Konkurs za sufinansiranje realizacije projekata jedinica lokalnih samouprava

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

KONKURS

1) za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine

2) za sufinansiranje realizacije projekata koji doprinose efikasnom upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2012. godini realizaciju prioritenih projekata iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica i projekte koji doprinose efikasnom upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine usklađeno sa razvojnim i EU programima, a usmereni su na poboljšanje uslova za investiranje, novo zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta života građana putem jačanja lokalne samouprave kao nosioca lokalnog razvoja.

Sredstva za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012 godinu („Sl. list APV“ broj: 23/2011, 3/2012 i 29/2012) u ukupnom iznosu od 29.859.000,00 dinara, u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti.

II

Sredstva za sufinansiranje projekata koji doprinose realizaciji prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica u AP Vojvodini dodeliće se za:
–    podsticanje aktivnosti na unapređenju funkcionalnosti različitih sektora lokalne administracije, modernizaciju uprave i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija;
–    podsticanje efikasnije komunikacije građana i lokalne samouprave u oblasti komunalnih delatnosti;
–    podsticanje izrade strateških razvojnih dokumenata.

Sredstva za sufinansiranje projekata za efikasno upravljanje razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine usklađeno sa razvojnim i EU programima dodeliće se za:
–    uvođenje novog modela praćenja pripreme, realizacije i efekata projekata;
–    unapređenje komunikacije i razmene informacija među akterima lokalnog i regionalnog razvoja;
–    pripremu dokumenata koja su preduslov za efikasno privlačenje sredstava iz domaćih i međunarodnih fondova.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta.
Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

A) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju.
B) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine ili akreditovanom regionalnom razvojnom agencijom.
C) Jedinica lokalne samouprave za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati kroz najviše dva projekta (bilo kao podnosilac predloga projekta ili kao partner na projektu).

IV

D) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs

E) Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan od strane predsednika    opštine/gradonačelnika, dve kopije i u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv,“Konkurs za sufinansiranje projekata JLS“, adresa podnosioca  prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
F) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 09. novembar 2012. godine.

G) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o sufinansiranju realizacije projekata. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs  ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Link