Kredit za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje

Konkursi

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje

1.    NAMENA KREDITA

Dugoročno finansiranje izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata namenjenih skladištenju, kao i za opremanje objekata navedene namene nabavkom nove opreme, a odobravaće se i realizovati na osnovu priložene tražene dokumentacije.

Sredstva po ovom kreditu nisu namenjena za kupovinu zemljišta.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 600.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća imaju: pravna lica, preduzetnici i zemljoradničke zadruge.

3. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Pozitiva ocena sposobnosti urednog izmirivanja dugoročnih finansijskih obaveza (kredit neće biti odobren ukoliko neto dobit podnosioca Zahteva uvećana za troškove amortizacije u celosti ne pokrivaju godišnji nivo obaveza po osnovu otplate dugoročnih i srednjoročnih kredita i lizinga); Poslovanje sa neto dobitkom i poslovnim dobitkom koji u celosti pokriva neto rashode finansiranja; Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana.

4. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 50.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 5 godina, period mirovanja otplate kredita do 12 meseci,
 • klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
 • otplata kredita: mesečno, kvartalno ili u šestomesečnim anuitetima u skladu sa delatnošću klijenta.
 • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,17% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,18%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
 • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

6.    TROŠKOVI KREDITA

 • Naknada za obradu Zahteva: –    1 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno unapred.
 • Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa: –    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;  –    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.
 • Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.
 • Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 5.000,00.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtev za odobravanje plasmana se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:
 • Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana;
 • Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa;
 • Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopiju lične karte preduzetnika;
 • Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB);
 • Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;
 • Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine – 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu,;
 • Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list; Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji
 • godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti); Dokumenta kojima se verifikuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike;
 • Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;
 • Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
 • Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;
 • Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Predračun sa specifikacijom radova i opreme na izgradnji, adaptaciji i opremanju skladišnih kapaciteta;
 • Kod izgradnje i adaptacije skladišnih objekata – lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave; Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti poljoprivredne proizvodnje) sa aktivnim statusom gazdinstva; Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom; Izjava o povezanim licima;
 • OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva;

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahtev se može podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link