja kojima su dodeljena sredstva Evropske unij

kancelarija za saradnju sa civilnom drustvomKANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“

Opšti cilj konkursa je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji za dodelu sredstava iz programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.

Način dostavljanja – Zahtev za sufinansiranje projekata treba dostaviti na posebnom obrascu, u zatvorenoj koverti na adresu: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 11000 Beograd, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 10. februara do 25. februara 2015. godine.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnu konkursnu dokumentaciju možete naći na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekata za sufinansiranje – za informaciju
2.    Obrazac zahteva za sufinansiranje projekata
3.    Obrazac narativnog opisa aktivnosti za koje se traži sufinansiranje
4.    Obrazac predloga budžeta

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim konkursom zainteresovani mogu kontaktirati Sanju Atanasković, savetnicu u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije na: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na 011 3130 968.

Detaljnije

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu

regresiranje prevoya ucenikaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015.

godinu („Službeni list APV“, br. 53/14 i 54/14-ispr.) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini, u iznosu od 176.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

USLOVI KONKURSA

1. Podnosioci zahteva
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola broj:128-451-48/2015-04 od  05.02. 2015 . godine su:
1)    broj učenika srednjih škola u školskoj 2014/2015. godini sa područja opštine  i grada koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
2)    stepen razvijenosti opština i gradova u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (”Službeni glasnik RS”, br. 104/14).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 11. februara 2015. godine na web adresi  Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom ”Za konkurs – regresiranje prevoza učenika”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je  5. mart 2015. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262

Detalji

Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

baberkoszoruPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

PROJEKTI treba da budu usmereni ka:
•    Izradi monografije, video ili CD prezentacije, organizaciji izložbe i slično;
•    Organizaciji svečanosti, odnosno manifestaciji sportsko-kulturnog karaktera;

Neopravdanim utroškom sredstva po ovom Konkursu smatraće se upotreba sredstava za redovne takimičarske i trenažne aktivnosti sportskih organizacija, kao i troškovi organizacije svečanih ručkova i večera.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU imaju sportske organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koje imaju dugogodišnju tradiciju, kontinuiran uspeh i prepoznatljiv rad na afirmaciji i razvoju sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Razmatraće se prijave sportskih organizacija koje obeležavaju jubilej od 20 do 100 godina (svaka deseta godina), kao i svaka peta godina nakon navršenih 100 godina postojanja.

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU: 2.000.000,00 dinara

ROK  ZA PRIJAVU: Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 26. februar 2015. godine.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finasiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Uz projekat potrebno je dostaviti i dokaz o početku rada sportske organizacije (osnivački akt, novinski članak, prethodno urađene monografije, itd ).

Detaljnije

Konkurs za organizacije civilnog društva

novac, pareAGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Konkurs za organizacije civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije. Cilj konkursa je da podrži razvoj i jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti svih društvenih aktera.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena organizacijama civnilnog društva iznose 3.658.000,00 dinara i biće dodeljena dvema organizacijama u iznosima od po 1.829.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do 11. marta 2015. godine.

Detaljnije

NR KINA – Komitet za školarine – ponuda stipendija za akademsku 2015/2016. godinu

chinese-learning-in-beijingMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

NR KINA – Komitet za školarine – ponuda stipendija za akademsku 2015/2016. godinu

Ambasada Republike Srbije u Pekingu, NR Kina, dostavila je ovom Ministarstvu aktuelnu informaciju o ponudi stipendija Komiteta za školarine za akademsku 2015/2016. godinu.

Od ponuđenih 10 stipendija, 6 je predviđeno za nastavak studija dosadašnjih stipendista Vlade NR Kine – državljana Republike Srbije, a 4 pune stipendije za dodiplomske, postdiplomske studije i studijsko usavršavanje ponuđene su kandidatima koji se prijavljuju prvi put.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti sve relevantne informacije (vodič za korišćenje platforme za registraciju studenata, lista univerziteta i studijskih programa, medicinski formular za strance i vodič za dodelu stipendija Vlade NR Kine) i izvršiti neophodnu on-line registraciju na vebsajtu: http://www.scs.edu.cn/laihua/ .

Rok za dostavljanje prijava sa dokumentacijom ovom Ministarstvu je 20. april 2015. godine.

Troškove međunarodnog prevoza snosi sam kandidat.

Detaljnije

Informacija o odobrenim studijskim programima i ustanovama u Ruskoj Federaciji za stipendije

study_russiaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Informacija o odobrenim studijskim programima i ustanovama u Ruskoj Federaciji za stipendije tokom školske 2015/2016. godine

Ambasada Ruske Federacije obaveštava srpsku stranu da je Federalna Agencija za pitanja Zajednice Nezavisnih Država, sunarodnika koji žive u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju objavila spisak visokoškolskih ustanova i studijskih smerova pogodnih za prijem stranih studenata zainteresovanih za stipendiju Vlade Ruske Federacije za školsku 2015/2016. godinu.

Vebsajt Rosotrudničestva je : http://95.163.77.90/node/893.

Informacija o konkursu Vlade Ruske Federacije biće objavljena na sajtu Ministarstva i u Ruskom domu u Beogradu tokom trajanja konkursa. Prijave kandidata sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se direktno na adresu Ruskog doma u Beogradu. Mešovita komisija će odlučivati o predlogu kandidata za dodelu stipendija Ruske Federacije u roku koji predvidi ruska strana.

Rok: 02.03.2015.

Detaljnije

Stipendije Britanske fondacije za školsku 2015/16. godinu

british-scholarship-trust-300x211MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Stipendije Britanske fondacije za školsku 2015/16. godinu

Britanska fondacija posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije obavestila je ovo Ministarstvo o spremnosti da za školsku 2015/16. godinu ponudi mogućnost učešća na konkursu za dodelu 10 stipendija kandidatima iz Republike Srbije.

Trajanje stipendije je od 1 do 3 meseca po kandidatu.

Detaljnije informacije i prijavni formular dostupni su na vebsajtu: www.britishscholarshiptrust.org

Biće razmatrane samo one kandidature koje su dostavljene posredstvom ovog Ministarstva, Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade Republike Srbije u Londonu.

Rok za dostavu dokumentacije zainteresovanih kandidata ovom Ministarstvu je 15. mart 2015. godine.

Detaljnije

 

Stipendije Vlade Rumunije stranim državljanima za školsku 2015/2016. godinu

romania-scholarshipsMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Stipendije Vlade Rumunije stranim državljanima za školsku 2015/2016. godinu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Rumunije, Direkcija za javnu diplomatiju, kulturnu i naučnu međunarodnu saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ponudila je zainteresovanim kandidatima iz Srbije stipendije za akademsku 2015/2016. godinu.

Metodologija konkurisanja koju kandidati moraju da ispunjavaju precizno su navedeni na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, http://www.mae.ro/node/1794  na rumunskom jeziku.

Informacija na engleskom jeziku dostupna je na sajtu: http://www.mae.ro/en/node/10251

Prijave se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koje prosleđuje dokumentaciju rumunskoj strani posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Krajnji rok za prijavu je 1. mart 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

stipendijaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji dostavila je ovom Ministarstvu aktuelnu informaciju o objavi konkursa za dodelu do 18 stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu, na osnovu člana 3. Protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Sve potrebne informacije i prijavni formulari dostupni su na internet stranici CMEPIUSP – Centra Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx.

Rok za dostavu prijava zainteresovanih kandidata sa potrebnom dokumentacijom ovom Ministarstvu je 15. mart 2015. godine, s obzirom da je slovenačka strana zatražila nominaciju Ministarstva.

Detaljnije