Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, kao i razvoj preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod žena.

Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru realizacije mere iz tačke 1 Programa imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i poseduju iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i tehničke i kadrovske kapacitete kojima mogu da obezbede uspešnu realizaciju navedene mere.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru realizacije mere iz tačke 2 Programa imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i poseduju iskustvo u realizaciji istih ili srodnih projekata i dostave indikatore na osnovu kojih će pratiti kako realizacija projekta doprinosi razvoju ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj turizma – Vrednost grantova 1.62 miliona evra

SEKRETARIJAT SAVETA ZA REGIONALNU SARADNJU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj turizma – Vrednost grantova 1.62 miliona evra

Sekretarijat Saveta za regionalnu saradnju (RCC) objavio je danas program bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) vredan 1,62 miliona evra, koji će se koristiti za unapređenje infrastrukture i kvaliteta usluga na regionalnim kulturnim i avanturističkim turističkim rutama.

Programom će biti obuhvaćeno trideset i više grantova, pojedinačne vrednosti do 54.000 evra, a realizovaće se tokom perioda od tri godine, saopštio je RCC.

– Ovim programom dodele bespovratnih finansijskih sredstava Savet za regionalnu saradnju će omogućiti javnom i privatnom sektoru u šest ekonomija Zapadnog Balkana da sprovedu neophodne intervencije na turističkim lokalitetima, a kulturne i prirodne atrakcije učine privlačnijim posetiocima iz inostranstva i regiona – rekao je Goran Svilanović, generalni sekretar RCC-a.

– Drugim rečima, pomoći ćemo da se sačini zajednička i bolja regionalna turistička ponuda koja će privući više turista u region, produžiti njihov boravak, i povećati prihode i broj kvalitetnih radnih mesta u ovoj industriji – dodao je on.

Program bespovratnih finansijskih sredstava je sastavni deo projekta razvoja i promocije turizma vrednog 5 mil EUR, kojeg finansira Evropska unija a sprovodi RCC. Program će se realizovati u tri uzastopna ciklusa s ciljem da se u svakom ciklusu sprovede najmanje deset pilot projekata.

Javni poziv za dostavljanje projektnih ponuda će označiti početak svakog ciklusa koji će biti otvoren za pravna lica, uključujući nevladine i neprofitne organizacije, udruženja, fondacije i lokalne vlasti, koja će biti direktno odgovorna za pripremu, upravljanje i realizaciju sredstava.

Prvi poziv za dostavljanje ponuda, koji je objavljen danas, otvoren je konkretno za lokalne i regionalne organizacije koje se bave razvojem turizma, turističke klastere, organizacije za obrazovanje i usavršavanje, koje aktivno učestvuju u razvoju turizma, kao i nacionalne parkove i parkove prirode.

Rok za dostavljanje ponuda je 16. avgust 2018. godine.

Više informacija o programu

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u domenu primene digitalnih, multimedijalnih, višejezičkih vodiča kojima se podstiče vidljivost i dostupnost kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji.

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kroz prezentaciju nacionalnih kulturnih vrednosti; predstavljanje digitalne građe, digitalne umetnosti, posredstvom digitalnih multimedijalnih vodiča-aplikacija i višejezičnih sistema.

Opšti ciljevi konkursa:
• doprinos kvalitetnijoj prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama;
• podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije i ulozi digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u informatičkom društvu;
• jačanje kapaciteta ustanova kulture za kreiranje turističke ponude kroz stvaranje raznolike publike, kao i unapređenje učestalosti i kvaliteta poseta;
• stvaranje pristupačnijih programa ustanova kulture upotrebom IT tehnologija;
• puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji:
http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji.pdf;
• unapređenje prezentacije, promocije i pretraživosti multimedijalno predstavljenog digitalizovanog pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa koje se postiže razvojem i upotrebom aplikacija, platformi i drugih oblika informaciono komunikacionih tehnologija u kulturi/ustanovama kulture.

Specifični ciljevi konkursa:
• unapređenje i razvoj digitalnih metoda i tehnika za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
• valorizacija digitalizovanog i multimedijalno predstavljenog kulturnog nasleđa u svrhu razvoja kulturnog turizma;
• doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
• unapređenje saradnje među ustanovama kulture, kao i između privrednog i javnog sektora, radi podizanja kvaliteta i pristupačnosti programa za različite društvene grupacije;
• razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i upotrebu novih tehnologija u ustanovama u svim fazama procesa digitalizacije u kulturi koje će doprineti kontinuiranom radu na razvoju kulturnih navika i potreba društva;
• sticanje novih znanja i veština učesnika u procesu digitalizacije;
• intenzivni rad na promovisanju digitalizacije kako kod učesnika u procesu tako i kod najšire javnosti;
• širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije;
• jačanje kapaciteta ustanova zaštite u aspektu vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa, razvoju publike, odnosno učešću građana u javnom kulturnom životu posredstvom primene IT tehnologije (društvene mreže);
• unapređenje pristupačnosti u digitalnom polju i stvaranje preduslova za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa osobama sa invaliditetom.

Tehnički zahtevi za izradu digitalnih multimedijalnih vodiča:
• digitalni multimedijalni vodiči moraju biti višejezični odnosno da sadrže obavezno srpski jezik (ćirilicu i latinicu) i engleski jezik. Pored ovih prednost će imati predlozi projekata koji u ponudi imaju neki od svetskih jezika: ruski jezik, kineski jezik, turski jezik, nemački jezik, francuski jezik;
• digitalni multimedijalni vodič mora imati navigaciju kroz mapu Srbije uz pružanje kulturnih i administrativnih informacija. Za razvoj aplikacije poželjno je koristiti Google Maps Api;
• potrebno je da aplikacija ima više filtera za pretragu u cilju jednostavnog, bržeg i optimizovanog korišćenja;
• digitalni multimedijalni vodič mora biti razvijen tako da bude operativan sa drugim aplikacijama;
• neophodna je upotreba GPS-a, Bluetooth-a, učitavanje koda ili drugih tehnologija radi omogućavanja najekonomičnijeg korišćenja virtualne izložbe;
• putem dizajna mape potrebno je posebno naznačiti informacije o smeštaju, javnom prevozu i tradicionalnim proizvodima;
• aplikacija treba da nudi dodatne informacije o cenama karata, radnom vremenu kulturne ustanove, parkingu i prilasku za invalidna lica;
• digitalni multimedijalni vodič je potrebno da omogući korisniku da kreira sopstvenu kulturno-turističku rutu;
• korisnik će imati mogućnost prijavljivanja (check in) na mapi (mestu kulturnog lokaliteta), uz ostavljanje komentara u vidu teksta i/ili postavljanja fotografije. Komentar posetilaca je potrebno da ima mogućnost automatskog prevoda;
• vodič/aplikacij u sebi moraju da imaju elemente proširene stvarnosti (augmented reality – AR), virtuelnu realnost (virtual reality – VR), tekstualne, audio i video materijale kao i 3D objekte;
• alati za direktno povezivanje sa društvenim mrežama;
• digitalni multimedijalni vodič mora biti kompatibilan za korišćenje na platformama: Android, IOS i Windows CE;
• obuka zaposlenih u ustanovi gde se implementira aplikacija u cilju održivosti projekta kao i zakonom predviđeni period garancije i održavanja aplikacije.

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva i preduzetnici koji posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavnici/zastupnici kompanija koje na globalnom nivou imaju razvijene servise/platforme/aplikacije, visokoškolske ustanove i naučni instituti.

Pored navedenih, dodatni obavezni kriterijumi za izbor učesnika na konkursu su sledeći:
• minimum 5 implementiranih aplikacija za potrebe nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture, ustanovama kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama na teritoriji Republike Srbije (prilog 8);
• predlagač projekat mora imati najmanje 3 godine iskustva i prisutnosti na tržištu Srbije sa gotovim rešenjima.
Prednost će imati:
• ponuđači koji poseduju platforme za povezivanje sa drugim ustanovama kulture u Evropi i/ili svetu;
• ponuđači koji omogućavaju regionalnu, evropsku i/ili svetsku vidljivost;
• ponuđači sa jasnim marketing strategijama u oblasti izrade globalne platforme koja povezuje više ustanova i daje bolju vidljivost i dostupnost, prezentaciju, kroz mobilnu aplikaciju;
• ponuđači koji u svom projektu predviđaju sve hardverske i softverske elemente koji će omogućite nesmetano funkcionisanje aplikacije i omogućiti brže i jednostavnije preuzimanje sadržaja aplikacije;
• ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje može da radi i bez aktivne WiFi konekcije nakon preuzimanja aplikacije;
• ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje je ekonomično za roming korisnike interneta odnosno strane turiste.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva je 300.000,00 dinara a maksimalni iznos je 1.000.000,00 dinara po jednom predatom zahtevu.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, vodiće se računa i o sledećim kriterijumima:
1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa;
2. kvalitetu i inovativnost projekta;
3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti i
(2) neophodni resursi.
4. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebno će se voditi računa i o:
1. značaju pokretnog i nepokretnog kulturnog dobra, kao i značaju ustanove kulture čije je kulturno dobro u nadležnosti,
2. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 23. jula do 22. avgusta 2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj: 011/3398-652, svakog radnog dana od 12-13 časova.

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1809 „Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja“

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1809 „Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja“ projekat 0002- Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite“ , koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU

Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju :

1. jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje ranog otkrivanja malignih bolesti, lečenja i rehabilitacije onkoloških pacijenata;
2. uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga;
3. unapređenje kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
4. stručno usavršavanje lekara specijalista u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja malignih bolesti, pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista u inostranstvu u maksimalnom iznosu do 625.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom, donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane sredstavima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja, odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta; troškove finansijskih usluga.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

Napomena: Edukacije iz oblasti skrininga mogu sprovoditi isključivo sertifikovani supervizori.

Rok podnošenja projekata je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja: dr Vesna Knjeginjić Email: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs, dr Vladimir Čakarević Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs, tel: 011/2699-505

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU

Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje faktora rizika koji dovosde do oštećenja srca i krvnih sudova), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2018. godini su :

1. prevencija bolesti srca i krvnih sudova

2. stručno usavršavanje u zemlji u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i/ili iz budžeta Ministarstva zdravlja odnosno koje predviđaju nabavku medicinske, računarske ili bilo koje druge opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava odnosno adaptaciju prostora smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta; troškove finansijskih usluga.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju preporučenom poštom i putem elektronske pošte, uz napomenu „Za javni poziv za realizaciju aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – NE OTVARATI” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.

Ukoliko zdravstvena ustanova koja podnosi prijavu planira da projekat sprovodi u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, uz prijavu dostavlja i primerak potpisanog sporazuma o saradnji, kojim se uređuju međusobni odnos, kao i prava i obaveze učesnika u projektu.

Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Vesna Knjeginjić Email: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs
dr Vladimir Čakarević Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

tel: 011/2699-505
Broj: 401-00-119/2018-07

Detaljnije

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „pravo na prvu šansu”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „pravo na prvu šansu”

I
Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su državljani Republike Srbije;
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu s barem jednim od navedenih modaliteta:
– u okviru akreditovanih doktorskih studija,
– prema ranije važećim propisima,
– nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
– bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih hiljadu univerziteta – prema Šangajskoj listi,
4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat),
5) da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica.

II
Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučnoistraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci. Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili s drugim naučnoistraživačkim referencama kandidata.

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:

1) tehničke nauke;
2) tehnološke nauke
3) medicinske nauke;
4) sportske nauke;
5) prirodno-matematičke nauke;
6) biotehničke nauke;
7) društvene i humanističke nauke;
8) pravne i ekonomske nauke.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika čiji je ukupni faktor kompetencije preko 20 – na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2013–2017. godine Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

III
Prijava na konkurs podnosi se u vidu obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na sajtu Sekretarijata.
Sredstva za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene, Finansijskim planom Sekretarijata za 2018. godinu planirano je 12.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

 • potpisan obrazac prijave –dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine);
 • uverenje o stečenom zvanju doktora nauka;
 • uverenje o nezaposlenosti.

Javni konkurs otvoren je od datuma raspisivanja do 15. septembra 2018. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom akcija „Pravo na prvu šansu” na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bul. Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, putem telefona: 021/487-46-33, ili putem imejla: marta.sinko@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Prijava za MladGrad

KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE

Prijava za MladGrad

MLADGRAD predstavlja nagradu za Nacionalnu prestonicu mladih Srbije 2018.

Nagradu dodeljuje Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Građanskih inicijativa.
Kandidaturu odnosno nominaciju za MladGrad – Nacionalnu omladinsku prestonicu Srbije podnosi udruženje mladih i/ili za mlade, samostalno ili u partnerstvu sa drugim udruženjem mladih/za mlade, Kancelarijom za mlade ili drugom ustanovom / institucijom koja doprinosi unapređenju omladinke politike u lokalnoj zajednici (nije neophodno imati potpisan protokol o saradnji, ali je poželjno).

ROK za podnošenje prijava je 23. jul u 23:59h.

NAGRADA:
– Promocija svoje zajednice, predstavljanje dosadašnjih dostignuća i primera dobre prakse na svim većim događajima koje organizuje KOMS, uključujući i KOMSkupštinu, ali i na Generalnoj skupštini Evropskog foruma mladih – COMEM.
– Studijsku poseta Beogradu, sastanci sa Ministarstvom omladine i sporta i drugim relevantim akterima omladinske politike na nacionalnom nivou.
– Delegiranje učesnika na aktivnosti koje organizuje KOMS, a uz poziv KOMS (Akademija omladinske politike, Forum omladinske politike…).
– Priliku za promociju svojih aktivnosti na društvenim mrežavma MladGrad u narednih godinu dana.

Kandidati će o izboru biti obavešteni najkasnije do 6. avgusta.

Svečana dodela nagrade održaće se u okviru proslave Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta, u Beogradu, koju organizuje Krovna organizacije mladih Srbije.

Detaljnije

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

1. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji APV u 2018. godini

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1050-15-2018-2018-konkurs-poslovni-inkubatori

Rok: 06.08.2018. godine

 

2. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1052-konkurs-kapitalne-masine-oprema-softver-2018

Rok: 06.08.2018. godine

3. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1066-konkurs-tekuce-repromaterijal-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

4. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1060-konkurs-turizam-privredni-subjekti-2018

Rok: 06.08.2018. godine

5. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini-podizanje kvaliteta objekata za degustaciju

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1058-15-2018-2018-konkurs-degustacija-turizam

Rok: 06.08.2018. godine

 

6. Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – organizovanje kongresa

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1056-konkurs-kongresni-turizam-2018

Rok: 06.08.2018. godine

7. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata i nabavku opreme u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1054-konkurs-klasteri-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

8. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1074-konkurs-socijalna-ekonomija-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

9. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1072-konkurs-stari-zanati-2018

Rok: 06.08.2018. godine

10. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije autonomne pokrajine vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – međunarodne manifestacije

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1070-konkurs-medjunarodne-manifestacije-2018

Rok: 06.08.2018. godine

11. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije autonomne pokrajine vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – manifestacije

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1068-konkurs-manifestacije-2018

Rok: 06.08.2018. godine

12. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1064-konkurs-regionalni-sajmovi-2018

Rok: 06.08.2018. godine

Detaljnije

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva
u AP Vojvodini u 2018. godini

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.

Detaljnije

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

Definisani programski zadatak:
„Opremanje osnovnih i srednjih škola opremom i rekvizitima u okviru zatvorenih prostora, i to velikih i malih sala”

PROGRAMSKI ZADATAK
Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tač. 9) Zakona o sportu: unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Programski zadatak se odnosi se na opremanje do 50 osnovnih i srednjih škola paketom sportske opreme i rekvizita, u okviru zatvorenih sportskih objekata, i to velikih i malih školskih sportskih sala:

 • programski zadatak je aktivnost utvrđena Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji od 2014 do 2018 („Sl. glasnik RS“, br. 1/15), koja se sastoji u opremanju škola funkcionalnim spravama (opremom) i rekvizitima prema prethodno utvrđenim prioritetima, u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport; opšteg cilja 7.1.1. Unapređen školski i rekreativni sport; posebnog cilja 7.1.1.1. Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za realizaciju aktivnosti školskog sporta;
 • cilj programskog zadataka je da više dece i omladine školskog uzrasta učestvuju u fizičkom vežbanju i organizovanim sportskim aktivnostima unutar školskog sporta:
 • očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da se poveća broj dece i omladine koja se organizovano bave sportom, odnosno sportskim aktivnostima za 15-20% do 2018. godine u skladu sa Nacionalnom Strategijom;
 • paket sa sportskom opremom i rekvizitima treba da sadrži: dva bezbedna gola, mreže za bezbedne golove, dve košarkaške table, dva obruča za košarkaške table, dve mrežice za košarkaške table, jedna odbojkaška mreža, ukupno 40 lopti (po 10 za fudbal, košarku, odbojku i rukomet).
 • Nosilac programa vrši nabavku, skladištenje, osiguranje i distribuciju opreme i rekvizita. Sva oprema i rekviziti moraju imatu potrebne sertifikate i deklaracije proizvođača;
 • montažu golova i košarkaških tabli (odbojkaške mreže) od strane stručnih lica obezbeđuju škole u kojima će se realizovati program;
 • nosilac programa pri planiranju, izradi i upravljanju programskim ciklusom treba da primenjuje usvojene međunarodne standarde za upravljanje programima i obavezno je korišćenje Matrice logičkog okvira i SWOT analize;
 • metodologija i aktivnosti u okviru programskog zadataka u predloženom programu moraju se temeljiti na sledećim prioritetima i kriterijumima:

1. izbor škola u kojima će se realizovati program se vrši, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, na sledeći način: do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe; do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

2. mora se obezbediti raspodela sportske opreme i rekvizita u svih 29 upravnih okruga obrazovanih skladu sa Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS”, broj 15/06), uz uzimanje u obzir da su prethodnom aktivnošću Ministarstva koja je realizovana školske 2011/2012. i 2017/2018. godine .

 • vreme realizacije programske aktivnosti je školska 2018/2019 godina.
 • prva faza, sprovođenje javne nabavke i realizacija do 30. septembra 2018. godine, druga faza, distribucija i montiranje opreme i rekvizita u školama do 31. decembara 2018. godine.
 • izveštavanja o realizaciji odobrenog programa se vrši u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta i ima obavezu da nadzire korišćenje sprava i rekvizita u narednim godinama.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – NOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

 • da je Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine i Akcionim planom za njenu primenu („Službeni glasnik RS”, broj 1/15) prepoznat kao nosilac aktivnosti u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport;
 • da je u skladu sa Zakonom o sportu nadležan i registrovan za obavljanje sportskih delatnosti na obezbeđenju uslova za praćenje, razvoj i unapređenje bavljenja dece sportom, uključujući i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport;
 • da je sa uspehom već realizovao programske zadatke sličnog sadržaja i da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa na nacionalnom i lokalnom nivou i da poseduje odgovarajuće resurse, posebno u pogledu osoblja;
 • da bude registrovan u skladu sa zakonom;
 • da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
 • da isključivo posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;
 • ima sedište u Republici Srbiji;
 • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
 • da je prethodno obavljao delatnost najmanje tri godine;
 • da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
 • da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina;
 • da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa-kapaciteti u broju ljudi koji će biti angažovani za realizaciju programa;
 • da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • da nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predloge posebnog programa mogu u skladu sa članom 116. stav 4. Zakona o sportu da podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, kao i druge organizacije u oblasti sporta;

OSTALI KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANJA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:

 • da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
 • da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 • da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
 • da su ispunjeni drugi uslovi u pogledu kvaliteta i sadržine utvrđeni Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

3. Odobreni program se finansira u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

4. Odobreni program se finansira prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

5. Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova

6. Odobreni program se finansira jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

7. Predlog programa se odobrava se u zavisnosti od toga da li je za program potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

8. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Javnom pozivu.

9. Ministarstvo omladine i sporta odobrava jedan program po ovom Javnom pozivu.

10. Sa nosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

11. Nosilac programa vrši nabavku (skladištenje, osiguranje i distribuciju) sportske opreme i rekvizita u okviru odobrenog programa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

1. propratno pismo;

2. obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:

1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR);

2. kopija ugovora sa bankom;

3. kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD, fleš).

KONKURS JE OTVOREN DO 21. jula 2018. godine.

Detaljnije