Nova šansa za srpska preduzeća

Vesti

EMAS III – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji se visoko vrednuje – nova šansa za srpska preduzeća

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) predstavlja dobrovoljni program za upravljanje zaštitom životne sredine, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta. Kroz EMAS III koji se primenjuje od januara 2010. godine, omogućeno je uključivanje u zvanični EMAS registar i organizacijama van EU. EMAS sadrži u sebi sve zahteve ISO 14001:2004 standarda, kao i dodatne zahteve.

EMAS je kod nas u zakonskoj regulativi delimično definisan Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl.Gl.RS 135/04, 36/09).
Planovi u okviru EU su da se EMAS promoviše kao jedan od kriterijuma koji je preporučljivo uzimati u razmatranje prilikom javnih nabavki, sto će imati uticaja i na konkurentnost preduzeća za izvoz na tržiste EU.
Slično tome, kroz odgovarajuću nacionalnu zakonsku regulativu u Srbiji, počelo je uključivanje kriterijuma EMAS. Primer: Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima, (Sl.Gl.RS, br. 86/2010) gde se u okviru člana 13 definiše da se Pri prenošenju obaveze tretmana na lice koje vrši tretman istrošenih baterija i akumulatora prednost daje postrojenju koje je uključeno u sertifikovani sistem zaštite životne sredine (EMAS).

Cilj obuke:
Osnovni cilj ove obuke je da menadžere i zaposlene u preduzećima upozna sa osnovnim zahtevima i koristima od EMAS sistema, razlikama i sličnostima sa ISO 14001, mogućnostima za EMAS registraciju. Jedan od ciljeva obuke je i da se ukaže na one elemente EMAS sistema koji se mogu iskoristiti za unapređenje praćenja i izveštavanja o uticajima na životnu sredinu u okviru preduzeća.

Na kraju obuke, svi polaznici koji su prisustvovali obuci, dobiće uverenja o odslušanoj obuci.

Predavači: Dragana Petrović, Magistar poslovnog upravljanja i diplomirani inženjer tehnologije. Konsultant za ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 i član više komisija za standarde u okviru  Instituta za standardizaciju Srbije. U periodu 2006-2008 angažovana kao nacionalni EMAS ekspert za Srbiju (učešće na izradi Nacionalnog programa i Akcionog plana za EMAS, rad na stručnom prevodu EU propisa iz oblasti EMAS). UNIDO nacionalni ekspert za čistiju proizvodnju i Vojislavka Šatrić, Diplomirani inženjer tehnologije, dugogodišnje iskustvo rada u hemijskoj industriji. Konsultant za ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 i član komisije za standarde upravljanja zaštitom životne sredine Instituta za standardizaciju Srbije. UNIDO nacionalni ekspert za čistiju proizvodnju. Nacionalni koordinator za Hemijski lizing.

Cena kotizacije za članove Unije poslodavaca Srbije je 7 000,00 dinara, a za privredne subjekte koji nisu učlanjeni 10 000,00 dinara. Broj učesnika je ograničen. Prijave vršiti na tel. 011/3160-248, ili putem mejla info@poslodavci.org.rs, kontakt osoba je Marijana Knežević.

Link