Stručna praksa – opština Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA u saradnji sa
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE r a s p i s u j u  
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA

STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

–    do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem;
–    do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem;
–    do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Tokom trajanja programa stručne prakse opština Kanjiža:

1.    angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
–    12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
–    16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
–    20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

2.    vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i

3.    snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac sa sedištem u opštini Kanjiža koji ispunjavaju uslove konkursa.

Zahtev za učešće u programu podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, u tri primerka, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda – ispostava Kanjiža ili preuzeti na sajtu opštine Kanjiža www.kanjiza.rs.
Rok za podnošenje prijave je 31.05.2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža u kancelariji br. 24 ili na broj telefona: 024/875-166 lokal br. 244.

Detalji konkursa